Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Súkromná Bohoslužba

24
reakcií
583
prečítaní
Tému 5. marca 2018, 07:18 založil Klein.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
26. 11. 2012
35
 
 


1.
označiť príspevok

Klein muž
   5. 3. 2018, 07:18 avatar
Pred pár mesiacmi som si napísal svoju súkromnú Bohoslužbu. Modlitby, ktoré sa modlím každý deň a inšpiroval som sa pri ich písaní výlučne Božím slovom. Nesmierne to môj život začalo meniť, moje prosby Dobrotivý Boh začal vypočúvať a aj moja rodina, ktorá je takmer celá ateistická začala úplne inak rozprávať, začali sa zaoberať duchovnými témami o ktorých predtým nikdy nehovorili. Viem, že cez tieto modlitby Boh požehnáva moju rodinu a tak si to nechcem nechať pre seba ale podeliť sa s tými, ktorí o to majú záujem.

Vošiel som do svojej izby, zatvoril za sebou dvere a modlím sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A preto verím, že môj Otec ma odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
Ježiš ty si povedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.
Ja ťa milujem a snažím sa z celého srdca zachovávať tvoje slovo.
Príď so svojim Otcom a urobte si u mňa príbytok.
Príďte navštíviť chrám Ducha Svätého, ktorým je moje telo.
Vyzúvam si obuv, lebo miesto na ktorom stojím, je teraz zem svätá.
Klaniam sa ti Otče v Duchu a v Pravde.
Klaniam sa ti v Duchu Svätom a v tvojom Synovi, v ktorom máš zaľúbenie.

Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Amen.

Nech nás žehná Pán a nech nás chráni!
Nech nám Pán ukáže jasnú tvár a nech je k nám milostivý!
Nech Pán obráti svoju tvár ku nám a daruje nám pokoj!

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi.

Svätý, Svätý, Svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás dopokušenia, ale zbav nás zlého.

Svätý, Svätý, Svätý je Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci, z tvojej vôle boli a sú stvorené. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; a budú kraľovať na zemi.Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, a tvoje meno velebiť navždy a naveky. Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť
navždy a naveky. Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať. Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc. Hovoria o_vznešenosti tvojej slávy a veleby a rozprávajú o tvojich zázrakoch. Hovoria aj o_sile tvojich skutkov úžasných a rozprávajú o tvojej veľkosti. Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti a plesajú nad tvojou spravodlivosťou. Milostivý a milosrdný je Pán zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela a tvoji svätí nech ťa velebia.
Nech rozprávajú o_sláve tvojho kráľovstva a o tvojej moci nech hovoria; nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky i slávu a velebu tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia.
Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Pán podopiera všetkých, čo klesajú,
a dvíha všetkých skľúčených. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Vyplní želanie bohabojných, vyslyší ich modlitbu
a zachráni ich. Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, a ničí všetkých hriešnikov. Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu
a všetko živé nech jeho sväté meno velebí navždy a naveky.

V Kristovi Ježišovi sme všetci jedno telo a jeden duch.
On je hlava a my údy.
On je vinič a my ratolesti.
V Bohu živom sa obraciam k živým a vyzývam vás:

Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová a plníte jeho príkazy.
Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.
Dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela, všade, kde on panuje.
Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Vzývam celé nebeské kráľovstvo, všetkých svätých služobníkov jediného a pravého Boha. V mene Ježiša Krista nášho Pána a Vykupiteľa ľudského pokolenia vás prosím, modlite sa spolu so mnou za mňa, moju rodinu, priateľov, za celý svet. Za naše obrátenie, úprimné pokánie, telesné i duchovné uzdravenia, za dar pravej viery a vytrvania v nej až do konca, za našu spásu.

Mária, z milosti Božej Matka môjho Pána, ty si požehnaná medzi ženami a blahoslavená, lebo si uverila, že sa splní čo ti povedal Pán. Prosím, modli sa za nás.

Ján Krstiteľ, hlas volajúceho na púšti, syn Zachariáša a Anny, medzi narodenými zo ženy okrem Krista nepovstal nik väčší ako ty. Prosím, modli sa za nás.

