Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Biblický pojem "svätý"

39
reakcií
868
prečítaní
Tému 4. septembra 2016, 15:09 založil tomii.

podobné témy:1.
označiť príspevok

tomii muž
   4. 9. 2016, 15:09 avatar
Biblia nás učí že svätým sa volá každý, kto uveril evanjeliu, dobrej správe. Je to každý veriaci, živý, spasený kresťan.

Biblia nikde neučí o tom, že človeka, ktorý žil príkladným životom treba po smrti skúmať niekoľko rokov a potom mu udeliť titul „svätý“ Toto je len ľudský výmysel.

Biblia nikde neučí, že životom plným dobrých skutkov sa človek stáva svätým!

Biblia nikde neučí, že človek, ktorý mučeníckou smrťou zomrie za niekoho sa stáva svätým!

Pre získanie Biblického titulu „svätý“ je len jedna podmienka: uveriť evanjeliu, čiže jedinej dostatočnej obeti, jedinému kňazovi a Veľkňazovi – Ježišovi Kristovi.

Ak by sme rad za radom skúmali „svätých“, ktorých RKC vyhlásila a dala k uctievaniu, tak podľa spísaných životopisov možno takmer o všetkých z nich povedať, že nespĺňajú biblické, čiže Božie podmienky pre svätosť!

Biblia nikde neučí, že tí, čo zomreli a boli svätí, že majú kontakt s ľuďmi na zemi! Teda žiadny zomrelý, či svätý či nesvätý nemôže mať kontakt so zemou.

Biblia nikde neučí, že niekto z ľudí vo večnosti po vyslovení našej prosby k nemu, oroduje za nás!

Svätí nie sú ani Bohom, aby počuli naše prosby, aby počuli prosby z rôznych častí sveta naraz, teda k nim sa nesmie modliť.

Biblia učí, že Ježiš Kristus je jediný a zástanca u Boha za nás! (1 Jn 2,1)

Biblia učí že Ježiš Kristus a Duch svätý sú jediní príhovorcovia za nás pred Bohom! (Rim 8,26; Rim 8,34)

To znamená, že akokoľvek sa človek ku „svätým“ modlí, nikto zo zomrelých ľudí, to je jedno ako dobre žili, nepočuje jeho modlitby. Nikde v Biblii sa nikto nemodlil k tým, čo už zosnuli, akokoľvek boli svätí. Nikde v Biblii sa nikto nemodlil k Mojžišovi, Dávidovi, lebo k nejakému z prorokov, alebo k zomrelému apoštolovi… Biblia učí, že sa máme modliť jedine k Bohu Otcovi v mene Ježiša Krista!

Modliť sa máme k Stvoriteľovi a nie k stvoreniam!!!

Chrámy RKC sú plné sôch a obrazov „svätých“

Boh zakazuje vo svojom druhom prikázaní desatora, ktoré katolíci vynechali aj úctu a klaňanie sa obrazom, sochám.

Boh je tvorcom všetkého a akokoľvek svätý človek nemá nič, čo by nedostal od Boha. Preto ak človek vzdáva úctu stvoreniam a modlí sa k nim o pomoc, ochranu, spásu, bozkáva ich podoby, uctieva ich atď., koná podľa Biblie hriech modlárstva.

Modliť sa orodovať a venovať svoje prosby stvoreniam namiesto Stvoriteľa Boh považuje za modlárstvo, ohavnosť, duchovné smilstvo.

Iz 42:8 „Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

A na viacerých miestach Biblia varuje, že modlári nevojdú do Božieho kráľovstva. Preto Boh zakázal v druhom prikázaní urobiť si akúkoľvek podobizeň Boha, Krista, (svätého) človeka cez ktorú by sa k nemu v duchovných veciach utiekal, ktorú by vystavil niekde na stenu, na podstavec, ktorú by vyrezal, vytesal, ulial, pod ktorú by kládol kvetinky, ku ktorej by kľakal a ku ktorej by hovoril.

