Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV

35
reakcií
345
prečítaní
Tému 29. septembra 2019, 15:24 založil Kasafran.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Kasafran
   29. 9. 2019, 15:24 avatar
VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV

PREAMBULA
Pretože uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých neodňateľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete; pretože ignorovanie ľudských práv a pohŕdanie nimi viedlo k barbarským činom urážajúcim svedomie ľudstva a že vybudovanie sveta, v ktorom sa budú ľudské bytosti zbavené strachu a núdze tešiť slobode prejavu a viery, bolo vyhlásené za najvyšší cieľ ľudstva; že je nevyhnutné, aby sa ľudské práva chránili zákonom, ak nemá byť človek donútený uchyľovať sa, keď už všetko ostatné zlyhalo, k odboju proti tyranii a útlaku; že je nevyhnutné podporovať rozvoj priateľských vzťahov medzi národmi; že ľud Spojených národov zdôraznil v Charte znovu svoju vieru v základné ľudské práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti, v rovnaké práva mužov a žien a že sa rozhodol podporovať sociálny pokrok a vytvoriť lepšie životné podmienky vo väčšej slobode; že členské štáty prevzali záväzok zaručiť v spolupráci s Organizáciou spojených národov všeobecné uznávanie a zachovanie ľudských práv a základných ľudských slobôd a že rovnaké chápanie týchto práv a slobôd má nesmierny význam pre dokonalé splnenie tohto záväzku;
VALNÉ ZHROMAŽDENIE VYHLASUJE túto Všeobecnú deklaráciu ľudských práv ako spoločný cieľ pre všetky národy a pre všetky štáty, aby sa každý jednotlivec a každý orgán spoločnosti, majúc túto deklaráciu stále na mysli, snažil vyučovaním a výchovou rozšíriť úctu k týmto právam a slobodám a zabezpečiť postupnými opatreniami vnútroštátnymi aj medzinárodnými ich všeobecné a účinné uznávanie a zachovávanie tak medzi ľudom členských štátov samotných, ako aj medzi ľudom území, ktoré sú pod ich právomocou.

Článok 1
Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a majú sa k sebe správať v duchu bratstva.

Článok 2
(1) Každý je oprávnený na všetky práva a slobody, ktoré stanovuje táto deklarácia, bez akéhokoľvek rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
(2) Ďalej sa nesmie robiť nijaký rozdiel z dôvodu politického, právneho alebo medzinárodného postavenia krajín, alebo území, ku ktorým osoba prináleží, či ide o krajinu alebo územie nezávislé, poručnícke, nesamosprávne alebo podrobené inému obmedzeniu suverenity.

Článok 3
Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.

Článok 4
Nikoho neslobodno držať v otroctve alebo nevoľníctve; všetky formy otroctva a obchodu s otrokmi sú zakázané.

Článok 5
Nikto nesmie byť podrobovaný mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

Článok 6
Každý má právo, aby bola všade uznávaná jeho právna osobnosť.

Článok 7
Všetci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú zákonnú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie. Všetci majú právo na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii, ktorá porušuje túto deklaráciu a proti akémukoľvek podnecovaniu takejto diskriminácie.

Článok 8
Každý má právo, aby mu príslušné vnútroštátne súdy poskytli účinnú ochranu proti činom, ktoré porušujú základné práva, ktoré sú mu priznané ústavou alebo zákonom.

Článok 9
Nikto nesmie byť svojvoľne zatknutý, zadržaný alebo vyhostený.

Článok 10
Každý ma rovnaké právo, aby bol riadne verejne vypočutý nezávislým a nestranným súdom, pokiaľ ide o určenie jeho práv a povinností alebo o akékoľvek trestné obvinenie proti nemu.

Článok 11
(1) Každý, kto je obvinený z trestného činu, má právo byť považovaný za nevinného, kým nie je dokázaná jeho vina vo verejnom konaní, v ktorom mu boli dané všetky záruky nevyhnutné na jeho obhajobu.
(2) Nikto nesmie byť odsúdený za nejaký čin alebo zanedbanie, ktoré v čase, keď boli spáchané, neboli podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného práva trestným činom. Nesmie byť uložený ťažší trest, než aký bolo možné uložiť v čase, keď bol trestný čin spáchaný.

Článok 12
Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, do rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na svoju česť a povesť. Každý má právo na právnu ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.

