Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Na čo je dobré utrpenie? Utrpenie nie je zbytočné, ale má nesmiernu hodnotu.

5
reakcií
2520
prečítaní
Tému 23. decembra 2012, 20:12 založil brotherrr.

podobné témy:1.
označiť príspevok

brotherrr
   23. 12. 2012, 20:12 avatar
Utrpenie má nesmiernu hodnotu: je prostriedok a príležitosť na očistu mojej duše a srdca, na duchovný rast keď ma učí trpieť s láskou a ešte toho je oveľa viac. Aby to malo najväčšiu hodnotu, tak je potrebné prijať svoje utrpenia a spojiť ich s Ježišovým utrpením- Kristovou obetou a obetovať ho Bohu Otcovi.

Duša z očistca hovorí o cene utrpenia:
Nebojte sa teda utrpenia, milujte ho, pretože Vás privádza bližšie k Tomu, ktorému patrí Vaše srdce!
Neomylný prostriedok, ako rýchlo dospieť k vrúcnemu spojeniu s Pánom Ježišom, je láska, ale láska spojená s utrpením.
Keby ste vedeli, aké cenné sú pre Neho duše utrpenia!
Lásku predchádza utrpenie!
Je jeden stupeň lásky, ktorý dosahujú iba tí, ktorí dobre a mnoho trpeli.
Boh chce zachrániť veľký počet duší Vaším prostredníctvom

Prečo tri hodiny utrpenia na zemi za 20 rokov utrpenia v očistci ? Prečo malo utrpenie na zemi väčšiu cenu ?
Utrpenie na zemi nemá vždy tú istú cenu. Keď trpíme na zemi, môžeme ďalej rásť v láske, môžeme získať zásluhy, čo nie je prípad utrpenia v očistci, pretože tam slúži utrpenie iba na očistenie sa od hriechu. Na zemi máme všetky milosti a slobodu vybrať si.
Toto môže dať mimoriadny význam nášmu utrpeniu. Keď tieto bolesti obetujeme a prijímame s trpezlivosťou a skromnosťou, tak aj celkom malé obety, čo ponúkame, môžu mať neslýchanú moc v pomoci dušiam. Najlepšie je spojiť naše utrpenie s utrpením Ježiša a zveriť ich do rúk Márie, ......pokračovanie je pri konci.

Význam utrpenia

Pri čítaní príbehov katolíckych svätcov môžeme vidieť nielen to, ako utrpenie prijímajú alebo ako sa mu odovzdávajú, ale dokonca ako po ňom túžia, aktívne ho vyhľadávajú alebo si ho pýtajú viac. Tri malé deti, ktorým sa zjavila Fatimská Panna Mária, začali vyhľadávať utrpenie potom, čo im Mária zjavila, že „mnohé duše idú do pekla, pretože niet človeka, ktorý by sa obetoval a modlil sa za ne.“

Malá Hyacinta (teraz bl. Hyacinta) spomedzi troch detí najaktívnejšie vyhľadávala dobrovoľné skutky obety a utrpenia, až kým jej Panna Mária nezjavila a nepovedala jej, aby niektoré svoje praktiky zmiernila. Sv. Ignác radil svojím nasledovníkom: „Chceš sa stať veľkým svätcom? Pros Boha, aby ti zoslal veľa utrpenia.“
Sv. Pavol chápal, že nielen jeho kázanie, ale aj utrpenie je neoddeliteľnou súčasťou budovania Mystického tela Kristovho: „Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.“ (Kol 1:24).

Sme ponorení v tajomstve Mystického tela, v ktorom je každý úd spojený v duchu s druhým, a v ktorom jeden kresťan môže na seba vziať trest za hriechy druhého neuvážlivého kresťana, alebo povedzme „anonymného“ kresťana. Tak ako Ježiš priniesol pokánie a spásu, aj jednotlivý kresťan môže skrze utrpenie naprávať hriechy druhých. Niektorí vizionári medzi svätými dostali dokonca ten dar, že mohli uzrieť ovocie svojho dobrovoľného utrpenia – hriešnici sa obrátili, duše v očistci boli oslobodené.
Anjeli by nám utrpenie závideli

Sv. Faustína nám priblížila na prvý pohľad nepochopiteľnú správu od Ježiša: „Ak by anjeli boli schopní závisti, závideli by nám dve veci: sväté prijímanie a utrpenie.“ Blahoslavená Dina Belanger takisto hovorí o anjeloch, že ak by po niečom túžili, bola by to túžba trpieť. Anjeli, ktorí závidia utrpenie? Nie je to skôr tak, že väčšina z nás závidí anjelom?