Svätý nie je žiadny titul In memoriam, ale titul pre živých veriacich evanjeliu, pre spasených ľudí. Svätosť sa nezískava vlastnými zásluhami, svätým sa človek stáva tým že uveril že bolo zaňho zaplatené, že Ježiš Kristus už odtrpel trest za jeho hriechy jedinou obetou, že cez vieru v Ježiša Krista sa Boh pozerá na človek ako na svätého a spravodlivého.

Sviatok Všetkých svätých je ľudský výmysel, nie Boží. A preto nikoho nezaväzuje ťažkým hriechom ísť na omšu a vzdávať úctu, slávu, vysielať prosby, orodovania k ľuďom vo večnosti. Toto pre Boha skrze ktorého je všetko a bez ktorého nie je nič, bez ktorého žiaden človek nie je ničím, toto je pre Boha ohavnosťou!

Je uctievanie svätých od Boha?

Už od počiatku zeme bolo a je zvykom pohanov, že je mnoho rôznych božstiev a tie božstvá sú priradené niečomu konkrétnemu: boh slnka, boh úrody, boh plodnosti… Ku nim sa pohania utiekali a utiekajú s prosbami o pomoc.

Katolícke náboženstvo dokazuje, že je s pohanstvom na rovnakej úrovni, že je modlárske. Že nie je Božie.

obratenykatolik.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Voloďa


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   4. 9. 2016, 15:14 avatar
čo je obratený katolík? že odišiel niekde do sekty alebo sám si vytvára vlastné výklady a náboženstvo zo svojej detskej resp. dospeláckej izby? názov stránky by mal byť poblúdenýkatolík alebo prevrátenykatolik


4.
označiť príspevok

tomii muž
   4. 9. 2016, 15:18 avatar
Je Katolícka cirkev cirkvou podľa Božích kritérií?

Katolícka cirkev hovorí o sebe, že ona je tá pravá. Dáva si veľké „C“ ku slovu cirkev.

Neprávom si dáva veľké „C“ lebo nespĺňa požiadavku všeobecnej Kristovej Cirkvi, do ktorej patria všetci spasení. Katolícka cirkev podľa jej náuky je spoločenstvo pokrstených a registrovaných v katolíckej cirkvi. Teda nie je všeobecná ako to o sebe tvrdí, lebo nezahŕňa pod seba všetkých členov z iných cirkví.

O spoločenstve spasených nie je v učení Katolíckej cirkvi ani zmienka, keď sa definuje slovo cirkev.

A vystáva otázka – je podľa Biblických kritérií nejaký člen katolíckej cirkvi spasený? Môže niekto povedať o sebe, že je spasený a naďalej sa zúčastňuje modlárstva?

Katolícka cirkev o sebe vyhlasuje, že má plnosť poznania, preto je tá pravá. Nemá plnosť poznania, pretože základ svojho učenia ešte nemá stále uzavretý. Stále pribúdajú nejaké dogmy, učenie. Teda nemôže mať plnosť poznania, lebo k jej základnému učeniu stále niečo pribúda. Jej učenie je zložené z Biblie, Tradície a z toho, čo Magistérium cirkvi uzná za vhodné. No posledným, kto sa vyjadrí, schváli/neschváli čomu majú katolíci veriť je Magistérium cirkvi na čele s pápežom. Pápežova náuka je viac ako Božia náuka. Pápežove ľudské slovo je viac ako večné Božie slovo.

Plnosť poznania je zjavené jedine v Biblii, alebo inakšie povedané – všetko podstatné a potrebné pre to, aby sme uverili v Ježiša Krista, že je Boží syn nám Boh zjavil v Biblii.