Článok 13 (1)
Každý má právo voľne sa pohybovať a slobodne si voliť bydlisko vo vnútri ktoréhokoľvek štátu. (2) Každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju vlastnú, a vrátiť sa do svojej krajiny.

Článok 14
(1) Každý má právo vyhľadať a požívať v iných krajinách azyl pred prenasledovaním.
(2) Tohto práva sa nemožno dovolávať v prípade stíhania vznikajúceho skutočne na základe
nepolitických trestných činov alebo konaní, ktoré odporujú cieľom a zásadám Organizácie spojených národov.

Článok 15
(1) Každý má právo na štátnu príslušnosť.
(2) Nikto nesmie byť svojvoľne zbavený štátnej príslušnosti a ani práva svoju štátnu príslušnosť zmeniť.

Článok 16
(1) Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť sobáš a založiť si rodinu. Pokiaľ ide o manželstvo, majú nárok na rovnaké práva počas jeho trvania, i po jeho rozviazaní.
(2) Sobáše môžu byť uzavreté iba so slobodným a plným súhlasom nastávajúcich manželov.
(3) Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu zo strany spoločnosti a štátu.

Článok 17
(1) Každý má právo vlastniť majetok tak sám, ako aj spolu s inými.
(2) Nikto nesmie byť svojvoľne zbavený svojho majetku.

Článok 18
Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahrňuje v sebe aj voľnosť zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov.

Článok 19
Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.

Článok 20
(1) Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania sa a združovania.
(2) Nikto nesmie byť nútený stať sa členom nejakého združenia.

Článok 21
(1) Každý má právo zúčastňovať sa na vláde svojej krajiny priamo alebo prostredníctvom slobodne volených zástupcov.
(2) Každý má právo na rovnaký prístup k verejným službám vo svojej krajine.
(3) Základom vládnej moci nech je vôľa ľudu; vôľa má byť vyjadrená v pravidelne konaných a nefalšovaných voľbách, na základe všeobecného a rovného hlasovacieho práva tajným
hlasovaním alebo iným rovnocenným postupom zabezpečujúcim slobodu hlasovania.

Článok 22
Každý človek má ako člen spoločnosti právo na sociálne zabezpečenie a nárok na to, aby národným úsilím aj medzinárodnou súčinnosťou a v súlade s organizáciou a s prostriedkami príslušného štátu mu boli zaručené hospodárske, sociálne a kultúrne práva nevyhnutné pre jeho dôstojnosť a slobodný rozvoj jeho osobnosti.

Článok 23
(1) Každý má právo na prácu, na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a vhodné pracovné podmienky, ako aj na ochranu proti nezamestnanosti.
(2) Každý má bez akejkoľvek diskriminácie nárok na rovnaký plat za rovnakú prácu.
(3) Každý kto pracuje má právo na spravodlivú a primeranú odmenu, ktorá zabezpečuje jemu samotnému a jeho rodine životnú úroveň zodpovedajúcu ľudskej dôstojnosti, doplnenú v prípade potreby inými prostriedkami sociálneho zabezpečenia.
(4) Na ochranu svojich záujmov má každý právo zakladať odborové organizácie a pristupovať k nim.

Článok 24
Každý má právo na odpočinok a zotavenie vrátane rozumného vymedzenia pracovného času a pravidelnej platenej dovolenky.

Článok 25
(1) Každý má právo na životnú úroveň zabezpečujúcu jemu i jeho rodine zdravie a blahobyt vrátane potravy, šatstva, bývania, lekárskej starostlivosti a nevyhnutných sociálnych opatrení; má právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej nespôsobilosti, pri ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré nastali okolnosťami nezávislými od jeho vôle.
(2) Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc. Všetky deti, či už sú zrodené v manželstve či mimo neho, majú rovnakú sociálnu ochranu.

Článok 26
(1) Každý má právo na vzdelanie. Vzdelanie má byť bezplatné, aspoň v začiatočných a základných stupňoch. Základné vzdelanie má byť povinné. Technické a odborné vzdelanie má byť všeobecne prístupné a vyššie vzdelanie musí byť rovnako prístupné všetkým na základe schopností.
(2) Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Má pomáhať vzájomnému porozumeniu, znášanlivosti a priateľstvu medzi všetkými národmi a skupinami rasovými aj náboženskými, ako aj rozvoju činnosti Organizácie spojených národov pre zachovanie mieru. (3) Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti.

