hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Otec, Syn a Duch Svätý - Božské Spoločenstvo

príspevkov
38
zobrazení
1
tému vytvoril(a) 19.3.2018 16:32 Klein
posledná zmena 20.3.2018 07:52
1
19.03.2018, 16:32
V Biblii nie je žiadny záznam o tom, žeby Ježiš niekedy doslova povedal: “Ja som Boh.” To neznamená ale, že nehlásal, že je Bohom. Napríklad Ježišove slová v Jánovi 10:30: “Ja a môj Otec sme jedno.” Na prvý pohľad sa nemusí zdať, že tento výrok obsahuje tvrdenie, že je Bohom. Ale všimnime si reakciu Židov na tento výrok: “Pre dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že sa ty, človek, robíš Bohom” (Ján 10:33). Židia pochopili Ježišov výrok ako vyhlásenie sa za Boha.

V nasledujúcich veršoch Ježiš Židov nepresviedča napríklad tým, že by povedal: “Ja netvrdím, že som Boh.” To naznačuje, že Ježiš naozaj chcel povedať, že je Bohom výrokom: “Ja a môj Otec sme jedno” (Ján 10:30). Ján 8:58 je ďalším príkladom. Ježiš hovorí: Veru, veru, hovorím vám: Prv, ako bol Abrahám, ja som!” A znovu reakcia Židov je, že berú do rúk kamene a chcú ho kameňovať (Ján 8:59). Prečo by Židia chceli Ježiša ukameňovať, keby nepovedal niečo, o čom oni boli presvedčení, že je rúhanie, menovite, že o sebe tvrdil, že je Boh?

Tomáš, učeník, vyhlasuje o Ježišovi: “Môj Pán a môj Boh” (Ján 20:28). Ježiš ho neopravuje.
Títus 2:13 nás povzbudzuje, aby sme očakávali príchod nášho Boha a Spasiteľa – Ježiša Krista.

V Zjavení anjel prikazuje apoštolovi Jánovi, aby uctieval jediného Boha (Zjavenie 19:10). Niekoľkokrát je Ježiš v Písme uctievaný (Matúš 2:11; 14:33; 28:9,17; Lukáš 24:52; Ján 9:38). Nikdy nekarhá ľudí, že Ho uctievajú. Keby Ježiš nebol Bohom, povedal by ľuďom, aby Ho neuctievali, tak ako to povedal aj anjel v Zjavení.

Izaiáš o budúcom mesiášovi povedal že jeho meno bude Otec večnosti a mocný Boh. Avšak Otec je Otec a Syn je Syn. Izaiáš dal mesiáša a Otca do jednej roviny tak ako o sebe Kristus povedal Ja a Otec sme jedno.

Avšak je tu problém. Ježiš povedal že jeho Otec je väčší ako on sám. Že Boh poslal svojho Syna na svet, že Syn plní vôu Otca. Čo to znamená? Že su dvaja Bohovia?

Podĺa biblie je evidentné že Otec je Boh a aj Syn je Boh. Ale vieme, že Boh je len jeden a len Bohu sa možno klaňať.
Biblia nás vyzýva aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno... Ako inak by ste Boha definovali ako Boha, ktorý existuje zároveň ako tri osoby. Tieto tri osoby sú jedno ťeda sú jednotné), avšak nie su rovnaké. Otec splodil Syna, Syn je podriadený Otcovi, Otec je väčší ako Syn ale zároveň Otec odovzdal Synovi všetko. A Duch Svätý vychádza z Otca aj Syna.

Tomáš Akvinský povedal že kto sa pokúša o racionálny dôkaz Trojice, kompromituje vieru a jej dôstojnosť, lebo tá má za predmet neviditeľné skutočnosti, ktoré ďaleko prevyšujú ľudský rozum...

V židovskej teológií Boží Duch (Duch Svätý) alebo Božie slovo(Kristus) nie sú samostatné osoby ale sú to opisy mena jediného Boha. Až Kristus dal poznať že ide o tri konkrétne osoby z vlastnou vôľou a prikázal krstiť v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Teda dal tieto tri osoby do jednej roviny.

Je evidentné že viera patrí Bohu. Len v Boha možno veriť ale Ježiš jasne vyžaduje od ostatných vieru v seba, predovšetkým u tých ktorí ho žiadali o zázrak.
Ježiš si taktiež privlastnil najväčší náboženský sviatok Izraela, ktorý sa odrazu stáva jeho sviatkom. Ježiš sa týmto spôsobom stáva telesným predmetom adorácie....

V prvých storočiach bola sformulovaná viera že Boh je len jeden, Božské osoby sú si rovne avšak rozlišujeme ich len na úrovni ich vzťahu. Základom vzťahu je činnosť, ktorá uvádza do vzájomného vzťahu dva prvky, z ktorých jeden vychádza z druhého.
U Boha akt intelektu znamená že je to poznávanie seba samého a tým vyslovenie Slova. Tento úkon u Boha sa nazýva plodenie. Je to úkon vychádzania Druhej Božskej Osoby z Prvej...
Akt vôle u Boha znamená že je to vzájomná láska medzi Otcom a Synom, medzi Prvou a Druhou Božskou Osobou. Je to úkon vychádzania Tretej Božskej Osoby.... Na základe biblického vyjadrovania sa nazýva tiež dýchaním.

Boh je rozhovorom lásky. Meno Otec nie je menom jeho podstaty, nie je menom pre činnosť, ale ukazuje vzťah , ktorý má Otec k Synovi a Syn k Otcovi. Hoci podľa vzťahu sa božské osoby nazývajú osobami, kresťania vždy verili v jednu prirodzenosť či podstatu. Otec je otcom Synovi, Syn je synom Otcovi a Duch Svätý je ním vzhľadom na Otca a Syna. Pomenovaním sa vyjadruje vzťah k druhému.Otec je Boh, Syn ja Boh a Duch Svätý je Boh. Preto však nie sú traja Bohovia, ale je len jeden Boh.

Súčasné učenie Svedkov Jehohovych bolo už v prvých storočiach odsúdené ako heréza a každý kto tomu naďalej veril bol z cirkvi exkomunikovaný. To učenie sa volalo arianizmus, že je len jedna Božská osoba a to Otec, alebo macedonianizmus ktorý vyhlásil, že Duch Svätý je tvor a služobná bytosť podobná anjelom... Taktiež v prvých storočiach vznikol triteizmus ktorý veril, že tri osoby su tri individuálne božstvá alebo aj modalistický monarchizmus ktorý tvrdil, že otec sa stal v Ježišovi človekom... Okrem týchto spomenutých boli ďalšie desiatky iných heréz...
none
2
3

2. 19.03.2018, 17:02

http://bit.ly/2FUNsnj

19.03.2018, 17:38
Fotooon, budem reagovať len na prvý bod, nechce sa mi na všetko:D

Napísal si:
Falošným apoštolom sa môže stať aj apoštol do tohoto úradu zvolený. Viď Judáš.

Ja ti hovorím:
Judáš bol synom zatratenia pravda. Ale ak Kristus apoštolom zostal Ducha Pravdy, ktorý s nimi bude navždy, Ježiš bude s nimi po všetky dni až do skončenia sveta a kto ich počúva tak Krista počúva, odmietnuť poslušnosť by znamenalo zrieknuť sa Krista.

Napísal si:
Apoštoli sa sťažovali na to, že niekto vystupoval pod ich autorstvom a šíril niečo, ako by to povedali oni. Nie, že všetko kto čo povie alebo robí musí byť nariadené nimi...