Pravosť Katolíckej cirkvi zlyháva v jednom zo základných kritérií určovania pravosti a to je ten, že neohlasuje evanjelium , ani vo svojej náuke nemá zakomponované ohlasovanie evanjelia - teda radostnej zvesti o spáse. Katolícka cirkev si sama vymyslela svoje „evanjelium“, svoju cestu na dosiahnutie spásy. Hlása iné evanjelium. (Gal 1:8-12) Teda podľa tohto základného kritéria nemožno povedať, že Katolícka cirkev je pravá, dokonca ani nemá právo nazvať sa cirkvou. Tých bodov je ale viac, za ktoré nemožno katolícku cirkev považovať za cirkev. Podľa Biblie – Božieho slova nespĺňa Katolícka cirkev Božie pravidlo pre zaradenie sa do spoločenstva Kristovej Cirkvi. Jednoducho, výstižne a žiaľ pravdivo povedané – Katolícka cirkev nie je cirkev. Je to štátna organizácia.
Súhlasí Voloďa


6.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   4. 9. 2016, 15:22 avatar
Mimo cirkvi niet spásy

Mimo Cirkvi niet spásy
Zobrazovať/Nezobrazovať

KKC
846
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 9. článok „VERÍM V SVÄTÚ CIRKEV VŠEOBECNÚ“
odsek: 3. odsek CIRKEV JE JEDNA, SVÄTÁ, KATOLÍCKA A APOŠTOLSKÁ
odstavec: III. Cirkev je katolícka
téma: „MIMO CIRKVI NIET SPÁSY“

846 Ako treba chápať toto tvrdenie, ktoré často opakovali cirkevní Otcovia? Ak je formulované kladne, znamená, že všetka spása pochádza od Krista Hlavy prostredníctvom Cirkvi, ktorá je jeho telom:
Koncil „na základe Svätého písma a Tradície učí, že táto putujúca Cirkev je nevyhnutne potrebná na spásu. Lebo len Kristus, ktorý sa nám stáva prítomným vo svojom tele, ktorým je Cirkev, je prostredníkom a cestou k spáse. Keď však výslovne zdôraznil nevyhnutnú potrebu viery a krstu, tým súčasne potvrdil nevyhnutnú potrebu Cirkvi,(161, 1257) do ktorej ľudia vstupujú krstom akoby cez bránu. Preto by sa nemohli spasiť tí ľudia, ktorí by vedeli, že Katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista ako nevyhnutne potrebnú, a predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať.“

KKC
847
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 9. článok „VERÍM V SVÄTÚ CIRKEV VŠEOBECNÚ“
odsek: 3. odsek CIRKEV JE JEDNA, SVÄTÁ, KATOLÍCKA A APOŠTOLSKÁ
odstavec: III. Cirkev je katolícka
téma: „MIMO CIRKVI NIET SPÁSY“

847 Toto tvrdenie sa nevzťahuje na tých, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú Krista a jeho Cirkev:
„Lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu.“

KKC
848
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 9. článok „VERÍM V SVÄTÚ CIRKEV VŠEOBECNÚ“
odsek: 3. odsek CIRKEV JE JEDNA, SVÄTÁ, KATOLÍCKA A APOŠTOLSKÁ
odstavec: III. Cirkev je katolícka
téma: „MIMO CIRKVI NIET SPÁSY“

848 „Hoci Boh môže cestami,(1260) ktoré on pozná, priviesť ľudí, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú evanjelium, k viere, bez ktorej je nemožné páčiť sa mu, Cirkev má povinnosť a zároveň sväté právo evanjelizovať“ všetkých ľudí.

www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


12.
označiť príspevok

veriaci-4
   4. 9. 2016, 15:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

tomii muž
   4. 9. 2016, 15:27 avatar
o sa týka príslušenstva k cirkvi: Kto pozná Bibliu, vie, že každý spasený veriaci človek tým, že uveril už sa stáva členom Kristovej Cirkvi. To znamená že som člen Kristovej Cirkvi. Patrím Kristovi. On je moja hlava a autorita. Nepatrím teda do žiadnej pozemskej cirkvi ani nie som členom nejakej pozemskej inštitúcie. Kristova Cirkev je všeobecná Cirkev – zahŕňa v sebe všetkých spasených z každého spoločenstva, cirkvi, ktorých autorita je Božie slovo a hlava Kristus a nie človek. Som v Kristovej Cirkvi, ktorej matriku vedie Duch Svätý.

