Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Úcta k Pannej Márií je biblická resp. je v súlade s Bibliou

46
reakcií
1633
prečítaní
Tému 12. októbra 2015, 22:24 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 10. 2015, 22:24 avatar
Je Uznávanie Panny Márie ako Prostrednice v rozpore s citátom z 1 Tim 2, 5-6?

Katolícka cirkev uznávaním Panny Márie ako Prostrednice milostí nijako nepopiera pravdivosť citátu z Prvého listu Timotejovi: „Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase“ (1 Tim, 2, 5-6).
Aby sme to lepšie pochopili, potrebujeme si najprv ujasniť otázku: Čoho je Ježiš pre nás prostredníkom? Sprostredkoval nám zmierenie s Bohom, tým že dal seba ako výkupné za nás. Panna Mária nás samozrejme nevykúpila. Aj ona potrebovala byť vykúpená.

Ježiš mohol prísť na túto zem priamo. Mohol sa zrazu objaviť ako dospelý človek. Ale on sa rozhodol prísť cez Pannu Máriu. Nemusel prísť na svet ako malé dieťa, ktoré je závislé na starostlivosti svojej matky.13 Ale on sa nechal uzavrieť do jej lona, si vzal z nej telo, aby sa prostredníctvom neho obetoval a ponúkol Otcovi ako výkupná cena za nás všetkých. Bol to On, ktorý nám sprostredkoval zmierenie s Otcom, ale do toho zahrnul aj Pannu Máriu. Použil si ju ako nástroj. Zapojil ju do svojho diela spásy nie preto, že by to ináč nešlo, ale dobrovoľne, z milosti. Bez Ježiša by Panna Mária neurobil nič, nikoho by nevykúpila a nespasila. A napokon ona „nekoná nič bez toho, aby to nebolo na slávu Božiu“.14

„Vieme, že keď Ježiš prišiel na zem, jeho matka Mária ho prijala, aby ho vzápätí poskytla druhým.“15 Hovorila: „Pozrite, toto je môj Ježiš, ktorý je pre vás“. Mária mohla a môže o Ježišovi plným právom povedať: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás“ (1 Kor 11, 24), ako cituje sv. Pavol slová premenenia pri Eucharistii, lebo skutočne dala Ježišovi svoje telo.16 Mária odovzdávala ľuďom Ježiša a v ňom všetko, čo Boh dal pre túto zem. „Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. V ňom ste aj vy naplnení“ (Kol 2, 9-10), ako píše sv. Pavol v liste Kolosanom.

A keď už počas pozemského života ju Boh urobil takým dôležitým nástrojom spásy, o čo viac je ním teraz, keď už nie je obmedzená žiadnymi pozemskými ohraničeniami. Ona nám dáva nie seba, ale Ježiša a v ňom tie milosti, ktoré získal pre nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Keď anjel Rafael mohol sprostredkovať Tobimu milosť uzdravenia očí a Tobiášovej manželku Sáru milosť oslobodenia od zloducha Asmodeja (Tob 3, 16-17) a nijako tým neumenšil Božiu veľkosť ani Ježišovo prostredníctvo, prečo by bolo nesprávne pripisovať sprostredkovanie Božích milostí Matke Božieho Syna?!

Sv. Peter v liste prvým kresťanom napísal: „Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista“ (1 Pt 4, 11). Rozdeľovanie Božích milostí je služba. Ak by sme tvrdili, že Panna Mária nemôže sprostredkovať Božie dary, milosti, pomoc a ochranu museli by sme zo Svätého Písma vymazať aj anjelov, ktorých Boh v celých dejinách spásy posielal, aby ľuďom sprostredkovali Božie plány, pomoc, silu, milosti a podobne. Museli by sme zo Svätého Písma vymazať postavy prorokov a Mojžiša, ktorí odovzdávali Božie posolstvá, s ktorými Boh priamo hovoril.
Ježiš raz položil svojim poslucháčom otázku: „Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm?“ (Mt 24, 45). Možno vo vás vyvoláva spomienky na Jozefa, ktorého bratia predali do Egypta. Jozef sa z milosti faraóna stal správcom všetkého jeho majetku. Iba on ho mohol rozdeľovať, iba on mohol darovaním obilia zachrániť úbožiakov od hladu a smrti. A tak z moci zverenej faraónom sa stal záchrancom, živiteľom i rozdávateľom jeho dobier pre Egypťanov i pre ľudí z okolitých národov.
Faraón mu povedal: „Ty sám budeš nad mojím domom a celý môj ľud bude závisieť od tvojich rozkazov a ja sám budem len o trón vyššie od teba!" A faraón zopakoval Jozefovi: "Pozri, ustanovil som ťa nad celou egyptskou krajinou!" Potom faraón stiahol svoj pečatný prsteň zo svojej ruky a nastokol ho na Jozefovu ruku, dal ho obliecť do kmentového rúcha a na krk mu založil zlatú reťaz. Potom ho dal voziť na svojom druhom najlepšom voze a pred ním volali: "Skloňte sa!" Takto ho ustanovil nad celou egyptskou krajinou. A faraón opäť hovoril Jozefovi: "Ja som faraón! Bez tvojho súhlasu nesmie nik v celej egyptskej krajine pohnúť ani rukou ani nohou." Faraón však zmenil aj Jozefovo meno na Sáfenat Panéach - Živiteľ zeme“ (Gn 41, 40-45).

