hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Úloha Panny Márie v posledných časoch

príspevkov
59
zobrazení
6
tému vytvoril(a) 12.2.2013 15:35 Astax1
posledná zmena 20.2.2013 11:52
1
12.02.2013, 15:35
Spása sveta sa začala cez Máriu a takisto bude cez ňu dokonaná. Počas prvého príchodu Ježiša Krista len veľmi zriedka vystúpila do popredia, a to preto, aby sa ľudia, ktorí boli vtedy ešte len málo poučení a osvietení ohľadom osoby jej Syna, nevzdialili od pravdy pod vplyvom príliš silného a príliš zmyslového priľnutia k nej – čo by sa zrejme bolo i prihodilo, keby ju boli poznali, vďaka obdivuhodným krásam, ktorými ju Najvyšší obdaril i navonok. Toto je také pravdivé, že svätý Dionýz Areopagita nám hovorí, že keď ju videl, vďaka jej tajomným nádherám a neporovnateľným krásam bol by ju pokladal za božstvo, keby mu jeho pevná viera nehovorila opak. Ale tieto dôvody, ktoré viedli Ducha Svätého k ukrytiu svojej Nevesty počas jej života a k jej nepatrnému odhaleniu od prvého ohlasovania Evanjelia, pri druhom príchode Ježiša Krista už nebudú jestvovať. Preto ju Duch Svätý vyjaví a urobí známou a cez ňu privedie ľudí k tomu, aby poznali Ježiša Krista, aby ho milovali a aby mu slúžili.

a) Zjavenie Panny Márie svetu

Prečo teda Boh chce v týchto posledných časoch zjaviť a odhaliť svetu Máriu, veľdielo svojich rúk?

1) Pretože počas svojho života zostávala ukrytá a svojou hlbokou pokorou sa ponížila až do prachu, obdržiac od Pána cez jeho apoštolov a evanjelistov milosť, že nebola odhalená.
2) Pretože tak, ako je Božím veľdielom slávy v nebi, presvätá Panna je i jeho veľdielom milosti tu na zemi, a preto Pán chce, aby bol za to oslavovaný a chválený žijúcimi na zemi.
3) Pretože je Zornicou predchádzajúcou a ohlasujúcou Slnko spravodlivosti – ktorým je Ježiš Kristus – a preto ľudia musia spoznať a uznať Pannu Máriu, aby mohli spoznať a uznať Pána Ježiša.
4) Pretože je cestou, ktorou k nám Ježiš prišiel po prvý raz, bude cestou, ktorou príde po druhý raz, aj keď nie tým istým spôsobom.
5) Pretože je bezpečným prostriedkom, ako aj priamou a nepoškvrnenou cestou vedúcou k plnému spojeniu s Ježišom Kristom; preto tie sväté duše, ktoré majú svietiť žiarou svätosti, nájdu Ježiša iba skrze ňu. Ten, kto nájde Máriu, nájde život, čiže Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život. No kto môže nájsť Máriu bez toho, že by ju hľadal? A kto ju hľadá bez toho, že by ju poznal? Veď predsa nehľadáme a netúžime po tom, čo nepoznáme! Preto je nevyhnutné, aby Mária bola ešte viac známa než dosiaľ, na väčšie poznanie a slávu Najsvätejšej Trojice.
6) V týchto posledných časoch Mária musí zažiariť viac než kedykoľvek predtým svojím milosrdenstvom, svojou mocou a svojou milosťou: milosrdenstvom, aby zhromaždila a s láskou prijala tých úbohých hriešnikov a blúdiacich, ktorí sa obrátia a navrátia sa do Katolíckej cirkvi; mocou zažiari proti nepriateľom Božím, proti modloslužobníkom, rozkolníkom, mohamedánom, židom a zatvrdilým bezbožníkom, ktorí sa strašne vzbúria, aby sľubmi a hrozbami zviedli ľudí a priviedli ich ku skaze; a konečne, musí zažiariť milosťou, aby oduševnila a podržala chrabrých bojovníkov a verných služobníkov Ježiša Krista bojujúcich za jeho záujmy.
7) A nakoniec, Mária musí byť strašná pre diabla a jeho prívržencov ako armáda v boji zoradená do šíkov najmä v týchto posledných časoch, lebo diabol dobre vie, že má málo času – menej než kedykoľvek – na záhubu duší, a preto každým dňom zdvojnásobuje svoje úsilie a útoky. Vskutku čoskoro vyvolá kruté prenasledovania a nastaví strašné pasce verným služobníkom a pravým deťom Márie, nad ktorými víťazí ťažšie než nad ostatnými.


Najmä počas tých posledných a krutých diablových prenasledovaní, ktoré sa každým dňom budú zväčšovať až do doby kráľovstva Antikrista, treba očakávať vyplnenie tohto prvého a slávneho proroctva, ako i Božieho prekliatia vysloveného v raji proti hadovi. Teraz ho tu objasníme na väčšiu slávu najsvätejšej Panny, na spásu jej detí a na diablovo zahanbenie.

Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ona ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu. - Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius; ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo ejus (Gn 3,15).

Boh ustanovil a utvoril len jediné nepriateľstvo, a to nezmieriteľné, ktoré pretrvá a bude rásť až do konca: nepriateľstvo medzi Máriou, svojou dôstojnou Matkou, a diablom; medzi deťmi a služobníkmi svätej Panny a deťmi a prisluhovačmi Lucifera. A to až do takej miery, že najstrašnejším nepriateľom diabla, akého kedy Boh ustanovil, je Mária, jeho svätá Matka. Už v raji – i keď vtedy existovala ešte len v Božom pláne – ju obdaril takou veľkou nenávisťou voči tomuto prekliatemu nepriateľovi Boha, takou veľkou schopnosťou odhaľovať zloby tohoto starého hada a takou veľkou mocou poraziť, sklátiť a rozdrviť tohto pyšného bezbožníka, že sa jej bojí viac než všetkých anjelov a ľudí dohromady, a v istom zmysle i viac než samého Boha. No to nie preto, že by hnev, nenávisť a moc Božia neboli nekonečne väčšie než svätej Panny, keďže jej dokonalosti sú ohraničené, ale najmä preto, že pyšný Satan trpí nekonečne viac, keď ho poráža a trestá malá a ponížená Pánova služobnica a jej pokora ho pokoruje viac než božská moc. Okrem toho Boh udelil Márii takú veľkú moc nad diablami, že títo – ako to boli na ich vlastnú škodu často prinútení vyzradiť ústami posadnutých, sa obávajú viac jej jediného vzdychu za niektorú dušu než modlitieb všetkých svätých a viac sa boja jej jediného pohrozenia než všetkých svojich ďalších múk.

Čo Lucifer stratil pýchou, to Mária získala pokorou. Čo Eva stratila a priviedla do zavrhnutia neposlušnosťou, to Mária zachránila poslušnosťou. Eva privolila hadovi, a tým strhla so sebou do záhuby všetky svoje deti, zanechajúc ich v hadovej moci. Mária tým, že zostala dokonale verná Bohu, zachránila nielen seba, ale i všetky svoje deti a služobníkov, zasvätiac ich jeho Majestátu.

Boh ustanovil nielen jedno nepriateľstvo, ale nepriateľstvá: nielen medzi Máriou a démonom, ale i medzi pokolením svätej Panny a pokolením démonovým. To značí, že Boh vložil nepriateľstvá, antipatie a tajné nenávisti medzi skutočné deti i služobníkov svätej Panny a deti i otrokov diablových: navzájom sa vôbec nemilujú, vnútorne sa vôbec nepriťahujú. Deti Beliálove, čiže Satanovi otroci a priatelia sveta (lebo vskutku je to to isté), až dosiaľ vždy prenasledovali a ešte viac budú prenasledovať tých i tie, čo prináležia najsvätejšej Panne: ako kedysi Kain a Ézau – predobrazy zavrhnutých – prenasledovali svojich bratov Ábela a Jakuba – predobrazy vyvolených. Ale pokorná Mária vždy zvíťazí nad Pyšným a jej víťazstvo bude také veľké, že mu rozdrví hlavu, sídlo jeho pýchy. Vždy odhalí jeho hadiu zlobu, odhalí jeho pekelné pretvárky, zmarí jeho diabolské nahovárania a ochráni až do konca vekov svojich verných služobníkov pred jeho ukrutnými pazúrmi.
Moc Márie nad všetkými diablami však zažiari najmä v posledných časoch, keď Satan bude číhať na jej pätu, čiže na jej ponížených otrokov i na jej jednoduché deti, ktoré povolá do vojny proti Satanovi. Pred svetom budú maličkí a prostí, pokorení pred ostatnými ako päta; budú šliapaní a prenasledovaní tak, ako je päta vzhľadom na ostatné údy tela. No budú bohatí na Božiu milosť, ktorú im Mária hojne nadelí. Pred Bohom budú veľkí a pokročilí vo svätosti, budú prevyšovať všetky stvorenia svojou oduševnenou horlivosťou a budú tak mocne podopieraní Božou pomocou, že s pokorou päty a v spojení s Máriou rozšliapu diablovu hlavu a prinesú víťazstvo Ježišovi Kristovi.

b) Mariánski apoštoli

A nakoniec, Boh chce, aby v súčasnosti ľudia Máriu viac poznali, viac milovali a viac si ju ctili. Viac než kedykoľvek predtým: a bezpochyby sa tak i stane, ak predurčení začnú s milosťou a svetlom Ducha Svätého vnútorne a dokonale uskutočňovať to, čo im o chvíľu objasním. Potom uvidia jasne – no iba v miere úmernej ich viere – túto krásnu Morskú hviezdu, a nasledujúc jej správanie, budú môcť zakotviť v dobrom prístave i napriek búrkam a pirátom. Spoznajú veľkosť tejto Panovníčky[6] a úplne sa zasvätia jej službe ako jej podriadení a otroci lásky. Okúsia jej materskú láskavosť aj dobrotu a budú ju nežne milovať ako jej milované deti. Spoznajú jej milosrdenstvo, ktorého je plná, a uvedomia si potrebu jej pomoci a budú sa k nej utiekať vo všetkých veciach ako ku svojej milej orodovníčke a prostredníčke u Ježiša Krista. Spoznajú, že ona je najbezpečnejším, najľahším, najkratším a najdokonalejším prostriedkom ako prísť k Ježišovi Kristovi a oddajú sa jej bez výhrad, telom i dušou, aby takto plne patrili jemu.

Ale akí budú títo služobníci, otroci a deti Márie?
Budú ohnivým plameňom, Pánovými sluhami, ktorí všade zapália oheň božskej lásky.

