Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Úloha Panny Márie pri posväcovaní ľudí(všetko čo ste o Nej nevedeli-kto pohŕda, neuznáva Ju - je znakom bludára či sa to dakomu páči alebo nie) 2.časť

2
reakcií
1454
prečítaní
Tému 2. januára 2016, 11:39 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   2. 1. 2016, 11:39 avatar
Úloha Panny Márie pri posväcovaní ľudí
[22.] Tento spôsob, ktorým tri Osoby Najsvätejšej Trojice počas Vtelenia a prvého príchodu Ježiša Krista
konali, budú stále neviditeľným spôsobom uplatňovať vo svätej Cirkvi a budú sa ho pridŕžať až do skončenia
vekov, do definitívneho príchodu Pána Ježiša.
[23.] Boh Otec zhromaždil všetky vody a pomenoval ich moria, zhromaždil všetky milosti a nazval ich Mária.
11
Tento nesmierny Boh má poklad, a či pokladnicu plnú bohatstiev, do ktorej ukryl všetko to, čo je krásne, žiarivé,
vzácne a drahé, dokonca i svojho Syna. Touto obrovskou pokladnicou nie je nik iný než Mária, ktorú svätí
nazývajú Pánovou pokladnicou a plnosťou, z ktorej sa ľudia obohacujú.
[24.] Boh Syn odovzdal svojej Matke všetko, čo získal svojím životom a smrťou, všetky svoje nekonečné
zásluhy i obdivuhodné čnosti. Ustanovil ju za správkyňu všetkých bohatstiev, ktoré mu Otec dal do dedičstva. Cez
ňu odovzdáva svoje zásluhy svojim údom, dáva im svoje čnosti a milosti. Ona je jeho tajomným akvaduktom,
riečišťom, ktorým necháva pokojne a hojne plynúť svoje milosrdenstvo.
[25.] Boh Duch Svätý odovzdal Márii, svojej vernej Neveste, neopísateľné dary a vybral si ju za rozdávateľku
všetkého, čo vlastní: takže ona udeľuje jeho dary a milosti komu chce, koľko chce, ako a kedy chce. Niet žiadneho
nebeského daru, ktorý by ľudia neboli prijali cez jej panenské ruky.
12
Toto je Božia vôľa. On rozhodol, aby sme
všetko mali skrze ňu. Takto Najvyšší obohatil, povýšil a poctil tú, ktorá sa svojou hlbokou pokorou ochudobňovala,
pokorovala a ukrývala až na dno ničoty po celý svoj život. Toto je presvedčenie Cirkvi i jej Otcov.
[26.] Keby som hovoril k vysoko vzdelaným ľuďom dneška, mohol by som všetko, čo teraz tak jednoducho
tvrdím, obšírne dokazovať latinskými citátmi zo Svätého písma a z cirkevných Otcov alebo i rôznymi solídnymi
dôvodmi, podrobne rozobratými otcom Poiré v diele Trojitá koruna svätej Panny.
13
Toto dielko však adresujem
zvlášť chudobným a jednoduchým ľuďom, ktorí majú dobrú vôľu a viac viery než väčšina učencov. Keďže títo veria
jednoduchšie a záslužnejšie, uspokojím sa s jednoduchým hlásaním pravdy bez početných latinských citátov,
ktorým by aj tak nerozumeli. Uvediem iba tie, ktoré mi spontánne prídu na um. No teraz už pokračujme!
[27.] Keďže večná blaženosť zdokonaľuje milosť a táto zdokonaľuje zase prirodzenosť, potom náš Pán iste ešte
i v nebi zostal práve tak Synom Márie, ako ním bol na zemi. Preto sa jej i naďalej podriaďuje a poslúcha ju, ako to
môže robiť najdokonalejšie z detí voči najdokonalejšej z matiek. Musíme si však dať pozor, aby sme nechápali túto
podriadenosť ako niečo ponižujúce a nedokonalé pre Ježiša Krista. Tým, že Mária je nekonečne nižšie než jej
Syn, ktorý je Boh, nerozkazuje mu tak, ako rozkazujú pozemské matky svojim podriadeným deťom. Božia milosť a
11
Porov. Gn 1,10: Latinské „maria“ znamená „moria“ (množ. č.) – Táto slovná hra pochádza od Petra De Celles (†1183).