A hoci Jozef bol nad celou Egyptskou krajinou i nad faraónovým domom a všetci záviseli od jeho rozkazov, hoci bol Živiteľ zeme, nijako sa tým neumenšila faraónova veľkosť. Jozef mu nebol rovný v postavení; medzi ním a faraónom zostal priepastný rozdiel, veď Jozef bol pôvodom otrok a faraón pochádzal z panovníckeho následníckeho rodu. Jozef bol rodený Žid a faraón Egypťan. Mohli by sme povedať, že faraón vládol a mal moc z prirodzenosti a Jozef z milosti. Jozef úplne závisel na faraónovi a on mu to všetko zveril dobrovoľne, nie preto, žeby musel.
Podobne je to aj s Pannou Máriou. Myšlienka, že Panna Mária rozdeľuje všetky milosti z Božej pokladnice, nijako neumenšuje Kristovu veľkosť ani nepreceňuje Máriinu dôstojnosť. Sv. Pavol hovorí o Bohu Otcovi: „Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“ (Rim 8, 32). A keď sa sám Boh rozhodol, aby jeho Syn neprišiel na túto zem priamo z neba, hoci mohol, ale aby prišiel skrze vieru a telo Panny Márie, právom sa domnievajú veriaci, že sa toto obdarovanie nevzťahuje iba na Ježišovo narodenie. Ale tak, ako Panna Mária je stále Bohorodičkou, tak stále ostáva aj darkyňou všetkého, čo prijala v Ježišovi. A tak je rozdávateľkou Božích milostí a Pomocnicou kresťanov nie z prirodzenosti ale z milosti, podobne ako Jozef v Egypte. Ona nepomáhala núdznym len v Káne Galilejskej, ale ešte viac pomáha teraz, keď je už v nebi, kde ju nezväzuje ani čas, ani priestor ani obmedzené ľudské možnosti!

A keď sa Ježiš - Boh, skrze ktorého povstalo všetko, nebál ako človek prijímať pomoc svojej matky, o čo menej sa máme báť prijímať jej pomoc my, krehkí ľudia, keď sám Ježiš povedal, že je matkou jeho učeníkov (Jn 19, 27), alebo ako píše sv. Ján, že je matkou tých, ktorí „majú Ježišovo svedectvo a zachovávajú Božie prikázania“ (porov. Zjv 12, 17).
Pozrime sa na túto tému ešte z pohľadu sv. Pavla. V liste Korinťanom píše: „Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo“ (1 Kor 12, 13). A ďalej: „Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy“ (1 Kor 12, 27). Ale vieme, že údy v tele nie sú izolované, ale jeden od druhého závisia. „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy“ (1 Kor 12, 26). A sám Boh nariadil, „aby sa údy rovnako starali jeden o druhý“ (1 Kor 12, 27). Preruší sa naše spojenie navzájom smrťou? Ak ostaneme spojení s Kristom, ktorý je naša hlava, tak sa naše duchovné puto nemôže pretrhnúť, lebo Kristus nepodlieha zákonu smrti a ani tí, čo mu patria. Tak potom aj po smrti platí, čo hovorí Božie slovo: „...aby sa údy rovnako starali jeden o druhý“ (1 Kor 12, 27). A Panna Mária i svätí plnia tento Boží príkaz a kto im to upiera koná proti Biblii i proti tomu, kto je jej Autorom.
Lenže sv. Pavol nám ukazuje ešte väčšiu hĺbku. Píše: „Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“ (Rim 8, 31-32). A ak Boh zveril vlastného Syna Panne Márii, ak jej ho daroval, ako by jej s ním nedaroval všetko, čo má?! Plnosť svojich darov, chariziem a milostí. A navyše aj Boh ústami anjela povedal o svojej Neveste: „Zdravas', milosti plná, Pán s tebou“ (Lk 1, 28). A ak je Mária plná milosti, tieto milosti nielen že môže, ale musí dávať ďalej, tak, ako darovala Ježiša svetu a nenechala si ho pre seba. A to robí dodnes. Kto ju vyprázdnil z milostí, ktoré dostala od Boha?! Veď apoštol Pavol píše: „Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné“ (Rim 11, 29). A teda ak si Boh povolal Pannu Máriu, aby dávala zo svojej plnosti milostí, aby darovala Ježiša svetu, ona to robí stále, lebo jej milosti trvajú a jej povolanie neskončilo.
Na základe toho sa niektorí právom domnievajú, že Panna Mária je nielen rozdávateľkou nejakých milosti, ale keďže v Ježišovi prijala plnosť Božích darov, tak je aj rozdávateľkou všetkých Božích milostí. Nie z vlastnej moci, nie zo seba samej, ale z vôle Boha rozdeľuje to, čo jej Najvyšší zveril. Bez neho by nemohla nič, ale so svätým Pavlom môže hovoriť: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4, 13). A tiež aj to, čo povedal Ježiš: „Lebo Bohu je všetko možné“ (Mk 10, 27). Alebo na inom mieste: „Všetko je možné tomu, kto verí“ (Mk 9, 23). A my vieme, že Panna Mária je tá, ktorá „uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1, 45).
Keď jej anjel pri Zvestovaní povedal: „Moc Najvyššieho ťa zatieni“ (Lk 1, 35), použil „výraz z Písma o oblaku, ktorý sa kedysi vznášal nad Archou zmluvy (Ex 40, 35). Panna Mária sa od chvíle Zvestovania stala novým „miestom“ osobnej Božej prítomnosti v Synovi Božom.“17 Tak, ako kedysi prichádzal Mojžiš k Bohu, ktorého slovo a manna boli ukryté v útrobách archy zatieňoval ju oblak Božej slávy, tak dnes máme prichádzať k Novozákonnej arche, ktorá je nositeľkou nebeskej manny – Chleba života a Slova života, k Panne Márii, zatônenej mocou Najvyššieho. Veď v knihe Zjavenia sa píše: „A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy“ (Zjv 12, 19). A hneď na to sa píše: „Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom...“ (Zjv 12, 1).

www.modlitba.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí velasquez


14.
označiť príspevok

bystrik muž
   13. 10. 2015, 08:43 avatar
Priznávam, že nečítal som, ale sa opäť opýtam, kde je čo len jedná zmienka v evanjeliách, že Ježiš čo len jednou vetou hovorí, že sa ľudia majú k jeho pozemskej matke modliť atď, kde? Nikde veru, úcta je niečo iné, ale vy ste z jeho pozemskej matky urobili modlu, fetiš, teda porušujete dookola prvé prikázanie. Ale vám je to jedno, nehovoriac, že čo ste z nej urobili, dokonca to hovoríte z nadšením...No otras...