Budú ako ostré šípy v ruke mocnej - sicut sagittae in manu potentis (porov. Ž 127,4) Panny na prebodnutie jej nepriateľov.
Budú ako Léviho synovia, dôkladne očistení v ohni veľkých skúšok a pevne spojení s Pánom. Ponesú zlato lásky vo svojich srdciach, kadidlo modlitby vo svojich dušiach a myrhu umŕtvovania vo svojich telách. Budú všade Kristovou ľúbeznou vôňou pre malých a prostých, zatiaľ čo budú vôňou smrti pre veľkých, bohatých a pyšných tohto sveta.

Budú ako hrmiace a poletujúce oblaky v jemnom vanutí Ducha Svätého. Nebudú viazaní na nič, ani ničím prekvapení. Nebudú sa trápiť pre nič, ale budú rozlievať dážď Božieho slova a večného života. Zahrmia proti hriechu a zadunia proti svetu. Zasiahnu diabla i jeho prívržencov. Skrz-naskrz prebodnú svojím dvojsečným mečom Božieho slova – či pre život a či pre smrť – všetkých, ku ktorým budú poslaní Najvyšším.

Budú apoštolmi posledných časov, ktorých Pán mocností obdarí výrečnosťou i silou konať zázraky, a dobyjú slávne víťazstvá nad svojimi nepriateľmi. Budú spávať bez zlata i striebra, a čo viac, aj bez starostí, uprostred ostatných kňazov - inter medios cleros (Ž 68,13-14 Vulgáta) duchovenstva a kléru. No i tak budú mať strieborné krídla holubice, aby mohli s čistým úmyslom na Božiu slávu a na spásu ľudí zaletieť ta, kam ich Duch Svätý pošle. A na miestach, kde budú kázať, zanechajú iba zlato lásky, ktorá je naplnením zákona.

Napokon vieme, že oni budú pravými učeníkmi Ježiša Krista. Budú kráčať po stopách jeho chudoby, pokory, pohŕdania svetom a jeho lásky. Budú vyučovať úzku Božiu cestu podľa čistej pravdy, podľa svätého evanjelia, a nie podľa svetských zásad. Nebudú mať z nikoho strach, nebudú brať ohľad na osobu. Nikoho neušetria, nebudú počúvať ani sa báť nijakého smrteľníka, hocako mocného. V ústach budú mať dvojsečný meč Božieho slova, na pleciach zakrvavenú štandardu Kríža, v pravej ruke kríž a v ľavej ruženec; v srdciach sväté mená Ježiš a Mária a v celom svojom správaní skromnosť a umŕtvovanie Ježiša Krista.


Hľa, toto sú veľkí muži, čo prídu. Vyformuje ich Mária z príkazu Najvyššieho, aby rozšírili jeho vládu i na bezbožníkov, modloslužobníkov a mohamedánov. Ale kedy a ako sa to stane?... Iba Boh to vie: na nás je, aby sme zmĺkli, prosili, vzdychali a čakali: Čakal som, čakal - Expectans exspectavi (Ž 40,2).

Sv.Ludvig Maria Grignion
none
2

1. Astax1 12.02.2013, 15:35

Spása sveta sa začala cez Máriu a takisto bude cez ňu dokonaná. Počas prvého príchodu Ježiša Krista len veľmi zriedka vystúpila do popredia, a to preto, aby sa ľudia, ktorí boli vtedy ešte len málo poučení a osvietení ohľadom osoby jej Syna, nevzdialili od pravdy pod vplyvom príliš silného a príliš zmyslového priľnutia k nej – čo by sa zrejme bolo i prihodilo, keby ju boli poznali, vďaka obdivuhodným krásam, ktorými ju Najvyšší obdaril i navonok. Toto je také pravdivé, že svätý Dionýz Areopagita...

12.02.2013, 15:51
RE:1
Dlhší text nemáš?
none
22

1. Astax1 12.02.2013, 15:35

Spása sveta sa začala cez Máriu a takisto bude cez ňu dokonaná. Počas prvého príchodu Ježiša Krista len veľmi zriedka vystúpila do popredia, a to preto, aby sa ľudia, ktorí boli vtedy ešte len málo poučení a osvietení ohľadom osoby jej Syna, nevzdialili od pravdy pod vplyvom príliš silného a príliš zmyslového priľnutia k nej – čo by sa zrejme bolo i prihodilo, keby ju boli poznali, vďaka obdivuhodným krásam, ktorými ju Najvyšší obdaril i navonok. Toto je také pravdivé, že svätý Dionýz Areopagita...

12.02.2013, 17:54
Vidim astax ,že si úplne zblázneny do Márie. Co ti mám na to povedať? Porozmyšlaj nad tým, prečo prišiel vôbec Jeziš na tento svet, aky mal motív, pretože toto je dôlezite. To ze prišiel skrze Mariu, ber ako "technicku zaležitosť". Boh si musel niekoho vyvoliť, ak chcel prisť na svet ako človek.
👍: milky945
none
43

1. Astax1 12.02.2013, 15:35

Spása sveta sa začala cez Máriu a takisto bude cez ňu dokonaná. Počas prvého príchodu Ježiša Krista len veľmi zriedka vystúpila do popredia, a to preto, aby sa ľudia, ktorí boli vtedy ešte len málo poučení a osvietení ohľadom osoby jej Syna, nevzdialili od pravdy pod vplyvom príliš silného a príliš zmyslového priľnutia k nej – čo by sa zrejme bolo i prihodilo, keby ju boli poznali, vďaka obdivuhodným krásam, ktorými ju Najvyšší obdaril i navonok. Toto je také pravdivé, že svätý Dionýz Areopagita...

19.02.2013, 17:19
Ahoj Astax1:

Popozeral som si body, ktoré si spísal o Márii a trochu som ich podrobil krátkej kritike:

1.Mária je pokorná ako nikto iný z ľudí, to sa musí nechať.

2.Mária je veľdielom Božej milosti, to musím nechať, ale nebol Jan Krstiteľ väčší od nej? Jan Krstiteľ bol podľa písma najväčší z ľudí.

3.S týmto nesúhlasím. Prečo by som mal poznať Krista cez pannu Máriu? Veď Kristus je Pravda. Prečo by som mal spoznávať pravdu sprostredkovane? Nie je lepšie sa učiť priamo od Pána, od majstra? Jeho učeníkom mám byť, on mi dá spásu, nie Mária.

4.O tom nič neviem, že aj druhý krát bude cestou, to máš odkiaľ?

5.Tu platia tie isté výhrady ako v bode 3. Kristus je cesta k Bohu a k spaseniu. Myslíš, že k tejto ceste potrebujeme ešte ďalšiu cestu? Teda potrebujeme cestu k ceste? To je už dosť komplikovaný algoritmus. 🙂

6.No tak zmienka o návrate do katolíckej cirkvi ma pobavila. A čo cirkvi, ktoré nemajú / neuznávajú Máriu? V tomto bode rúbeš dosť vysoko, lebo priznávaš Márii milosrdenstvo, že ním disponuje, ale ona nie je Boh. Ona je len Božie stvorenie. Ako môže mať stvorenie milosrdenstvo? Jeden z nás asi nerozumie pojmu milosrdenstvo.

7.Hovorí ti niečo pojem vyvolení? Pamätná veta z písma znie: Je veľa povolaných ale málo vyvolených. Vyvolení sú ľudia, nad ktorými vyhráva Satan ťažšie ako nad ostatnými. Neviem o tom, že by ich ona viedla. A nad ostatnými vetami tohto bodu len krútim hlavou, že ako si k tomu prišiel. Prosím dolož to nejako písmom, lebo ak je to len tvoj dojem / pocit, je to málo.

K zvyšku sa zatiaľ nebudem vyjadrovať, aj keď by bolo čo.
👍: elemír
none
45

43. milky945 19.02.2013, 17:19

Ahoj Astax1:

Popozeral som si body, ktoré si spísal o Márii a trochu som ich podrobil krátkej kritike:

1.Mária je pokorná ako nikto iný z ľudí, to sa musí nechať.

2.Mária je veľdielom Božej milosti, to musím nechať, ale nebol Jan Krstiteľ väčší od nej? Jan Krstiteľ bol podľa písma najväčší z ľudí.

3.S týmto nesúhlasím. Prečo by som mal poznať Krista cez pannu Máriu? Veď Kristus je Pravda. Prečo by som mal spoznávať pravdu sprostredkovane? Nie je lepšie sa učiť...

19.02.2013, 18:00
> "Prečo by som mal poznať Krista cez pannu Máriu? Veď Kristus je Pravda. Prečo by som mal spoznávať pravdu sprostredkovane? Nie je lepšie sa učiť priamo od Pána, od majstra? Jeho učeníkom mám byť, on mi dá spásu, nie Mária."

Pretože Kristus je príliš veľký pán na to aby učil malých ľudí. Prístup k nebu, podobne aj zjavenia prebiehajú väčšinou práve prostredníctvom Mamma Mie.
none
3
12.02.2013, 16:10
celkem pravdivý článek... hodně se mi líbí.
none
4
12.02.2013, 16:17
Je zaujímavé, že ateistovi a socialistovi Rasťovi Škodovi prekážajú kríže, no dožaduje sa zobrazovania Márie ako matky
odkaz
A je tiež zaujímavé, že Rasťo Škoda otvorene poprel, že by bol presvedčený ateista. Toto jeho stanovisko ma šokovalo viac ako odstúpenie pápeža.
none
5
12.02.2013, 16:38
RE:5

"poprel, že by bol presvedčený ateista." Vieš, on je len taký provizórny ateista. :-)
none
6
12.02.2013, 16:40
Romanov k 3
Nemusíš to čítať ked nechceš.
none
11

6. Astax1 12.02.2013, 16:40

Romanov k 3
Nemusíš to čítať ked nechceš.

12.02.2013, 16:46
RE:7

Veď som to ani nečítal. Také krátke :-(
none
7
12.02.2013, 16:40
To je zaujímavé, koľko ľudia dokážu narozprávať a čo všetko dokážu vyvodzovať pre prítomnosť z akejsi historky, ktorá sa udiala pred 2000 rokmi :D.
none
12

7. 12.02.2013, 16:40

To je zaujímavé, koľko ľudia dokážu narozprávať a čo všetko dokážu vyvodzovať pre prítomnosť z akejsi historky, ktorá sa udiala pred 2000 rokmi :D.

12.02.2013, 16:47
RE:8
A udiala sa?
none
8
12.02.2013, 16:43
Táto téma je hlavne pre elemír a veriaceho.
A luke nečítaš poriadne to sa deje teraz,je to aktuálne pre našu dobu ked si myslíš že sú to "historky" tak to je len tvoj názor.
none
9

8. Astax1 12.02.2013, 16:43

Táto téma je hlavne pre elemír a veriaceho.
A luke nečítaš poriadne to sa deje teraz,je to aktuálne pre našu dobu ked si myslíš že sú to "historky" tak to je len tvoj názor.