Jozef, syn Dávidov, z milosti Božej manžel Márie a pestún Ježiša Krista. Prosím, modli sa za nás.

Apoštoli nášho Pána Ježiša Krista: Peter, Ondrej, Jakub Zebedejov, Ján, Filip, Bartolomej, Tomáš, Matúš, Jakub Alfejov, Tadeáš, Šimon Kananejský, Matej, Pavol a všetci ostatní. Vás si Kristus vyvolil, aby ste šírili evanjelium všetkými národom, krstili, vyháňali zlých duchov a odpúšťali hriechy. Prosím, modlite sa za nás.

Mária Magdaléna, prvá svedkyňa Kristovho vzkriesenia a apoštolka apoštolov, prosím modli sa za nás.

Abrahám, z teba spravil dobrotivý Boh veľký národ a v tebe sú požehnané všetky pokolenia zeme. Prosím, modli sa za nás.

Izák, syn Abraháma a Sáry. Jakub, syn Izáka a Rebeky, vznešení patriarchovia hebrejského ľudu. Prosím, modlite sa za nás.

Noe, v tvojej spravodlivosti našiel milujúci Boh zaľúbenie a skrze teba zachránil ľudský rod pred záhubou. Prosím, modli sa za nás.

Mojžiš, teba si Svätý Boh vyvolil aby si oslobodil jeho ľud z egyptského otroctva a ukázal Egyptu moc pravého Boha a zjavil hebrejskému ľudu Boží zákon. Prosím, modli sa za nás.

Áron, Mojžišov brat, prorok a prvý veľkňaz, prosím modli sa za nás.

Eliáš, z moci Všemohúceho Boha vzatý do neba na ohnivom voze. Teba si spravodlivý Boh vyvolil aby si priviedol izraelitov naspäť k viere v jediného Boha. Prosím modli sa za nás.

Elizeus, žiak a nástupca proroka Eliáša, prosím, modli sa za nás.

Samuel, syn Elkána a Anny, od počiatku zasvätený Bohu, vyvolený Boží prorok poverený pomazávať kráľov. Prosím, modli sa za nás.

Izaiáš, Boží prorok a ohlasovateľ príchodu mesiáša, prosím, modli sa za nás.

Dávid, z vôle Božej kráľ Izraelského národa, slávny premožiteľ Goliáša a verný služobník Boží. Prosím, modli sa za nás.

Vznešené anjelské chóry, serafíni, cherubíni, tróny, panstvá, sily, mocnosti, archanjeli, kniežatstvá, anjeli. Vy všetci, ktorí sa tešíte z dokonalej blaženosti v prítomnosti Jediného ktorý má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktoré nikto z ľudí nevidel. Prosím, modlite sa za nás.

Rafael, jeden zo siedmych anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu, prosím modlite sa za nás.

Michal, jedno z prvých kniežat, vodca nebeských vojsk, ktorého si ctia zástupy anjelov, bojovník proti zlému, prosím, modli sa za nás.

Gabriel, vznešený zvestovateľ narodenia Božieho Syna a Jána Krstiteľa, prosím, modli sa za nás.

Strážni anjeli, prosím modlite sa za nás.
Pane, nech nás nestihne nijaké nešťastie a k nášmu domu sa nepriblíži pohroma.
Naplň svoj sľub a daj svojim anjelom príkaz o nás aby nás strážili na všetkých našich cestách.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého Amen.


6.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   5. 3. 2018, 18:17 avatar
1

Klein

Nejako si opomenul to napísať v tej modlidbe, no Boh o tom vie Klein. Opomenul si, že veríš v tú jedinú pravú KC, ktorá nie je pravá, ale falošná. Že veríš v pápeža ako námestníka Krista - Boha na zemi, ktorý nim nie je. Źe hriešneho človeka nazývaš svätým Otcom a to aj napriek tomu, že Svätý Otec je na nebesiach a týmto sa rúhaš Otcu na nebesiach. Opomenul si, že že veríš v Máriu, ako v kráľovnú nebies, spoluvykupiteľkyňu , prostrednicu atd. Že veríš vo falošné zjavenia, posolstvá akože od Márie, ktoré od Márie nie sú. Že sa klaniaš dielam ľudských rúk, veríš v očistec, ktorý popiera dokonalé diel milosti na kríži atd. atd.