15.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 10. 2015, 08:48 avatar
Bystrík Ty dbaj čo robíš z Biblie alebo z Božieho slova, je možné, že napr. ja osobne sa mýlim alebo dačo zle chápem. Ale Ty skôr než budeš posudzovať niekoho alebo niečo, nedávaš si námahy prečítať text, ktorý je Biblické a pre Teba ak samoštudujúceho aj záväzný, v tom linku sú aj ďalšie citáty a vysvetlenia o Pannej Márií, tuší si tak pamätám, že Ježiš na Kríži povedal sv. Pavlovi - hľa Tvoja Matka, či nie?


22.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   13. 10. 2015, 12:59 avatar
lea..miestami je to tragikomické.Ukáž prosím ťa,kde povedal Pán sv.Pavlovi ---hľa Tvoja Matka---.
Inak zároveň povedal Márii ---žena,hľa tvoj syn---.Čo z toho dedukuješ?Má ten syn nejaké špeciálnejšie postavenie?

Mimochodom,skús niekde v Písme nájsť,kde ju volá matkou,alebo inak,ako "žena".To ,že si pletieš Pavla s Jánom iba dokazuje,že v súlade s katechizmom §133 nepoznáš evanjeliá,tým pádom nepoznáš svojho BOHA.
Hlavne,že vieš,kto je a čo všetko robí Mária a uctievaš ju.To ti určite pomôže.Ako všetci katolíci ,BOHA nepotrebuješ.


24.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 10. 2015, 13:03 avatar
Stefan5 - nebudem sa naťahovať s tebou s citátmi z Biblie. Nie som si nimi istá. Nebudem hľadať na nete citát v Sv. písme a hádzať si tu budem ping pong s citátmi.

Ty nehovor čo ja poznám alebo nepoznám. A už vôbec nepíš bludy typu, že katolíci Boha nepotrebuju - to čo si dovoľuješ? Rieš seba a pozri na seba. Áno v citátoch si iste lepší, lebo nič iné nerobiš - neľúbiš blížneho, nemodlíš sa, a robíš rozbroje. Nedokazuj kto z koho aspoň pri mne.


25.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 10. 2015, 13:08 avatar
Evanjelium podľa Jána - kapitola 19
27 Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.


28.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   13. 10. 2015, 13:11 avatar
To je zaujímavé.Takže keď napíšem PRAVDU robím rozbroje?Si po sebe niekedy prečítaj,čo píšeš.Každý aj "akoby" kresťan vie,že Pavol nebol s učeníkmi,takže nemohol byť pod krížom.
Všetkých tu poučuješ o láske a podobné bláboly.KRISTUS ťa nezaujíma,lebo vo svojej modloslužbe už nie si schopná rozoznať PRAVDU od lži.
Čo teraz,pôjdeš si do SSV kúpiť ďaľšiu modlu?


27.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 10. 2015, 13:11 avatar
Ja ti poviem čo je tragikomické, tragikomické je vás samoštudujúcich, odčlenených, odíjdených, individualistov - ktorí píšu tu o iných akí sú tragikomický. Ste rozbitý, každý sám osve - nemáte jednotu, nemáte modlitbu - máte len útok na organizovaných - nie ste odlišní a lepší od ateistov. Aj ateisti vedia citovať a hľadať problémy a hlavne to čo im pasuje do kariet. Takže pekný deň.


29.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   13. 10. 2015, 13:16 avatar
Minulý týždeň som ti písal,že som kresťan a som členom cirkvi aj s odkazom na stránku,takže aký samoštudujúci???.
Tragikomické je hlavne to ,že tu vydávaš hlúposti kadejakých bludárov div že nie za sv.písmo a pritom tie bludy by skončili v koši u väčšiny teologov aj v samotom Vatikáne.
Nemýľ sa,RKC nie je jednoliata.Jedná sa o voz ťahaný x-koňmi,akurát,že každý ho ťahá do inej strany.


34.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   13. 10. 2015, 13:34 avatar
Lea a ešte nejaké slovo na záver k bludom.
Ľúbiť niekoho,znamená ohlásiť mu evanjelium,aby bol vystríhaný,čo ho čaká,ak sa neobráti a nie so sladkým úsmevom ho utvrdzovať v jeho lži,ako napr.poslední 3 pápeži ,ktorí horlivo pritakávali najmä moslimom a utvrdzovali ich v bludoch, v ktorých žijú.
JP2 sa dokonca neštítil vyzdvihovať hinduistov a Gándhiho na jeho pohrebe,nech vraj žije naveky.To je tá láska?

Zájdi si niekedy na GTV,ešte by tam nejakí normálni kat.teologovia mali byť.Nemajú problém povedať,že nie všetko,čo povedal napr.Augustín je pravda.Lebo ešte majú v sebe kúsok viery a dávajú do popredia Písmo pred ľudskými výmyslami.Samozrejme ,netýka sa to nových teologov,ktorí o Sv.Písme už nevedia nič.


37.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 10. 2015, 13:48 avatar
stefan 5 - RKC bludná, katolíci bludní, pápež bludný, kňazi bludní. Len Ty vieš pravdu a vieš čítať z Biblie a rozumieš jej.


38.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 10. 2015, 13:51 avatar
Láska je to čo robíš ty štefan5.

Neviem čo to je GTV. Vidíš chyby a zlo v kňazoch - sú takí a môžu byť a je to v poriadku. Pozri na seba, ak si lepší - naprav svet, naprav ľudí a otvor si cirkev či spoločenstvo - uč ľudí pravde.


30.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 10. 2015, 13:24 avatar
Sv. Pavlovi? To zartujes?
Ved o Pavlovi nebolo este ani chyrovat, ved o nom je zmienka az ovela neskor, ako zacal prenasledovat apostoov to mal este svoje povodne meno Šavol.
Ved nevies, ze ho Jezis oslepil, zhodil z kona a poveal mu, preco ma prenasledujes? Ale to mu uz povedal mam taky pocit uz nanebovstupeny..

To komu to povedal, bol Jan, najmladsi zo vsetkych a teda aj Jezisov liebling..
Súhlasí stefan 5


33.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 10. 2015, 13:30 avatar
apostoov = apostolov..
poveal = povedal

tusim hlcem pismenka


35.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 10. 2015, 13:43 avatar
Wolfe áno pomýlila som sa, preto som v texte písala, že "tuším" nebola som si istá. Takže som si pointu pamätala aj bez Googla aj bez knihy - tak vidíš bol to Ján, ale povedal Ježiš - hľa Tvoja matka.