12
SVÄTÝ BERNARDÍN SIENSKÝ: Sermo de 12 privilegiis; ako aj Sermo in nativitate B.M.V.; SVÄTÝ BERNARD: In nativitate B.M.V.; PIUS XII.:
Mediator Dei (1947): „Dala nám svojho Syna a s ním i všetky záchrany, ktoré sú nám potrebné, lebo Boh chcel, aby sme všetky
obsiahli skrze ňu.“ (181)
13
F. POIRÉ (†1637), jezuita a rektor kolégia v Lyone. Jeho najdôležitejšie dielo je Trojitá koruna preblahoslavenej Panenskej Matky
Božej..., vydané v Paríži, 1630.
11
večná blaženosť úplne premenili Máriu, ako premieňajú i ostatných svätých. Nežiada teda, nechce a ani nerobí
nič, čo by bolo v rozpore s večnou a nemennou vôľou Božou. V spisoch svätého Bernarda, Bernardína,
Bonaventúru a iných čítame, že všetko na nebesiach i na zemi, až po samého Boha, je podriadené presvätej
Panne. Tým chcú iba povedať, že autorita, ktorú jej Boh udelil, je taká rozsiahla, že jej moc sa zdá byť ako moc
samého Boha. Jej modlitby a prosby sú také mocné u Boha, že on ich prijíma ako rozkazy. Nikdy neodolá
prosbám svojej milej Matky, pretože sú vždy pokorné a v súlade s jeho svätou vôľou.
Ak Mojžiš silou svojej modlitby zastavil Boží hnev voči Izraelitom takým mocným spôsobom, že keď tento
vznešený i nekonečne milosrdný Pán nemohol odolať Mojžišovej modlitbe, dokonca ho žiadal, aby ho nechal v
hneve potrestať tento rebelujúci národ; prečo potom nemáme veriť, na základe silnejších dôvodov, že prosba
pokornej Panny, ktorá je dôstojnou Matkou Boha, nie je mocnejšia u nebeského Kráľa ako modlitby a orodovania
všetkých anjelov a svätých na nebi i na zemi?
[28.] Mária vládne v nebi nad anjelmi i blaženými. Ako odmenu za jej veľkú pokoru Pán jej dal moc a úlohu
zaplniť svätými uprázdnené tróny po odpadlých anjeloch, ktorí padli pre pýchu. Toto je vôľa Najvyššieho, ktorý
povyšuje ponížených, aby sa nebesia i zem chtiac či nechtiac podrobili príkazom poníženej Márie. Tej, ktorú
ustanovil za vládkyňu neba i zeme, veliteľku svojich armád, správkyňu svojich milostí, vykonávateľku svojich
veľkých divov, obnoviteľku ľudského pokolenia, prostredníčku ľudí, premožiteľku svojich nepriateľov a vernú
spoločníčku svojich veľkých činov a slávnych víťazstiev.
[29.] Boh Otec si praje, aby sa jeho deti rodili skrze Máriu až do skončenia sveta, preto jej prikázal: In Jacob
inhabita – „V Jakubovi prebývaj.“
14
To značí: urob si svätý príbytok uprostred mojich vyvolených detí, ktorých
predobrazom je Jakub! A nie medzi deťmi diabla a zatratených, ktorých predobrazom je Ezau.
[30.] Ako každé dieťa má v prirodzenom poriadku pri telesnom počatí otca i matku, podobne v poriadku milosti,
teda pri duchovnom počatí, máme Otca i Matku. Tak všetkým skutočným Božím deťom, čiže vyvoleným, je otcom
Boh a matkou Mária. Ten, kto ju nemá za Matku, nemá ani Boha za Otca. Preto bludári, odpadlíci a iní zatratenci,
ktorí hľadia na najsvätejšiu Pannu s nenávisťou, opovrhnutím a či s ľahostajnosťou, nemôžu mať Boha za otca, aj
napriek tomu, že sa tým vystatujú, lebo nemajú Máriu za matku. Keby ju mali za Matku, milovali a ctili by si ju, ako
opravdivé a skutočné deti spontánne milujú a ctia si svoju matku – tú, ktorá im dala život.