Mojim najbližším spoločenstvom, mojim vzorom tu na zemi je NKZ spoločenstvo, ktoré som si vybral, lebo vyučuje Božie slovo bez akýchkoľvek ľudských a teologických prídavkov. Vyučuje ho správne, jasne a zrozumiteľne.
Súhlasí veriaci-4, Voloďa


15.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   4. 9. 2016, 15:34 avatar
Aha tak si si vybral nejakého laika, stretávate sa v telocvični, máte tam nejakú šou, ste pekné oblečení ... nadávate na rkc a pápeža a kňazov a sv. omšu. Aj tak sa dá.


18.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 9. 2016, 15:38 avatar
Nie stretavaju sa v kostole, hovoria, ze oni su ti jedini vyvoleni a inych v minulosti prenasledovali, habali im majtetky a zabijali ich..
Oooh tak krestanske..
Súhlasí Voloďa


30.
označiť príspevok

tomii muž
   4. 9. 2016, 15:56 avatar
Biblia hovorí, že Boh neprebýva v chrámoch zhotovených ľudskou rukou. Dokonca Biblia to hovorí na dvoch miestach. (Sk 7, 48; Sk 17,24) Mnoho učenia Biblie je potvrdzované alebo upresňované veršami aj na iných miestach Biblie. Nielen dvakrát, ale aj viackrát.

Katolícke učenie ukrýva „Boha“ v chrámoch zhotovených ľudskou rukou. Tvrdí, že v chrámoch je prítomný Ježiš Kristus, ktorého kňazi znášajú z neba podľa Ježišovho nariadenia pri poslednej večeri.

Verím že Boh každému človekovi, ktorý hľadá pravdu otvorí myseľ, aby porozumel jeho slovu. Túžte po tom, proste Boha o poznanie pravdy.
Súhlasí Voloďa


26.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 9. 2016, 15:46 avatar
Lea ty si myslis, ze vo vasich chramoch prebyva Boh?

Ucennici sa niekedy stretavali pod holym nebom
Aj potom neskor na Vatikanskom vrchu, alebo Pavol v Grecku s greckymi filozofmi na Areopagu..

Luxusne budovy vymyslela "katolicka slachta"


32.
označiť príspevok

tomii muž
   4. 9. 2016, 16:06 avatar
Rímsky katolík nemôže rozmýšľať sám za seba, ale čo mu kňazi povedia. Ani kňazi nemôžu rozmýšľať sami za seba, ale čo povedia z Vatikánu. A v o Vatikáne je všetko tak dokonale vymyslené, že sa to pre neskúmajúcich naozaj zdá ako pravdy Božie. A tak kto nehľadá pravdu nenájde ju. Kto nehľadá Boha, nenájde ho.

Všetko je to vymyslené systémom: Ľudia, počúvajte kňazov, kňazi biskupov, biskupi Arcibiskupov, Arcibiskupi pápeža. Ľudia počúvajte nás, iba my máme plnosť poznania, iba my sme tá pravá cirkev, iba my vám vyslúžime tie správne obrady a iba cez nás a naše obrady sa dostanete do neba.

Ale Boh sa dá nájsť len tým čo ho hľadajú, čo sa pýtajú po pravde a čo ju hľadajú len v Božom slove

Je to predsa logické – ak chcem nájsť niečo o chove sliepok, pozriem sa do knihy od chovateľa sliepok. Čiže nepozriem sa do príručky k Windowsu.