Ako to, že si to opomenul?


22.
označiť príspevok

Klein muž
   5. 3. 2018, 21:55 avatar
RealitaABC

1. Opomenul si, že veríš v tú jedinú pravú KC, ktorá nie je pravá, ale falošná.
Moja odpoveď:
Boh nedal každému ducha pravdy, inak by všetci hlásali to isté, teda čítať bibliu, študovať ju a hľadať v nej pravdu hoci aj celý život ťa k pravde nedovedie. Každý si ju vyloži inak. Keďže ju nedal každému možno ju nemá nikto a celé kresťanstvo je jedno fiasko. Možno ju niektorým kedysi dal, tí zomreli a už tu nie je nikto kto by mu zaručil pravdu. Alebo ju niektorým dal, iným nie a nikto nevie, kto tú pravdu vlastne má. Alebo tu je niekto, komu Boh dal ducha pravdy, a ten niekto tu bude vždy aby sa cez neho mohol každý jeden človek ku pravde dostať a mať istotu, že to čomu verí je pravda a nie subjektívne presvedčenie. Na svete je len jeden človek, ktorý hlása, že on vie, aké učenie pochádza od Boha a tento človek je nástupca apoštola Petra, ktorému Ježiš prikázal ako jedinému z apoštolov aby pásol jeho ovce a sľúbil mu, že jeho cirkev pekelné brány nepremôžu. Peter si zvolil svojho nástupcu. Neskôr nástupcu volili ostatní biskupi losovaním tak isto ako apoštoli losovaním vyvolili Mateja za Judášovho nástupcu a vyhlásili, že je to rozhodnutie Ducha Svätého. V biblií je Peter vždy napísaný z apoštolov ako prvý, ak šlo o nejaké učenie spomedzi apoštolov vždy prehovoril len Peter. Buď je pápež zárukou, že kresťanské učenie je na tomto svete ohlasované pravdivo, alebo nikto nevie či jeho kresťanská viera nie je dielom otca lží, môže si to iba myslieť.

2. Že veríš v pápeža ako námestníka Krista - Boha na zemi, ktorý nim nie je.
Moja odpoveď:
Ježiš povedal Petrovi: Pas moje ovce.
Ten, kto pasie Ježišove ovce je námestníkom pastiera.

3. Źe hriešneho človeka nazývaš svätým Otcom a to aj napriek tomu, že Svätý Otec je na nebesiach a týmto sa rúhaš Otcu na nebesiach.
Moja odpoveď:
V biblií sa všetci, ktorí veria v Krista nazývajú svätými.
A apoštol Pavol napísal : Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium.
Pavol sám seba označil za otca.
Nie preto, žeby nepoznal Kristove slová, nikoho nevolajte otcom....
Ale ak apoštoli usúdili, že tých, ktorí sú apoštolmi, otcov nazvať možno, tak označenie svätý otec je úplne biblické.