44.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 10. 2015, 16:36 avatar
Aha si ako ja prehltam pismenka, prehltla pismenko "m" z tusim a tak som to nejak preskocil asi...

Ale povedal Hla TVOJA matka, nie hla VASA matka akoze "tvoja a tvojich bratov"...


21.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 10. 2015, 12:58 avatar
Keby sa bol Jezis zjavil ako dospely muz, tak by sa nemohol priblizit cloveku, pretoze by neprisiel na svet ako clovek...

Maria mala milost, pretoze si ju Boh vybral, nie pretoze mala milost, si ju Boh vybral..

" Rozdeľovanie Božích milostí je služba. Ak by sme tvrdili, že Panna Mária nemôže sprostredkovať Božie dary, milosti, pomoc a ochranu museli by sme zo Svätého Písma vymazať aj anjelov, ktorých Boh v celých dejinách spásy posielal, aby ľuďom sprostredkovali Božie plány, pomoc, silu, milosti a podobne. " >> Anjeli nekonali samostatne, alebo pretoze ich niekto prosil, pretoze modlit k anjelom sa nema (Kol 2,18), ale konali ako predlzena ruka Boha.

Inak trochu mi pridu niektore texty zbytocne a taktiez nenadvazuju na to na co boli poukazovane a na co poukazuje nazov temy (napriklad pribeh o Jozefovi v Egypte atd.)
Vseobecne porovnavat rozdelovanie obilia Jozefom a milosti Mariou, vobec mam pocit, ze to nijak spolu nekoreluje, ze su to dve odlisne veci..

Hlavne teda neviem odkial pochadza to rozdelovanie Boskej milosti ako keby boli v truhlici a stacilo by otvorit a naciahnut sa a uz vobec netusim odkial je, ze Maria a dokonca katolickou cirkvou ustanoveni svati maju moc s tymito "milostami" disponovat. (Ja som myslel, ze sa berie, ze Maria ma moznost orodovat, v zmysle ako ked niekoho poprosime, aby sa za nas modlil..)

------------
26 Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa, tvoj syn!"
27 Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Mne osobne to prislo, aby si Jan zobral jeho matku k sebe a doopatroval ju a taktiez aby si ho zobrala jeho Matka ako vlastneho, kedze bol zo vsetkych ucenikov najmladsi.
Keby to myslel vseobecne tak by povedal Janovi hla, vasa matka, akoze matka vsetkych ucennikov...

"alebo ako píše sv. Ján, že je matkou tých, ktorí „majú Ježišovo svedectvo a zachovávajú Božie prikázania“ (porov. Zjv 12, 17)." >> Zena v zjaveni asi nebude Maria, ale Izrael:

Vsimni si zaciatok:
1 Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.
dvanast hviezd = 12 kmenov Izraelskych

Jozef, o ktorom si aj ty pisala hovori:
Gn 37,9 A mal ešte iný sen a prezradil ho svojmu otcovi a svojim bratom. Hovoril: "Opäť som mal sen! Slnko, mesiac a jedenásť hviezd sa mi klaňalo." Jozef bol dvanasta hviezda = 12ty kmen

Inak Izrael je stale popisovany ako zena (niekedy dost nepekne, az ako prostitutka) Ezechiel 16

Tto uz dnes ci vcera daval Shagara
Kniha proroka Izaiáša - kapitola 66
7 Porodila prv, než kvílila, prv, než ju obkľúčili bôle, porodila chlapca.
8 Kto takéto počul? Kto podobné videl? Či sa zem zrodí v jeden deň? Či sa národ narodí jedným razom? Že rodil, aj porodil Sion svojich synov?
-----------------------
"Tak potom aj po smrti platí, čo hovorí Božie slovo: „...aby sa údy rovnako starali jeden o druhý“ (1 Kor 12, 27). A Panna Mária i svätí plnia tento Boží príkaz" >> To som akosi nepochopil.. napisany jeden text a k tomu je zas pricapnuta Maria a co to ma spolocne s jej uctievanim.. Ako som uz raz pisal, zas mi to nekoreluje... Prosim napis co to ma presne spolocne s Mariou...
Ved to by sme mali potom uctievat aj vsetkych spravnych krestanov ktori sa staraju jeden o druheho...
----------
" A navyše aj Boh ústami anjela povedal o svojej Neveste" >> Nikde sa nepise o Marii ako o neveste.. Jedine co viem, sa pise o neveste v zjaveniach a tym sa mysli cirkev, nie Maria...
----------
" „Zdravas', milosti plná, Pán s tebou“ (Lk 1, 28). A ak je Mária plná milosti, tieto milosti nielen že môže, ale musí dávať ďalej, tak, ako darovala Ježiša svetu a nenechala si ho pre seba" >> Marii bola dana plna milost, pretoze bola vyvolena porodit Jezisa.. nie preto, ze by ona sama mala dopredu nejake milosti...
doslova to znie: (kecharitomene) uprednostena milostou, oblubena atd...

Takze toto su moje nazory, taktiez su tam aj nejake otazky, na ktore by som rad odpoved, takze tak...
Súhlasí stefan 5, milky945


2.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 10. 2015, 22:57 avatar
LEA, TENTOKRáT ťA MUSíM TROCHU OPRAVIť. Že Mária je prostrednica ku svätej trojici, ktorej ježiš je neodelioteľná súčasť a všetci traja tam na seba pozerajú a každý z tej trojice má jedinečný úkol pri spasení hriešnika. Nedoporučujem ti odvolávať sa na listy apoštolov, je to každého osobná vec, ale to už nie je evanjelium, sama vidíš, kde ťa to stiahlo.
a Žena odetá slnkom, nemá nič spoločné s máriou, je to proroctvo o Europe. a tá žena je europa, má nad hlavou 12 hviezd, ako modrá zástava europy a pod nojhamimesiac, čo je moslimskáseverná afrika., atď..........
Toto je môj názor, prečítaj si ešte raz tu apokalypúsu a porovnaj to s tým čo sa robí v poslednom čase s europou.
Vyjdenie dvoch šeliem z mora a zo zeme, je z mora fašizmus a zo zeme socializmus a kto nemalpodpisna ruke, nemohol ani predávať a ani kupovať. to je podľa mňa prenasledovanie tých, čo nepodpísali vstup do strany, či už jednej, alebo druhej šelmy. Dokonca šelmy proti sebe bojovali, II.svetová vojna. atď, atď, kedysi a kdesi to mám podrobne rozpísané.