Ak chceme nájsť pravdu o Bohu a jeho ceste pozrieme sa do Božieho slova a nie do Rímskej náuky.
Súhlasí Voloďa


33.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   4. 9. 2016, 16:09 avatar
Pán Ježiš bol najvyšší kňaz - ma tá zástupcov papeža, biskupov a kňazov. Vy máte guru, pseudo vykladačov Biblie, liečiteľov a vodcov. Pán Ježiš navštevoval chrám a kázal aj chráme - vy máte telocvične, kultúrne domy a rodinné domčeky čo ste si vyzbierali od členov sekty.


35.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 9. 2016, 16:11 avatar
Pokial vieme tak Jezis kazal aj na volnom prestranstve, ci si myslis ze vtedy ,ked rozmnozil ryby a chleba, tak vsetci ti ludia boli pomesteni do chramu?
Súhlasí Voloďa


24.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 9. 2016, 15:44 avatar
"Mojim najbližším spoločenstvom, mojim vzorom tu na zemi je NKZ spoločenstvo, ktoré som si vybral, lebo vyučuje Božie slovo bez akýchkoľvek ľudských a teologických prídavkov. Vyučuje ho správne, jasne a zrozumiteľne."

Takze uz si si vybral?


28.
označiť príspevok

tomii muž
   4. 9. 2016, 15:51 avatar
to su slova rasta zabudol som dat citaciu


27.
označiť príspevok

fajer
   4. 9. 2016, 15:47 avatar
neviem prečo tu vypisuješ tie sprosté frázy...


14.
označiť príspevok

tomii muž
   4. 9. 2016, 15:30 avatar
Najhlavnejší dôvod, prečo som vystúpil z RKC je ten, že v nej a skrze ňu by som nikdy nedosiahol spásu. A to platí pre všetkých katolíkov – v Katolíckej cirkvi niet spásy, cez ňu a jej učenie sa nedostanete do večného života. Ak chcete prísť do večného života, musíte uveriť Božím podmienkam spásy napísaným v Biblii, nie Katolíckym. Toto nie je sranda, tu ide o život, o večný život.

Toto sú najhlavnejšie Božie – Biblické podmienky spásnej viery:

Skrze Ježišovu krv som bol vykúpený z rúk satana (nie skrze katolícky krst) -

Skrze Ježišovu krv sú všetky moje hriechy odpustené (nie skrze spovede kňazovi)

Ježišova krv ma očisťuje od všetkých mojich hriechov. (očisťuje veriaceho. Veriaci má uverením odpustené všetky hriechy minulé prítomné a budúce. Zhrešením po uverení a ľútosťou sme už len očisťovaní)

Skrze Ježišovu krv som ospravedlnený, učinený spravodlivý tak, ako keby som nikdy nezhrešil

Skrze Ježišovu krv som posvätený, učinený svätým, oddelený pre Boha. Už nie som v satanovom teritóriu. - Toto bolo vykonané jedinou dokonalou obetou Ježiša Krista. Už niet žiadnej obete, Ježišova bola posledná. Veriaci nejde do pekla. (Tobôž nie do vymysleného očistca) Niet žiadnej obete, teda ani omše, prijímania…)

Pre spásu je potrebné ďalej uveriť celý balíček toho, čo je v Biblii o Ježišovi Kristovi, Bohu Otcovi a Duchu Svätom, nie to čo nám o nich až na niektoré výnimky predkladá učenie RKC.

Katolícka omša a katolícka eucharistia je modlárstvo. Modlári nevojdú do Božieho kráľovstva. (Ef 5,5) Eucharistia vždy bolo vďakyvzdávanie, nie premenený chlieb. (až do roku 1215, napriek tomu sa katolícka náuka odvoláva, že to ustanovil Ježiš Kristus. Pozri katechizmus, článok 1345)

Modlárstvo znamená: kňaz koná obeť, neživá vec sa stáva živou, neživej veci sa klaňajú a uctievajú ju ako Boha.

