Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Jeho meno

91
reakcií
1847
prečítaní
Tému 6. decembra 2015, 13:36 založil stefan 5.

podobné témy:1.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   6. 12. 2015, 13:36 avatar
Bude to o našom Pánovi Ježišovi KRISTOVI,ktorých účelom bude priblížiť osobu nášho Pána,ktorý je v niektorých tzv.cirkvách braný len ako druhotriedny BOH,alebo dokonca ako anjel.Na začiatok si musíme ujasniť,že sa jedná o BOHA,takže nemôže mať matku.Takže učenie o „matke božej“,treba kategoricky vylúčiť.Bližšie o tom hovorí Písmo v liste Hebrejom 7.kap.,kde Pavol opisuje Melchisedeka, kráľa Salema/pokoja/, kňaza najvyššieho Boha ,ktorý je tu, a to je dôležité pripodobnený Božiemu Synovi.
---Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa, ani jeho dni nemajú začiatku, ani jeho život nemá konca. A tak pripodobnený Božiemu Synovi zostáva kňazom naveky.---
Je to úplný BOH a zároveň úplný človek.Pozrieme sa na neho ako na BOHA,prostredníctvom jeho mena.. Ježiš /Jehošua- JHVH,JEHOVAH je spasenie, Spasiteľ, Záchranca/.Je to jeho ľudské meno,ktoré malo veľa ľudí a uvádza sa už v gréckej septuaginte.KRISTUS /je to jeho titul a znamená pomazaný/ je ten,o ktorom je celé Písmo,či už Starý,alebo Nový zákon.V SZ je o ňom viac ako 300 proroctiev,ktoré ho ohlasovali,dokonca aj s miestom narodenia.
---A ty, Bet-lehem-, Efrata, primalý byť medzi tisícami Júdovými, z teba mi vyjde ten,ktorý má byť Panovníkom v Izraelovi, a jeho východiská sú od pradávna, odo dní veku Mich 1,5.---
Iz 9,6-7 hovorí : ---6Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja. 7Množiteľovi toho kniežatstva a pokoju nebude konca. Sedieť bude na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil na pevný základ súdom a spravedlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina Zástupov to učiní.---
• Tu je potrebné si všimnúť,že jedným z jeho mien je Silný /Mocný/BOH,ktoré sa hojne vyskytuje v SZ u viacerých prorokov,môžeme spomenúť napr.Izaiáša alebo Jozuu.Ale veľkým prekvapením pre znovuzrodeného kresťana je,že apoštoli ho stotožňujú priamo so starozákonným JHVH. Z Pavlových listov poznáme pôsobenie KRISTA v SZ u židov,že bol duchovnou skalou,z ktorej židia pili a vyzýva kresťanov,aby nepokúšali KRISTA ako ho pokúšali židia na púšti a pohynuli od hadov,alebo smilnili a za noc ich zahynulo 23 000.
---Nechcem bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovi boli pod oblakom, všetci prešli cez more 2a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi, 3všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. 5Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď popadali na púšti. 6To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni. 7Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich; ako je napísané: "Ľud sa posadil, aby jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa." 8Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc. 9Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov---. 1Kor 10