4. Opomenul si, že že veríš v Máriu, ako v kráľovnú nebies, spoluvykupiteľkyňu , prostrednicu atd.
Moja odpoveď:
Tak k tej kráľovnej....
Ježiš Kristus, je kráľ Izraela, posledný a večný potomok dynastie kráľa Dávida. Kráľ budúceho Nebeského Jeruzalema.
Túto pokrvnú líniu prijal cez Máriu. Všetci králi svoj pôvod odvodzovali od otca. Ježiš, posledný a večný kráľ jedine od matky, ktorá je potomkom Dávidovho rodu. V Jeruzalemskom kráľovstve po kráľovi mala najvyššie postavenie kráľovná-matka. Kráľ Šalamún dostal od Boha múdrosť a dokým mu bol verný, všetko čo konal bola Božia vôľa.
V Biblií sa píše: "Potom Betsabe vošla ku kráľovi Šalamúnovi prihovoriť sa u neho za Adoniáša. Kráľ jej vstal v ústrety, uklonil sa jej a sadol si na trón. Pre kráľovu matku postavili trón, posadila sa mu po pravici a vravela: "Jedinú maličkú prosbu mám k tebe neodmietni ma!" Kráľ jej povedal: "Žiadaj si, matka, neodmietnem ťa!"
Čo ti príde divné na tom, že kresťania považujú Máriu za prvú ženu na kráľovskom dvore a ctia si ju titulom kráľovná nebies. Nikdy nie v zmysle kráľovná vládkyňa ale vždy len ako kráľovná-matka. Tá má nesmierne veľké slovo v kráľovstve, ale syn je ten, ktorý vládne, ona je tá ktorá prosí, on je ten, ktorý žiadosti prijíma či odmieta.
K tej spoluvykupiteľke....
Tieto slová nie sú učením cirkvi, cirkev ich nikdy neschválila lebo len jeden je prostredník nášho vykúpenia, Ježiš Kristus.
Ale Máriu bez toho, že by to bolo učením cirkvi mnohí aj pápeži nazvali ako co-redemptorix. To znamená, žena s vykupiteľom, lebo ona mala najvyššiu účasť na jeho utrpení pri vykúpení sveta, ktoré vykonal Kristus. O tejto pravde svedčí Simeonovo proroctvo: Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.
K tej prostrednici.
Ježiš sa stal človekom skrze Máriu. Skrze Máriu, cez ňu prišiel na svet život, vykúpenie, víťazstvo nad smrťou, spása, zničenie diabla, vzkriesenie tela, atď atď.
Ona je len Božím nástrojom. Ona je rebrík, po ktorom sám Boh z neba zostúpil. A všetko čím Mária je, je len z vôle Boha. Ale toto sa myslí pod tým prostredníctvom.
Mária bola naplnená Duchom Svätým. Len čo Mária pozdravila Alžbetu, ju naplnil Duch Svätý a ona zvolala mocným hlasom: požehnaná si medzi ženami.... Len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. Cez Máriu bol odovzdaný Duch Svätý, respektíve cez ňu bol sprostredkovaný. Taktiež s apoštolmi vo večeradle, ona sa modlila s nimi o príchod Ducha Sv. Pričom na nej Duch Boží spočíval celú dobu.

5. Že veríš vo falošné zjavenia, posolstvá akože od Márie, ktoré od Márie nie sú.
Moja odpoveď:
Verím takému zjaveniu, ktoré cirkev uzná za pravé. Kto vás počúva, mňa počúva. Toto je moja záruka. Ježiš ohľadom starého zákona povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. V novom zákone prikázal počúvať apoštolov pričom len Petra určil za pastiera. A bude jeden pastier a jeden ovčinec. Odkiaľ máš ty istotu, že si neodmietol napr. vo Fatime pravé zjavenie, urážaš tak ako kedysi židia prorokov a prenasledovali ich. Či je zjavenie pravé ja posúdiť neviem. Ale viem, že proroctvo Fatimy sa naplnilo vo všetkom, úplne. Vieš o tom, že ak je pravdivé a odmietaš ho, tak bojuješ proti Duchu Svätému?

6. Že sa klaniaš dielam ľudských rúk, veríš v očistec, ktorý popiera dokonalé diel milosti na kríži atd. atd.
Moja odpoveď:
Neklaniam sa dielam ľudských rúk.
Čo sa týka očistca. Ty si myslíš, že za to, že Ježiš za teba zomrel na kríži, tak ty už nemáš zodpovednosť za svoje skutky? Že ak si s niekym pohádaný, a nenapravíš to a aj keď v Krista veríš a zomrieš, že sa na to zabudne? Že ten kto v Krista verí a miluje ho ale poháda sa s rodinou a zrazí ho auto, že tento čllovek okamžite smie uzrieť Boha? Kristus za nás zomrel, otvoril brány neba, vyviedol do neho spravodlivých starého zákona. A aj keď je Kristus nekonečne milosrdný, on je aj nekonečne spravodlivý. Ježiš hovoril, že v nebi si máme zhromažďovať bohatstvo, ním sú dobré skutky a tie nám nikto neukradne. A čo zlé skutky? Na tie platí tá istá Božia logika. Ak mi zlomíš stôl, poprosíš o odpustenie, ja ti odpustím. Ale ten stôl bude naďalej zlomený. Odpustiť je jedna vec, a zadosťučiniť je vec druhá. Božie slovo hovorí jasne: Dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň.