Apoštol Peter na to hovorí:
Dopočuli sme sa, že niektorí, čo od nás vyšli, vás znepokojili a zmiatli vaše mysle svojimi slovami, hoci sme ich ničím nepoverili...
Apoštol Ján na to hovorí:
Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás.

Na základe slov apoštolov zhodnocujem, že:
1.Falošným apoštolom je ten, ktorý nebol poverený apoštolmi alebo ich nástupcami a začal učiť alebo založil cirkev sám od seba bez povolenia.
2.Falošným učiteľom je ten, ktorý sa oddelil zo spoločenstva apoštolov alebo nimi vymenovaných nástupcov.
3.Falošným učiteľom je ten, ktorý odmietne prijať slová nástupcov apoštolov ako slová Krista. (Kto by ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.)
4.Ak dôjde k rozkolu medzi nástupcami apoštolov, ten apoštol, ktorý sa nepodriadi rozhodnutiu väčšiny, je falošný apoštol.
5.Ak každý z nástupcov apoštolov začne hlásať iné učenie, veriaci má vo viere počúvať nástupcu apoštola Petra, lebo v spoločenstve apoštolov len Peter je pastierom Kristových oviec, cirkev s Petrom pekelné brány nepremôžu a aj samotné písmo ma k tomu vyzýva keďže v spoločenstve apoštolov všetky nariadenia vyhlasoval len Peter.

Ak by sa aj nástupca Petra zvolený apoštolmi lósom po vzývaní Ducha Svätého dopustil herézy, tak by som sa zriekol kresťanskej viery.
none
4

3. Klein 19.03.2018, 17:38

Fotooon, budem reagovať len na prvý bod, nechce sa mi na všetko:D

Napísal si:
Falošným apoštolom sa môže stať aj apoštol do tohoto úradu zvolený. Viď Judáš.

Ja ti hovorím:
Judáš bol synom zatratenia pravda. Ale ak Kristus apoštolom zostal Ducha Pravdy, ktorý s nimi bude navždy, Ježiš bude s nimi po všetky dni až do skončenia sveta a kto ich počúva tak Krista počúva, odmietnuť poslušnosť by znamenalo zrieknuť sa Krista.

Napísal si:
Apoštoli sa sťažovali ...

19.03.2018, 17:55
A ešte na toto musím...

Napísal si:
Výmyslom je, že iba Peter môže zväzovať a rozväzovať. Môžu aj iní svätí (rozumej znovuzrodení veriaci).

Ja ti píšem:
Ano, môžu, ale jedine v prípade, že sú v spoločenstve s Petrom, že majú rovnakú vieru ako on, že ho ako pastiera rešpektujú a že od neho toto povolenie dostali.

Ježiš cez svoje slová Petrovi nadväzoval na starý zákon, na proroka Izaiáša, keď kráľ zveril celú svoju moc v kráľovstve svojmu správcovi až dokým sa nevráti.

V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, Helkiášovho syna, oblečiem ho do tvojej tuniky, opášem ho tvojím pásom a vložím do jeho rúk tvoju moc. On bude otcom obyvateľom Jeruzalema i Júdovmu domu. Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu; keď on otvorí, nik nebude môcť zavrieť, a keď on zavrie, nik nebude môcť otvoriť. Zarazím ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca.“

Sleduj čo hovorí Izaiáš o kľúčoch aj o opásaní...
Ježiš povedal Petrovi : keď zostarneš, niekto iný ťa opáše a odvedie kam nechceš. A zomrel rovnako ako Ježiš.
Tebe dávam kľúče od nebeského kráľovstva....
none
5

4. Klein 19.03.2018, 17:55

A ešte na toto musím...

Napísal si:
Výmyslom je, že iba Peter môže zväzovať a rozväzovať. Môžu aj iní svätí (rozumej znovuzrodení veriaci).

Ja ti píšem:
Ano, môžu, ale jedine v prípade, že sú v spoločenstve s Petrom, že majú rovnakú vieru ako on, že ho ako pastiera rešpektujú a že od neho toto povolenie dostali.

Ježiš cez svoje slová Petrovi nadväzoval na starý zákon, na proroka Izaiáša, keď kráľ zveril celú svoju moc v kráľovstve svojmu správcovi až dokým s...

19.03.2018, 18:03
Apoštoli odovzdali Ducha Pavlovi a Barnabášovi:
Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus.…

Ani sám apoštol Pavol, ktorý bol vyvolený Kristom a nie apoštolmi nezačal s ničím, dokým sa nepredstavil apoštolom, v inom čítaní sa píše konkrétne dokým sa nepredstavil Petrovi a apoštolom a kým od nich neprijal Ducha Svätého. Až potom a s ich požehnaním....
none
10

5. Klein 19.03.2018, 18:03

Apoštoli odovzdali Ducha Pavlovi a Barnabášovi:
Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus.…

Ani sám apoštol Pavol, ktorý bol vyvolený Kristom a nie apoštolmi nezačal s ničím, dokým sa nepredstavil apoštolom, v inom čítaní sa píše konkrétne dokým sa nep...

19.03.2018, 18:59
Ku žiadnemu odovzdávaniu Ducha od apoštolov na Pavla a Barnabáša nikdy nedošlo. Duch na nich zostúpil od Boha.

1: Pavol bol za apoštola povolaný už pred týmto skladaním rúk.
2: Nebol tam ani jeden z apoštolov, ktorý na Pavla a Barnabáša skladali ruky.
3: Povedal im Duch Svätý, nie Peter.
4: Boli vyslaní Svätým Duchom, nie Petrom alebo niektorým z apoštolov.
5: Boli vyslaní na cestu. Nie povolaní za apoštolov. Pavol bol apoštolom už dávno predtým, poverený a povolaný priamo od Boha. Dokonca to máš v tom texte aj spomenuté: "Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré SOM ich povolal" čiže nie Peter, ale Boh osobne. (Dokonca Pavol dávno predtým už kázal. V synagógach v Damašku etc...)

Pavol ku svojej službe Petra vôbec nepotreboval. Dokonca o ňom píše toto:
"Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou, ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som uňho pätnásť dní. Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem. Potom som išiel do končín Sýrie a Cilície. Ale Kristovým cirkvám v Judei som bol osobne neznámy, ibaže počuli: „Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz hlása vieru, ktorú predtým nivočil,“ a oslavovali Boha za mňa" odkaz
.....Čiže žiadna potreba spoločenstva s Petrom alebo potreba nechať sa ním poveriť či čosi tomu podobné nebola vyžadovaná a ani Pavol po nej neprahol
none
21

10. 19.03.2018, 18:59

Ku žiadnemu odovzdávaniu Ducha od apoštolov na Pavla a Barnabáša nikdy nedošlo. Duch na nich zostúpil od Boha.

1: Pavol bol za apoštola povolaný už pred týmto skladaním rúk.
2: Nebol tam ani jeden z apoštolov, ktorý na Pavla a Barnabáša skladali ruky.
3: Povedal im Duch Svätý, nie Peter.
4: Boli vyslaní Svätým Duchom, nie Petrom alebo niektorým z apoštolov.
5: Boli vyslaní na cestu. Nie povolaní za apoštolov. Pavol bol apoštolom už dávno predtým, poverený a povolaný pria...