Článok 27
(1) Každý má právo slobodne sa zúčastňovať kultúrneho života v spoločnosti, užívať plody umenia a podieľať sa na vedeckom pokroku a jeho výdobytkoch.
(2) Každý má právo na ochranu morálnych a materiálnych záujmov, ktoré vyplývajú z jeho vedeckej, literárnej alebo umeleckej činnosti.

Článok 28
Každý má právo na to, aby vládol taký spoločenský a medzinárodný poriadok, v ktorom by práva a slobody stanovené v tejto deklarácii boli plne uskutočnené.

Článok 29
(1) Každý má povinnosť voči spoločnosti; jedine v nej môže voľne a naplno rozvinúť svoju osobnosť. (2) Každý je pri výkone svojich práv a slobôd podrobený len takým obmedzeniam, ktoré stanoví zákon a ktoré slúžia výhradne len preto, aby bolo zaručené uznanie a zachovanie práv a slobôd ostatných a aby sa vyhovelo spravodlivým požiadavkám morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti.
(3) Výkon týchto práv a slobôd nesmie byť v žiadnom prípade v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie spojených národov.

Článok 30
V tejto deklarácii nič nemožno vykladať tak, aby oprávňovalo ktorýkoľvek štát, skupinu, alebo osobu vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov, ktoré by smerovali k potlačeniu niektorého z práv alebo slobôd v tejto deklarácii vyhlásených.
Všeobecná deklarácia ľudských práv bola prijatá na zasadaní III. Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov vo forme rezolúcie č. 217/III dňa 10. decembra 1948.

Toto je neúradný preklad znenia VDĽP. Úradné znenie je možné dostať v piatich úradných jazykoch OSN a to po anglicky, čínsky, francúzsky, rusky a španielsky


2.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 9. 2019, 15:52 avatar
Čo z toho komunista Kasafran nedodržuje?

Najmä:

Článok 6
Každý má právo, aby bola všade uznávaná jeho právna osobnosť.

Článok 12
Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, do rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na svoju česť a povesť. Každý má právo na právnu ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.

Svojvoľne zasahuje do súkromia, do rodiny druhých ľudí!!! Útočí na česť a povesť diskutujúcich!!! Neuznáva právne povedomie osobnosti, teda diskutujúcich. Hanebne sa vyjadruje o ľuďoch, ohovára ich, klame o nich.

Citujem Kasafranove reči:

„…raba Osvieteného – chazarského otroka sionfašizmu už na to nenachytáš…“

„…považujem za potrebné upozorniť Ťa na skutočnosť, že ožiarený somárik Osvietený nikdy neťahal žiadny voz ani vozík nielen proti sionistickým Chazarom, ale ani proti sionistickým Židom…“

„…Osvietený,
už si sa stal totálne vyradeným biorobotom, keď Ti už Tvoji riadiaci dôstojníci (Mossadu a CIA) nedajú k dispozícii iné, ako takéto sionistické materiály, s ktorými si znalý človek nezhygienizuje ani svoju zadnú časť svojho tela po veľkej potrebe…“

1. augusta 2019 sa komunista František Kasanický takto vyjadril (sic!):
„(30) Osvietený, tá vašu chazarsko-sionisticko-fašistickú mentalitu dokážete málokedy celkom utajiť/zaprieť! Môžeš nám prezradiť odkedy sa naša Slovenská republika stala VAŠOU krajinou...??? Ja síce viem, že tá vaša snaha trvá už stáročia a trvá až dodnes, ale konečne si uvedomte, že takisto, ako sa Slováci vymanili z pazúrov nemeckého naciofašizmu, takisto sa vymaníme aj z pazúrov súčasného usizraelského sionfašizmu...!“

Odkaz: www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Osvietený


3.
označiť príspevok

TvojOponent19
   29. 9. 2019, 15:59 avatar
Humanista Lemmy nerešpektuje voľu Kasafrana na internetovú identitu.

Tento sekhumanistický čudák nadáva diskutérom do exkrementov.

Na čo mu je Deklarácia?
Tento dokument je príručkou, ako Lemmyho usvedčiť so zaujatosti.


4.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 9. 2019, 16:02 avatar
Klameš, ako vždy, veď si kresťan, katolík, u teba je klamstvo prirodzený nástroj.