So samotným BOHOM sa identifikuje aj KRISTUS,nielen apoštoli a to spôsobom jemu vlastným- Božím menom JHVH.Nedochoval sa presný tvar výslovnosti Božieho mena,lebo židia sa ho báli vyslovovať,aby podľa prikázaní nevyslovovali Božie Meno nadarmo a v Písmach používali len tieto uvedené spoluhlásky..Niektorí používajú tvar JAHVE,iní JEHOVAH.Obidve mená môžu byť správne,ja sa prikláňam viac k menu JEHOVAH,ale ostaneme pri JHVH.
Židia používali jako meno pre BOHA tvar adonai /Pán/,který ale môže byť použitý aj na člověka /napr.Sára volala Abraháma takto/.Ďalej je to zmnožený tvar elohim /čo znamená božstvo/,ale tento tvar môže byť použitý aj na nepravých a falošných bohov. V gréckom prepise Starého zákona /septuaginta/ sa vyskytuje Kyrios /Pán/.A či už je toto označenie správne,alebo nie,dôležité na tom je to,že je to aj Novozákonné označenie nášho BOHA Pána Ješiša KRISTA.
JHVH je meno,ktoré dal Boh sám sebe a znamená byť,stať sa,čiže byť sám v sebe,alebo aj ja som,ktorý som,či ja budem ,který budem.Jeho meno je jeho podstata a to samotné bytie.--- A Bôh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. A ďalej riekol: Takto povieš synom Izraelovým: SOM ma poslal k vám.--- Ex 3,14
Rovnako hovorí Pán Ježiš.
---Prv ako bol Abrahám, Ja Som--- Jn 8
---Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec--- Jn 8
---Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch--- Jn 8
Židia mu samozrejme veľmi dobre rozumeli,preto ho chceli kameňovať.Vedeli,že keď vyhlásil Ja a Otec sme jedno,robil sa rovným Bohu.Tým sa budem zaoberať inokedy.
Odlíšenie KRISTA od anjelov jasne ukazuje apoštol Pavol v liste Židom 1 kap.,kde Otec poukazuje na slávu Syna. ---A TY SI, PANE, v počiatkoch ZALOŽIL ZEM, a dielom TVOJICH RÚK sú nebesia --–je to citácia a vysvetlenie 102.žalmu,ktorý je modlitbou utláčaného prednesenou Pánovi /BOHU/--v pôvodine “wülipn? yhwh”. Žalm je adresovaný JHVH. Takže to „Ty, Pane…“ v pôvodine znie: „Ty, JHVH…“ – a tento žalm s týmto oslovením, ktorý smeruje k JHVH, teraz
Biblia vzťahuje na Pána Ježiša KRISTA.On je ten, komu je Žalm určený!!! Pánovi Ježišovi patrí oslovenie:
TY, JHVH
To,že nejde o žiadny výmysel,dokladujú slová samotného KRISTA:
---Daná mi je VŠETKA moc na nebi i na zemi---.Čiže je všemocný,alebo všemohúci.
---A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha 20učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň ---Mt 18,20.
Tu je potrebné všimnúť si VO MENO.Teda v jednom mene všetkých troch. Katolícky preklad „uvádza nesprávne v mene“,ale katolíci teológovia sú si toho vedomí a vykladajú verše správne. Roháčkovi bolo určite známe spojenie v mene,ale použil správny tvar vo meno..
V angličtine sa v mene niekoho najviac používa -on behalf of
Ale v prekladoch je najviac používané baptizing them INTO THE NAME of the ,čo znamená doslova vo meno.
V češtine je tá istá situácia.Až na myslím ,že katolícky preklad,všetky zhodne hovoria nie ve jménu,ale VE JMÉNO a to je rozdiel.
Ktoré meno OTCA je súčasne menom SYNA i DUCHA SV.?
JHVH.
Flp 2,9–11---Preto aj Bôh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, 10aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských, 11a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca---
To,že je Pánom,treba chápať podľa septuaginty,kde rovnako,ako v liste Filipanom / a samozrejme v celom NZ / ,je použité meno KYRIOS /PÁN/ a bolo to označenie BOHA.Nie je to označenie Pána sveta,alebo niečoho iného,ale Pána všetkého.
---ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach 21NAD každé kniežatstvo a NAD každú vrchnosť a moc a NAD každé panstvo a NAD každé meno, ktoré sa menuje nie len v tomto veku, ale i v budúcom. 22A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu NADO všetko cirkvi,--- Ef 1.
Pavol tu jasne naznačuje,že BOH je v konečnom dôsledku viac,ako jeho meno a v konečnom dôsledku je nepomenovateľný.
Súhlasí Fotooon


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 12. 2015, 20:36 avatar
1,........za prvé,...ak je Ježiš naozaj Všemohúci Boh,....tak potom Mária je matka Božia!
2,.......píšeš..."apoštoli ho stotožňujú priamo so starozákonným JHVH. " Nič nie je dalej od pravdy,...ako toto tvrdenie. Matúš,Ján,Pavol,Jakub a pod,....tvrdia presný opak. A nikdy židia nechápali Jahweho ako mesiáša! To je nonsens,.....a tomu neverí ani dnes žiadny žid. Dokonca ani tí,...ktorí uverili v Ježiša!/mesiánski židia/
3,.......V SZ sú bežne anjeli pomenovaní ako -"Bohovia",....dokonca aj samotným menom JHWH. Príklad anjela ,ktorý zápasil s Jakobom,....a iná správa tvrdí,že zápasil s JHWH! Takýchto spojení, vo viacerých biblických statiach........to jest,anjelských poslov,ktorí sa označovali menom JHWH je v Písme viac.
Teda,....aj keby bol Ježiš označený ako Jahve,....stále to nedokazuje,že by bol Všemohúcim bohom. To by museli byť potom Všemohúci Bohovia aj ostatní anjeli,ktorí boli zástupcami Boha Otca,tak ako Ježiš!
V knihe The Formation of Christian Dogma (Formovanie kresťanskej dogmy) hovorí dr. Martin Werner o chápaní vzťahu medzi Synom a Bohom v najranejšej dobe:

„Tento vzťah sa jednoznačne chápal ako vzťah ‚subordinácie‘, to znamená v zmysle podriadenosti Krista Bohu. Kdekoľvek sa v Novom Zákone uvažuje o vzťahu Ježiša k Bohu, Otcovi... je zásadne chápaný a predstavovaný ako vzťah podriadenosti. A najsmerodajnejším subordinacionistom Nového Zákona, podľa synoptického záznamu, bol sám Ježiš... Toto pôvodné stanovisko, keďže bolo pevné a jasné, sa mohlo udržať dlhú dobu. ‚Všetci veľkí prednicejskí teológovia zastávali názor, že Logos je podriadený Bohu.‘“.........a pokračuje......."„V ranej kresťanskej ére niet žiadneho náznaku nejakých trinitárskych problémov alebo polemík, ako boli tie, ktoré neskôr spôsobili v cirkvi prudké spory. Dôvodom toho je nepochybne skutočnosť, že pre rané kresťanstvo bol Kristus... bytosťou z vysokého nebeského anjelského sveta; bol stvorený a vybraný Bohom pre úlohu nastoliť na konci vekov... Božie kráľovstvo.“/str.122,125/
R. P. C. Hanson v knihe The Search for the Christian Doctrine of God (Hľadanie kresťanskej náuky o Bohu) konštatuje:
„Pred vypuknutím ariánskeho sporu [v štvrtom storočí] nenachádzame ani vo Východnej ani v Západnej cirkvi žiadneho teológa, ktorý by v istom zmysle nepovažoval Syna za podriadeného Otcovi.“/str.64/
4,.......A meno "ja som",....v NZ použité na Ježiša je iba komický podvrh. Ide tu o bežné slovné spojenie/"ja som"-nie meno/,....a ak by naozaj išlo o meno,....potom aj slepec ktorého uzdravil Ježiš,tak aj on je potom Boh/"ego eimi",..."Ja som"/,....lebo kúsok za daným /údajne ?/ titulom ,ktorý je uplatnený na Ježiša,.....je použité aj na daného úzdraveného slepca!
6,....."daná je Ježišovi všetká moc....atd". Pýtam sa-"Od koho je mu daná"? Nuž od jeho Otca a jeho Boha Jahweho. Ak by bol samotný Ježis sám Boh,nemusel by mu nikto nič dávať! Stačí použiť len zdravý úsudok!
7,....krstiť v meno,alebo vo meno,....je jedno a to isté, a nič to nedokazuje o trojici! Topiaci sa aj stebla slamky chytá!
8,.....kým bol Ježiš povýšený? Nuž-jediným Bohom,Jehovom! Tým Bohom,ktorý je aj Bohom Ježiša. Ak je Boh Jehova "Najvyšší"/a bol by nim aj syn,Ježiš/,....tak načo by bol povyšovaný? Môže byť ešte vyšší od najvyššieho? 
Stefan zrejme nerád používa logický úsudok? A ak by bol Ježiš Boh povýšený,...tak už by nebol rovný Bohu Otcovi,...ale by bol vyšší od neho! A to j nezmysel. Je zrejme,...že trinitári si musia šliapať po vlastnom rozume,ked chcú obhájiť náuku o trojici!
------------------------------------
Na záver,.....dnes je dosť historických a archeologických dôkazov,že Božie meno bolo bežne používané židmi,a tiež sa používalo i v 1 storočí........Iba odpadlícki židia,a neskôr odpadlícki kresťania prestali toto meno používať z poverčivosti!
Keď prekladatelia nahradili Božie meno titulmi, dopustili sa vážnej chyby. Urobili z Boha niekoho vzdialeného a neosobného,...... zatiaľ čo Biblia ľudí povzbudzuje, aby si rozvíjali „dôverný vzťah k Bohu Ježiša Krista,...k Jehovovi“.