Pohŕdanie či ľahostajnosť voči svätej Panne je najistejším a neomylným rozlišovacím znakom bludára, čiže
človeka mylnej náuky alebo iného zatratenca, od vyvoleného.
15
Takýto človek svojimi slovami a skutkami
otvorene, alebo i v skrytosti, ba niekedy i pod krásnymi zámienkami mieri k umenšeniu kultu i lásky k presvätej
14
Sir 24,13.
15
Rim 8,29­30: „Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi
mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.“ Autor
je svojím postojom v plnej zhode s presvedčením vtedajších teológov, že mimo Cirkvi niet spásy. Druhý vatikánsky koncil objasňuje
túto otázku v dogmatickej konštitúcii o Cirkvi Lumen gentium (č. 16) v súlade s katolíckym učením o krste krvi i krste túžby.
12
Panne. Beda! Boh Otec jej nepovedal, aby medzi nimi prebývala, lebo sú Ezauovi.
[31.] Boh Syn sa chce formovať, ba mohli by sme povedať vteľovať, vo svojich údoch každým dňom
prostredníctvom svojej drahej Matky. Preto jej povedal: In Israel hereditare – „V Izraeli maj dedičný podiel.“
16
Akoby jej povedal: Boh, môj Otec, mi dal do dedičstva všetky národy zeme, všetkých bez rozdielu, dobrých i zlých,
vyvolených i zatratených. Prvých povediem zlatou pastierskou palicou a druhých železnou; prvým budem otcom a
obhajcom, druhým spravodlivo odplatím; a budem Sudcom všetkých. No ty, moja drahá Matka, dostaneš do
dedičstva a vlastníctva iba vyvolených, ktorých predobrazom bol Izrael. Ako dobrá Matka ich budeš plodiť, kŕmiť
a vychovávať. Ako vládkyňa ich povedieš, budeš ich spravovať a chrániť.
[32.] „Ten i tamten sa v nej narodil“, hlása Duch Svätý: Homo et homo natus est in ea.
17
Niektorí Otcovia tvrdia,
že tým prvým človekom v nej počatým je Bohočlovek, Ježiš Kristus, a tým druhým je človek, ktorý sa stal
adoptívnym dieťaťom Božím a Márie. Lebo ak sa v nej zrodil Ježiš Kristus, Hlava Cirkvi, potom i vyvolení, ktorí sú
údmi tejto Hlavy, sa nevyhnutne musia v nej zrodiť.
18
Žiadna matka nemôže zrodiť hlavu bez údov a ani údy bez
hlavy, lebo to by bol netvor prírody. Podobne aj v poriadku milosti sa hlava i údy rodia z tej istej matky. Keby sa
nejaký úd Tajomného tela, čiže niektorý vyvolený, bol zrodil z inej matky než z tej, ktorá dala svetu Hlavu, potom
by nebol skutočným vyvoleným a ani údom Ježiša Krista, ale bol by v poriadku milosti netvorom.
[33.] Ježiš Kristus je aj teraz, ako vždy bol, plodom Márie. Nebesia i zem denne opakujú mnohokrát: A
požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Je isté, že Ježiš je skutočným plodom a dielom Márie nielen pre celý svet
vo všeobecnosti, ale i pre každého jednotlivca, ktorý ho nosí v sebe. Preto veriaci, ktorý nosí Krista vo svojom
srdci, môže smelo povedať: „Veľká vďaka Márii za toho, koho vlastním, lebo on je jej dielom a plodom a bez nej by
som ho nemal.“ Slová svätého Pavla môžeme opravdivejšie vložiť do jej úst: Quos iterum parturio, donec in vobis
formetur Christus – „Znovu denne rodím Božie deti, až kým Kristus, môj Syn, nebude v nich stvárnený v plnosti
jeho veku.“
19
Svätý Augustín prekonáva samého seba i všetko, čo som až dosiaľ povedal, keď hovorí, že vyvolení
sú počas svojho života ukrytí v lone najsvätejšej Panny, aby sa pripodobnili obrazu Božieho Syna. Tam sú touto
dobrou Matkou chránení, živení, opatrovaní a rozvíjaní až dokiaľ ich neporodí pre posmrtnú slávu.