Kasafran sám tu v diskusii napísal o sebe, že sa volá František Kasanický. To nie je žiadne tajomstvo, a nič neporušujem, ak ho citujem. Zato ty máš vo zvyku brániť zlých ľudí, lebo brániš sebe podobných.
Súhlasí Osvietený


5.
označiť príspevok

TvojOponent19
   29. 9. 2019, 16:14 avatar
4 / Ty, Lemmy, nedokážeš žiť bez náboženských pohnútok


8.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 9. 2019, 18:56 avatar
Opäť klameš! Typické pre teba, veď si kresťan, katolík!!! Cituj moje náboženské pohnútky. Nemôžeš, lebo nemáš aké. Si len obyčajný klamár. A Kasafran sa teší, pretože našiel spriazneného klamára, vrana k vrane sadá, klamár bráni klamára.
Súhlasí Osvietený


19.
označiť príspevok

TvojOponent19
   29. 9. 2019, 20:09 avatar
8 Odpoveď nižšie


12.
označiť príspevok

Osvietený muž
   29. 9. 2019, 19:06 avatar
TvojOponent19 ty sa spojíš s kýmkoľvek kto bude opakovať tvoju dogmu . Je ti jedno či je to eštebak alebo nacista    
Súhlasí Lemmy


14.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 9. 2019, 19:10 avatar
No ozaj, v ktorej vete si on namýšľa, že mám nejaké náboženské pohnútky? On vie len dráždiť, lebo nemá ženu, ktorú by dráždil. On vie len klamať, preto sa často spovedá z hriechov.


21.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   29. 9. 2019, 20:11 avatar
Lemmynko, kamarát môj vari ty máš ženu, ktorú by si dráždil?
Ty ktorý vlastným trakom neveríš.  
Súhlasí Kasafran


32.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 9. 2019, 00:47 avatar
A ty oplzlý to odkiaľ vieš? Užívaš drogy?


15.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 9. 2019, 19:12 avatar
Inak, ja si naozaj myslím, že plagát od Kotlebu nie je porušením zákona. Preto som tému zosmiešnil s Pellegrinim. Veď naša vláda fakticky hovorí podobne: STOP migrantom! Nevidím rozdiel medzi kotlebistami a našou vládou.


18.
označiť príspevok

TvojOponent19
   29. 9. 2019, 20:08 avatar
12 / A má tvoj príspevok aj nejakú faktickú hodnotu?


23.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 9. 2019, 20:12 avatar
Faktická hodnota spočíva v tvojej sympatií k eštebákom ako je Kasafran. Zvolenský, Sokol, sú eštebáci, a katolík s č. 19 ich bráni. Katolíckych eštebákov.


6.
označiť príspevok

Kasafran
   29. 9. 2019, 16:50 avatar
(5) TvojOponent19,
nie je celkom pravda, že "humanista" Lemmy nedokáže žiť bez náboženských pohnútok. Je totiž zvlášť citlivý na akúkoľvek kritiku potomkov starých Chazarov, ktorí si osvojili judaizmus a takisto na kritiku Židov, ktorí si osvojili sionizmus a stvorili svoju odnož fašizmus...


11.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 9. 2019, 19:05 avatar
Navyše neustále klameš ako kresťan, katolík s číslom 19. Ste rovnakí klamári. Nie som vôbec citlivý na akúkoľvek kritiku potomkov starých Chazarov, ani kritiku Židov. Naopak, pozri: Na žida nesmieš ani krivo pozrieť, aby ťa nezavreli do väzenia. Odkaz: www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Zvrátené názory Fedora Gála: www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Matka Božia bola Rómka: www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Rebro alebo penis od Adama použil boh na stvorenie Evy? www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Nebezpečný židovský šovinizmus: www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Stačí? Alebo budeš naďalej kydať svoje fašistické nezmysly o mne?


7.
označiť príspevok

Kasafran
   29. 9. 2019, 16:54 avatar
A ešte k tomu môjmu občianskemu menu - začal ho zneužívať spolu s Osvieteným, keď opakovane, možno desiatky krát,
uvádzali na tomto DF moje meno v súvislosti so zväzkami príslušníkov ŠtB...


9.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 9. 2019, 18:57 avatar
Mýliš sa! Bol si prvý, kto v diskusii uviedol svoje meno a priezvisko. A keď si to dal verejne, tak mne nič nebráni, aby som ťa citoval.
Súhlasí Osvietený


10.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 9. 2019, 18:59 avatar
Tvoju eštebácku minulosť by som nepripomínal, keby si nešíril fašistické kydy ako aj teraz v 6. príspevku. Že sa nehanbíš! Že sa nevieš zahryznúť do jazyka. Máš podrývačný fašistický jazyk!!! Si čierna ovca medzi komunistami! Hanba takým fašistom ako si ty!
Súhlasí Osvietený


13.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 9. 2019, 19:09 avatar
Aj som ti neraz povedal (upozornil ťa), že budem kriticky k tebe dovtedy, kým sa nevyliečiš z tej fašistickej choroby, ktorou trpíš.