3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 10. 2015, 23:00 avatar
Elemír čítala som a poznám aj tento výklad.


5.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 10. 2015, 23:04 avatar
Tak toto mi musíš napísať, kde si to čítala, lebo ja som to doteraz nikde nenašiel a som v tom, že to som ja prvý napísal, kedysi dávnejšie.


6.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 10. 2015, 23:07 avatar
Elemír to, že niektorí si myslia, že žena s 12 hviezdami v Biblií je Európa, konkrétne Európska únia - poviem rovno z môjho pohľadu to nie je správny výklad, je to výklad konšpiratórov, ale môžem sa mýliť, nemám istotu ani fakty, že tomu tak nie je. Ale za seba poviem - neverím tomu.


8.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 10. 2015, 23:45 avatar
2....a premýšlaš Elemír aj nad tým,čo napíšeš? A tak podla teba európa zrodila "Božie kráľovstvo" ....a.....",porodila syna, mužského rodu, ktorý má pásť všetky národy železným prútom."........teda Ježiša,ktorý je vládcom tohto kráľovstva?
To európu prenasleduje satan?....atd?
Daná žena zo Zjavenia je tá istá,ako tá z prvého spĺňania...citujem:... „Skôr ako upadla do pôrodných bolestí, porodila. Skôr ako mohli na ňu prísť pôrodné kŕče, vydala zo seba dieťa mužského rodu. Kto počul o niečom takom? Kto videl také veci? Či sa narodí krajina s pôrodnými bolesťami za jeden deň? Alebo sa zrodí národ naraz? Lebo Sion upadol do pôrodných bolestí a aj porodil svojich synov.“
Aj táto "žena" porodila "dieťa mužského rodu".....ako "žena" zo Zjavenia. (Izaiáš 66:7, 8) Tieto slová sa prvý raz spĺňajú na Židoch zajatých v Babylone. Sion, čiže Jeruzalem, je tu opäť zobrazený ako žena, ktorá teraz zažíva nezvyčajný pôrod! Tento pôrod je taký rýchly a taký nečakaný, že nastáva skôr, ako sa mohli začať pôrodné bolesti! To je výstižný obraz. Znovuzrodenie Božieho ľudu ako samostatného národa v roku 537 pred n. l. je také rýchle a nečakané, že sa javí ako zázrak. A tak to bude i pri zrodení Božieho kráľovstva o ktorého príchod sa stále modlíme.
Teda,....ešte raz,....daná "žena" zo Zjavenia/a z Izaiáša/ nie je ani Mária,ani európa!


10.
označiť príspevok

elemír muž
   13. 10. 2015, 05:21 avatar
2....a premýšlaš Elemír aj nad tým,čo napíšeš? A tak podla teba európa zrodila "Božie kráľovstvo" ....a.....",porodila syna, mužského rodu, ktorý má pásť všetky národy železným prútom."........teda Ježiša,ktorý je vládcom tohto kráľovstva?
To európu prenasleduje satan?....atd?

Shagara, asi sa ti ešte nedostalo do uší, že štát izrael je Europský štát napriek tomu, že je tam, kde je, lebo aj Turckosa cíti defakto aj je europskyštát. Teda hranica europy nie je bospor a dardanely, hranica europy je turecko a izrael. Dokonca aj vo všetkých športových súťažiach sa zaraďujú do europy. Môžeš si dokonca pozrieť v ktorých skupinách na ME fotbal sú turci a izrael zaradení. A ten, čo vládne železným prútom, nie je ježiš, to by si z ježiša, ktorý je láska a pokoj, nastaví aj druhu stranu tvare, to by si z ježiša nemal robiť, lebo ak je toto proroctvo o súčastnej europe, tak to, čo vládne železným prútom je predsa NATO !!!! A teda Ježiš sa narodil v europe, žil v euirope a hneď po jeho smrti sa presunula cirkev do ríma, čo je tiež sa mi zdá v europe. To je presne to, keď židia hľadalia čakali mesiaša z Betlehema a nie z Nazaretu., teda z Galilei.
Pôrodné bolestieuropy je studená vojna a NATO vzniklo pred tým. No ale ty máš predsa patent na rozum a neni nad rozum, ako keď sa vydarí.
A ešte ti dám na domácu úlohu, jakého rodu je NATO ?????
MNo a vrchol tvojho výklau je, že apopkalypsa predpopvedá minulosť. znovuzrodenie božieho ľudu v roku 537 predn.l.


19.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   13. 10. 2015, 12:41 avatar
elemír...aj Kazachstan hrá kvalifikáciu ME....Je tiež v Európe?
V Starom zákone sa píše o tom,ktorý bude pásť železným prútom.To je písané o NATO? 


46.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 10. 2015, 21:10 avatar
10....Elemír,...Ježiš povedal,že "jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta" ktorému vládne satan. A neverný Izrael bol zavrhnutý Bohom, a nič to nemení na veci,že Ježiš učil,že kresťania majú byť apolitickí a neutrálni a oddelení od sveta.
Tiež Rím nič neznamená v súvislosti s kresťanstvom,ale iba s RKC.
A "železný prút" je Kristová moc,ktorú použije ako kráľ Božieho kráľovstva na zničenie bezbožných,teda i NATO.
A k tomu "znovuzrodeniu Božieho ľudu" v roku 537 je bežne prijímaný biblický fakt a predobraz druhého spĺánia v dnešných časoch. Prečítaj si podrobne dané paralelné správy a pochopíš že tomu tak je. Ide tam aj o navlas podobné výrazy.