20
Preto Cirkev
právom nazýva smrť spravodlivých dňom ich zrodenia. Ó, aké veľké tajomstvo, neznáme zatrateným a málo
známe aj vyvoleným!
16
Sir 24,13.
17
Ž 87,5 (podľa Vulgáty).
18
SVÄTÝ PIUS X.: Ad diem illum (1903): „Musíme sa pokladať za pochádzajúcich z lona Panny Márie, z ktorého sme vyšli ako telo
pripútané k Hlave...“ PIUS XII.: Mystici Corporis (1943): „Tá, ktorá je Matkou našej Hlavy podľa tela, sa stala Matkou všetkých jeho
údov cez svoje bolesti a slávu...“
PAVOL VI.: Marialis Cultu (1974): „Toto privedie veriacich k hlbšiemu pochopeniu bratstva, ktoré ich všetkých spája ako synov a dcéry Panny Márie, ktorá
s materinskou láskou spolupracuje na ich znovuzrodení a ich formácii.“
19
Gal 4,19 – citované voľne: „ktorých znovu rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus“. Porov. Ef 4,13.
20
Autor tu spája dva texty: SVÄTÝ AUGUSTÍN: De virginitate a De symbolorum ad catechumenos.
13
[34.] Boh Duch Svätý chce v nej a jej prostredníctvom formovať svojich vyvolených. Preto jej povedal: In electis
meis mitte radices.
21
Moja milovaná a Nevesta moja, zapusti korene všetkých svojich čností v mojich vyvolených,
aby mohli napredovať z čnosti do čnosti a z milosti do milosti. Počas svojho pozemského života si uskutočňovala
tie najvznešenejšie čnosti, a preto som si ťa tak zaľúbil, že túžim i teraz nachádzať ťa na zemi bez toho, že by si
prestala prebývať v nebi. Preto sa rozrastaj v mojich vyvolených, aby som mohol i v nich s potešením nachádzať
korene tvojej neochvejnej viery, hlbokej pokory, všestranného umŕtvovania sa, vznešených modlitieb, blčiacej
lásky, pevnej nádeje a všetkých tvojich čností. Ty si vždy zostala mojou vernou, čistou a plodnou Nevestou. Nech
mi teda tvoja viera prináša veriacich, tvoja čistota panny a plodnosť nech mi dáva vyvolených a živé chrámy.
[35.] Keď Mária zapustí korene v duši nejakého veriaceho, vytvorí v nej divy milosti, aké len ona môže urobiť,
lebo iba ona sama je Panna plodná, ktorej nikto nikdy nebol a ani nebude podobným v čistote a v plodnosti.
Mária spolu s Duchom Svätým vytvorila to najväčšie, čo kedy bolo a čo kedy bude – Bohočloveka; a následne
vytvorí veľké veci v posledných časoch. Jej Boh zveril formáciu a výchovu veľkých svätcov, ktorí budú žiť pri konci
sveta; lebo len táto výnimočná a zázračná Panna môže vytvoriť v spojení s Duchom Svätým neobyčajné a podivné
veci.
[36.] Keď ju Duch Svätý, jej Ženích, nájde v duši veriaceho, ponáhľa sa tam vstúpiť a vlieva sa do nej v takej
miere, v akej táto duša dala priestor jeho Neveste. Najvážnejším dôvodom, prečo teraz Duch Svätý nerobí také
zjavné divy v dušiach, je, že v nich nenachádza dostatočne veľké zjednotenie so svojou vernou a nerozlučnou
Nevestou. Hovorím nerozlučná Nevesta, lebo táto Láska rovnakej podstaty s Otcom i Synom si ju vyvolila na
utvorenie Ježiša Krista, Pána vyvolených, ako aj na jeho utvorenie sa vo vyvolených a nikdy ju neodmietla, lebo
vždy zostala vernou aj plodnou
christ-net.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

Lemmy muž
   2. 1. 2016, 11:41 avatar
Lea, kopírovanie ti ide dobre. Máš jednotku. Alebo chceš povedať, že opakovanie je matka múdrosti?