12.02.2013, 16:44
A čím ďalej, tým staršie.
none
13

8. Astax1 12.02.2013, 16:43

Táto téma je hlavne pre elemír a veriaceho.
A luke nečítaš poriadne to sa deje teraz,je to aktuálne pre našu dobu ked si myslíš že sú to "historky" tak to je len tvoj názor.

12.02.2013, 16:48
RE:9
"tak to je len tvoj názor."
Aj môj.
none
10
12.02.2013, 16:44
10
A čím dalej,tým aktuálnejšie.
none
14

10. Astax1 12.02.2013, 16:44

10
A čím dalej,tým aktuálnejšie.

12.02.2013, 16:53
Práveže mi to pripadá ako úplne neaktuálne. Ježiš ani jeho učenie už nijako významne nezasahuje do vývoja sveta. Sú to iba také povedačky, ktorých reálny vplyv na život skončil spolu s koncom stredoveku. A ak nie, dokáž mi opak: čo zmôžu dnešní teisti zo svojich kazateľníc? Môžu sa iba rozdrapovať, ale ľudia aj tak z kostola vyjdú a robia si potom svoje, bez ohľadu na kázeň. A tak to má byť.
none
15
12.02.2013, 17:03
Luke ako to možeš vedieť?Si katolík ako možeš vedieť čo robia ludia?To si myslíš že by chodili pre nič za nič na sv.omšu?
A to že Ježišove učenie nezasahuje do vývoja sveta.S časti máš pravdu lebo vela ludí sa odklonilo od pravdy ale je tu svatá Rímska Cirkev ktorá vedie a stále vyučuje pravdu.Je vela spoločenstiev,misionárov,národov ktoré sú stále veriace napriek tomu že žijeme v "modernom svete"azda toto všetko nemení svet.A azda každý človek nerobí svet svetom?Ked vravíš do vývoja sveta tým myslíš len usa?Jeden štát netvorí svet ale to je spoločenstvo všetkych!Samozrejme zoberme si len náš štát ktorý je stále veriaci alebo polsko v ktorom je zakázaný potrat , u nás je eutanázia toto nezasahuje do vývoja sveta? Svet sa stále zmieta v hriechu a azda Cirkev učí niečo zlé?Je zlé ked sv.Rímska Cirkev nesúhlasí s vraždami detí v materskom lone?A čo je vývoj sveta?Technológia ktorá ide stále vpred?Stále vačšia hriešnosť?Stále vačší chaos ktorý je vo svete?
none
16

15. Astax1 12.02.2013, 17:03

Luke ako to možeš vedieť?Si katolík ako možeš vedieť čo robia ludia?To si myslíš že by chodili pre nič za nič na sv.omšu?
A to že Ježišove učenie nezasahuje do vývoja sveta.S časti máš pravdu lebo vela ludí sa odklonilo od pravdy ale je tu svatá Rímska Cirkev ktorá vedie a stále vyučuje pravdu.Je vela spoločenstiev,misionárov,národov ktoré sú stále veriace napriek tomu že žijeme v "modernom svete"azda toto všetko nemení svet.A azda každý človek nerobí svet svetom?Ked vravíš do vývoja sveta t...

12.02.2013, 17:05
To, že dnešná doba je viac "hriešna" než tá minulá hovorili ľudia vždy. Ukáž mi, na čo konkrétne má vplyv cirkev, okrem potratovej legislatívy, ktorú aj tak ovplyvnila len čiastočne, a len v kresťanských krajinách.
none
17

16. 12.02.2013, 17:05

To, že dnešná doba je viac "hriešna" než tá minulá hovorili ľudia vždy. Ukáž mi, na čo konkrétne má vplyv cirkev, okrem potratovej legislatívy, ktorú aj tak ovplyvnila len čiastočne, a len v kresťanských krajinách.

12.02.2013, 17:26
Keby cirkev nemala vplyv v spoločnosti, ateisti by do nej ani nezakopli. Lenže ateisti rozumej sekulárni humanisti dnes podobne ako Hitler a nacisti nedávno vidia a oprávnene v RKC ohrozenie svojich ideologických zámerov.
RKC nemá záujem vládnuť, ale vytvárať kvas nespokojnosti a usilovať sa o vnútornú premenu jednotlivcov tvoriacich komunity.
none
18
12.02.2013, 17:32
Ty hrozne trepeš............to čo je v tvojom príspevku 18 presne ale úplne presne platí o RKC.........
none
19

18. 12.02.2013, 17:32

Ty hrozne trepeš............to čo je v tvojom príspevku 18 presne ale úplne presne platí o RKC.........

12.02.2013, 17:35
Ale veď tam aj píšem o RKC
none
20

19. 12.02.2013, 17:35

Ale veď tam aj píšem o RKC

12.02.2013, 17:37
Trepeš.......provokuješ ,ale asi to považuješ za zábavu, tak OK.......
none
21

20. 12.02.2013, 17:37

Trepeš.......provokuješ ,ale asi to považuješ za zábavu, tak OK.......

12.02.2013, 17:39
Aha! Dám Ti smajlíka ako si Ty sám :
none
23
12.02.2013, 18:09
astax prosim povedz ze tym srackam v skutocnosti neveris, to snad ani nie je mozne aby niekto veril takym rozpravkam
none
24
12.02.2013, 18:12
Skade nejaky Astax vie aku ulohu ma panna Maria?

Nie neodpovedajte...Boh mu to povedal..jemu a este p. Marii.
none
25
12.02.2013, 19:41
Astax, je to podtatne lepšie, ako minulé, ale vadími tam stále až donekonečna vybičovaná horlivosť a tým pádom únik z reality, nemôžeš hádzať perly sviniam, lebo ti tu napísali, že to majú za sračky. Takéto veci môže pochopiť len ten, Koho už najmenej raz vytiahla s poriadného prúseru. Tých je strašne veľa a na pútnických miestach svdčia o tom ďakovné odkazy. Ak sa na takomto fore necháš takto uniesť, musíš počítať so satanom, ktorý ti to vmetie do tváre, ako za vidly hnoja. Je to pre veriaceho nádherné čítanie, ale ja by som sa radšej držal realioty, reality evanjelia a posledného zjavenia vo Fatime. Toto zjavenie nemáš ani ty rád, lebo tam dala jasne najavo, že chce skončiť s takýmto prhnaným fanatizmom a chce byť Pani a nie panna. Jasne sa predstavila: Som Pani Ruženca. Veríš kadejakým historickým osobnostiam, ale zjavenie, ktoré vydalo proroctvá, ktoré sa naplnili takmer do bodky a ešte je stále možnosť odvrátiť od sveta podobné katastrofy ako komunizmus a II.svetovú vojnu, ak cirkev naplní to, čo požaduje. Ježiš v evanjeliu povedal, nestojím o slávu ľudí a ona určite tiež neznáša takéto vybičované horlenie, ktoré ako si aj tu uvidel , sa stáva iba terčom posmechu, miesto toho, aby to ľudí zaujalo. Toto ide zase mne na nervy, koľko zbytočného utrpenia a škôd sa mohlo zachrániť v XX. storočí, ak by sa miesto vybičovaného horlenia pozrelo reálne na jej požiadavky, ktoré vôbec nebolo až také ťažké naplniť. Dodnes sa z toho nespravilo nič, iba veriaci sa modlia po ruženci jeden vešík: O Ježišu, zachráň nás od pekelného ohňa .... a to je na záchranu tejto zeme strašne málo. Tak ako Ježiš, ani onanestojí o pozemskú slávu a ja verím, že dogmy ju viac urážajú, ako by si ich užila. Ona nie je žiaden vyčačkaný a vyumelkovaný šašo, ponúka nám na dlani miesto panenstva srdce ovinuté tŕňmi a žiada od nás jednoduché reálne veci, ale my si práve toto, čo by mohlo zachrániť svet od ďaľšieho svinstva nevšímame a miesto toho sa horlivosťou utápame v detských rozprávkach, ktoré sú častokrát na posmech cvelému svetu a zrčite aj to srdce ovinuté tŕňmi. V tomto je je sila, v záchrane hrôz vojen a červeného idiotizmu XX. storočia a my sa utápame v rozprávkach a toto si nevšímame ???? Za to, že sa jej ľudstvo obrátilo vo Fatime chrbtom bola zaplatená krutá daň II.svetovej vojny a komunizmu, ktorých dôsledky pociťujeme dodnes, stačilo ju poslúchnuť, lebo ona nehovorila sama od seba, za )ou vtedy stálo a Lucii sa ukázalo celé nebo vrátane Ježiša a boha Otca. Lebo toto je satanova politika, že veriaci neverí veriacemu, radšej uverí pohanovi kadejaké drísty, ale ak veriaci niečo povie, pýta dôkazy. Musí zasievať medzi nás rozkol a v prípade fatimy sa mu perfekte podarilo zaslepiť oči pred reálnymi požiadavkami. Kto mohol v lete 1917 vedieť, že sa vojna skončí a kto mohol vedieť, že príde oveľa hroznejšia, ak sa nenaplnia jednoduché požiadavky. Koľko kadejakého iného humusu je nakydané na cirkvi, ako sa teda mohol niekto báť, že by to cirkvi uškodilo, ak bola šanca zachrániť desiatky milonov ľudí a nehorázne škody na celom svete, ale vy sa stále utápate v rozprávkach a nedokázali ste zdvihnúť oči vyššie, ako od jej lona, ktoré už dávno nepotrebuje a chce, aby sme sa radšej dívali na jej srdce a na jej inteligenciu. Ulistne sa plazíme pred ňou a neistále ju oslavujeme a vynášame až do neprirodzených výšin a pritom sme lajdáci splniť maličkosti, ktoré nám sprostredkovala za nebo. Dennodenne sa k nej modlíme a žobreme a žobreme, ale na to najhlavnješi, kde je šancy záchranx desiatky milonov ľudí a škôd, kašleme ???? Teraz plačem, keď to píšem, ako ľahko sme si nechali zastrieť oči satanovým klamom a ako ľahko sme mohli zabrániť od svinstva XX.storočia. Ja som mal tiež s ňou videnie, ale bola ako obyčajná žena a keď sa nám stretli oči mala ich plné sľz. Žiadne korunovácie, žiadne slavobrány, v kuse plače nad premárnenou šancou XX.storočia. Ježiš nám jasne hovorí, žiadne vydláždené chodníky a ani slávobrány, ale my nie, my chceme stále oslavovať a utápať sa v horlivosti miesto toho, aby sme urobili pár jednoduchých vecí na záchranu sveta.
none
32

25. elemír 12.02.2013, 19:41

Astax, je to podtatne lepšie, ako minulé, ale vadími tam stále až donekonečna vybičovaná horlivosť a tým pádom únik z reality, nemôžeš hádzať perly sviniam, lebo ti tu napísali, že to majú za sračky. Takéto veci môže pochopiť len ten, Koho už najmenej raz vytiahla s poriadného prúseru. Tých je strašne veľa a na pútnických miestach svdčia o tom ďakovné odkazy. Ak sa na takomto fore necháš takto uniesť, musíš počítať so satanom, ktorý ti to vmetie do tváre, ako za vidly hnoja. Je to pre veriaceho...