Jediným vysvetlením tejto závisti anjelov je premáhajúca moc lásky, ktorá vedie anjelov aj ľudí k tomu, aby túžili zdieľať utrpenie s tými, ktorých milujú. Exemplárnym príkladom je sám Ježiš: „Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!” (Lk 12:50). Teší sa, či dokonca sa nevie dočkať, kedy bude môcť prejsť krstom krvi za spásu ľudstva.
Pre kresťanov je to hrdinstvo utrpenia. V blahoslavenstvách Ježiš hovorí: „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť radujte sa a plesajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (Mt 5, 11-12).

Preto mohol sv. Vavrinec počas mučenia na rošte nielen s pokorou prijať svoj údel, ale dokonca vtipkovať s popravcom, keď žiadal, aby ho otočili na druhý bok, keďže z jednej strany už je dobre opečený. Kresťanskí mučeníci sú v očiach tohto sveta vnímaní ako slabí, keď „nastavujú druhé líce“, keď neoplácajú alebo keď sa modlia za svojich nepriateľov.

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI:

1502 Človek Starého zákona prežíva chorobu pred Božou tvárou.
Prorok Izaiáš tuší, že utrpenie môže mať aj vykupiteľský význam za hriechy iných. Napokon Izaiáš zvestuje, že Boh spôsobí, že pre Sion nadíde čas, keď odpustí každú vinu a uzdraví každú chorobu.
Na kríži vzal Kristus na seba celú ťarchu zla a sňal „hriech sveta“ (Jn 1,29), ktorého je choroba iba následkom. Svojím utrpením a smrťou na kríži dal Kristus utrpeniu nový zmysel:(307) utrpenie nás už môže urobiť podobnými jemu a spojiť nás s jeho vykupiteľským utrpením.

Vedieť prijať kríž / Mt 16, 21–27
My kresťania si uvedomujeme význam, potrebu a hodnotu kríža pre našu spásu.
Pán Ježiš o tom povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre ňa, nájde ho“ (Mt 16,24–25).

Zameranie sa na Kristovo utrpenie nie je o vyžívaní sa v bolesti, ale v uvedomení si veľkosti Božej lásky. "Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život." (Jn 3,16) "Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov." (Jn 15,13)

Prečo musím trpieť?

Boh dopúšťa v mojom živote aj udalosti, ktoré nie sú príjemné. Prečo? Boh poslal svojho Syna na tento svet a v ňom na istú smrť „iba“ kvôli mne, tak nemôžem plne pochopiť ani toto. Utrpenie je prostriedok a príležitosť na očistu mojej duše a srdca, keď ma učí trpieť s láskou. „Najväčšou vďakou, ktorú môžem dať Bohu, je prijať všetko, čo mi dáva, s láskou.“

Čo sa oplatí prečítať o utrpení:
www.christ-net.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

www.frantiskani.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Pohľad na očistec.

Zomrelá rehoľníčka svedčí o očistci
Skrátený dialóg sestry Márie z Kríža so zosnulou sestrou Gertrúdou odkrýva realitu očistca