19.03.2018, 19:47
Citujem z Biblie :

Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus.…
none
24

21. Klein 19.03.2018, 19:47

Citujem z Biblie :

Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus.…

19.03.2018, 19:53
Každá pravda viery vyhlásená pápežom verejne pred zástupom je pre kresťanov slovo Ducha Svätého.
A taktiež spoločné vyhlásenie koncilu teda všetkých biskupov.
none
26

24. Klein 19.03.2018, 19:53

Každá pravda viery vyhlásená pápežom verejne pred zástupom je pre kresťanov slovo Ducha Svätého.
A taktiež spoločné vyhlásenie koncilu teda všetkých biskupov.

19.03.2018, 19:55
Vložením rúk na Pavla mu apoštoli odovzdali Ducha Svätého....

„Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch, ponúkol im peniaze.... Skutky apoštolov
none
29

26. Klein 19.03.2018, 19:55

Vložením rúk na Pavla mu apoštoli odovzdali Ducha Svätého....

„Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch, ponúkol im peniaze.... Skutky apoštolov

19.03.2018, 19:58
Nie len Pavla.
none
28

24. Klein 19.03.2018, 19:53

Každá pravda viery vyhlásená pápežom verejne pred zástupom je pre kresťanov slovo Ducha Svätého.
A taktiež spoločné vyhlásenie koncilu teda všetkých biskupov.

19.03.2018, 19:58
Citovaný text nemá s Pápežom nič. Žaden pápež v texte nie je.
none
27

21. Klein 19.03.2018, 19:47

Citujem z Biblie :

Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus.…

19.03.2018, 19:57
1: Pavol bol za apoštola povolaný už pred týmto skladaním rúk.
2: Nebol tam ani jeden z apoštolov, ktorý na Pavla a Barnabáša skladali ruky. (Žiadny Peter)
3: Povedal im to Duch Svätý, nie Peter.
4: Boli vyslaní Svätým Duchom, nie Petrom alebo niektorým z apoštolov.
5: Boli vyslaní na cestu. Nie povolaní za apoštolov. Pavol bol apoštolom už dávno predtým, poverený a povolaný priamo od Boha. Dokonca to máš v tom texte aj spomenuté: "Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré SOM ich povolal" čiže nie Peter, ale Boh osobne. (Dokonca Pavol dávno predtým už kázal. V synagógach v Damašku etc...)
none
30

27. 19.03.2018, 19:57

1: Pavol bol za apoštola povolaný už pred týmto skladaním rúk.
2: Nebol tam ani jeden z apoštolov, ktorý na Pavla a Barnabáša skladali ruky. (Žiadny Peter)
3: Povedal im to Duch Svätý, nie Peter.
4: Boli vyslaní Svätým Duchom, nie Petrom alebo niektorým z apoštolov.
5: Boli vyslaní na cestu. Nie povolaní za apoštolov. Pavol bol apoštolom už dávno predtým, poverený a povolaný priamo od Boha. Dokonca to máš v tom texte aj spomenuté: "Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré ...

19.03.2018, 20:02
Och...

Duch Svätý nehovorí sám zo seba ale skrze prorokov či apoštolov.
Kto písal Bibliu, Duch či apoštoli?
Apoštoli vedení duchom...
Ty tvrdíš že to povedal Duch Svätý a nie Peter... Ja ti hovorím že neomylné pravdy katolickej viery nevyhlasil pápež ale Duch Svätý...
none
31

30. Klein 19.03.2018, 20:02

Och...

Duch Svätý nehovorí sám zo seba ale skrze prorokov či apoštolov.
Kto písal Bibliu, Duch či apoštoli?
Apoštoli vedení duchom...
Ty tvrdíš že to povedal Duch Svätý a nie Peter... Ja ti hovorím že neomylné pravdy katolickej viery nevyhlasil pápež ale Duch Svätý...

19.03.2018, 20:05
Aj apoštoli boli vyvolení za apoštolov a Duch Svätý na nich zostúpil až 40 dní po Pánovom vzkriesení...

A na Pannu Máriu zostúpil Duch Svätý počas počatia Krista a Duch Svätý bol s nou neustale.
Ked dosla za Alzbetou a len ju pozdravila, Alzbetu hned naplnil Duch Svaty..
Ked Maria s Jeziskom dosla za Simeonom hned naplnil ho Duch a prorokoval..
Mária bola s apoštolmi vo večeradle počas zoslania Ducha... Zostúpil na ňu opäť?
none
33

31. Klein 19.03.2018, 20:05

Aj apoštoli boli vyvolení za apoštolov a Duch Svätý na nich zostúpil až 40 dní po Pánovom vzkriesení...

A na Pannu Máriu zostúpil Duch Svätý počas počatia Krista a Duch Svätý bol s nou neustale.
Ked dosla za Alzbetou a len ju pozdravila, Alzbetu hned naplnil Duch Svaty..
Ked Maria s Jeziskom dosla za Simeonom hned naplnil ho Duch a prorokoval..
Mária bola s apoštolmi vo večeradle počas zoslania Ducha... Zostúpil na ňu opäť?

19.03.2018, 20:11
Duch Svätý tam zostúpil na 120 ľudí, nie len na apoštolov.

To Máriu vôbec neklasifikuje, aby mala postavenie bohyne, aké jej prisudzujete. To je čisto démonické, čo vy s Máriou robíte.
none
32

30. Klein 19.03.2018, 20:02

Och...

Duch Svätý nehovorí sám zo seba ale skrze prorokov či apoštolov.
Kto písal Bibliu, Duch či apoštoli?
Apoštoli vedení duchom...
Ty tvrdíš že to povedal Duch Svätý a nie Peter... Ja ti hovorím že neomylné pravdy katolickej viery nevyhlasil pápež ale Duch Svätý...

19.03.2018, 20:10
Duch svätý hovorí aj priamo. Kto povedal Filipovi "pripoj sa k tomuto vozu" ?

Takže podmienka je najprv Ducha Svätého počuť - a nie len myslieť si, že ku mne hovorí Duch a v skutočnosti sú to len moje myšlienky a rozhodnutia. Takí sú v RKC, že sa len čosi domnievajú. Prípadne majú lživé videnia od faložsných duchov ako je "Mária" a podobne.

Takže ešte raz: bol medzi nimi aj Peter, kto skladal ruky?
Bol Pavol týmto skladaním povolaný za apoštola ?
none
8

4. Klein 19.03.2018, 17:55

A ešte na toto musím...

Napísal si:
Výmyslom je, že iba Peter môže zväzovať a rozväzovať. Môžu aj iní svätí (rozumej znovuzrodení veriaci).

Ja ti píšem:
Ano, môžu, ale jedine v prípade, že sú v spoločenstve s Petrom, že majú rovnakú vieru ako on, že ho ako pastiera rešpektujú a že od neho toto povolenie dostali.

Ježiš cez svoje slová Petrovi nadväzoval na starý zákon, na proroka Izaiáša, keď kráľ zveril celú svoju moc v kráľovstve svojmu správcovi až dokým s...

19.03.2018, 18:46
O žiadnom spoločenstve s Petrom nie je nikde reč. A ani to nie je podmienkou. To, čo ty píšeš má pred Bohom asi takú platnosť, ako koľko rožkov som si kupoval dnes ráno v obchode. (Ale ty vo svojej povýšenosti máš o sebe už inú mienku.)

Žiadnu svoju moc Ježiš len Petrovi nezveril. To je ďalší blud, ktorý si si vymyslel. (Bludárov netreba poslúchať a ani počúvať.)