12.02.2013, 22:16
Najjednoduhšie čo môžeš urobiť na záchranu sveta - prestaň písať takéto sprostosti
a okamžite máš dobrý skutok.
Na cirkev nikto nijaký humus nenakydal /dodnes sa jej ľudia boja až na svetlé výnimky, ktoré
dokážu hovedu povedať ty hovedo jedno.../ ten humus si nasrala na seba cirkev sama.
none
44

25. elemír 12.02.2013, 19:41

Astax, je to podtatne lepšie, ako minulé, ale vadími tam stále až donekonečna vybičovaná horlivosť a tým pádom únik z reality, nemôžeš hádzať perly sviniam, lebo ti tu napísali, že to majú za sračky. Takéto veci môže pochopiť len ten, Koho už najmenej raz vytiahla s poriadného prúseru. Tých je strašne veľa a na pútnických miestach svdčia o tom ďakovné odkazy. Ak sa na takomto fore necháš takto uniesť, musíš počítať so satanom, ktorý ti to vmetie do tváre, ako za vidly hnoja. Je to pre veriaceho...

19.02.2013, 17:23
Ahoj elimir

Toto myslíš vážne?

„Za to, že sa jej ľudstvo obrátilo vo Fatime chrbtom bola zaplatená krutá daň II.svetovej vojny a komunizmu, ktorých dôsledky pociťujeme dodnes, stačilo ju poslúchnuť...“

Ako môže neverné a satanom ovládané ľudstvo zodpovedne reagovať na Božie zjavenie? Na Fatimské zjavenie mohli reagovať tak maximálne RKC a Maria pozitívni a oni nie sú celé ľudstvo. Boh nie je pomstiteľ, Boh nevydiera, Boh je láska. Boží plán nie je zlepšiť ľudstvo vydieraním, lebo to by bolo zlepšenie (spása) zo strachu, zo skutkov a nie úprimne. Navyše zo skutkov nie je spása, ale z viery.

V R38 vlastne potvrdzuješ moje slová a sám si protirečíš. Citujem z tvojho R38: „...Ježiš nikoho nenútil uveriť, pretože hovorí, kto ma chce nasledovať, nech zoberie svoj kríž a ide za mnou, teda každý sa musí sám rozhodnúť, nebo nepotrebuje ľudí,ktorých tam niekto dokopal, alebo dohnal mečom, načo by tam boli? Ak niekto odpadne od viery, evanjelium ovorí, nech ti je ako vydierač a mýtnik, ale nehovorí, že takýchto ľudí treba vraždiť. ...“

Možno budeš proti mojim slovám argumentovať, že Boh dopustil vyššie menované ako čistku podobnú potope. No ale potopa vyhubila celé zlo, ale II. svetová vojna len čiastočne a komunizmus naopak plodil ďalšie zlo.
none
46

44. milky945 19.02.2013, 17:23

Ahoj elimir

Toto myslíš vážne?

„Za to, že sa jej ľudstvo obrátilo vo Fatime chrbtom bola zaplatená krutá daň II.svetovej vojny a komunizmu, ktorých dôsledky pociťujeme dodnes, stačilo ju poslúchnuť...“

Ako môže neverné a satanom ovládané ľudstvo zodpovedne reagovať na Božie zjavenie? Na Fatimské zjavenie mohli reagovať tak maximálne RKC a Maria pozitívni a oni nie sú celé ľudstvo. Boh nie je pomstiteľ, Boh nevydiera, Boh je láska. Boží plán nie je zlepšiť ľudstvo vydi...

19.02.2013, 18:08
Myslím, že ti unikajú niektoré poznatky o karme, keď dokážeš myslieť vážne toto:

> "Ako môže neverné a satanom ovládané ľudstvo zodpovedne reagovať na Božie zjavenie? Na Fatimské zjavenie mohli reagovať tak maximálne RKC a Maria pozitívni a oni nie sú celé ľudstvo."

Tým chceš povedať, že ľudstvo, bežné, nenesie zodpovednosť za "odmietnutie" Mie. Treba si uvedomiť, že čo bolo prostredníctvom Mie takto ľudstvu ponúknuté, si ľudstvo vôbec nezaslúžilo, pretože sa samo už dovtedy do hodnej miery kúpalo v hriechu. Mia teda dala možnosť sa ľuďom vykúpiť aspoň prostredníctvom svojich vládcov, lenže keďže vldádcovia sú rovnako skorumpovaní ako celý národ, nenašla oporu ani tu. V takom prípade sa len otvorili stavidlá červenej ľudskej karmy, ktoré si po odmietnutí "milosti" muselo ľudstvo vypiť samo celé. Nijaké porušenie spravodlivosti tu nevidím, pretože milosť je niečo naviac, niečo, čo niekto môže ale aj nemusí poskytnúť niekomu, kto je už v hriechu. Ľudstvo, nevedomé si svojho hriechu, pokračuje v páchaní ťažkej karmy ďalej.
none
49

46. 19.02.2013, 18:08

Myslím, že ti unikajú niektoré poznatky o karme, keď dokážeš myslieť vážne toto:

> "Ako môže neverné a satanom ovládané ľudstvo zodpovedne reagovať na Božie zjavenie? Na Fatimské zjavenie mohli reagovať tak maximálne RKC a Maria pozitívni a oni nie sú celé ľudstvo."

Tým chceš povedať, že ľudstvo, bežné, nenesie zodpovednosť za "odmietnutie" Mie. Treba si uvedomiť, že čo bolo prostredníctvom Mie takto ľudstvu ponúknuté, si ľudstvo vôbec nezaslúžilo, pretože sa samo už dovtedy do...

19.02.2013, 21:26
Sorry kámo ale, k tomuto nemám čo dodať, lebo tomu nerozumiem.
none
51

49. milky945 19.02.2013, 21:26

Sorry kámo ale, k tomuto nemám čo dodať, lebo tomu nerozumiem.

19.02.2013, 21:30
No neviem... ja som písal tak jasne ako šlo.
none
47

44. milky945 19.02.2013, 17:23

Ahoj elimir

Toto myslíš vážne?

„Za to, že sa jej ľudstvo obrátilo vo Fatime chrbtom bola zaplatená krutá daň II.svetovej vojny a komunizmu, ktorých dôsledky pociťujeme dodnes, stačilo ju poslúchnuť...“

Ako môže neverné a satanom ovládané ľudstvo zodpovedne reagovať na Božie zjavenie? Na Fatimské zjavenie mohli reagovať tak maximálne RKC a Maria pozitívni a oni nie sú celé ľudstvo. Boh nie je pomstiteľ, Boh nevydiera, Boh je láska. Boží plán nie je zlepšiť ľudstvo vydi...

19.02.2013, 19:08
Úplne vážne, ja som zverejnil na totmto DF môj, nezkreslený preklad o Fatimskom zjavení a môžeš si ho konzultovať s originálom sám, mne z toho vychádza len toto.
Na fatimské zjavenie mohla reagovať tak maximálne RKC, tvoja veta, správne nikto iný. A dodnes sa okrem blahorečenia nič neudialo. Ak si prečítaš oficiálne vyjadrenie RKC k tomuto zjaveniu, ktoré za cirkev napísal vtedajší kardinál Ratzinger, ja som bol aspom sklamaný. Jána Pavla sa pýtali, čo hovorí na Medžugorie a povedal, keby som nebol pápež tak tam idem.
Neviem, ako to majú tam v ttom Ríme a ich hierarchii stanovené, ale ak vraj biskup pápeža nepozve, nesmie prísť ??? V každom prípade, stále je to jedna cirkev, ale to je mimo nás laikov.
Navyše zo skutkov nie je spása, ale z viery. Toto je taká veta, ako keď povedal Plachta v jednom českom filme" Tak ti nevím Karle, jestli mám ta kamna prodat a nebo uhlí koupit" a Krel bol kôň. Ja si zase myslím, že spása je predovšetkým z odpustených hriechov, to je alfa omega, je treba samozrejme skutky, vieru nádej a lásku, ale bez odpustených hriechov je všetko ostatné o ničom, na to sa zase ja spolieham.
Také výrazy, že čo Boh dopustil, vieš je to Boh a Ježiš povedal, že mu je všetko možné. Ja podobneako Našu Pani, rdašej vidím reálne bez čačiek a mačiek a teda otca predovšetkým spravodlívého, ktorý má svoju autoritu podopretú tým, že je dobrý na dobrých a zlý na zlých. Dobrý z neho strach nemusia mať, ale niektorí kňazi na niektorých kázňach ...... ľudia sa nemodlia a keď sa modlia, nechodia do kostola, a keď sem prídu, nechodia na príjimanie,a keď idú na príjimanie, nechódia na spoveď, jedia tony oblátok, ale srdcia nemajú čisté .... .... ...., ale samozrejme, že väčšina a veľká veäčšina sú naozaj Ježišovi, ako keby Ježiš aj na nich potvrdzoval, že vie, čo si vybral. Chvála Bohui za to že ich máme, že nám slúžia omše a vysadávajú v spovedelnici, lebo to je alfa omega viery na lepší život a o to sú opreté naše nádeje.
none
48

47. elemír 19.02.2013, 19:08

Úplne vážne, ja som zverejnil na totmto DF môj, nezkreslený preklad o Fatimskom zjavení a môžeš si ho konzultovať s originálom sám, mne z toho vychádza len toto.
Na fatimské zjavenie mohla reagovať tak maximálne RKC, tvoja veta, správne nikto iný. A dodnes sa okrem blahorečenia nič neudialo. Ak si prečítaš oficiálne vyjadrenie RKC k tomuto zjaveniu, ktoré za cirkev napísal vtedajší kardinál Ratzinger, ja som bol aspom sklamaný. Jána Pavla sa pýtali, čo hovorí na Medžugorie a povedal, keby so...

19.02.2013, 21:08
TO R53:

To fatimské zjavenie som asi prehliadol, keď tak ma naviguj prosím časťou textu. Dovolím si ďalej ešte trochu oponovať.

Spasenie je naozaj z viery, nie zo skutkov, viď Efezanom 2:8. Netvrdím, že skutky nie sú dôležité, ale skutky bez viery ťa nespasia. Lebo skutky bez viery robíš z vypočítavosti, aby si sa zapáčil Bohu, aby ťa spasil. Chápeš ten rozdiel? Skutky robené z viery a skutky robené kvôli spáse sú dve rôzne veci. Prvé robíš kvôli Bohu a vedú k spáse, druhé robíš sebecky kvôli sebe a nevedú k spáse. Ak si myslíš že hej, potom berieš Boha ako poisťovňu. Aj v poisťovni sa poisťuješ kvôli nejakej udalosti: smrť, úraz. V Božej poisťovni sa potom poistíš kvôli spaseniu tak, že spravíš pár dobrých skutkov pre istotu. aby si bol v suchu.