3.
označiť príspevok

Wolfe muž
   3. 1. 2016, 08:38 avatar
Nepohrdam ani nijak neopovrhujem Mariou a ctim si ju. A myslim ze to iste plati aj pre vsetkych protestantov.
Bludarstvo je jej uctievanie, modlenie sa k nej a povazovanie ju za nejaku kralovnu nebies - kralovnu nebies mali uz v starom zakone a bola to falosna bohyna Asherach.
Taktiez brat ju ako spoluvykupitelku... To by sme mohli ako spoluvykupitela brat uz aj Annu, z ktorej sa narodila Maria, aj Jozefa, ktory ich chranil a zivil....

A hlavne Maria nie je nevesta (o ktorej sa pise v Janovom zjaveni), IZRAEL je nevesta z ktorej vzisiel mesias...
Staci si precitat zaciatok o Jozefovi, ktoreho predali do Egypta... tam je to dost vysvetlene.. (Snivalo sa mi, ze sa mi bude klanat...)
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 14:43,  https://www.gazeta.ru/business/2020/07/03/13140211.shtml Náš milovaný Vodca včera...
dnes, 14:43,  Na základe príspevku 119. Konkrétne: "pozorovania odporujú Tvojej predstave"....
dnes, 14:41,  -era-, to si písal o sebe?*04 Neviem na základe čoho si urobil záver /ak máš na mysli pod...
dnes, 14:33,  Bijoux, videl som množstvo dokumentov o "prírodných národoch", ale ani jeden, v...
dnes, 14:31,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/106785456_3069076776473506_2147178530583799849_n....
dnes, 14:27,  Osobne si myslím , že aby malo nejaké ekologicke myslenie nejaký zmysel musí mať systemové...
dnes, 14:12,  121. ako vieš ze nvyhladávajú?
dnes, 14:07,  To už nie je môj problém, keď niekto nedokáže rozoznať pozorovania od záverov z pozorovaní.
dnes, 14:05,  Bijoux, ale veď mnoho domorodých kmeňov žije v prostredí, v blízkosti dravcov a predsa...
dnes, 14:05,  Láska moja. Ľudia ako ty, ktorí potrebujú mať všetko najkvalitnejšie, najkrajšie,...
dnes, 14:00,  -era- spomínal som *"etologické pozorovania" , nie etologické predstavy......
dnes, 13:59,  Mimochodom, teplo sa obliecť v zime a nekúriť zbytočne je veľmi dobrý spôsob, a v podstate...
dnes, 13:58,  114. -era- nemen tému .
dnes, 13:58,  101. J.tull , to je na margo utbanizácie. ale keby si mozno zil v dzungli s dravymi selmami
dnes, 13:55,  Pekné prirovnanie je sadenie stromu. Dnes zasadíš a budúcej generácii bude slúžiť na...
dnes, 13:53,  Hehe. Zem nás dvoch určite prežije, takže no stress, bejbi :)
dnes, 13:53,  Ja verím, že máme mať empatiu k budúcim generáciam, veď sme to my, naše pravnučky či...
dnes, 13:52,  Dnes ich pociťujeme ako nepríjemnosť, v budúcnosti pôjde o prežitie, teda o nutnosť.
dnes, 13:52,  Že ak niekto z môjho blízkeho okolia príde s nejakým ekologickým pravidlom, ktoré sa ma...
dnes, 13:50,  Ja tu hovorím o ľudských predstavách. Lebo etológia je súhrn ľudských predstáv....
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Čaro prvej lásky je v tom, že nikto vopred nepočíta s tým, že sa raz skončí.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(67 831 bytes in 0,318 seconds)