Vysvetlenie: Kristus vykonal poslednú dokonalú obeť, tá obeť je úplne dostatočná, niet už inej obete za hriech. (Hebr 10,18) Kristus bol posledný Veľkňaz (katolíci majú pápeža veľkňaza) (Hebr 7, 27-28). Kristus je jediný, posledný kňaz Nového zákona. Nový Zákon už nemá kňazov, chrámy. Človek, ktorý uveril v biblického Ježiša Krista je Božím chrámom, patrí do Kristovho tela – Cirkvi. Klania sa Bohu v Duchu a pravde…

Tak ako Starý Zákon má vyše 300 proroctiev o Mesiášovi, ktoré sa vyplnili, tak aj Nový Zákon má množstvo proroctiev o posledných časoch, ktoré sú už mnohé vyplnené a mnohé z nich sa vzťahujú na Katolícku cirkev. (preto aj náuka RKC nevysvetľuje nikde vo svojom učení proroctvá o posledných časoch) Tak ako mnohí židia čítali Písmo a nespoznali príchod Mesiáša, tak aj mnohí dnešní ľudia majú Písmo a nespoznávajú pravého Ježiša Krista a vyplnenie novozákonných proroctiev.

Každému, kto číta tento list, a chce dôjsť do večného života, vážne odporúčam začať čítať Bibliu a vážne ju brať ako Božie slovo a jedinú autoritu v náuke. Boh základné pravdy Biblie zjavil tak, aby ich pochopili aj tí najjednoduchší ľudia. Ja sa priznávam, že som slepo veril všetkému, čo mi predložila Katolícka cirkev. Bez akéhokoľvek skúmania som im veril. Ale viera nie je slepo a bez skúmania veriť nejakému ľudskému učeniu pomiešanému s učením Biblie, ktorému je nadradený človek – pápež. Viera je veriť všetkému, čo je v Biblii pre našu spásu zjavené. Nič navyše. A toto je úplne dostatočné pre náš večný život. Prečo čítať Bibliu? Lebo tam Boh zjavil všetko potrebné čo by sme mali o ňom vedieť a všetko potrebné, aby sme sa k nemu dostali.

Ako čítať a vykladať Bibliu -

Biblia sa vykladá sama sebou – najlepší komentár k niečomu v Biblii nájdeme jedine v Biblii. Ježiš a apoštoli tiež vykladali podľa Biblie. Napr. Mt 19,3-6; Gal 3,16

Biblia si nikde neprotirečí. Výklad Biblie nesmie byť v rozpore s inými miestami Biblie. Napríklad Večera Pánova, spása, odpustenie hriechov, odčinenie hriechov…

Učenie o niečom konkrétnom sa nesmie odvodzovať z jednej vety, alebo z jedného verša, ale z celku Biblie.

Bez Starej zmluvy zostanú mnohé časti Novej zmluvy nezrozumiteľné, nepochopené.

Nesmie byť hlásané, kázané viac, než je napísané. (1Kor 4,6) -

Biblická pravda má vždy prednosť pred všetkými ostatnými poznatkami. (Kol 2,8) - Treba čítať rôzne preklady, katolícky je nedokonalý. (najlepší je Roháčkov) Pri nezrovnalostiach katolíckeho a iného prekladu treba vždy pozrieť Starý zákon do hebrejského prekladu a Nový zákon do Gréckeho prekladu.

Prečo vziať vážne čítanie a poznanie Biblie:

Lebo v Biblii Boh zjavil seba samého a ON (nie pozemská akákoľvek cirkev) dal podmienky k spáse

Aby sme poznali Boha tak ako sa nám predstavil v Biblii, nie ako nám ho cirkev predkladá.