V citovanom texte Izaiáša je reč o Kristovi. Kristus o sebe povedal: "Anjelovi filadelfskej cirkvi napíš: Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč; keď on otvára, nik nezavrie, a keď zatvára, nik neotvorí: " odkaz (Takže je to Kristus, kto má kľúč Dávidov, o ktorom píše Izaiáš.)

Nie len Peter zomrel rovnako ako Kristus. A okrem toho nebolo to úplne rovnako.
none
7

3. Klein 19.03.2018, 17:38

Fotooon, budem reagovať len na prvý bod, nechce sa mi na všetko:D

Napísal si:
Falošným apoštolom sa môže stať aj apoštol do tohoto úradu zvolený. Viď Judáš.

Ja ti hovorím:
Judáš bol synom zatratenia pravda. Ale ak Kristus apoštolom zostal Ducha Pravdy, ktorý s nimi bude navždy, Ježiš bude s nimi po všetky dni až do skončenia sveta a kto ich počúva tak Krista počúva, odmietnuť poslušnosť by znamenalo zrieknuť sa Krista.

Napísal si:
Apoštoli sa sťažovali ...

19.03.2018, 18:38
Judáša Ježiš tiež posielal po mestách kázať spolu s 11-timi. A mali ho vo všetkom poslúchať (aj jeho). Platilo to aj o ňom. Poslúchneš ho teda vo všetkom ?

Nepravda. Už som ti citoval. že: ""Ale aj keby sme vám MY (apoštolovia) alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty" (Gal 1,8)" čiže tá možnosť tu je. Žiadna absolútna ľudská autorita neexistuje. Božie Slovo má vyššiu prioritu.

Dopočuli sme sa, že niektorí, čo od nás vyšli, vás znepokojili a zmiatli vaše mysle svojimi slovami, hoci sme ich ničím nepoverili... čím zmiatli mysle? Tým, že dotyční to prezentovali ako rozhodnutie apoštolov. To bol jediný bod problému. Čiže to neznamená, že na všetko potrebuješ poverenie, ale že nemáš niečo šíriť, ako keby to bolo poverené od apoštolov.

Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás. Čím sa to ukázalo? Že šírili iné učenie. Odlišné evanjelium. A to ste práve vy. Šírite odlišné náuky, v rozpore s učením apoštolov (Boh si nebude protirečiť).

1. Špatne. Nemáš šíriť slovo, a prezentovať ho ako poverené apoštolmi, keď nebolo. Poverený k rôznym veciam môžeš byť aj od Boha priamo (ako napr. Pavol).
2. Áno. A čím sa oddelil? Tým, že začal šíriť odlišné náuky, odlišné od apoštolov. (A to ste zase len vy. Falošní apoštolovia. ktorí odpadli od učenia apoštolov - čiže Kristovho učenia).
3. Ak slová nástupcov apoštolov sú v nezhode s učením predchodcov (čiže prvých apoštolov), jedná sa o falošných apoštolov podobných Judášovi. Treba sa od nich oddeliť a nemať nič spoločné. (Do toho spadá celé vedenie RKC. Falošní apoštolovia.)
4. Nepravda: "Nespojíš sa na zlú vec s väčšinou a pri spore nebudeš vypovedať podľa väčšiny, aby si neprekrúcal pravdu! " odkaz Čiže žiadna väčšina nerozhoduje, ale skúmanie písiem ako robili židia v Berei odkaz či ich rozhodnutie je v súlade s Božím Slovom a potom skúmať veci na spoločnej modlitbe.
5. To potom dopadneš ako tí vojaci, ktorí počúvli rozkaz pomýlenej autority (kráľa) a išli zlapať Eliáša. Oheň strávil tých vojakov. Aj teba bude potom tráviť taký oheň celú večnosť.
Vôbec nie je pravda, že všetky vyhlásenia vyhlasoval len Peter. Peter sa radil aj s ostatnými. O Pavlovom povolaní a jeho cestách a skutkoch tiež nerozhodoval Peter. Atď.... To ste si len vymysleli vy, aby ste si zabezpečili absolútnu moc ovládať a rozkazovať nad slobodou človeka. Ste veľmi drzí, opovážliví a zlí ľudia. Takmer všetky totalitné vlády novej doby si brali príklad od vás. Od vašej skorumpovanej totality.

Nikde Boh nikomu neprikázal voliť nástupcu Petra. To je čisto váš rýdzi výmysel. Drzý a opovážlivý. Založený na lži a balamútení. Doslova až povyšovanie sa nad Boha. Preto na vás spočíva Boží hnev.
none
9

7. 19.03.2018, 18:38

Judáša Ježiš tiež posielal po mestách kázať spolu s 11-timi. A mali ho vo všetkom poslúchať (aj jeho). Platilo to aj o ňom. Poslúchneš ho teda vo všetkom ?

Nepravda. Už som ti citoval. že: ""Ale aj keby sme vám MY (apoštolovia) alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty" (Gal 1,8)" čiže tá možnosť tu je. Žiadna absolútna ľudská autorita neexistuje. Božie Slovo má vyššiu prioritu.

Dopočuli sme sa, že niektorí, čo od nás vyšli, vás znepokoji...

19.03.2018, 18:49
Fotooon,

Prečo stále spomínaš Judáša, on žil prv ako apoštoli prijali Ducha Pravdy. Až potom boli vyslaní ohlasovať evanjelium.

Kto by ohlasoval iné evanjelium nech je prekliaty. Ano máš pravdu. Evanjelium je radostná zvesť o Kristovom vzkriesení. Ten kto nevyznáva že Ježiš je Kristus je klamár a ten kto popiera Otca a Syna je antikrist... A aj ten kto nevyznáva že Kristus prišiel v tele...

Okrem evanjelia Ježiš prikázal aby apoštoli šli a učili zachovávať všetko čo prikázal plus že im má toho ešte vela povedať ale v tej dobe by to nezniesli. Apoštol Pavol dodáva aby od nich veriaci prijali všetko či už slovom alebo listom.

Bola len jedna katolicka cirkev na apoštoloch a od nej sa oddelovali jednotlivci. Nikdy sa nemôže stať ze celá cirkev zo vsetkymi veriacimi aj nastupcami apostolov padne. Napr. Na nicejskom koncile sa oddelil Arius...

Opakujem, apoštol Pavol sa oddelil v tom že je rozdiel medzi svetskym zivotom a duchovnym.
Apoštoli sa neženili, Pavol jasne povedal ze chce aby jeho nasledovnici boli bez zeny lebo taky sa stará o veci Panove.
Eucharistiu nevysluhoval kazdy len apostol-knaz. Odpúšťať hriechy moze len on...
Kto je starší cirkvi? Predstavený teda kňaz, ktorý je zodpovedný za spoločenstvo veriacich... Kto je chorý má si zavolať starších cirkvi aby sa nad ním modlili a pomazali ho olejom... atď...
none
11

9. Klein 19.03.2018, 18:49

Fotooon,

Prečo stále spomínaš Judáša, on žil prv ako apoštoli prijali Ducha Pravdy. Až potom boli vyslaní ohlasovať evanjelium.

Kto by ohlasoval iné evanjelium nech je prekliaty. Ano máš pravdu. Evanjelium je radostná zvesť o Kristovom vzkriesení. Ten kto nevyznáva že Ježiš je Kristus je klamár a ten kto popiera Otca a Syna je antikrist... A aj ten kto nevyznáva že Kristus prišiel v tele...

Okrem evanjelia Ježiš prikázal aby apoštoli šli a učili zachovávať všetko čo ...

19.03.2018, 19:04
Fotooon napísal si:

Nikde Boh nikomu neprikázal voliť nástupcu Petra. To je čisto váš rýdzi výmysel.