87.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 12. 2015, 18:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.89.
označiť príspevok

Wolfe muž
   15. 12. 2015, 18:58 avatar
Vsetci anjeli boli skor ako Abraham..


2.
označiť príspevok

elemír muž
   6. 12. 2015, 16:28 avatar
Absolútny nesúlas a tieto reči už stáli potoky krve a krv v sýrii práve pre toto stále tečie.
Po ovocí ich poznáte, to je ježišove. ježišove nie sú potoky krvi nevinných ľudí, určiote nie,.
Ježiša predsa definoval sám jeho otec ustami petra apoštole: Syn boží, mesiáš. Nič viac a to bolo na optázku, ktorú polložil Ježiš svojim učeníkom, za koho ma pokladajú ľudia a za koho ma pokladáte vy.
Kto toto nechce pochopiť, nEchce pochopiť ani ježiša A ANI JEHO oTCA, LEBO IM TOTO NEUVERIL.


19.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 12. 2015, 23:49 avatar
Správne Elemír,....plne s tebou súhlasím! Ježiš sa jasne definoval Petrovi ako Boží syn,....a tomu JS veria! A "potoky krve",....je dominanta pre iných ,ako pre JS!
JS inak zmýšlajúcich nelikvidujú,ale im pomáhajú a milujú ich! 


4.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 12. 2015, 21:32 avatar
......Jedným, neprekonateľným problémom pre veriacich v trojicu je slovo ...."Najvyšší,"...... ktoré je použité v Biblii výhradne na Boha Otca........ ,,Ty Jahveh si ten Najvyšší nad celou zemou, veľmi si vyvýšený nad všetkých bohov“(Žalm 97:9).
Ak by chcel niekto argumentovať, že Pán Ježiš je časťou, alebo osobou tohto Najvyššieho Boha, môžem uviesť verše, ktoré to vyvracajú. Keď prorokoval anjel Gabriel Márii o dieťati, ktoré sa jej má narodiť, povedal jej: .......,,On bude veľký, a Synom Najvyššieho sa bude volať“ (Luk. 1:32). Tiež démoni vedeli kto je Najvyšší Boh, pretože posadnutý kričal na Pána Ježiša:....... ,,Čo ti je do mňa Ježišu, Synu Boha Najvyššieho?“ (Mar. 5:7)
Z týchto veršov jednoznačne vidíme, že Syn Boží je niekým iným, ako je Najvyšší Boh. Ten, kto je ......Synom Najvyššieho nemôže byť zároveň tým, koho je Synom, teda Najvyšším Bohom.
Samozrejme,za predpokladu ,že používame rozum a logiku. No ale ak niekto nevidí ani tu problém,....tak asi rozum dostal omylom,.....? 


5.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   6. 12. 2015, 22:21 avatar
shagara..tieto otázky som ti už x-krát zodpovedal.Ak budem mať čas určité zhrnutie urobím špeciálne pre teba.Téma je o jeho mene.Skús k veci.
Napr. ako si vysvetľuješ,že Pavol v Hebr.1 vzťahuje žalm 102,adresovaný JHVH na Pána Ježiša.