Ak sa duše s veľkou láskou snažia o vyplnenie vôle Božej, v tom rozpoložení žijú a pracujú, dostanú hneď za odmenu nebo, bez prejdenia očistcom.
V tomto ohľade je na svete stále mnoho nevedomosti. Čo sú tie krátke chvíle, prežité na zemi, oproti nekonečným radostiam v nebi?
Pri smrti poznáte, že človek nikdy nemôže urobiť dosť!
Majte neustále pred očami cieľ, ku ktorému Vás Pán Ježiš volá: svätosť , čistotu , lásku a kráčajte statočne vpred! On chce, aby ste sa stali – povedala by som – druhým Kristom! Čím viac sa duša obetuje, tým je šťastlivejšia. Lásku predchádza utrpenie!
Je jeden stupeň lásky, ktorý dosahujú iba tí, ktorí dobre a mnoho trpeli. Hovorím tu predovšetkým o utrpeniach srdca. Jedno z najväčších utrpení pre dušu je poznanie, že nie je schopná milovať Ježiša tak, ako by chcela, hoci Ho skutočne miluje. Povedala by som, že Pán Ježiš hľadá na svete duše, ktoré by Ho milovali detinskou nežnou láskou, nežnou, úprimnou, vychádzajúcou z hlbín srdca. Nenachádza ich! Ich počet je taký nepatrný, že by ste tomu neverili. Ľudia považujú Pána Ježiša za privznešeného a preto si myslia, že s Ním nemôžu hovoriť od srdca k srdcu!!!
Láska k Bohu je studená, úcta hraničí s akousi ľahostajnosťou, ľudsky povedané: pripravujú Pánovi bolesť, keď na Neho nemyslia!
Vaša ľahostajnosť Ho zraňuje tým viac, lebo k Vám prechováva prednostnú lásku a očakáva primeranú lásku Vášho srdca, aby Vás mohol zahrnúť milosťami, o cene ktorých nemáte ani tušenia.
Verte tomu: záleží Mu na všetkom, čo konáte. Všetko, čo činíte, sa Ho dotýka!
Nielen, že Mu máte v srdci pripraviť príbytok, ale Ho tiež musíte prosiť, aby v ňom prebýval. Čo by prospelo, keby niekto pripravil priateľovi pekný domov, ale nepozval by ho, aby sa v ňom ubytoval. Pozvite často Pána Ježiša túžbou svojho srdca, ale predovšetkým láskou! Oprite sa spokojne o dobré Srdce Ježiša, ktorému sa klaniate.
Rozprávajte Mu všetko, ako svojmu najlepšiemu priateľovi, čo sa Vás dotýka. On Vám porozumie, On zo Svojej strany odhalí kútik Svojho Srdca, že budete vnútornejšia, ako ste!
Už dávno očakáva od Vás viac lásky vo všetkom, čo konáte. Pamätajte si: Čím viac duša Ježiša miluje, tým záslužnejšie sú pred Ním jej diela a modlitby!!!
V nebi sa odmeňuje len láska. Čo sa deje s iným úmyslom, rovná sa nule a je úplnou stratou.
Milujte Ho teda celým srdcom! Aj mne to prospieva k spáse a získava mi uľahčenie.
Obeta a láska! Do týchto dvoch slov musíte zahrnúť celý svoj život!!!
Keby ste pochopili, čo je dobrý Boh! Nebolo by obety, ktorú by ste nepriniesli, utrpenia, ktoré by ste nechceli vytrpieť, len aby ste Ho na okamih videli! Uvážte, čo toto znamená pre celú večnosť!!!
Nechajte Ho, nech s Vami točí podľa Svojho zaľúbenia a nech z Vašej strany nikdy nenarazí na odpor! Až budete tak ďaleko, až potom poznáte celú Jeho Dobrotu a pochopíte ju. Či nemá, ako neobmedzený Pán, právo žiadať od duše všetko, čo sa Mu páči, bez toho, že by jej prezradil dôvody? Prečo chcete svojím krátkozrakým rozhľadom skúmať Jeho konanie?
Modlite sa radšej na Jeho úmysly a slepo poslúchajte! Toto od Vás žiada!
Pracujte preto vážne na svojom posvätení. Zdvojnásobte svoju lásku, tešte Ho, milujte Ho za tých, ktorí Ho nemilujú, konajte zmier za tých, ktorí Ho urážajú, proste o odpustenie za tých, ktorí na to nemyslia. Pán Ježiš to od Vás očakáva. Odrieknete Mu to?
Váš odpor je pre Vás utrpením. Je to pochopiteľné, lebo boj proti Bohu, ktorý Vás chce pritiahnuť k sebe, je oveľa väčšie utrpenie, než keby ste sa Mu bez výhrady a zdráhania celkom prenechali. Za veľké obety sa nazhromaždia veľké zásluhy. Je tak málo pravých priateľstiev na svete. Ľudia sa často milujú len náladovo, zo sebeckých záujmov!
Niektoré duše miluje zvláštnou láskou!
Telesné a duševné bolesti na zemi sú údelom priateľov Ježišových. Čím viac niektorú dušu miluje, tým väčší je jej podiel na bolestiach, ktoré z lásky k nám vytrpel.
Šťastlivé duše, ktoré prežívajú tieto prednosti!!! Je to najkrajšia cesta do neba.
Nebojte sa teda utrpenia, milujte ho, pretože Vás privádza bližšie k Tomu, ktorému patrí Vaše srdce! Nepovedala som Vám už raz, že Vám láska premení na sladkosť všetko, čo sa Vám zdá dnes ešte horké, pretože Vaša láska je dosiaľ slabá?
Neomylný prostriedok, ako rýchlo dospieť k vrúcnemu spojeniu s Pánom Ježišom, je láska, ale láska spojená s utrpením.
Keby ste vedeli, aké cenné sú pre Neho duše utrpenia! Rovnajú sa nežným bozkom, ktoré Božský Milovník pripravuje duši, ktorú si chce najvnútornejšie zasnúbiť!!!
Posiela na takú dušu utrpenie za utrpením, bolesť za bolesťou, aby si ju celkom získal pre Seba! Potom s ňou môže rozprávať od srdca k Srdcu!!!“
Mária z Kríža: „Aké sú tieto božské rozhovory?“
Gertrúda: „Poznali by ste ich, keby ste len chceli. Pán Ježiš by pripravil milosti, ktorými by zaplavil Vašu dušu, len keby ju našiel otvorenú, ako si praje.
Boh chce zachrániť veľký počet duší Vaším prostredníctvom, Vaším vedením a príkladom Vášho života. Keby bol Váš život tejto úlohe na prekážku, niesli by ste zodpovednosť za všetky duše, ktoré ste mohli zachrániť a nezachránili ste.
Najlepšia modlitba, okrem svätej omše, je Krížová cesta .Vy ste vyvolená na to, aby ste svojou láskou podávala zmier.
Vaša možnosť a úctivá dôvernosť, akú Vám Pán Ježiš dovoľuje, majú Ho odškodniť za opustenosť, ktorá je na zemi Jeho údelom!!!