Po prvé : Peter prikázal zvoliť nástupcu za Judáša. Prečo? Lebo apoštolstvo nie je označenie ich osôb ale úradu. Apoštol Peter povedal : Nech jeho úrad prevezme iný.

Po druhé: Apoštol Peter si osobne zvolil svojho nástupcu, Klementa. O Klementovi sa píše vo svätom písme, bol to Pavlov spoločník. Apoštol Klement po prevzatí Petrovho úradu písal cirkvám neustále svoje listy a všetci ho počúvali. Vyriešil spory v korintskej cirkvi a zjednotil ju. Tieto slová nie sú v Biblií lebo cirkev sa v 4. storočí rozhodla do Biblie dať len listy úplne prvých apoštolov a nikdy absolútne nikdy nikto nepovedal že týchto pár listov zaradených do zbierky nového zákona sú celé kresťanské učenie.

Ak po smrti Petra malo skončiť vodcovstvo čo so všetkými cirkvami, ktoré apoštoli zakladali a v každej určili biskupa a prikázali veriacim aby ich počúvali?
Ak po smrti apoštolov malo skončiť vodcovstvo, kto by šíril evanjelium všetkým národom? Každý sám od seba?

A odkial by ludia vedeli čo je vlastne kresťanské učenie keď az koncom 4. storočia bol založený nový zákon.Ak už v 3 storočí niektorí hlásali, že Ježiš nie je Boh a iní že je, čo úbohí obyčajní ľudia ako by zistili čo je vlastne pravda? Knihtlač neexistovala, prepisovať sa mohli len ručne a kto zaručí správny preklad bez autority? Zbierka nového zákona ešte neexistovala....
none
19

11. Klein 19.03.2018, 19:04

Fotooon napísal si:

Nikde Boh nikomu neprikázal voliť nástupcu Petra. To je čisto váš rýdzi výmysel.

Po prvé : Peter prikázal zvoliť nástupcu za Judáša. Prečo? Lebo apoštolstvo nie je označenie ich osôb ale úradu. Apoštol Peter povedal : Nech jeho úrad prevezme iný.

Po druhé: Apoštol Peter si osobne zvolil svojho nástupcu, Klementa. O Klementovi sa píše vo svätom písme, bol to Pavlov spoločník. Apoštol Klement po prevzatí Petrovho úradu písal cirkvám neustále svoje l...

19.03.2018, 19:40
Peter nič neprikázal. Bola to dohoda, návrh, na ktorý pristúpili aj ostatní. Išlo len o doplnenie počtu miesto Judáša. (A aj tak sa to nakoniec neosvedčilo, lebo Boh si vybral iného - Pavla. Peter sa proste zmýlil a nemali ani vôbec použiť losy. To bol starozákonný spôsob. V NZ nelosujeme)

Klement vôbec nebol Petrov nástupca. To si kde nabral taký nezmysel ? Žiadne nástupníctvo nikde nebolo Bohom prikázané ani o ňom rozhodnuté. Všetko sú to len vaše výmysly. (To, že Klement bol spolupracovník, je v poriadku. Zvyšok sú vaše lži.)

Žiadne vodcovstvo Peter v prvej cirkvi nemal. Jeho slovo malo akurát určitú váhu, to je všetko (lebo chodil s Ježišom keď bol v tele a bol mu najbližší). Pavol si žil svojim životom napríklad a vôbec sa nechodil dopytovať Petra na všetko. Jednoducho vodcovstvo cirkvi je v rukách Krista. Cirkev bola a je vedená Duchom Svätým. To, že sa to neskôr zvrhlo na kult človeka a skončilo to politicky angažovanou rímskokatolíckou cirkvou je už druhá vec. To ale nemá nič spoločné s Bohom ani s Petrom ani s prvou cirkvou. To je výsmech pravde a Božiemu Slovu.

Spisy Nového zákona nebol založené v 4, ale v 1 storočí. RKC tieto spisy len odobrila. Existovali dávno pred vami. A používali sa. Starý zákon ani nehovoriac. Ten už s vami nemá vôbec nič.
none
12

9. Klein 19.03.2018, 18:49

Fotooon,

Prečo stále spomínaš Judáša, on žil prv ako apoštoli prijali Ducha Pravdy. Až potom boli vyslaní ohlasovať evanjelium.

Kto by ohlasoval iné evanjelium nech je prekliaty. Ano máš pravdu. Evanjelium je radostná zvesť o Kristovom vzkriesení. Ten kto nevyznáva že Ježiš je Kristus je klamár a ten kto popiera Otca a Syna je antikrist... A aj ten kto nevyznáva že Kristus prišiel v tele...

Okrem evanjelia Ježiš prikázal aby apoštoli šli a učili zachovávať všetko čo ...

19.03.2018, 19:09
9. Ten kto nevyznáva že Ježiš je Kristus je klamár a ten kto popiera Otca a Syna je antikrist... A aj ten kto nevyznáva že Kristus prišiel v tele...
- To neveri a nevyznava ziadne nabozenstvo a vierovyznanie na zemi vsetci ucia inaksie. A myslia si ine. Preto ich vsetkych drbem do skatulky mikulasenecke viery a prazdne dristy od judasskych ludi a antikristov. A takto skatulkovat moze az ten co nieco spozna a uplne zmeni svoje myslenie na zaklade biblie
none
13

12. 19.03.2018, 19:09

9. Ten kto nevyznáva že Ježiš je Kristus je klamár a ten kto popiera Otca a Syna je antikrist... A aj ten kto nevyznáva že Kristus prišiel v tele...
- To neveri a nevyznava ziadne nabozenstvo a vierovyznanie na zemi vsetci ucia inaksie. A myslia si ine. Preto ich vsetkych drbem do skatulky mikulasenecke viery a prazdne dristy od judasskych ludi a antikristov. A takto skatulkovat moze az ten co nieco spozna a uplne zmeni svoje myslenie na zaklade biblie

19.03.2018, 19:16
takže mame vyznávať, že Ježiš je klamár?
none
34

13. 19.03.2018, 19:16

takže mame vyznávať, že Ježiš je klamár?

19.03.2018, 23:06
13. A to akymi zmyslami citas ? Sam si klamarom.Biblia jasne xyz krat varuje i sam Jezis ze budu mnohi zvedeny.Ze budu zamienat svetlo za temno a naopak. A prave v tomto bode a v tych zakladnych na ktore som upozornoval. Kristus vzdy bol je a bude ten isty. To nevie nik z vas stravit ani sposob jeho prichodu a cas ani formu jeho zjavenia, to zaprel cely nabozensky svet. Ja na to upozornujem opakovane no nebudem uz perly hadzat pred svine ked to chcu otacat ako i pisma na svoju vlastnu zahubu. S tym som v tomto bode vo verejnych prispevkoch v tejto tematike skoncil. Chyba ti rozum uplne a mozno potrebujes i okuliare a ze ta chvali 67 v 16 to len potvrdzuje
none
14

12. 19.03.2018, 19:09

9. Ten kto nevyznáva že Ježiš je Kristus je klamár a ten kto popiera Otca a Syna je antikrist... A aj ten kto nevyznáva že Kristus prišiel v tele...
- To neveri a nevyznava ziadne nabozenstvo a vierovyznanie na zemi vsetci ucia inaksie. A myslia si ine. Preto ich vsetkych drbem do skatulky mikulasenecke viery a prazdne dristy od judasskych ludi a antikristov. A takto skatulkovat moze az ten co nieco spozna a uplne zmeni svoje myslenie na zaklade biblie

19.03.2018, 19:19
dodo6363

Toto čo som napísal, som citoval z Biblie apoštolov...