Modlitba za zomrelých siaha už do predkresťanského a predžidovského staroveku a je nemožné vystopovať jeho pôvod. Keď je duša v nebi, nepotrebuje našu modlitbu, ak je v pekle, modlitba jej nepomôže. Modlitba za zosnulých naznačuje vieru v prechodný stav medzi nebom a peklom, kde modlitba môže pomôcť. Katolícke učenie o očistci je legitímnym výhonkom židovskej viery a Božieho zjavenia.

Dávid povedal Nátanovi: „Zhresil som proti Pánovi!" A Nátan vravel Dávidovi: „Aj Pán ti odpustil hriech, nezomries! Ze si vsak touto vecou zavinil rúhanie u Pánovych nepriatelov, syn, ktory sa ti narodí, iste zomrie!"
2 Sam 12:13-14

Odpustiť je jedna vec, ale za dôsledok hriechu človek musí niesť zodpovednosť a musí zadosťučiniť do posledného haliera buď v tomto veku, alebo v budúcom.
Božie slovo hovorí: Pokonaj sa rýchlo so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia. Amen, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera .


2.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   5. 3. 2018, 08:19 avatar
Bavi ta tlacit karu????))


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 3. 2018, 13:59 avatar
2,......nechaj,raz nabúra s ňou! 


4.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 3. 2018, 14:02 avatar
1,........To tvoje "Božie slovo",...je ako si napísal "zmesou klamstva",.....tak je ti zbytočné sa modliť a niečo písať!

„je nemožné, aby Boh luhal“,.....iba nedokonalí ľudia majú sklon luhať. (Hebrejom 6:18)

„Boh nech je nájdený ako pravdivý, aj keby bol každý človek nájdený ako luhár.“ ? Rimanom 3:4,


5.
označiť príspevok

Klein muž
   5. 3. 2018, 17:39 avatar
Preco zmes klamstva? V com konkretne?


7.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 3. 2018, 18:35 avatar
5,....nuž to si písal a tvrdil ty,....tak nám to povedz ,kde Biblia klame?


8.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 3. 2018, 18:36 avatar
Napriklad tam kde tvrdi ze BOH je ziarlivy


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 3. 2018, 18:38 avatar
8,....ale to je pravda! A Klein myslel na niečo iné: On stavia slovo človeka,pápeža ,svoje nad Písmo!


10.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 3. 2018, 18:38 avatar
PRD je to PRAVDA

Skutocna LASKA, nikdy neziarli

Dokaze sa aj vzdat svojej milovanej ak si to jeho milovana tak praje


17.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2018, 18:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 3. 2018, 18:49 avatar
Neviem o kom hovoris


19.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2018, 18:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 3. 2018, 18:51 avatar
Musim utekat - ozvem sa ti z domu


21.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 3. 2018, 19:46 avatar
Preco si myslis ze som v pici z byvalej?

Len preto ze ju milujem?

Ved aj teba milujem

A mas pocit ze som z teba v pici?


23.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 3. 2018, 22:50 avatar
Okrem toho, Scarletka, vsetko co o mne vies vies z virtualneho fora

Nie je ti trapne zlahcovat teda nieco na com stavias

A z coho vychadzas?

Ked hodnotis moju osobu?