pokrač. textu i celá stránka je tu:
www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

2.
Očistec- Duše v očistci Mária Simma

Sestra Emmanuela : Ktoré z hriechov najčastejšie spôsobujú to, že nás dostanú do očistca ?
Mária Simma : Sú to hriechy proti láske k blížnemu, zmilovaniu sa nad niekým, tvrdosť srdca, nepriateľstvo, ohováranie... Ohováranie, klebety, krivé obvinenia sú najhoršie pošpinenia, ktoré vyžadujú dlhé očisťovanie.
Sestra Emmanuela : Môžete nám povedať, ktorí ľudia majú najväčšiu príležitosť ísť priamo do neba ?
Mária Simma : Tí, čo majú dobré srdce ku všetkým, pretože láska k blížnemu ospravedlní mnoho hriechov ( sv. Pavol ).
Sestra Emmanuela : Akými prostriedkami, ktoré máme na zemi k dispozícii, sa môžeme vyhnúť očistcu a ísť priamo do neba ?
Mária Simma : Musíme urobiť veľa pre duše v očistci, pretože ony nám potom neskôr pomáhajú. Treba mať veľa skromnosti. Je to najväčšia zbraň proti Zlému. Skromnosť zaháňa Zlo.
Sestra Emmanuela : Mária, môžete nám povedať, aká sú najúčinnejšie prostriedky na oslobodenie duší z očistca ?