16.
označiť príspevok

fajer
   13. 10. 2015, 11:00 avatar
elemír a lea, tentokrát vás musím oboch opraviť, polemizujete o blude, preto sa vám tak dobre píše, apokalypsa nastane, ak sa náboženstvo nevytlačí s verejného života, je to zlo ktoré ničí ľudskú spoločnosť....


4.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 10. 2015, 23:02 avatar
A ešte pozri jej chválospev po zvestovaní: velebí moja duša pána - vešpery.


7.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 10. 2015, 23:31 avatar
Lea-----tvoje názory,dôkazy ale nie sú biblické,...ale iba cirkevné,ľudské.
Citujem Bibliu.......Ježiš povedal: „Nikto neprichádza k Otcovi, iba prostredníctvom mňa.“ (Ján 14:6) Teda Ježiš je prostredník, cez ktorého sa môžeme približovať k nášmu Otcovi, Jehovovi. Teda i v modlitbe. Preto sa modlíme v jeho mene.
Ale ak tvrdíš,že tak môžme robiť aj skrze Máriu a svätých,tak oponuješ Ježišovi,jeho Otcovi a Písmu! Teda,......byť prostredník sa vzťahuje ako na jeho výkupnú obeť,tak na modlitbu,prístup k Bohu. A ak veríme ,že vypočúvanie modlitieb je iba výsadou Boha,a veríme,že modlitba je i jedným z aktov uctievania,tak nutne sa musíme modliť iba k Otcovi Ježiša Krista. Teda ,nemôžeme sa modliť ani k Ježišovi/on je len prostredník/ a už tobôž nie k Márií a k svätým.
Pavol píše ,že...."Lebo je jeden Boh a jeden sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi, človek, Kristus Ježiš". A z Písma je zrejme,že "BOH" a "sprostredkovateľ,prostredník" sú dve odlišné osoby. Prostredník je osoba/tretia strana/ ktorá premosťuje dve strany....Boha a ľudí. A z toho čo si uviedla na adresu Jozefa a daného predobrazu ,tak tam je to zrejme. Jozef predobrazoval Ježiša,a faraon Boha,Otca. Písal som o tom jednú svoju tému. Správa v Písmach to vysvetľuje. Potom/faraon/ oslovuje Jozefa: „Keďže Boh spôsobil, aby si to všetko vedel, nikto nie je taký rozvážny a múdry ako ty. Osobne budeš dosadený nad mojím domom a všetci moji ľudia ťa budú bezpodmienečne poslúchať. Iba pokiaľ ide o trón budem väčší ako ty.“ (1. Mojžišova 41:38–41) A tento vzťah,podriadenosť poukazuje aj na Ježiša a jeho Otca. Teda,tak ako Jozef vdačil za svoje povýšenie faraónovi,...tak Ježiš za všetko vdačil svojmu Otcovi a Bohu Jehovovi,...a ten je stále ,aj po "povýšení" Ježiša jeho Bohom a Otcom a je o "trón" väčší ako on.
A myšlienka ,že Mária rozdeľuje nejaké milosti/ako Jozef/ je len nepochopením danej správy. Jasne tu ide o predobraz Ježiša,nie Márie. Preto aj Jozef a Ježiš mali spoločné prvky/zradený vlastnými bratmi,ponížený,povýšený,záchranca,Boží-faraónov sluha,otrok,zjavuje proroctvá,...atd/.
Dalej.........Výraz "plná milosti" sa vzťahuje aj na iných,a nevyjadruje myšlienku aku tam vidíš ty ,alebo RKC.
A sotva sa možno modliť k niekomu,kto zomrel a bol v nevedomí?! Samozrejme,ak opäť veríme Ježišovým slovám,že "nikto nevystúpil na nebesia ,iba syn človeka"?!
A Lea,..."žena odiatá slnkom" nie je Mária. Tak ako i "žena" z proroctva Gen.3:15 nie je Mária! Výraz -"žena" v Písmach je použitý na mnohých miestach a určite /ak sa tým nepoukazuje konkrétne na osobu ženského pohlavia/,tak ide o symbolické vyjadrenie a to nemá nič spoločné s Máriou. Ale predobrazuje-Jeruzalem,Jeruzalem hore,Božia manželka....atd.
A na záver,....ako píšeš,že ..."Ježiš mohol prísť na túto zem priamo. Mohol sa zrazu objaviť ako dospelý človek."......tak to už vôbec nie je pravda! Ježiš sa musel narodiť ako človek,skrze ženu a mal byť presný náprotivok toho,čo mal vykúpiť ,...stratený život dokonalého Adama,ktorý zhrešil./posledný,druhý Adam/,....a mal zakúsiť to,čo zakúšajú aj ľudia. A ak mal zomrieť, tak inak to ani nemohlo byť.


13.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 10. 2015, 08:38 avatar
Shagara, ak hore uvedený článok, čerpajúci z Biblie je ľudský, potom aj Tvoje citáty čo si dal do príspevku z Biblie sú ľudské.


26.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 10. 2015, 13:10 avatar
"A z toho čo si uviedla na adresu Jozefa a daného predobrazu ,tak tam je to zrejme. Jozef predobrazoval Ježiša,a faraon Boha,Otca. " >>Aaaaa presne tento isty pocit som mal, ked som to cital.
Ako v roznych veciach sa inspirujem aj inymi textami, ale faraon a Jozef mi strasne pripomenuli Boha a Jezisa ako ked Boh dal moc Jezirovi a faraon Jozefovi..