Oháňaš sa písmom a vôbec ho nepoznáš.

Ty si zmenil svoje myslenie na základe Biblie?

Apoštol Peter ti prikazuje:

Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to, z čoho vás osočujú ako zločincov.
Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu,
alebo miestodržiteľom ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých.
Lebo to je Božia vôľa, aby ste robili dobre, a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí,
ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci.
Všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte.
Sluhovia, podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom a nielen dobrým a miernym, ale aj zlým.
Veď je to milosť, keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí.
none
15

14. Klein 19.03.2018, 19:19

dodo6363

Toto čo som napísal, som citoval z Biblie apoštolov...

Oháňaš sa písmom a vôbec ho nepoznáš.

Ty si zmenil svoje myslenie na základe Biblie?

Apoštol Peter ti prikazuje:

Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to, z čoho vás osočujú ako zločincov.
Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu,
alebo miestodržiteľom ...

19.03.2018, 19:24
Lebo aká je to sláva, keď znášate údery po tvári za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom.
Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.
none
17

15. Klein 19.03.2018, 19:24

Lebo aká je to sláva, keď znášate údery po tvári za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom.
Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.

19.03.2018, 19:28
Kazde spolocenstvo potrebuje vodcu... Vzdy to tak bolo...
Najskor Abraham, potom Mojzis, Potom zidovski krali... V skole ziaci pocuvaju ucitelku, na vojne vojaci pocuvaju svojho nadriadeneho, v praci je to to iste...

Jezis bol nadriadeny.. Apotolov splnomocnil aby ich ludia pocuvali a tak to bolo vzdy...
Abraham Mojzis aj zidovski krali vladli z vole Bozej, a tak isto aj Papez, nastupca Petra...
Napr. Protestantizmus vznikol nelegalne, vzburou, povstanim, neposlusnostou...

V casoch monarchie ludia rozmyslali ako monarchovia a dnes v case demokracie rozmyslame ako demokrati...
Dnes sa uz papezi nekorunuju a nenosi ich svajciarska garda na pleciach na trone ako kralov... Dnes papez chodi medzi ludi a nikto si pred nim neklaka ale ludia mu podavaju ruku...

Bozkavanie a poklaknutie su staroveke symboli ucty. Pohania sa chceli Petrovi klanat ako Bohu, krestania pred nim poklakli ako pred papezom... Japonci sa uklonia pred kazdym clovekom ktory ich pozdravi, herci sa uklonia pred divakmi, ide o zvyk, tradiciu a nie o modlarstvo...
none
25

17. Klein 19.03.2018, 19:28

Kazde spolocenstvo potrebuje vodcu... Vzdy to tak bolo...
Najskor Abraham, potom Mojzis, Potom zidovski krali... V skole ziaci pocuvaju ucitelku, na vojne vojaci pocuvaju svojho nadriadeneho, v praci je to to iste...

Jezis bol nadriadeny.. Apotolov splnomocnil aby ich ludia pocuvali a tak to bolo vzdy...
Abraham Mojzis aj zidovski krali vladli z vole Bozej, a tak isto aj Papez, nastupca Petra...
Napr. Protestantizmus vznikol nelegalne, vzburou, povstanim, neposlusnostou.....

19.03.2018, 19:54
Potrebu vodcov a vedúcich nikto nepopiera. Spor je o tom, že im prisudzuješ absolútnu a neomylnú autoritu. V tom je problém. Keď jeden židovský kráľ poslal zlapať Eliáša, doplatili na to aj tí vojaci a boli zaživa strávení ohňom (lebo poslúchli príkaz v rozpore s Božou Vôľou.) Už nad tým konečne začni aj trochu rozmýšľať, nie jedn´m uchom dnu a druhým von !
none
35

14. Klein 19.03.2018, 19:19

dodo6363

Toto čo som napísal, som citoval z Biblie apoštolov...

Oháňaš sa písmom a vôbec ho nepoznáš.

Ty si zmenil svoje myslenie na základe Biblie?

Apoštol Peter ti prikazuje:

Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to, z čoho vás osočujú ako zločincov.
Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu,
alebo miestodržiteľom ...

19.03.2018, 23:19
14. Vsak v sudny den budete mnohi z vas horko plakat ze som vam hovoril trpezlivo pravdu ktora je nositelom vsetkeho pozehnania a ste sa tomu len ruhali, smiali, znevazovali moju dobru volu naproti vam. Podla pisma mas vsetko skusit a to dobre si ponechat, za dalsie ma kazdy ako najvyssiu autoritu mat Boha a nie ludi a ktokolvek z ludi by hovoril lzivo a nebol na spravnej strane toho netreba pocuvat ale viac treba nez ludi Boha pocuvat. Pred tym ste boli mnohokrat varovany a nedbate toho. Nahromadili ste si ucitelov co ukoja vasu potrebu po ocuvat lzi ktore sa zamienaju hromadne za pravdu. Preto vase domy Boh zanechal puste a dopustil na vas odplatu za vase lzive ucenia co po vierovyznaniach mate. A vsak ty bibliu stavias voci sebe, novy testament si zavrhol minule a ty chces ucit mna ??? Toto tu neni normalne. Sektari chcu ucit ludi. Mam vas všetkých dost. Vasa krv na vase hlavy kazdy kto siel tvrdo proti tvrdo narazi. Ostatne vsetci onedlho poznaju co a ako
none
36

35. 19.03.2018, 23:19

14. Vsak v sudny den budete mnohi z vas horko plakat ze som vam hovoril trpezlivo pravdu ktora je nositelom vsetkeho pozehnania a ste sa tomu len ruhali, smiali, znevazovali moju dobru volu naproti vam. Podla pisma mas vsetko skusit a to dobre si ponechat, za dalsie ma kazdy ako najvyssiu autoritu mat Boha a nie ludi a ktokolvek z ludi by hovoril lzivo a nebol na spravnej strane toho netreba pocuvat ale viac treba nez ludi Boha pocuvat. Pred tym ste boli mnohokrat varovany a nedbate toho. Nahrom...

19.03.2018, 23:22
dodo6363 aj mikulášenci ?
none
16

9. Klein 19.03.2018, 18:49

Fotooon,

Prečo stále spomínaš Judáša, on žil prv ako apoštoli prijali Ducha Pravdy. Až potom boli vyslaní ohlasovať evanjelium.

Kto by ohlasoval iné evanjelium nech je prekliaty. Ano máš pravdu. Evanjelium je radostná zvesť o Kristovom vzkriesení. Ten kto nevyznáva že Ježiš je Kristus je klamár a ten kto popiera Otca a Syna je antikrist... A aj ten kto nevyznáva že Kristus prišiel v tele...

Okrem evanjelia Ježiš prikázal aby apoštoli šli a učili zachovávať všetko čo ...

19.03.2018, 19:26
Pretože si sám povedal, že apoštolov máš poslúchať na slovo. Dokonca si to citoval zrovna z tohoto textu, kde Kristus posielal učeníkov po dvoch (vrátane Judáša) po mestách a dedinách Izraelských. "Kto vás poslúcha, poslúcha mňa." Tak ho teda poslúchaj na slovo. (Aj Judáša.)

Presne tak. Preto vás netreba poslúchať, lebo máte milión ďalších prostredníkov a patrónov. Samé pohanské modly. Vravíte, že Kristova obeť sama o sebe nieje dostatočná. Atď....