Fatimská výzva Márie, o ktorej diskutujeme mi príde, že nabáda práve k tomu. Pre istotu spravím pár dobrých skutkov alebo nespravím zlé skutky, aby som bol spasený, aby nebola II. svetová vojna. Predsa Boh nemôže zlo trestať a zničiť iným ešte väčším zlom. Či strach je od Boha? Či Boh nemá nič lepšie než strach ako zmeniť ľudí, ako ich „manipulovať“ a tvoriť? Isteže má. Má lásku, má pre každého plán a miesto v Božej rodine. To sú ale veci, ktoré mnohí zatiaľ nechápu, až do času keď im to bude dané.

Na záver ešte malé zhrnutie o spasení: viera je na prvom mieste. Ak máš vieru, robíš pokánie, teda prosíš Krista o odpustenie hriechov a robíš dobré skutky. Zároveň sa snažíš nepáchať hriechy, ktoré si vyznal. A potom príde aj odpustenie hriechov a spasenie. Ak vieru nemáš, pokánie a skutky nerobíš a hriech ti ostáva. Treba zároveň dodať, že viera je dar z milosti. Nie je to existenčná viera, že niečo existuje, ako napr. viera v zajtrajší deň, viera v teplú vodu vo vodovodnom kohútiku.

Kurňa som sa rozpísal viac ako je pekné a zdravé, navyše neviem či k veci. Ale nevadí, snáď to niekomu poslúži.
none
50

48. milky945 19.02.2013, 21:08

TO R53:

To fatimské zjavenie som asi prehliadol, keď tak ma naviguj prosím časťou textu. Dovolím si ďalej ešte trochu oponovať.

Spasenie je naozaj z viery, nie zo skutkov, viď Efezanom 2:8. Netvrdím, že skutky nie sú dôležité, ale skutky bez viery ťa nespasia. Lebo skutky bez viery robíš z vypočítavosti, aby si sa zapáčil Bohu, aby ťa spasil. Chápeš ten rozdiel? Skutky robené z viery a skutky robené kvôli spáse sú dve rôzne veci. Prvé robíš kvôli Bohu a vedú k spáse, druhé robí...

19.02.2013, 21:29
A nebol by svet hneď krajší, keby nejaká podskupina ľudí prestala vykonávať zlé skutky, nech už z akýchkoľvek pohnútok? Napr. ja sa k nikomu nemodlím, nemám to zapotreby sa pred bohom či kýmkoľvek ponižovať.
👍: elemír
none
52

48. milky945 19.02.2013, 21:08

TO R53:

To fatimské zjavenie som asi prehliadol, keď tak ma naviguj prosím časťou textu. Dovolím si ďalej ešte trochu oponovať.

Spasenie je naozaj z viery, nie zo skutkov, viď Efezanom 2:8. Netvrdím, že skutky nie sú dôležité, ale skutky bez viery ťa nespasia. Lebo skutky bez viery robíš z vypočítavosti, aby si sa zapáčil Bohu, aby ťa spasil. Chápeš ten rozdiel? Skutky robené z viery a skutky robené kvôli spáse sú dve rôzne veci. Prvé robíš kvôli Bohu a vedú k spáse, druhé robí...

20.02.2013, 07:31
Na základe vety z evaNJelia: Milosrdenstvo chcem a nie obetu! By sa dalo povedať, že Bohu by uplne stačiolo, len ak by sme boli na seba milosrdní, to znamena mali sa všetci najvzájom "radi" a nerobili si navzájom zlé. Ale to by tu nebolo potom miesto pre satana a tým by skončil. A preto robí cez hlavy ateistov a tiež aj veriacich peklo tu v jeho kniežatstve, lebo ak by sme sa tu všetci mali radi, čo nie je až také zložité, už by to nebolo toto satanove kniežatstvo, ale kráľovstvo nebeské. A on sa len tak ľahko nevzdá., to je prte LUKE 85, pre milky:
Tam sa mi to zdá, že to berieš trochui zložitejšie, pretože o skutkoch a modlitbe hovorí Ježiš jasne, Ak sa postíme, aby sme si nesypali popol na hlavu, aby každý videl, že sa postíme a tak isto aj skutky, tie sa Pánovi najviac rátajú o ktorých vie len On a ty, lebo za akutky o ktorých vie svet, si si už odmenu vybral z tohoto sveta. A preto saamáme modliť postiť obetovaťv čo najväčšej tajnosti ku Pánovi. Ja tiež preto nenosím na krku žiadne kríže a nejaké prežehnávanie v reštaurácii pri obede na poburovanie ateistov a podobné viditeľné prejavy viery nejak moc neuznávam, ja to prežívam v sebe a s ním.
Stále sa nevieme zhodnúť, že viera je niečo, čo je kési automatické, že ak si ideš kúpiť Nesabatšák,, tak vieš čítať po maďarsky,Teda nneviem si predstaviť, že by šiel niekto na spoveď a bol neveriacií, to nemá logiku, preto u veriaceho človeka je prvá starosť o čistotu duše, lebo len blázon si môže myslieť, že je bez hriechu. Nechcem prikazovť hrešiť, lebo pokušení je vždy dosť, ale hriech samotný aj prispieva k tomu, že pokáním po hriechu sa k nemu viac priblížime , ako bez hriechu, nehovoriac prianmo o tom, že pri spovedi je pre kresťana je príležitosť priameho dotyku s Duchom Svätým. Ale nie kôli tomu treba hrešiť.
none
53

48. milky945 19.02.2013, 21:08

TO R53:

To fatimské zjavenie som asi prehliadol, keď tak ma naviguj prosím časťou textu. Dovolím si ďalej ešte trochu oponovať.

Spasenie je naozaj z viery, nie zo skutkov, viď Efezanom 2:8. Netvrdím, že skutky nie sú dôležité, ale skutky bez viery ťa nespasia. Lebo skutky bez viery robíš z vypočítavosti, aby si sa zapáčil Bohu, aby ťa spasil. Chápeš ten rozdiel? Skutky robené z viery a skutky robené kvôli spáse sú dve rôzne veci. Prvé robíš kvôli Bohu a vedú k spáse, druhé robí...

20.02.2013, 07:35
Aešte tie fafimské zjavenia sú tristrany dozadu pod názvom Fatimské zjavenia. posledná reakcia bola 7.2.2013. Ale "veriaci " tam vložil takú dlhú vložku, musíš cez to prejsť na poračovanie.Je to môj preklad z anglického originálneho opiszu udalosti.
none
54

53. elemír 20.02.2013, 07:35

Aešte tie fafimské zjavenia sú tristrany dozadu pod názvom Fatimské zjavenia. posledná reakcia bola 7.2.2013. Ale "veriaci " tam vložil takú dlhú vložku, musíš cez to prejsť na poračovanie.Je to môj preklad z anglického originálneho opiszu udalosti.

20.02.2013, 07:48
k tomu Fatimskemu zjaveniu
hypnoza je abnormalny psychicky stav cloveka ,kedy nereaguje na zmyslove vnemy a nie je clovek schopny usudku,iba prijima sugescie
v ten den neprsalo,aj ked tam vsetci stali s dazdnikmi,skuseny hypnotizer "zmasakruje" tolkych ludi,kolkych len chce a na pocte nezalezi
neboli to novacikovia hypnotizeri,ale skuseni vo svojom fachu
v priebehu Fatimskeho zazraku hypnologovia nikdy neoslovuju svoje subjekty menom,pred ukoncenim hypnozy su vzdy zaverecne posthypnoticke prikazy,ktore boli aj uvedene "pannou mariou"
trvalo im sedliakov dostat do stavu "byt totalne pod parou" ,myslim do stavu somnambulizmu
kokos,ked to ucinili vtedy,co musia cinit touto technikou teraz ?
bud to boli rusi alebo zidia
none
55

54. 20.02.2013, 07:48

k tomu Fatimskemu zjaveniu
hypnoza je abnormalny psychicky stav cloveka ,kedy nereaguje na zmyslove vnemy a nie je clovek schopny usudku,iba prijima sugescie
v ten den neprsalo,aj ked tam vsetci stali s dazdnikmi,skuseny hypnotizer "zmasakruje" tolkych ludi,kolkych len chce a na pocte nezalezi
neboli to novacikovia hypnotizeri,ale skuseni vo svojom fachu
v priebehu Fatimskeho zazraku hypnologovia nikdy neoslovuju svoje subjekty menom,pred ukoncenim hypnozy su vzdy zaverecne posth...

20.02.2013, 07:50
do stavuz somnambiluzmu im trvalo sedliakov dostat presne dany pocet mesiacov,presne dane urcene dni a hodiny aby si boli stopercentne isty svojim uspechom..tak
none
56

55. 20.02.2013, 07:50

do stavuz somnambiluzmu im trvalo sedliakov dostat presne dany pocet mesiacov,presne dane urcene dni a hodiny aby si boli stopercentne isty svojim uspechom..tak

20.02.2013, 07:51
smejem sa nad ludskou hlupostou este aj v tomto tisicroci
none
57

56. 20.02.2013, 07:51

smejem sa nad ludskou hlupostou este aj v tomto tisicroci

20.02.2013, 08:11
a mimochodom na mne bol tiez vykonany "experiment",ale uz som triezva a co to som si o hypnoze dozvedela a sa smejem,bo vtedy som mala zial aj ja sedliacky rozum a verila som svojim ehm pocitom,co znamenalo pre hypnotizera otvorene dvere na ovladanie
uz ma asi tazko niekto zhypnotizuje,bo neverim a nedoverujem ****ovinam
none
58

57. 20.02.2013, 08:11

a mimochodom na mne bol tiez vykonany "experiment",ale uz som triezva a co to som si o hypnoze dozvedela a sa smejem,bo vtedy som mala zial aj ja sedliacky rozum a verila som svojim ehm pocitom,co znamenalo pre hypnotizera otvorene dvere na ovladanie
uz ma asi tazko niekto zhypnotizuje,bo neverim a nedoverujem ****ovinam

20.02.2013, 11:52
Salbea, bolo tam 70 000 ľudí a to novinárov z celého sveta, väčšina posmeškárov, ktorí miesto zábvy z posmechu obrátili kabát na vieru, boli tam vojaci, čo mali zabrániť zhromaždenie a viem, čo je hypnoza, bol som istý čas hypnozou liečený, takže to sedliactvo po tomto vyjadrení ostane asi len tebe, ale len to malomeštiacké sedliactvo, pretože normálny sedliaci boli inteligentní ľudia, ktorí dokázali to, čo nedokázali ľudia v meste a pre to ich nenávideli, lebo sa im zdalo, že musia veľa platiť za to čo im predávali, aby mali vôbec čo jesť.
none
59

58. elemír 20.02.2013, 11:52

Salbea, bolo tam 70 000 ľudí a to novinárov z celého sveta, väčšina posmeškárov, ktorí miesto zábvy z posmechu obrátili kabát na vieru, boli tam vojaci, čo mali zabrániť zhromaždenie a viem, čo je hypnoza, bol som istý čas hypnozou liečený, takže to sedliactvo po tomto vyjadrení ostane asi len tebe, ale len to malomeštiacké sedliactvo, pretože normálny sedliaci boli inteligentní ľudia, ktorí dokázali to, čo nedokázali ľudia v meste a pre to ich nenávideli, lebo sa im zdalo, že musia veľa platiť...