Inak akurat, mi tam nevychadza, ze sa mu klanalo len 11 narodov (11 hviezd - kedze on (Jozef) bol dvanasta)

" Ale predobrazuje-Jeruzalem,Jeruzalem hore,Božia manželka....atd." >> Jo som sa v 21 sekol, napisal som Izrael namiesto Jeruzalem


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 10. 2015, 23:55 avatar
A Elemír....číslo šelmy má každý,kto podporuje politické dianie vo svete a zapája sa do politiky a konfliktov sveta. stále platia Ježišové slová..."Vy nie ste časťou sveta" a dalej Jakub to podčiarkuje a zdôrazňuje slovami:...."Cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom?"
Prvotní kresťania boli oddelení od sveta,neutrálni a apolitickí,....ale ked Augustín "zmieril svet a kresťanstvo",tak zrušil Ježišové slová a "kresťanstvo" sa stalo súčasťou sveta ,ktorému vládne satan,diabol. Aj preto mnohí predstavitelia boli angažovaní priamo v politike,v parlamentoch alebo dokonca stáli i na ich čele./Tiso...atd/ Mnohí historici poukazujú,že týmto aktom/spojenectvom so svetom/ skončilo kresťanstvo,a to čo vidíme dnes je len jeho vulgárna náhražka./Johnson,Gibbon,...atd/


11.
označiť príspevok

elemír muž
   13. 10. 2015, 05:30 avatar
shagara 9
augustín napísal o svätej trojici to, čo nenávidím, tak mi ho neotrieskávaj o hlavu s jeho výmyslami.
A číslo šelmy 666 je číslo človeka a ježiš je syn človeka. Syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil.

Lebo ja si myslím, že prvá šestka je , že než stvoril boh svet, mal k dispozícii šesť vecí.
druhá šestkaje, že stvorilsvet za šesť dní, a tretia šestka je šieste prikáízanie sex. nezosmylníš., čo je telesný a duchovný rozpor človeka a každý sa rozhoduje, či chce žiť pre telo, alebo ducha.


12.
označiť príspevok

elemír muž
   13. 10. 2015, 05:39 avatar
Teda tí, čo sa narodili nie z vôle tela , ale z ducha.
Nespomeniem si teraz na meno, ale máme tu dookola znalcov biblie a určite mi poradia koho myslím, jedná sa o príbeh,kedy jeden neustále prosil boha o syna a keď sa mu syn narodil, tak sa boha pýta: Pane a čo mám teraz robiť, už nemám viacej spávať so ženou? A Boh mu odpovedal: Rob to ´dalej, ale vždy pri tom myslí na to, že chceš syna.
A teda sa pýtam, bol tento jeho syn zrodený z ducha ? Ja si myslím, že bol, lebo nemyslel pri tom, že súloží a akú taktiku vymyslieť, aby si sexu užil ešte viacej, ale myslel na to, že chce syna.


17.
označiť príspevok

elemír muž
   13. 10. 2015, 12:25 avatar
Ale,ak by tobolo tak, tak potom narodený z ducha by som mohol byť aj ja, lbo tkto som drzhý a mám staršiu sestru, takže pravdepodobne aj otec chcel veľmi syna a teda somn sa narodil z vle ducha, ale ja napríklad po prvej dcére som tiež strašnen chcel syna a tak sa mladšia dcera narodila tiež z vôle ducha. Takže nie prvorodení,ale najlepší plod má žena ako druhé a tretie dieťa.


18.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   13. 10. 2015, 12:30 avatar
Lea,reagujem na tvoj prvy prispevok. pri vsetkych tych slovach modlitieb mate cas aj zotrvat v tichu,len tak pre pokoj v dusi???Co sa pise o tichu vo svatych pismach ? Rad sa necham poucit!!!


20.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 10. 2015, 12:52 avatar
Grofík len modlitba - prinesie človeku vytúžený pokoj a radosť, je to iný pokoj a iná radosť - podobná radosti, ktorú prežívajú nevinné a spokojné deti, tak som to zažila ja, ale ja mnohí to potvrdzujú. Sväté písma som študovala dosť, od mladosti... je v nich veľa, ale len srdce pokorné a cez Božiu milosť v ňom môže správne čítať a chápať..., takže na pochopenie sa treba pripraviť a snažiť. Pre mňa je momentálne cestou modlitba ruženca na úmysly Panny Márie, ktorá neomylne vedie vždy k Ježišovi - ruženec je šanca pre každého, aj pre toho najhoršieho hriešníka a šancu má každý, netreba sa báť, že som zlý a všetko zlé som urobil - práveže platí čím horšie tým lepšie a potom sa už držať modlitby a prosiť o Božiu milosť, vyzdravenie tela aj ducha - netreba sa hanbiť, Ježiš len čaká a praje si - aby každý povedal Ježiš príď do môjho života, milujem Ťa a uzdrav ma, verím Ti. Tak by som to nejak povedala svojími slovami.


23.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 10. 2015, 13:00 avatar
Dodám ja som sa obvykle modlila Otčenáš a Zdravas - 1x večer aj so spytovaním svedomia, zrekapitulova som deň a bolo. Ale, až keď som skúsila prvý ruženec, mala som dosť veľký problém ho pochopiť, potom som zistila, že furt v dačom robím chyby, potom som zistila, že som nevedela, že napr. Apoštolské vyznanie viery - je vlastne Verím, v Boha atď. - skrátka nevedela som nič, musela som sa naučiť názvy aj obsahy modlitieb, postup.... Je iné modliť sa posediačky na posteli a iné na kolenách. Mne sa osvedčilo - kľačať pri posteli, pred sebou drevený kríž s Ježišom Kristom(požičala som si od mami z kuchyne čo bol hore na kuchynskej linke), drevený ruženec, pred sebou knihu ako sa modliť a plus modlitebnú knižku, niekedy do zvláštnych ružencov treba iné modlitby, ktoré si musím nalistovať z modlitebnej knižky. Inak som mala problém aj modlitebnej knižke nájsť modlitbu - názvy skoro všetky na jedno kopyto. No je to ťažké. Na to treba Božiu milosť a našu ochotu, vytrvať a popasovať sa. Nehovoriac o tom, že Zlému sa nepáči modlenie a robí všetko na prekazenie - začne to človeka lákať radšej dačo písať na net, posedieť, ísť ku telke, keď sa človek premôže a modlí sa - zrazu sa mu začne zívať, zabudne, pri ktorom zrnku skončil... Atď. Ale hovorím - stojí to za to, už len pre skúšku sám sa pomodliť, ale na kolenách jeden ruženec - je to ohromné sebazapretie, ale milosť z toho - obrovský pokoj a radosť. STojí to za to.