24.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   5. 3. 2018, 22:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 3. 2018, 22:57 avatar
Si nepamatam ze by som kedy vyplakaval koli byvalej

Len som povedal ze ju milujem

Rovnako ako vsetky moje ex


11.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 3. 2018, 18:43 avatar
10,......JEHOVA sám o sebe hovorí, že je „Boh vyžadujúci výlučnú oddanosť“. (2. Mojžišova 20:5, 5. Mojžišova 4:24; 5:9; 6:15) Hovorí tiež:........ „Jehova, ktorého meno je Žiarlivý, on je žiarlivým Bohom.“ ?(2. Mojžišova 34:14)
Na čo je Jehova ale iarlivý a aký druh žiarlivosti prejavuje?
Nie je to závistlivá, sebecká žiarlivosť, akú prejavujú ľudia. Je to žiarlivosť, horlivosť alebo zanietenie pre jeho sväté meno, o ktorom on sám hovorí: „Pre svoje sväté meno ja prejavím výlučnú oddanosť.“ — Ezechiel 39:25.
A teda aj preto,že nestrpí súperenie s inými bohmi! Alebo aby niekto tvrdil,že mu je rovný a podobne!


12.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 3. 2018, 18:44 avatar
To nehovori JEHOVA ale nejaky pochybny pisatel nejakej pochybnej knizky


13.
označiť príspevok

Jehova
   5. 3. 2018, 18:44 avatar
Suhlasim

Nikdy som nic take nepovedal


14.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 3. 2018, 18:46 avatar
Ahá,....už sme zase doma? 


15.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 3. 2018, 18:47 avatar
Nie

Este sme v praci


16.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 3. 2018, 18:47 avatar
Este 3 minuty
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 15:21,  6) Zisti si najprv aké charakteristiky musí daná cirkev splnať aby sa nazývala sektou....
dnes, 15:17,  Spolieham sa na Boha že to tak zariadil aby tu na Zemi bol niekto kto sa o nás krestanov...
dnes, 15:17,  Aspoň dve videá k téme. Asi od 40. min., posledných 16 min. je o Cirkvi a iných cirkvách, o...
dnes, 15:14,  Odbiehaš od témy, tému je to o sektách, a nie či sa prvá Cirkev modlila alebo nemodlila k...
dnes, 15:04,  A to s tou fazuľou, to chceš, aby som mala flatulenciuu? *21 *21
dnes, 15:03,  Vidlak, aj si porozumel tomu, co z wiki.org opisal? :-))))))))))
dnes, 15:02,  Máme dvor, jj, diky, som o niečo múdrejšia. .. *19
dnes, 15:01,  Toto sa u nás dá realizovať a robím to podvedome. . Xixi.
dnes, 14:57,  Toto je iná žiarlivosť, spravodlivá a predsa milujúca. Veď Boh veľa krát volá ľudí k...
dnes, 14:49,  Stále žijem pre Neho, od vtedy.
dnes, 14:47,  Lebo počúvam Boha, ktorý mi v Písme ukázal niečo úplne iné, ako veria v katolicizme. A to...
dnes, 14:44,  Zlá stvora má smenu :)
dnes, 14:42,  Človek dokáže tvoriť aj reálne objektívne veci, napr. sochy, alebo technické stroje,...
dnes, 14:42,  Mňa by zaujímalo, Tomáš, že ako ty stojíš pred Bohom, Kristom. Keby si dnes umrel, kde...
dnes, 14:40,  No, prvá Cirkev sa nemodlila k Márii, napr. .. A to už bolo po Božom zmŕtvychvstaní. .....
dnes, 14:28,  ešte ti pridám, love this song *21 youtube.com/watch?v=Go7gn6dugu0
dnes, 14:24,  ved nemusí s tebou spat. po sexe moze íst domov *19
dnes, 14:21,  youtube.com/watch?v=d6N7MIC5IoA *21
dnes, 14:08,  40. šte 102 trollskych príspevkov a splnil svoju dnešnú normu *19
dnes, 14:07,  ten odkaz nefunguje *21
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Buď činný vždy, keď je to možné, a odpočívaj vždy, keď je to potrebné.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(112 316 bytes in 0,388 seconds)