Za každé tvoje klamstvo o akomsi sionizme vo vzťahu k diskutujúcim upozorním verejnosť, že si člen Komunistickej strany Slovenska, ocenený čestným diplomom od samotného predsedu KSS za zásluhy (neviem aké, žeby za šírenie a propagáciu fašizmu?), bývalý agent ŠtB, ktorý dnes propaguje fašizmus.


17.
označiť príspevok

TvojOponent19
   29. 9. 2019, 20:06 avatar
13 / Lmmy, ale veď aj tvoj milovaný Prometheus je spolkom eštebákov. Tak načo nosííš drevo do lesa?

Ty nedokážeš žiť bez náboženských pohnútok znamená, že zmyslom tvojho života sú pohnútky náboženské. Stačí, aby sa niekde spomenulo náboženstvo a už sa aj pohýnaš v nenávisti.

Ak sa niekto rozhodne vystupovať na nete pod ničnehovoriacou identitou, anonymne, mal by si to rešpektovať. Ty si si ale zo svojej brány Humanisti.sk urobil miesto, kde útočíš na ľudskú dôstojnosť. Zverejňuješ pravú identitu Kasafrana alebo Osvieteného a dávaš do spojitosti to, čo si sa z ich súkromných životov podozvedal. Ohováraš, klebetíš. Ak si upozornený, že si mýliš osoby, neopravíš údaje, ale ponechávaš ohováranie a klebety v pôvodnej forme. Veď aj mňa si si zmýlil s akýmsi ateistom. Upozornil som ťa na omyl, no napriek tomu si článok neopravil. To je nečestný prístup. Je to vizitka tvojho charakteru. Si klamár. Hnevať sa na teba nebudem. Som sklamaný, že si podliak. Môžem sa tomu aj smiať, lebo ty sám o sebe prinášaš dôkazy svojej podlosti. Hoci radšej by som v tebe videl čestného ateistu ako hodnotovo zúboženého chudáka. Ľutovať ťa? Nenávidieť? Zlorečiť ti? Nie. Beriem ťa tak, ako sa predvádzaš. Držím ti palce, aby si sa raz zaradil medzi nás, Slušné Slovensko.


20.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 9. 2019, 20:09 avatar
Šíriš o mne klamstvo. Klebetíš, ale nemáš dôkaz proti mne. Si len obyčajný zákerný katolík, kresťan, ktorý šíri klamstvá. Ničím sa neodlišuješ od eštebákov. Svine vždy svine bránili.


22.
označiť príspevok

Osvietený muž
   29. 9. 2019, 20:12 avatar
Lemmy TvojOponent19 nie je katolík ani omylom . Je to extremista ktorý glorifikuje nacistov


24.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 9. 2019, 20:14 avatar
Tak to si na veľkom omyle! TvojOponent je člen Rímskokatolíckej cirkvi.


29.
označiť príspevok

Čeka muž
   30. 9. 2019, 00:37 avatar
Lemmy členom RKC s krstom príjmaním i birmovkou som i ja ako i celá moja rodina .


30.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 9. 2019, 00:40 avatar
To aj Robert Fico, a čo? Je rozdiel medzi matrikovými kresťanmi a bigotnými fanatikmi ako je TvojOponent. Ak to nevieš rozpoznať, tvoja chyba. TvojOponent je ozajstný bigotný katolík, akému niet páru.
Súhlasí Osvietený


31.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 9. 2019, 00:44 avatar
Na rozdiel od teba je katolík TvojOponent sčítaný. Prelustroval hádam každého dôležitého humanistu. Ide pod kožu! Najviac ho trápi, že nemá argumenty, tak ohovára, osočuje, klame, a snaží sa vytvoriť tak protiváhu argumentom proti zlým katolíkom.
Súhlasí the X


35.
označiť príspevok

the X žena
   30. 9. 2019, 00:52 avatar
31. škoda ze sa tolko nestará o Boha a pomoc blíznemu . resp. o to aby sa zdokonaloval byt lepším človekom a krestanom . len pletky a konflikty .
Súhlasí Lemmy


36.
označiť príspevok

Osvietený muž
   30. 9. 2019, 01:26 avatar
Našťastie ja nemam za potrebu lustrovať humanistov . A je mi uplne jedno či je niekto humanista , ateista . žid či kresťan
Súhlasí Xty factor


26.
označiť príspevok

TvojOponent19
   29. 9. 2019, 20:43 avatar
Napr. tu: humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Rád urobím tomu alternatívnemu konšpiračnému webu reklamu.
Mnoho krát si ma obvinil z klamSTVA, no nikdy si ho nedokázal.