Mária Simma : Hlavne sv. omša, pretože sa počas nej sám Kristus obetuje z lásky k nám. Je to obeta Krista seba samého Bohu, čo je najkrajšia obeta. Kňaz je zástupca Boha, ale Boh sám sa ponúka a obetuje sa za nás. Účinok sv. omše za mŕtvych je o to väčší, čím väčšiu úctu k svätej omši mal nebožtík za svojho života, či sa počas nej modlil s úprimným srdcom, či na ňu chodil, ak mal voľno, aj počas týždňa. Títo ľudia majú ešte väčší úžitok zo sv. omší, ktoré sa za nich slúžia. Aj tu každý zožne to, čo zasial.
Sestra Emmanuela : Mária, vy ste boli viac ráz vyzvaná trpieť za duše v očistci, aby boli vykúpené. Čo ste v tých chvíľach prežívali a cítili?
Mária Simma : Po prvý raz, keď sa ma duša spýtala, či chcem naozaj telesne trpieť za ňu počas troch hodín a potom znova budem môcť pracovať, som si povedala, že keď bude po troch hodinách po všetkom, môžem to azda prijať. Počas tých troch hodín som mala pocit, akoby to trvalo skôr tri dni, natoľko to bolo bolestivé. Avšak nakoniec, keď som sa pozrela na hodinky, videla som, že to naozaj trvalo len tri hodiny. Duša mi povedala, že tým, že som prijala toto utrpenie s láskou počas troch hodín, ušetrila som jej 20 rokov očistca.

Sestra Emmanuela : Prečo tri hodiny utrpenia na zemi za 20 rokov utrpenia v očistci ? Prečo malo vaše utrpenie väčšiu cenu ?
Mária Simma : Utrpenie na zemi nemá vždy tú istú cenu. Keď trpíme na zemi, môžeme ďalej rásť v láske, môžeme získať zásluhy, čo nie je prípad utrpenia v očistci, pretože tam slúži utrpenie iba na očistenie sa od hriechu. Na zemi máme všetky milosti a slobodu vybrať si.
Toto môže dať mimoriadny význam nášmu utrpeniu. Keď tieto bolesti obetujeme a prijímame s trpezlivosťou a skromnosťou, tak aj celkom malé obety, čo ponúkame, môžu mať neslýchanú moc v pomoci dušiam. Najlepšie je spojiť naše utrpenie s utrpením Ježiša a zveriť ich do rúk Márie, lebo ona bude najlepšie vedieť, ako ich použiť, pretože mi sami často nepoznáme súrne potreby tých, čo sú okolo nás. Toto všetko nám Mária vráti v hodine smrti a bolesti, čo sme jej obetovali, budú našim najcennejším pokladom na druhom svete.

Sestra Emmanuela : Často nás jestvovanie utrpenia v našom živote poburuje a robí nám ťažkosti prijať ho a dobre ho prežívať. Ako teda prežívať utrpenie, aby mohlo prinášať ovocie ?
Mária Simma : Utrpenie je najväčším dôkazom Božej lásky. Ak ho dobre obetujeme, môžeme získať veľa duší.
Sestra Emmanuela : Mária, prečo duše v očistci nemôžu získať žiadne zásluhy, keď mi na zemi ich ešte môžeme mať ?
Mária Simma : Pretože v momente smrti je koniec možnosti získať zásluhy. Pokým žijeme na zemi, môžeme napraviť zlo, čo sme spôsobili. Aj anjeli ” žiarlia “na nás, lebo my máme možnosť rásť dovtedy, kým sme ešte na zemi.
Sestra Emmanuela : Aká je úloha oľutovania či kajúcnosti v hodine smrti?
Mária Simma : Oľutovanie je veľmi dôležité ! Hriechy sa odpustia, ale zostávajú ešte dôsledky hriechu. Ak chceme získať plnomocné odpustky v momente smrti, čo značí ísť priamo do neba, musí byť duša úplne oslobodená od akejkoľvek náklonnosti k hriechu.
Mária Simma : Áno, poznala som jedného kňaza a jedno mladé dievča, čo boli v nemocnici a obaja trpeli na tuberkulózu.
Mladé dievča povedalo kňazovi, že žiada od Pána, aby mohla trpieť na zemi toľko, koľko treba aby sa dostalo priamo do neba. Kňaz jej odpovedal, že on sám si nedovolil Boha o to žiadať. Bola pri nich jedna rádová sestra, ktorá si vypočula ich rozhovor. Mladé dievča zomrelo prvé a kňaz zomrel neskôr. Tento kňaz sa zjavil rehoľnej sestre a povedal jej : Keby som bol mal dôveru toho mladého dievčaťa, aj ja by som sa bol dostal rovno do neba.