20.02.2013, 15:51
elemir,jednoznacne islo o hypnozu,ziadny zazrak neexistuje v ohranicenom priestore ,naco si studoval vysoku skolu
a ano som sedliacka,bo v tom case som mala byt natolko studovana,ze rozoznam hypnozu v teorii a aj v praxi,ale zial nemala som ani ponatia co to je a o co ide, automaticky som sa tu musela zobrazit ako hystericka hlupana
a uz nemam strach pouzit na sebe autosugesciu,mozem "zneuzit" vo svoj prospech uz nastudovane,preco to necinite aj vy teisti,preco vam vyhovuje byt slepymi a hluchymi ..fakt nechapem..
none
26
12.02.2013, 19:45
Bojislav možem ti povedať že verím.
Ranexill asi si nečítal to som nepovedal ja ale L.M. Grignion a nereaguj ked si to ani neprečítaš do konca.
nabzlo K tvojmu príspevku nemám čo povedať ako som spomenul vyššie je to tvoj názor.
Veriaci ja ti k tomu ešte niečo napíšem od Marie Valtory čítaj.

Maria jako Vzor pro stvoření světa a člověka. Svět, který měl být stvořen pro člověka, byl vlastně stvořen pro
Marii, neboť jedině ona byla bez viny.
Právě Maria je důvodem, proč lidstvo nebylo po prvotním hříchu Bohem zničeno. Jí tedy vděčíme za svůj
život, za existenci lidstva.
A pak je zde Mariin význam jako Matky církve a lidstva, které jí bylo na Kalvárii svěřeno...
A konečně Maria jako Tajemství, jež je postupně ozřejmováno, odhalováno, zviditelňováno, abychom teprve dnes,
na Konci časů, konečně spatřili Marii v plné kráse její dvojí, a přesto téže dějinné úlohy: jako naši důvěrnou, milou
a starostlivou Maminku, vřele nás milující a po nás toužící, ale současně i jako majestátní Královnu Nebes i Země,
univerzální Královnu celého Vesmíru.


A ak bereš Pannu Máriu ako "technicku zaležitosť" tak prepáč ale je to úbohé či nepoznáš učenie Cirkvi o Márii?
none
27
12.02.2013, 19:52
elemí čítaj

Spasitelovo narození
...Trhlinou ve stropě proklouzne svazek měsíčních paprsků; připadá jako nehmotná stříbrná čepel, která se vydala
hledat Marii. Pomalu se prodlužuje, jak měsíc stoupá po obloze, a konečně ji dosahuje. Hle, už dospívá k hlavě
modlící se Marie. Vytváří kolem ní oslnivě bělostnou svatozář.
Maria pozvedá hlavu jakoby na zavolání z nebes a opět pokleká. Och, jak je to zde krásné! Maria pozvedá svou
hlavu jakoby rozzářenou bílým světlem měsíce a proměněnou úsměvem, který už není pouhým lidským úsměvem.
Co vidí? Co slyší? Co zakouší? Jen ona sama by mohla říci, co vidí, slyší, zakouší ve vrcholné hodině svého
Mateřství. Já si pouze uvědomuji, že světlo kolem ní roste, roste, roste. Řeklo by se, že sestupuje z Nebes, že
vyzařuje z ubohých věcí, které ji obklopují, že především vyzařuje z ní samotné.
Její tmavomodrý šat má teď barvu nebesky něžné pomněnkové modři, ruce a tváře nabývají azurového odstínu,
jako by byly prozařovány ohněm nesmírného jasného safíru... Ten se stále rozptyluje po věcech, odívaje,
pročišťuje, sdílí s nimi svou nádheru.
Z Mariina těla vystupuje stále více světla a pohlcuje ono měsíční světlo, a dalo by se říci, že k sobě přitahuje
všechno, co přichází z Nebes. Od nynějška právě ona je Opatrovnicí Světla, ona, která má toto Světlo dáti světu. A
toto zářivé, neodolatelné, nezměrné, věčné, božské Světlo, které bude právě světu dáno, se ohlašuje úsvitem,
procitnutím, vzbuzením světla s chórem zářivých atomů, který se rozrůstá a rozvinuje jako příliv stoupající,
stoupající v nesmírných oblacích kadidla, které sestupují jako příval, které se vzdouvají jako lodní plachtoví...
Klenba pokrytá trhlinami, pavučinami, vyčnívajícími úlomky sutin, které drží pohromadě jakoby zázrakem, černá,
zakouřená, odpudivá, vyhlíží jako klenba královského paláce. Každý kámen je kvádrem ze stříbra, každá trhlina
jasem opálu, každá pavučina baldachýnem protkaným stříbrem a diamanty. Veliká ještěrka, s**** mezi dvěma
kamennými kvádry, připadá jako smaragdový náhrdelník zapomenutý tam nějakou královnou; hrozen s****ch
netopýrů vyzařuje vzácný jas onyxu. Seno visící z horních jeslí už není suchou trávou, jsou to nitky a nitky čistého
stříbra, chvějící se ve vzduchu s grácií poletujících kadeří. Dolní jesle z hrubého dřeva jsou pojednou kvádrem
zahnědlého stříbra. Stěny jsou pokryty brokátem, kde bělost hedvábí mizí pod vrstvami vetkaných perel. A země...
Co je teď země? Krystal prosvětlený bělostným světlem. Úlomky připomínající zářivé růže rozhozené po zemi na
znamení pocty; a z děr drahocenné poháry, z nichž se rozlévají aromata a parfémy.
A světlo sílí stále více. Oči ho už nemohou snést. V něm, jakoby pohlcena závojem rozžhaveného světla, mizí
Panna...a vynořuje se z něho Matka.
Ano, jakmile se světlo stává mým očím snesitelné, vidím Marii s jejím novorozeným synem v náruči. Malé, růžové 44
a boubelaté Děťátko, které se zmítá a třepe ručkami velkýma jako růžové poupě a nožičkami, jež by se pohodlně
vešly růži do kalichu; které pláče chvějivým hlasem přesně stejným, jako je hlas právě narozeného jehňátka, otvírá
ústa červená jako malá lesní jahoda, ukazuje svůj jazýček, opírající se o růžové patro; které pohybuje svou
hlavičkou tak plavou, že málem připadá jako bez vlasů, malou kulatou hlavou, kterou Maminka přidržuje dlaní
jedné ruky, zatímco hledí na svoje Děťátko a obdivuje ho, plačíc a smějíc se zároveň, a sklání se, aby ho políbila,
ne na nevinnou hlavičku, ale doprostřed prsou, pod nimiž se skrývá srdíčko, které bije, které bije pro nás...tam, kde
jednoho dne bude rána...

Od Marie Valtorty
none
28
12.02.2013, 20:24
nechcelo sa mi citat. ale ako symbol je maria jednym z tych pozitivnych, ktore sa mi pacia. hoci asi malo maleho jeziska bila po zadku, ked mu dovolila robit take hluposti, ktore by ina matka nedovolia.
none
30
12.02.2013, 22:11
Astax: EVANJELIUM, EVANJELIUM, EVANJELIM a ešte sto razy evanjelium. Čo je mimo evanjelia, môže byť od toho druhého. !!!!!!!! Ak si dokonca niekto dovolí popisovať pôrod Ježiša, tak to už je z rozprávky do rozprávky, ale kde zostala zodpovednosť za svinstvo XX.storočia ??????? Toto ti nevadí. Veď už aj dnes je možné bez väčších problémov, že žena počne a porodí a ostane panna. Prečo by mal mať Boh s tým problém už vtedy, ak ľudstvo prišlo na to po 2 000 rokoch? Koľkí to verili už vtedy a koľkým padli sánkly iba v XX, storočí. Ježiš sa narodil nepoškvrneným pôrodom ale nie pre to aby ona bola čistá, ale preto, že Ježiš ako boží syn nemohol prejsť touto časťou ženského tela kôli Duchu Svätému, ktorý toto všetko zorgnizoval na záchranu hriešnikov. Uvedom si, že ja jej nič neberiem, A ak beriem, tak nepodstatné veci a dávam jej to čo patrí dospelej žene a pani, ktorá mala rodinu a dožila sa najmenej 50 rokov. A nie ja jej dávam, alebo beriem, veď predsa to je jej požidavka z Fatimy. Takže ty patríš k tým, čo Fatimu neuznávajú ??? Lenže čo ak sú to veľmi nebezpečné veci, že boh bude pýtať zodpovednosť za desiatky milionov zabitých a umučených a za všetky škody vojny a komunizmu a každý, kto proti tomu nič nerobí, by mohol mať podiel viny ???? Prečo sa nevyjadríš k Fatimslému zjaveniu ?? Nechápem, akou logikou vnímate Krista a Boha ? Veď čo môže byť dôležitejšie pre boha velebenie panny Márie, alebo naplnenie jej požiadaviek, ktoré cez ňu oznámilo nebo zemi. Veď ak sa už nasilu chcete vytešovať, tak sa tešte, ja nemám prečo, lebo moja prestava o nej je zaslzená tvár plná prosby, aby sme sa už konečne zobudili. Treba si uvedomiť, že tu žijeme v kniežatstve satana a keď urobil Boh ráj na zemi, satan mu to zničil, tak o čom to tu je, o oslavovaní, alebo tvrdom boji a zodpovednosti za zlo na tomto svete. Skončia fašiangy, prestante oslavovať aby oslava nebola trápnym precedensom na mieste, kde je treba bojovať. Veď ak ju chceme mať silnú pred satanom, kedy bude silnejšia, ak ju budeme mať za nevinnú 16 ročnú panenku, alebo ak jej dáme všetky pocty dámy a Pani a ženy hodnej zodpovednosti, ktorou ju poctil najvyšší ? Načo si vymýšľať, nestačí vám evanjelium, čo ak nám všetkým tieto výmysly budú v nebi otrieskané o hlavu a sláva sa odrazu premení na prach posmechu, lebo sme oslavovali vtedy, keď bolo treba najviac pomôcť. Veď nebuďme ako dedinskí ožrani, čo ráno zabujú prasa a potom sa hneď tak opijú, že s prasaťom nemá kto robiť ? Najprv si spravme robotu a potm si sadnime a jedzme a oslavujme. lebo oslaovať sa bude aj v nebi, ale najprv treba poraziť satana a to nie je jej úkol, aky by si to ty stršne rád chcel, to je náš úkol, ktorý naám dal Boh pri vyhnaní z raja, ktorý predsa nemôžeme jednoducho hodiť na jej plecia, lebo to je v biblii a kde si prišiel na to ty, čo tu píšeš ? Keď som prečítal prvý krát v slovenčine o Fatimskom zjavení, bol som nadšení, aké nádherné čítanie, ale iba dovtedy, pokiaľ som si neprečítal anglicky a potom som poriadne zosmutnel, ako mohol nikekto napísať niečo, čo nebola pravda, aj keď mal svoj osobný dojem, že je tov prospech Márie. To čo som tu ja uverejnil, je môj neprikrášlený a neidealizovaný preklad. To už nie je také nádherné čítanie, ale to je pravda.
👍: milky945
none
31