31.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 10. 2015, 13:27 avatar
Co su tu umysli panny Marie? Ake su to, co to presne znamena?
Slovo umysly poznam len ako retoriku z (katolickeho) kostola, ale nejak som nechapal co to znamena, respektive co presne to je/vystihuje


36.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 10. 2015, 13:45 avatar
Aha, úmysly je to, že Panna Mária má úlohu od Ježiša -pokoj a mier na svete, lenže potrebuje od ľudí spoluprácu - modlitby ružence, pôsty, spovede, sv. omše... Ak ľudia nebudú spolupracovať, nebude pokoj a mier - sami vo svojom srdci robia si nepokoj, útoky na bratov až po vojny


39.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   13. 10. 2015, 13:53 avatar
Lea ,nemozem zabudnut co hovori moj sefko "vies naco je jezisova laska?" ze vraj aby zenam cez vianoce vlhli picky!haha


40.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 10. 2015, 13:54 avatar
Choď k nemu na rady a diskusie, obaja sa k sebe hodíte - obaja si rozumiete.
Súhlasí Grofik šrobik


41.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   13. 10. 2015, 14:03 avatar
40/ Lea,nejaka si povolna ja ze ma budes nahanat medzi ovecky do kosiara?! haha


42.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 10. 2015, 14:04 avatar
Ja? Sranduješ? Ja nikoho nikám neťahám a nepresviedčam. Človek sa rozhoduje sám a musí ísť tam, kde je jeho poklad, kde sú jeho hodnoty - kde sa cíti dobre.
Súhlasí velasquez


45.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 10. 2015, 16:38 avatar
Prejav inteligencie?


43.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 10. 2015, 14:08 avatar
Ešte k úmyslom Panny Márie - vychádzam napr. aj tejto stránky bzooco.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


32.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 10. 2015, 13:27 avatar
oprava: umysly.. ach moja gramatika, to je tak, ked rozmyslam nad vela vecami naraz


47.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 10. 2015, 21:17 avatar
Lea,....ak po smrti človek zomiera a nemôže nič robiť,tak ako mohla Mária pomáhať niekomu?
Všimni si, čo sa píše v Kazateľovi 9:5: „Živí si uvedomujú, že zomrú, ale mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič.“ Majú mŕtvi nejaké pocity? Šiesty verš dáva odpoveď: „Zahynula aj ich láska aj ich nenávisť aj ich žiarlivosť, a na neurčitý čas už nemajú podiel na ničom, čo sa musí robiť pod slnkom.“ Všimni si tiež, že 10. verš tej istej kapitoly uvádza, že „nie je práce ani plánovania, ani poznania, ani múdrosti v šeole, na mieste, na ktoré ideš“. Hebrejské slovo „šeol“, ktoré je tu použité, znamená „všeobecný hrob ľudstva“. Je zaujímavé, že grécky ekvivalent tohto slova, „hádes“, je v Písmach použitý na označenie miesta, na ktoré na istý čas išiel Ježiš Kristus po smrti. (Skutky 2:31) A tak ked bol tri dni mŕtvy,nemohol nič robiť. Tak ako Mária do času vzkriesenia. A to platí i na svätých.
Teda,neviem ako si prišla na to,že úcta k Márií je biblická, a že sa k nej máme modliť?
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 12:41,  Lemmy, nejde o to aby si mal náboženské názory, ide o to, že napríklad stavba tvojho tela...
dnes, 11:59,  Medzi duševným a duchovným je veľmi veľký rozdiel. Aj keď obe stavy sa môžu prekrývať...
dnes, 11:57,  Chybne uvažuješ, nemám duchovné názory. Mám duševné stavy, to sú pocity, nálady,...
dnes, 11:15,  39- teraz si to už úplne pohnojil, ale dobre, mám to chápať tak, že si bezduchým...
dnes, 11:10,  Zdá sa, že ani nie si veľmi od pravdy.... Len prestaň už s tým náboženstvom a...
dnes, 10:55,  Dominika Mirgová & Rakby - L.A.S.K.A. (Oficiálny videoklip)
dnes, 10:52,  12- chápem u teba nemôžu. Lebo tvoja ľavá ruka nevie čo robí pravá a o tvojej hlave a...
dnes, 10:34,  Tieto polopravdy, ktoré nie sú schopné preniknúť do hĺbky, do skutočnej komplikovanosti...
dnes, 10:11,  Zuzika :) Nie som zo stredného Slovenska, aj keď to tam poznám. Z výletov. A istý čas som...
dnes, 09:59,  Kasafran, pozdravený buď s úctou mojou a očami veľkými ako svet, čo ako sa nimi vieme...
dnes, 09:40,  Tak Ninka ja ti dam odpoved si pre mna cely svet co ty ku mne citis znasob 1000 krat. *52
dnes, 09:35,  Dobry vyber *21
dnes, 09:24,  Partle, dávaj na seba pozor. *19 Je to ustavičný zápas. Len si nenechať otupieť myseľ,...
dnes, 09:20,  Kazdy vecer pred spravami na STV poprosim toto video...
dnes, 09:12,  Teraz sa odohrava zaverecny boj dobra so zlom a ti dobry vyhravaju
dnes, 09:07,  video uvedené níže by měl vidět každý člověk žijící na planetě zemi, promiňte v...
dnes, 09:06,  kntsz, niekedy sa bojím, tak teda nerob dlhé pauzy v pozdravoch k nám, ku mne, dobre? *19...
dnes, 08:57,  Zlatého veku sa ti zachcelo :) Veď počkaj, príde taký zlatý vek, o akom sa nám ani...
dnes, 08:55,  Ja som tiež rád, že tu Shagara vysvetľuje svoju cirkev. Inak by som sa asi nikdy nedozvedel,...
dnes, 08:50,  Nevsimli si ani to ze Jezis Nazaretsky hovoril ked pridem nabudúce nebudete ma moct ukrizovat...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Žial, dnes je doba, kedy byť hlúpym prináša väčšiu pravdepodobnosť profesionáleho úspechu, ako byť múdrym.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(158 622 bytes in 0,401 seconds)