pokrač. textu i celé je tu:
www.boziemilosrdenstvo.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   23. 12. 2012, 20:28 avatar
Utrpenie je dar, ktorý poľudšťuje.
No úmyselné spôsobovanie si utrpenia pre zaľúbenie je vypočítavosť.
Človek si,podľa mňa,nemá spôsobovať utrpenie, ak je možné, má mu predchádzať, a ak nie je iné riešenie v súlade so cťou a princípmi viery, teda zdravým rozumom, mal by nevyhnutné utrpenie znášať.

Príkladom vypočítavosti je teatrálne ukrižovávanie dobrovoľníkov na Filipínach.


3.
označiť príspevok

Sono Daxis a-Lia muž
   23. 12. 2012, 22:10 avatar
Ja do neba nechcem ísť. Seci anjelikovia nech mi vylezú na hrb.


4.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   23. 12. 2012, 22:12 avatar
Odporuješ si.


5.
označiť príspevok

Ranexill muž
   23. 12. 2012, 22:14 avatar
Vyzdvihovat utrpenie je dost chore. Je tu len preto, lebo existuje i jeho opak. Prirodzene je sa citit dobre a radostne. trpiaci clvoek nepremyla racionalne, jeho myslenie je zastrete..


6.
označiť príspevok

Ranexill muž
   23. 12. 2012, 22:17 avatar
a samozrejme utrpenie ma x roznych tvarí..niekedy utrpenie nemusis byt utrpenim i ked sa tak javi..ale ot je zase o inom.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 23:00,  KORONAVÍRUS Šéf ĽSNS straší Orwellom a opäť šíri hoaxy: VIDEO Do tela nám vstreknú...
dnes, 23:00,  Veru, trochu sa hoax o jeho zmrtvychvstaní zvrhol ;) Najmä jednoduchší ľudia sú...
dnes, 22:57,  Kotleba perlil v priamom prenose: Ovládacie nanočipy z Ameriky, 1 488 je náhoda a čipovanie v...
dnes, 22:56,  Zuzka ale vyjadroval Marian Kotleba v Na telo obhajoval, že s vakcínou na COVID-19 sa do...
dnes, 22:56,  Kristus a Jeho dielo je väčšie než zánik.
dnes, 22:56,  JA SOM myslel, že vocca je Putin ;)
dnes, 22:54,  Zuzka vocca je len jediný politik v historii a buducnosti ktorý sa nechá oslovovať vocca...
dnes, 22:54,  155, .... správne! Iné je, keď potkany rozšíria mor a padne tomu za obeť tretina Európy!...
dnes, 22:54,  Kristus je vocca, ale môj nie ;)
dnes, 22:53,  Hokej, a čo tento rok sa nehral ľadový hokej, Ti to bolo ľúto? .
dnes, 22:51,  SIA - Chandelier https://www.youtube.com/watch?v=2vjPBrBU-TM I. Zvíjali sa vyššie do...
dnes, 22:50,  Kto je vocca.. furt o ňom píšete,..
dnes, 22:50,  Keď hľadíš len na SEBA, tak dôjdeš k záveru, že všetko je márnosť lebo aj tak zomrieš...
dnes, 22:48,  28. niečo z vlastnej hlavy?
dnes, 22:48,  Ale to on sa v reály nevyjadroval o čipoch. *21 to je len postrihanee. ..
dnes, 22:46,  1, .... Každého aktivita sa cení, .... ale v konečnom a celkovom ponímaní je to...
dnes, 22:43,  Ďakujem, neprosím ;)
dnes, 22:42,  vocca Kiska ? :)
dnes, 22:41,  Z tvojich príspevkov nesála radosť a svetlo on ťa k nim povedie :)
dnes, 22:40,  Iste ženy sa nedožívali 54 rokov ked išli do dôchodku ani muži 60-ky :)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Úspešný muž je ten, ktorý zarobí viac, než stačí minúť jeho žena. Úspešná žena je tá, ktorá si takého muža dokáže nájsť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(75 233 bytes in 0,273 seconds)