30. elemír 12.02.2013, 22:11

Astax: EVANJELIUM, EVANJELIUM, EVANJELIM a ešte sto razy evanjelium. Čo je mimo evanjelia, môže byť od toho druhého. !!!!!!!! Ak si dokonca niekto dovolí popisovať pôrod Ježiša, tak to už je z rozprávky do rozprávky, ale kde zostala zodpovednosť za svinstvo XX.storočia ??????? Toto ti nevadí. Veď už aj dnes je možné bez väčších problémov, že žena počne a porodí a ostane panna. Prečo by mal mať Boh s tým problém už vtedy, ak ľudstvo prišlo na to po 2 000 rokoch? Koľkí to verili už vtedy a koľký...

12.02.2013, 22:15
ale ktore evanjelium? su aj apokryfy, Judasovo evanjelium a pod.
bez cirkvi by si nemal evanjelium
none
34

31. 12.02.2013, 22:15

ale ktore evanjelium? su aj apokryfy, Judasovo evanjelium a pod.
bez cirkvi by si nemal evanjelium

13.02.2013, 02:30
Zara a ty si čo, keď nevieš o čom hovorím. Najprv ukáž dres, potom ti odpoviem.
none
33

30. elemír 12.02.2013, 22:11

Astax: EVANJELIUM, EVANJELIUM, EVANJELIM a ešte sto razy evanjelium. Čo je mimo evanjelia, môže byť od toho druhého. !!!!!!!! Ak si dokonca niekto dovolí popisovať pôrod Ježiša, tak to už je z rozprávky do rozprávky, ale kde zostala zodpovednosť za svinstvo XX.storočia ??????? Toto ti nevadí. Veď už aj dnes je možné bez väčších problémov, že žena počne a porodí a ostane panna. Prečo by mal mať Boh s tým problém už vtedy, ak ľudstvo prišlo na to po 2 000 rokoch? Koľkí to verili už vtedy a koľký...

12.02.2013, 22:52
"ale kde zostala zodpovednosť za svinstvo XX.storočia ???????" Najprv napíš o zodpovednosti
za svinstva od narodenia nemanž. bastarda krista do XX stor. a potom rozoberieme
kresťansko katolíckych hajzlov XX. stor.
Keď nevieš kde začať tu je typ : Vypálenie Alexandrie 415 n.l. smrť Hypatie z Alexandrie
samozrejme zavraždená kresťanmi
odkaz
to je počiatok doby temna ked výrok tzv. sveteho Augustína - credo ut intteligam
/pochopenie prichádza s vierou/ znamenal v podstate to že na 1000 rokov !!!!!!!!!!!
nebol v astronómii matematike a ostat. vedách dosiahnutý žiaden pokrok,
ale zato sa kresťanské psy činili o stošesť - upaľovanie križiaci ....
Nech ráči pan demagóg nájsť prijatelné ospravedlnenie - a toto je len
začiatok vo výpočte zverstiev - stačí navrhnúť storočie - v každom toho bolo
až cez boha takzvane.
A XX stor. si nechajme jak cukrík - objasníme si prerod kresťanov na komunistov
a potom ked sa to začne zas "nosiť" znovuzrodenie kresťana z komunistu.
none
35
13.02.2013, 03:11
Vieš, ono písať tu tridsať rázy o tej istej veci, to už tiež ide na nervy, zvlášť ak my dvaja sme protichodné osobnosti až tak, že ty nikdy nepresvedčíš mňa a já nikdy teba, čokolvek by som ti tu napísal. Ale tak sú ľudia rozdelení od počiatku. Keby si si trošku zalistoval dozadu tak výpočet zverstiev presne podľa letopčtu a počty obetí tu už je a je aj na ne moja odpoveď. V stručnosti.
Ak niekto uverí, že je Kristus, potom musí uveriť, že je aj satan, tak ako je to v evanjeliu, že tu nad nami vládne knieža tohoto sveta, alias satan. Teda sme v pekle vážení, dobré ránko, ak ste to doteraz netušili. Ale Kristus prišiel k nám zo svojho sveta, aby ukázal cestu,ako sa dostať z tohoto satanovho svinstva a zatiaľ sa odhaduje,, že mu uverilo len asi 15% ľudí. Samozrejme satan robí všetko prteto, aby nestratil ani jedného a teda používa všetky možné spôsoby a hlavne je majster klamu, lží a poloprávd. Najúčinejšia jeho zbraň je klamať ľudí presne takým spôsobom, ako si to tu predviedol teraz ty a nie len ty. Satan vstupuje do vplyvných ľudí cirkvi a rozpútava cez nich všetko toto svinstvo takým spôsobom, aby to ľudia uverili, že to robí cirkev, aby potom nenávideli nielen Boha, ale aj všetkých nás veriacich. Je vecou každého, čo uverí, lebo je tu evanjelium a tam Ježiš nikdy nekázal preliať žiadnu kvapku krvi okren jeho, Ježiš nekázal upaľovať bosorky a ani nasilu niekho nútiť do viery a vyvraž´dovať národy, len preto lebo neuverili evanjelium, To všetko sa robilo a všeliaké iné druhy zločinu sa robi dodnes. Ježiš nikoho nenútil uveriť, pretože hovorí, kto ma chce nasledovať, nech zoberie svoj kríž a ide za mnou, teda každý sa musí sám rozhodnúť, nebo nepotrebuje ľudí,ktorých tam niekto dokopal, alebo dohnal mečom, načo by tam boli ?Ak niekto odpadne od viery, evanjelium ovorí, nech ti je ako vydierač a mýtnik, ale nehovorí, že takýchto ľudí treba vraždiť, teda Kristus je od týchto vecí čistý podľa evanjelia a teda bola by čistá aj cirkev, ak by zrušila dogmy, zvlášť o neomylnosti pápeža. A ja so uveril evanjelium, že je Kristove a kristus je čistý, ako jeho evanjelium a všetky vedci sú satanove. Všetko svinstvo na cirkvi je jeho aby tým odradil ľudí od správnej cesty do neba z toho svinstva a teda ty si teraz predviedol, ako mnoho iných 85%, že si satanovi všetko uveril, tak jako to má pripravené na odradenie ľudí od cesty záchrany z tohoto jeho svinstva. Lebo ak niekto nverí na satana, nemá iné východisko, len uveriť, že všetkému svinstvu na cirkvi je vinná cirkev sama. To isté sa udialo aj po Fatimskom zjavení. Napriek tomu, že boli predpovedné veci,ktoré nikto na zemi nemohol tušiť a prišli tresty za nesplnenie, bola v tom hlavne úloha satana, aby všetkýcm zodpovedným v cirkvi zaslepil oči, aby s z toho nič neudialo, čo sa požadovalo aby on satan mohol rozpútať svoje radovánky XX.storočia. Takže ja som to uveril takto a bol by som idiot, keby som si kôli takejto kravine nechal újsť príležitosť, dostať sa z thoto satanovho svinstva niekde do lepšieho sveta. A ten lepší svet nie je pre mňa fatamorgána, lebo už tu na zemi tie dni keď sa modlím a nemodlím, sú iné a to si jaá vysvetľujem ako dôkaz, že na tie moje modlitby reaguje niekto z druhej strany a keď si prečítam evanjelium, je mi jasné, že kto. A je mi ľúto všetkých ľudí, čo zožrali tieto satanove klamy aj s navijákom, lebo chcú obviňovať kresťanov zo všetkého zla na svete, pri tom je nás iba 15%, takže ak by aj každý kresťan bol zločinec, tých 85% zločinu by musel urobiť niekto iný a už toto je prvý klam, ktorý môže zožrať naozaj len idiot a druhý klam je, že ak sme uverili Ježišovi a chceme ho nasledovať musíme dodržiavať evanjelium a tam nikde nie je napísané, že sa dostaneme do neba, len ak bude na cirkvi kopu svinstva, naopak, ak ti niekto dá po líci, nastav mu aj druhé. Toto je naša nádej a spása a nie stanove radovánky, s ktorými nemôžeme mať nič spoločné, ak by sme sa naozaj chceli dostať do neba. To sú krčmové kydy a je mi ľúto každého, kto to zožral aj navijákom, prečítaj si evanjelium a hneď sa rozhodne, či patríš k 85, alebo k 15, lebo evanjelium je napísané tak, ab uverilo len 15%, ostaní ho budú nenávidieť, lebo nedokážu vlastným rozumom rozlíšiť, čo je kristove a čo satanove. A tak nie si prvý, čo máva nad hlavou zločinmi cirkvi, to všetko je väčšinou aj pravda, Ale ja ti doporučujem, roztrhaj to a zahoď, aby si nebol súdený takým súdom, akým súdom ty súdiš dnes cirkev. Ja verím na pravdu a pravda je o dobre na inom svete a pravda je evanjelium, ktoré nám ukázalo cestu, ako sa k tomuto dobru možno dostať a bol by som idiot, keby som to nevyužil, stačí si zhodiť z očí satanove okuliare a hneď je život lepší.
none
38

35. elemír 13.02.2013, 03:11

Vieš, ono písať tu tridsať rázy o tej istej veci, to už tiež ide na nervy, zvlášť ak my dvaja sme protichodné osobnosti až tak, že ty nikdy nepresvedčíš mňa a já nikdy teba, čokolvek by som ti tu napísal. Ale tak sú ľudia rozdelení od počiatku. Keby si si trošku zalistoval dozadu tak výpočet zverstiev presne podľa letopčtu a počty obetí tu už je a je aj na ne moja odpoveď. V stručnosti.
Ak niekto uverí, že je Kristus, potom musí uveriť, že je aj satan, tak ako je to v evanjeliu, že tu nad na...