Aby sme mali vieru, lebo viera je iba z počutia Božieho slova. Rim 10,17 -

Aby sme rástli vo viere

Aby sme mali istotu spasenia (ktorú RKC nikdy nezaručí, ale Boh v Biblii áno) -

Kvôli pravej náuke (Tít 1,9) Sektári používajú Bibliu ako doplnok. Teda žiadna Tradícia a učiteľský úrad cirkvi, jedine Biblia. - Aby Biblia bola našou jedinou autoritou, nie človek (pápež)

Aby sme bezpečne prešli životom (Ž 119,105) - Kvôli výchove detí (Dt 11,18-19)

Kvôli ochrane pred falošnými cestami: Blúdite, pretože nepoznáte Písmo ani Božiu moc (Mt 22,29)

Kvôli poznaniu hriechu

Kvôli pochopeniu budúcich časov, atď. Biblia je Božia kniha, ktorá je meradlom všetkého. (napríklad falošných znamení, zjavení…)
Súhlasí veriaci-4, Voloďa


16.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   4. 9. 2016, 15:35 avatar
A ešte čo vás tam učia, proti cirkvi viete aj iné naučené slogany?


17.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 9. 2016, 15:36 avatar
Takze ked si zalozim novu cirkev a budem tam mat dost vela ludi a budem tvrdit, ze jedine v mojej cirkvi je spasa a mimo nej nie, tak je to pravda?

To hovori RKC, len preto, ze si to vymyslel nejaky "cirkevny otec"
A takych vymyslanic je ojojooj


25.
označiť príspevok

fajer
   4. 9. 2016, 15:46 avatar
lea na tvoju spásu sa ti môžem vieš čo....ináč ak je boh spravodlivý, tak potrestá cirkev a jej prisluhovačov, je to zločinecká organizácia, ktorá nemá ani morálku ani charakter...


5.
označiť príspevok

tomii muž
   4. 9. 2016, 15:20 avatar
Kam sa zaradiť?

Členstvo v akejkoľvek cirkvi nikomu nezaručí spasenie – večný život. Spasenie je vecou osobného rozhodnutia sa uveriť dielu Ježiša Krista. Spasený človek potrebuje k svojej osobnej formácii spoločenstvo, čiže cirkev=zbor, aby bol vyučený Božím pravdám a aby mu pomohlo duchovne rásť a formovať sa.

Spasený človek sa má zaradiť do spoločenstva spasených ľudí. Autoritou každého spaseného človeka – kresťana je Biblia. Mal by sa zaradiť do cirkvi, spoločenstva, v ktorom autorita nestojí na človekovi, ale na Biblii, Božom zjavení.
Súhlasí Voloďa


7.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   4. 9. 2016, 15:23 avatar
práve naopak


36.
označiť príspevok

tomii muž
   4. 9. 2016, 16:14 avatar
lea precitaj si sväte písmo. lebo podla toho co pises je vidno ze si bibliu necitala.
Súhlasí Voloďa


3.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   4. 9. 2016, 15:18 avatar
Lea,poznám ho osobne.Tak,ako aj ja vystúpil z RKC a stal sa kresťanom.
Súhlasí veriaci-4


8.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   4. 9. 2016, 15:23 avatar
To sa chváliš alebo sťažuješ?


9.
označiť príspevok

tomii muž
   4. 9. 2016, 15:24 avatar
rasto ma dokonale prestudovany katechizmus a vase tradicie, cize vie, že vasa cirkev ide totalne mimo od Svätého písma.


10.
označiť príspevok

tomii muž
   4. 9. 2016, 15:25 avatar
a s tym vasim prekrutenym katechizmom si mozes akurat tak vytriet rit. je to uplny odklon od pisma.
Súhlasí Voloďa


19.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 9. 2016, 15:38 avatar
To musi vidiet aj slepy... hmm vlastne nie.. niektori to fakt nevidia


11.
označiť príspevok

tomii muž
   4. 9. 2016, 15:26 avatar
stefan 5 co bol vlastne dakedy rasto? knaz alebo co?