Áno, učeníkom Ježiš vydal tento príkaz. Nie však iba 12tim, ale všetkým učeníkom (máme šíriť radostnú zvesť a učiť všetko, čo prikázal Kristus). ...A to, čo má Ježiš povedať, bude hovoriť a nebude to protirečiť jeho predošlým slovám, lebo Kristus nie je rozdelený.
1Sol 5:21
Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!
1Jn 4:1
Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

Apoštol Pavol to mohol povedať, lebo vedel, že to čo im píše má od Pána. Boli však veci, ktoré hovoril len Pavol sám a neboli od Pána. Vtedy na to vždy upozornil. odkaz Keby však Pavol začal kázať iné učenie, iné evanjelium, nemali ho poslúchnuť (o tom som už písal). Pretože Boh si nebude protirečiť. (A to sa práve RKC stalo: kult človeka ste postavili nad autoritu Boha a jeho Slova, preto ste tak dopadli.)

Pavol vôbec nikomu neprikázal, aby boli bez ženy (to je váš ďalší blud). Len to pripustil ako možnosť. Treba čítať celé texty, nie vytrhávať a prekrúcať:
"Myslím teda, že je to dobré - pre terajšie ťažkosti -, že je dobre, keď človek ostane tak, ako je. Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu. Ale ak sa oženíš, nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší. " odkaz
"Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; " odkaz

V prvej cirkvi eucharistia neexistovala. Existovala len večera Pánova (pamiatka jeho smrti) a tú vysluhovali všetci veriaci, nečakalo sa na apoštolov. Napríklad v Korintskej cirkvi bez prítomnosti Pavla (viď 1Kor. 11 kapitola)

Takisto v prvej cirkvi neexistovali kňazi. Len episkopos (dozorcovia, strážci). Kňazi boli v Starom Zákone ale to skončilo Kristovou dokonalou obeťou na kríži.

Starší zboru boli rôzni ľudia, ktorí sa osvedčili vo viere a stali sa potom staršími.
none
18

16. 19.03.2018, 19:26

Pretože si sám povedal, že apoštolov máš poslúchať na slovo. Dokonca si to citoval zrovna z tohoto textu, kde Kristus posielal učeníkov po dvoch (vrátane Judáša) po mestách a dedinách Izraelských. "Kto vás poslúcha, poslúcha mňa." Tak ho teda poslúchaj na slovo. (Aj Judáša.)

Presne tak. Preto vás netreba poslúchať, lebo máte milión ďalších prostredníkov a patrónov. Samé pohanské modly. Vravíte, že Kristova obeť sama o sebe nieje dostatočná. Atď....

Áno, učeníkom Ježiš vydal ten...

19.03.2018, 19:38
Ty si to stále nepochopil ze?

Bolo 11 apostolov a v kazdej miestnej cirkvi apostoli ustanovili vodcu teda biskupa.
Celé spoločenstvo má rovnakú vieru a jednotu.
Ak ide o nejaké nové nariadenie, napríklad rozporuplný krst Kornélia, zvolenie nástupcu Judáša, založenie diakonov, vždy nové nariadenia vyhlasuje Peter a nikdy ho nikto nespochybní.

Ak by sa stalo, že nejaký biskup začne hlásať opak a nepodriadi sa jasne vyhlásenej spoločnej pravde tak je exkomunikovaný a toho nech nikto nepočúva.
Ak dôjde k nedorozumeniam ohľadom doktríny viery, všetci predstavení miestných cirkví sa stretrnú na koncile a vynesú záverečné stanovisko väčšiny.
none
20

18. Klein 19.03.2018, 19:38

Ty si to stále nepochopil ze?

Bolo 11 apostolov a v kazdej miestnej cirkvi apostoli ustanovili vodcu teda biskupa.
Celé spoločenstvo má rovnakú vieru a jednotu.
Ak ide o nejaké nové nariadenie, napríklad rozporuplný krst Kornélia, zvolenie nástupcu Judáša, založenie diakonov, vždy nové nariadenia vyhlasuje Peter a nikdy ho nikto nespochybní.

Ak by sa stalo, že nejaký biskup začne hlásať opak a nepodriadi sa jasne vyhlásenej spoločnej pravde tak je exkomunikovaný a to...

19.03.2018, 19:43
Ak by sa ani jeden s biskupov nezhodol a každý trval na svojej pravde a nerozhodne väčšina, vtedy prichádza Peter, ktorý rozhodne a ostatní sa podriadia. Peter ako pastier je jediným viditeľným a zjednocujúcim prvkom celej cirkvi.
Nehovor mi ze bez papeza je mozne udrzat jednotu, vsetci hovorite ze mate len jedneho pastiera a to Krista a nepotrebujete pápeža a každý z vás verí niečomu inému....
none
23

20. Klein 19.03.2018, 19:43

Ak by sa ani jeden s biskupov nezhodol a každý trval na svojej pravde a nerozhodne väčšina, vtedy prichádza Peter, ktorý rozhodne a ostatní sa podriadia. Peter ako pastier je jediným viditeľným a zjednocujúcim prvkom celej cirkvi.
Nehovor mi ze bez papeza je mozne udrzat jednotu, vsetci hovorite ze mate len jedneho pastiera a to Krista a nepotrebujete pápeža a každý z vás verí niečomu inému....

19.03.2018, 19:51
Čo z toho, keď u vás je ďaleko vážnejší problém - že ste ďaleko mimo Písmo Sväté. Tam sa už môžete dohadovať koľko chcete, nič vám nepomôže. Boha ste zavrhli, aby ste si ustanovili svoje vlastné zákony.

Peter sa vôbec takto ako popisuješ v prvej cirkvi neprejavoval. Nechodili všetci za ním ako za absolútnym vodcom. Už som ti ukázal príklad Pavla. Viac nepotrebuješ. (Čitaj bibliu a nie svoje bludy v hlave.)
none
22

18. Klein 19.03.2018, 19:38

Ty si to stále nepochopil ze?

Bolo 11 apostolov a v kazdej miestnej cirkvi apostoli ustanovili vodcu teda biskupa.
Celé spoločenstvo má rovnakú vieru a jednotu.
Ak ide o nejaké nové nariadenie, napríklad rozporuplný krst Kornélia, zvolenie nástupcu Judáša, založenie diakonov, vždy nové nariadenia vyhlasuje Peter a nikdy ho nikto nespochybní.

Ak by sa stalo, že nejaký biskup začne hlásať opak a nepodriadi sa jasne vyhlásenej spoločnej pravde tak je exkomunikovaný a to...

19.03.2018, 19:47
Nikde nie je napísané, že ustanovili vodcu, ale STARšÍCH (plurál). Vždy ich bolo viac. A boli to episkopos (dozorcovia) a žiadni králi a kňazi. To sú všetko len vaše bludy, ktoré širite už 1500 rokov.

Krst Kornélia? Veď sám Peter bol ako žid proti tomu, aby s ním šiel do jeho domu. Musel mu to prikázať Pán. A ostatní mali s tým tiež problémy. Petrovo slovo im nestačilo. Potrebovali iné dôkazy. Tým dôkazom bolo, že na všetkých v dome Kornélia zostúpil Duch Svätý a boli ním pokrstení. To všetkých presvedčilo. A nie Peter. V tej veci konal Pán Ježiš.