13.02.2013, 09:48
Ak niekto uverí v krista tak potom je schopný uveriť čokoľvek a takú trúbu ovládať
je hračka len ju treba pravidelne kŕmiť tým čo tu pravidelne píšeš - satan diabol- bojte sa
modlite sa modlite sa modli... ... ... ...
Kristus vinu nenesie je to len postava z nepotvrdených bájok - vinu nesú všetci ktorý
spravili čokoľvek zlé v jeho mene a popoháňa ich v tom ich viera a istota že konajú dobro,
pretože církev a jej napomáhači ako ty im vygumovali mozgy.
O škodlivosti náb. výchovy som sa už zmienil vydíš podľa seba infekcia prepukla
už asi v detstve /nakazili ťa rodičia,alebo starý rod./ a stále trvá a namiesto toho aby si sa
dakde modlil a neotravoval pociťuješ nutkanie šíriť infekciu ďalej prostredníctvom
článkov nad ktorými rozum stáť ostáva.
Aplikuj svoju percentuálnu metódu napr. na križiacke výpravy /získanie svetej zeme,
rabovanie, vraždenie, znásilňovanie a pod. ak nevieš o čo ide/ s požehnaním od pápeža.
Tak percentuj čo vypotíš som zvedavý.
V každom rómskom príbytku je na stene kríž, tak skús aj to.
Zločiny cirkvi sú fakt a nie len "väčšinou aj pravda" - umožnili to a napomáhajú tomu
zaslepenci ako ty /písal som to/ - nemusíš hneď zhasnúť svätožiaru čo máš nad hlavou,
na začiatok len zníž výkon nech má rozum šancu a prestane ťa tvoj osobný satan mátať.
none
36
13.02.2013, 07:42
nabzlo - Vatikán sa vnútri cirkvi , ktorá je ovládaná jezuitmi v skutočnosti riadi satanizmom. Je to ich jednoduchý a účinný trik: na vonok fanatický zbožný a vnútri vrcholne diabolský. Táto dialektika má svoju logiku a celkom jej rozumiem. Veď čo môže byť účinnejšie ako odviesť ovečku za zvukov pastierovej píšťalky .
none
42
14.02.2013, 02:51
Ranerad: Ja som neuveril preto, že som tam bol dvakrát, ja som bol veriaci aj pred tým a na to ostané sa vyser.
Teraz záchranár versus pmletý:
Ja si vysoko vážim vašej roboty teda vrátane vyberania pomletých, niketo to robiť musí a verím, že taká robota naplní človeka nejakým podobným fluidom, ako viera. Robil som vo firme na hasiace zariadenia a projwktant absolvoval požiarnicku školu v žiline a ten mal zážitky ešte lepšie ako vy autičkári. Lebo oni išli tam, kde už nešli policanti a ani vy, Vyberanie utopencov, staré mrtvoly rozpasdnuté a podobne. Títo boli na tomhoršie,lebo tí zažívajú hnus bez nádeje na záchranu. Vo vašom prípade tá nádej je, a.e aj vy ste normálni ľudia sú medzi vami machri asú aj začiatočníci a idioti. Ako všade.Išiel som do Nemecka na týždeň a viwezol som na zaškolenie dvoh moterov. Zátačka Trusalová pri maMartine mikrospánok a narazol som do Liazky. Ja som iba počul zo zadu: Do pi..., čo robíš ! Otvoril som oči a len som videl, ako sa zabrzdenými kollesami rútim pod modrú obludu. Šofer bol mladý chôlapec a zachránil nás tým, že našťastie bol prázdny, strhol volant do prava a ja somnarazil ľavou prednou stranou do jeho ľavého predného kolesa. Náraz, rinčanie skla a okamžite slastný klídek. Tí dvaj boli zhodou okolností horolezci z Ružomberka a tiž v HS teda zachranári. Boli akurát ťažko naplašení, lebo keď prišli žandári, tak sa nedeli dohodnúť odkiaľ a kam sme išli. Jeden z nich potom neskôr letel v Alpách asi 500 m v zľadovatzeľom žlabe a prežil, ale tiež iba ako pomletý.To sú osudové veci a ktosi mi dokonca hovoril, že ta nehoda bola zariadená z druhej strany na neho. Potom prišla záchranka, ale ja som mal zakliesnenú nohu pod motorom a podlahou, lebo motor bol vnútri. najprv prišli ľahkí zachranári, ktporých už našťastie zrušili a tí odialili hasičov z Martina asi o hodinu. Celý čas lialo ako z krhle, ja si to nepamätám, ale bolo to v lete a asi ma to chladilo.Keď ma viezli do nemocnive prd dverami tam bol schodík a mreža asi nedali pozor a na tom schodíku sa im predné koleso zalomila a len som počul" Do Pi.., spadol nám. Potom bolo to excempore s dvojnásobnou smrťou a potom si panmätám, len posledné dni na ˇaree, kde sokm bol tri týždne. Medzitým ma z martin previezol vrtulník do bystrice, lebo v martin nemali čerpadlá na odsávanie krvi zo žalúdka a z plúc. Z ˇARA m zviezli na traumatollógiu, kde som mal v sádre obe ruky a ľavú nohu, lebo najprv mi operovali bedrový klb a prevrtali členok na závažie a zrazu členok opuchol tak zistili, že ešte aj členok je zlomený a prevrtali dieru na závažie cez kosť až za kolenom. Všetko v pohode pkiaľ som neprišiel na traumatologiu. Tá bola preplnená a boli tam dve strhané sanitárky, ktoré nestačili odoberať ani misy zo stlicami zpod chlapov. A ja som mal nohu na závaží a po stolice, akoolveksa chdera snažila, v tej rýchlosti, vžda tam niečo zostalo a začalo to hnisať. Primár ale zakázal návštevy a manželka ma nemohla prísť poumývť, ako to robila na áre. Keď som povedal primárovi, že potrebujem, aby ma žena umyla, tak dal vyviezť postel pri výťahy a žena tam nadomnou iba plakala. Na to som dostal strach, že asi zhnijem od spdku, tak som požiadal primára, že či by ma nezaviezli na víkend domov, lebo som sa nádejal, idiot, že tam am dá žena do poriadku. Primár okamžite vypísal papier a kď ho žene prečítala na chodbe, zistila, že to je prepúšťacia správa na žiadosť pacienta, Poto som ležal v obývačke na Gaučiskoro dva mesiace, ale hnilobu sa nedarilo zastaviť.Skúšali sme možné aj nemožné, dkonca som prinútil ženu, aby dala do litra vody kilo soli, a aby mi tu umyla a napriek tomu, že som ričal ako slon, nepomohlo. V tom zrazu, keď mi brala moč, zistila, že je čierny nie ako káva, ale ako čierna latexová farba. Dva týždne na internom antibiotikaá, zápal žlčníka, asi tiež narazený pri nehode, Konečne sa podarilo vybviť Kováčovú, ale .... šef povedal, že ležiacích neberie a pýtal niečo, čo manželka nevedela zohnať, to už bolo v oktobri a ja som ležal v 1203 pred vrátnicou viac ako tri hodina, kým sa to žene podarilo """vybaviť""". Nvedel som či ma trasie od bolesti, alebo od zimy, ale našťastie ma zobrali. Zdvihákom ma dali do vane s hypermangánom, tamm mi prilievali teplú vodu asi tri hodiny, natreli Canestenom a po troch dňoch zažehnali smrť od zhnitých vajev a vtáka ohniváka. V štvrtok ma doviezli a už v nedeľu som sa na posteli sám posadil a v utorok už som sa dostal na vozík a sám som vyšiel na vozíku znemocničnej izby na chodbu. Najšťastnejší deň môjho života do dnes. potom asi po poldruh mesiaci 25 minút za obrovského kriku troch ľudí som urobil prvý krok. O táždeň so vedel už dva kroky a potom už to išlo, keď som vo februári prešiel na barlách schody hore dole, poslali ma domov. S trasúcimi rukami na dvoch barlách som začal chodiť a komisia socilnej poisťovne ma uznala za čiastočného invalida 50%. Keď sa ma na komisii pýtali, čo je v tej obálke predomnou na stole, tak som povedal, že lekásrska správa. Pred nehodou som robil stavbnyvedúceho v neme, potom obchodného zástupcu v nemecku a po nehode som aml problém zaplatiť inkaso ešte 12 rokov, kým ma neuznali na plná dôchodok. Pred nehodou som mal peniaze na chatu na záhradke vtedy nejakých stotisíc, ale na komisiu už nezostalo nič. Dávno, dávno nič. Mal som robotu vo Zvolene pri nákladnej stanici a denno denne z námestia z autobusu hodinu o dvoch barlách a poobede znovanazad na autobus.Musel som dať výpoveď a robil som vrátnika,ale nie dlho, lebo šef zje ... personalistku, že či nevie zohnať lepšieho vrátnika, ako toho.... Manželk následkom starostlivosti pršla o robotu, trvale nezamestnaná,, ale mňa hnal pracovný úrad po meste za robotou. Nebudem tu opisovať, čo sa dialo na takzvaných Chránených dielňach, íba jedna perlička, žeak niekto šiel zbytočne na WC sa dávali pokuty do výšky jednej tretiny toho mizerného mesačného platu.TO ďalej tu nemá cenu popisovať, V iných zamestaniach vám podnikateľ dá roboty, ako by ste boli zdravý, ale výplata, veď ste predsa invalid, tak čo by ste chceli !Deti nás museli živiť a v podstate to robili do nendávna,keď som bol uznaný a plný invalidný dôchodok ale vypočítali mi leen 260 € tri roky súd, vrátane najvyššieho a dnes má niečo nad 400€ A za toto ďakujem Bohi a považujem to za vymodlené.
Takže pán Ranerad, vy nemáte na výber, či zachrániť, alebo nie, ale keby sa to stalo vám a mali by ste sa možnosť rozhodnúť po tom, čo ste boli na druej strane a bolo vám tam dobre, či chcete aby vás zachránili pre takýto sviský život, čo by ste si vybrali smrť, alebo utrpenie v živote. Koško peňazí to zbytočne stálo, koľko operácií, koľko liekov dodnes beriem, koľko peňazí na dôchodok, to všetko sa mohlo dať niekomu inému a mne mohlo byť už dobre na druhej strane via ako 10 rokov.
Česť vašej práci.
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 272 700 B vygenerované za : 0.148 s unikátne zobrazenia tém : 76 764 unikátne zobrazenia blogov : 1 666 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

Boh vás požehnáva, pretože ste spravodliví Požehnanie je na hlave spravodlivého... Príslovia 10,6 Vždy, keď v Biblii nájdete zasľúbenie alebo požehnanie pre spravodlivých, chopte sa ho a povedzte: "Otče, prijímam toto požehnanie v mene Ježiša!" A...

citát dňa :

Pri výbere lásky opatrný buď, nie podľa krásy, ale podľa srdca súď.