20.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   4. 9. 2016, 15:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

tomii muž
   4. 9. 2016, 15:40 avatar
o com to trepes,


23.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   4. 9. 2016, 15:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

tomii muž
   4. 9. 2016, 15:55 avatar
cize prehlad mozes mat len vtedy ked si registrovany na diskusnom fore uz dlho? zaujimava teoria


34.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 9. 2016, 16:09 avatar
Ono dost tazko budes mat prehlad o niecom, co sa stalo davno predtym, ako si sa zaregistroval...
Forum je tak zanesene, dost tazko by si nasiel veci o ktore by si sa zaujimal, ja sam mam problem najst svoje vlastne texty alebo niekoho..


38.
označiť príspevok

tomii muž
   4. 9. 2016, 18:05 avatar
to znamena ze som registrovany tak kratko ze som na to forum nechodil a necital ho? zaujimave


40.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 9. 2016, 19:06 avatar
Vies kolko je tu tem? Kolko je tu prispevkov?
To by si neprecital ani za dekadu  


22.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   4. 9. 2016, 15:41 avatar
Študoval a bol myslím u redemptoristov,pomáhal knazom atd.,ale knazom sa nestal.


31.
označiť príspevok

Aranjes žena
   4. 9. 2016, 15:56 avatar
..ked to tu tak čítam /né iba na tejto debate/ ,tak sem si spomenula na rozprávku "Hrátky s čertem" a konkrétne túto čast..
http://www.youtube.com/watch?v=mSQLVPPZPq0 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

... ste richtik jak ten otec Školastikus   ...aj ten sa pasoval za spaseného  


37.
označiť príspevok

salbea žena
   4. 9. 2016, 17:28 avatar
vsetko co teraz cinite Satanovi Sa vam vrati ako bumerang
ked sa zrodi z hmoty, bude celkom dobry
Ale vy budete na tejto Zemi ako absolutne ZLO nenavideni


39.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 9. 2016, 19:05 avatar
Co mu cinime a co cini on nam?
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 00:30,  Môj kamarat zas to ma naopak. Chce byť dievča a aj sa mal narodiť ako dievča rodičia mu...
včera, 19:35,  https://www.youtube.com/watch?v=nV1ODATNHpw
včera, 18:50,  Bodá jako núž, ako spieva Lucie Bílá v jednej zo svojich pesničiek...
včera, 18:43,  Ondro si dobrý človek . To viem dávno . Si človek ktorý dokažeš pomôcť podať sladkosť...
včera, 18:36,  prečo piješ okenu ? Sú dva druhy vodky jedna chutí ako okena a tá druhá tiež . Potom už...
včera, 18:34,  Toto je príjemná hudba drakov z Fínska https://www.youtube.com/watch?v=e4Ao-iNPPUc
včera, 18:30,  Ondrej ja Nie som lepší od teba....
včera, 18:26,  22...Láska bolí to si nevedel?
včera, 18:14,  To nje je prauda! Bol to utok ameriki, pisu o tom diskutujucy na...
včera, 18:13,  A viete, kto bol majiteľom lode s nebezpečným nákladom, ktorý vybuchol v Bejrúte?!!!! Meno...
včera, 17:58,  Prečo sa pýtaš na tieto otázky, ak si zjavne presvedčený, že niet Boha? Nie je to tak, že...
včera, 17:56,  Počul si niekedy radu: Nekŕmte trolov? *05
včera, 17:48,  Najskôr sa skúša argumentovať . Ak niet argumentov treba utekať .
včera, 16:46,  Počul si niekedy radu: Nekŕmte trolov? ;)
včera, 16:31,  Presne elfe si trol a užitočný idiot
včera, 16:31,  Edo s tou tvojou Amerikou to ide dobre z kopca :)
včera, 16:31,  Troll a užitoční idiot
včera, 16:30,  Len opakuj elfí trole
včera, 16:30,  Banderovci vraždia obyvateľov Donbasu
včera, 16:26,  to je ono papúšku vyopakuj se nám
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Žena je najkrajšie umelecké dielo. Niet divu, veď autorom je sama príroda.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(130 915 bytes in 0,339 seconds)