Žiadna spoločná pravda neexistuje, ak sa prieči Božej Vôli zjavenej v Jeho Slove. Už som ti písal citát: "Nespojíš sa na zlú vec s väčšinou a pri spore nebudeš vypovedať podľa väčšiny, aby si neprekrúcal pravdu! "
none
37

22. 19.03.2018, 19:47

Nikde nie je napísané, že ustanovili vodcu, ale STARšÍCH (plurál). Vždy ich bolo viac. A boli to episkopos (dozorcovia) a žiadni králi a kňazi. To sú všetko len vaše bludy, ktoré širite už 1500 rokov.

Krst Kornélia? Veď sám Peter bol ako žid proti tomu, aby s ním šiel do jeho domu. Musel mu to prikázať Pán. A ostatní mali s tým tiež problémy. Petrovo slovo im nestačilo. Potrebovali iné dôkazy. Tým dôkazom bolo, že na všetkých v dome Kornélia zostúpil Duch Svätý a boli ním pokrstení. To ...

20.03.2018, 04:24
Nespojíš sa na zlú vec s väčšinou.

Stretnutie nástupcov apoštolov aby vyriešili nedorozumenie ohľadom Ducha Svätého v 4. storočí lebo niektorí mysleli že je stvorením, nie je zlou vecou...

Nebudeš vypovedať podľa väčšiny.

Vypovedať? Apoštoli tu hovorili o súde a nie o koncile. A správne, každý má po modlitbe povedať to čo si on myslí, teda pri volbe pápeža má hlasovať každý podľa svojho najlepšieho svedomia a nie podľa väčšiny..Avšak rozhodnutie väčšiny zvíťazí.
none
38

37. Klein 20.03.2018, 04:24

Nespojíš sa na zlú vec s väčšinou.

Stretnutie nástupcov apoštolov aby vyriešili nedorozumenie ohľadom Ducha Svätého v 4. storočí lebo niektorí mysleli že je stvorením, nie je zlou vecou...

Nebudeš vypovedať podľa väčšiny.

Vypovedať? Apoštoli tu hovorili o súde a nie o koncile. A správne, každý má po modlitbe povedať to čo si on myslí, teda pri volbe pápeža má hlasovať každý podľa svojho najlepšieho svedomia a nie podľa väčšiny..Avšak rozhodnutie väčšiny zvíťazí.

20.03.2018, 07:52
38. Jezis a keho ucenici boli v pocetnej prevahe? Alebo naopak a kto dal ukrizovat a zabit Jezisa? Netvorili vacsinu? A Elias? On bol na zemi a iny ako on v pocetnej prevahe ci balovy a astarotyni knazi a podobne ? Micheas? Egyptania ci Izraeliti a kolki vosli do zeme zaslubenia ? No vacsina co ide so mnou a posilnuje ma je v nebesiach tak bolo i s Jezisom a prorokmi. No vytrpeli si od ludi ako vy poriadne a nevolali legie anjelov aby v mziku za vase ruhania a protivenstva vas ludi hned zlikvidovali.
none
6
19.03.2018, 18:12
jeden Boh = prejavuje sa ako Otec, SYN, DUCH ,ako jeden Pán JEžíš KRISTUS, SYN BOží SA STAL čLOVEKOM, dostal smrtelné telo, jeho duch nebol smrtelný,mal božsku prirodzenost, ježíš ked zomrel na kríži ,povedal Otče do tvojích ruk dávam svojho ducha,,myslíte si že BOH Otec ..zničil ducha syna,,? že ho doslova vygumoval z existencie?(učenie SJ) a opet ho stvoril?( učenie SJ) vskriesenie-akože znovustvorenie? bezhriešna duša ,krv,bola vyliata za naše hriechy,,a je dokonala,,raz a navždy,,1peter.3.18..usmrtený telom,oživeny duchom, v ktorom aj odíduc,kazal duchom(vaznom) v žalári...BOH mal svoj plán, čo povedal ježíš na kríži? do tvojích ruk dávam svojho ducha,,jeho duch šiel do žalára kázat..doslova tam rozkopol brány...smrtou na kríži odzbrojil mocnosti,,vítazne nad ními zvítazil..lono abráhámovo bolo v zemi,,stena medzi peklom a lonom abrahamovím,,čo zomreli pred kristom, vedeli,(bolo ím povedané že ku koncu vstanu z mrtvích) teraz je lono abrahámovo v nebesich,,pavel bol vytrnutý do ..raja...videl veci,,o ktorých ani nechcel hovorit. Ježíš bol vzkriesený do toho istého tela, jeho duch sa navratil do tela..preto mohol povedat,,Ešte som nevstupil k svojmu Bohu a vašmu Bohu(popierači božstva radi cituju tieto verše, aj Sj) ..tak kde bol duch ježiša? lotrovi povedal, dnes budeš somnou v raji...a aj bol..bol s ním v lone abrahamovom..a nič take že, pravdu ti hovorím dnes, budeš somnou v raji...ježíš po vzkriesený nieje neviditelný duch,,aj ked jeho telo už nemá krv,,je oslavený,,ešte pred nanebovstupenie, mu Otec dával aby sa zjavoval,,jeho smrtelné telo (slovo sa stalo telom..doslova SLOVO sa oblieklo do smrtelneho tela) sa po vzkriesený stalo nesmrtelným,,DUCHOM BOžíM..POPIERAčI TROJJEDINEHO BOHA a trojjedineho človeka porieraju že ludsky duch vníma,,komunikuje,,Boh je duch neviditelný,,aj človek má neviditelneho ludskeho ducha,,duša je niečo íné, a duch je niečo iné.. človek je stvorený na obraz Trojjedineho BOHA..nie energie,,sila, elektrická sila..na rozdiel od zvierat ktorý nemaju ducha..Je to ten duch ktorý príjmá duchovnu potravu od Otca,božie slovo..je to ten duch, ktorý v nás bol duchovne mrtvý pre hriech,,je to ten duch ktorý sa znovuzrodzuje kristovou obetou za hriech a vzkriesením pre osprvavedlnenie...tentno ludsky znovuzrodený duch..po smrti našho tela, duše, ide naspet k Bohu kde prežíva pokoj radost,žije v prítomnosti Boha a BARANKA . a čaká na vzkriesenie pozemskeho tela...a videl som duše zabite pre slovo božie,,a ožily.. niekomu sa zdá tažké pochopit ,prečo ma bit aj vzkriesenie tela, ked už žijem u Boha...ale aj na sudný den pojdu,,ludia ako celá bytost=ako ju Boh stvoril...(aj kto si dal svoje telo spalit a rozsypat do mora, bude znovuobnoveny vzkrieseny,,a postavy sa pred Bohom ,BOH ako z prachu zeme stvoril človeka a vdýchol do necho,,človek ožil ,tento boží vdych.(.nie vzduch) je ten neviditelný duch v nás,,priamo z Boha...pečat Boha v nás!
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 17.4.2024 8:30 ) veľkosť : 220 258 B vygenerované za : 0.099 s unikátne zobrazenia tém : 50 177 unikátne zobrazenia blogov : 886 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

Pretože si v mojich očiach vzácny a cenný a pretože ťa milujem .... Iz 43,4 Súhlasíte so mnou, že viac kresťanov dnes pozná Desatoro ako novú zmluvu o nezaslúženej Božej milosti? Keby ste sa prešli po Times Square v New Yorku, alebo pod Manderlou a...

citát dňa :

Úspech v manželstve nezáleží len na tom, aby sme našli toho
pravého partnera, ale hlavne na tom, aby sme my sami boli tou pravou osobou.