27.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 9. 2019, 00:30 avatar
Tam je uvedené: Mám silné podozrenie. To podozrenie je naozaj silné, vzhľadom na tvoje správanie. To nie je konšpirácia, to je podozrenie. Podozrenia sa v zásade ťažko dokazujú. To nie je klamstvo. Podozrenie nie je klamstvo.


28.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 9. 2019, 00:36 avatar
Snaha vytvoriť ateistický paškvil je pre teba typická. Preto ide o silné podozrenie, že za tým si práve ty. Kto iný?


33.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 9. 2019, 00:49 avatar
A kde som vyššie spomenul nejaké náboženské pohnútky? Cituj ma, aby si neostal ako zvyčajne za idiota.


34.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 9. 2019, 00:51 avatar
Pokiaľ citujem, neklebetím. Zato ty ohováraš, ale na kresťanské klamstvá som si zvykol, sú bežné.


16.
označiť príspevok

humanitárny bombardér muž
   29. 9. 2019, 19:22 avatar
Dobre ze si to sem dal.
Malo by sa to castejsie pripominat.
Súhlasí Kasafran


25.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 9. 2019, 20:19 avatar
Osvietený, nepoznáš katolíka TvojOponenta. vzdelávaj sa:
TvojOponent - Obrana kresťanstva.

sites.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 05:24,  Tomáš. A ty nehlásaš tú pravú vieru, cez ktorú budú ľudia spasení?*39
dnes, 05:14,  Nosatý admin Pietro kritizuje nosatých.*39
dnes, 02:43,  Evanjelium podľa Matúša 28: 16-20 "16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch,...
dnes, 02:26,  Cirkev mala vtedy svetskú moc, tak používala bežné svetské súdenie, vrátane popráv, ako...
dnes, 02:23,  :) Dobré otázky.
dnes, 02:21,  Však si to prečítaj poriadne : https://www.knihazivota.sk ;) Žiadny koniec sveta sa tam...
dnes, 02:18,  Stále platí, že DZIOVA KNIHA ŽIVOTA, je oficiálny zoznam mojich priateľov ;) A tí,...
dnes, 02:14,  Jediné čo sa stane, že bude vyčiarknutý z KNIHY ŽIVOTA ;)
dnes, 02:09,  Nie je mi problém vrátiť peniaze tomu, kto si to rozmyslí s pomocou mojej OSOBE ;) Je to...
dnes, 02:08,  Objednáme si sálu v kulturáku a z vyzbieraných peňazí zaplatíme POSLEDNÚ VEČERU ;)
dnes, 02:08,  26 : Tak ale to by si mal byť konkretnejši pri informácii o svojej výzve, pretože vela ludí...
dnes, 02:04,  No predstavujem si to ako jednu veľkú párty, dobre sa najeme a NIEČO aj vypijeme ;)
dnes, 02:03,  24 : A čo bude mať z toho ten kto bude sedieť po tvojej pravici ? Aké výhody z toho bude...
dnes, 01:56,  Nehlásam koniec sveta ale posledný súd, to je dosť podstatný rozdiel ;) SOM stvoriteľ,...
dnes, 01:53,  22 : Hlásaš vieru o tom, že v roku 2042 nastane koniec sveta, v ktorom príde stvoriteľ Dzio...
dnes, 01:49,  Tu je moja viera, ktorú ale nehlásam, len SOM ju zverejnil na mojej stránke ;)...
dnes, 01:46,  Veď JA ani neviem, či SMRŤ je koniec alebo prestupná stanica len ;)
dnes, 01:44,  Pane milý, JA hlásam nejakú vieru? ;) Akú? ;)
dnes, 01:42,  18 : Pretože tak isto ako všetkých 40 tisíc denominácií, tvrdíš že len TY hlásaš tu...
dnes, 01:39,  A to už ako si na to došiel? ;)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Snívaš o niečom? Nezačneš - nedokončíš!
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(128 584 bytes in 0,268 seconds)