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 12. 2015, 22:55 avatar
6....nič také Pavol nerobil! Už sme to preberali!
Prečo ..........Hebrejom 1:10–12 cituje Žalm 102:26–28 (102:25–27, ) a uplatňuje ho na Syna, keď žalm hovorí, že je adresovaný Bohu? .........Pretože Syn je ten, prostredníctvom koho Boh konal stvoriteľské diela, ktoré opisuje žalmista. (Pozri Kolosanom 1:15, 16; Príslovia 8:22, 27–30.)
Všimni si, Stefan ,že Hebrejom 1:5b cituje z 2. Samuelovej 7:14 a uplatňuje to na Božieho Syna. Hoci mal tento text prvé uplatnenie na Šalamúna, neskoršie uplatnenie na Ježiša Krista neznamená, že Šalamún a Ježiš sú totožní. Ježiš je...... „viac ako Šalamún“ a vykonáva dielo, ktoré Šalamúnovo dielo predtieňovalo. — Luk. 11:31.
V Písme sa mnohé pasáže splnili na Ježišovi,...ale predtým ešte na Mojžišovi,na spomínanom Salamúnovi,Izákovi,Izaiášovi, najviac na Dávidovi, Jozefovi,Jakobovi,....atd!
V Písme sú mnohé state vztiahnuté /budem konkrétny/napríklad na Dávida/22 Žalm....utrpenie ktoré zakúsi mesiáš/,....a potom v druhom spĺňaní na Ježiša! Povieme teraz,...že Dávid je Ježiš,...že Dávid je Boh? Premýšlaš Stefan trochu?
Takýchto príkladov ti dám stovku!
Ak by sme použili tvoju "vykladaciu techniku",....tak by bolo bohov ako maku!
Už som ti písal,....že v SZ , sa často meno Boha uplatňuje na anjelov,...čo pasáž v Skutkoch v 7 kapitole jasne dokazuje!
Budeme aj tu tvrdiť,že ten a ten anjel je Všemohúci Boh? To je detinské dokazovanie,že kto je Bohom!
Stačí veriť,...že "Boha nikto nevidel",.....že "Boh nezomiera".....že "Boh je hlavou Krista",....že "je Väčší", a že...."syn sa nakoniec podriadi Bohu Otcu"! Punktum!


31.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 12. 2015, 11:28 avatar
"že "Boh je hlavou Krista",....že "je Väčší", a že...."syn sa nakoniec podriadi Bohu Otcu"! " >>
Nie je ludsky otec viac/vacsi ako jeho syn? Nie je ludsky syn podriadeny ludskemu otcovi?


7.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   6. 12. 2015, 23:22 avatar
shagara...ja nie som svedok,na mňa tieto vytáčky neplatia.Ž 1,8 hovorí o SYNOVI a nasleduje priama reč,to ti asi ušlo.
Okrem toho,že ho nazýva Bohom,vzťahuje naňho stvorenie sveta atd.
V 13.verši jasne oddeľuje Syna od anjelov a jasne hovorí,že žiadnemu /!!!/ anjelovi nikdy neponúkol miesto po svojej pravici.Tieto verše slúžia proti prekrúcačom Písma.
Kresťania si nevysvetľujú nejasné verše SZ svojvoľne,ale Novým zákonom.Ak chceš byť kresťanom,čiň aj ty podobne.


8.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   6. 12. 2015, 23:23 avatar
Eľte som zabudol,že v Ž 1,8 o Synovi hovorí BOH.


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 12. 2015, 00:52 avatar
8,....súhlasím,...ale to nič nemení na veci!

"18 A Ježiš pristúpil a hovoril im povediac: „Dostal som všetku moc v nebi a na zemi."
Skutky 2:30
"30 Pretože bol prorokom a vedel, že sa mu Boh zaviazal prísahou, že posadí na jeho trón jedného z plodov jeho bedier,"
Zjavenie 3:21
"21 Tomu, kto zvíťazí, dovolím, aby sedel so mnou na mojom tróne, podobne ako som ja zvíťazil a posadil sa so svojím Otcom na jeho tróne".
"Jeho"-/Otcov trón/....nič o trojici,.....ale stále o podriadenosti syna Otcovi!
V predchádzajúcich veršoch sa píše,/Zˇ1,8/......že Boh hovorí, a nie že by bol oslovovaný; v nasledujúcom verši je použité vyjadrenie „tvoj Bôh“,/Roháček/ ktoré ukazuje, že nie je oslovovaný Najvyšší Boh, ale ctiteľ tohto Boha. Hebrejom 1:8 cituje zo Žalmu 45:7 ktorý bol pôvodne adresovaný ľudskému kráľovi Izraela. Biblický pisateľ tohto žalmu si pochopiteľne nemyslel, že jeho ľudský kráľ je Všemohúci Boh. Alebo áno? Už som ti písal,....že keby som tak vysvetloval Písmo ako ty,...tak dnes je omnoho viac všemohúcich bohov,ako len tvoji traja!
Citujem Roháčka,daný Žalm....."Tvoj trón, ó, Bože, stojí na večné veky; berla tvojho kráľovstva je berlou priamosti. "....pochopil? A ak Písmo tvrdí ,že anjeli sú Bohovia,Elohim,....tak sú oni Všemohúci Bohovia? No ale anjelov je veľa! /myriady myriad/ Zjav.5:11......Stefan........prestaň už tlachať!


10.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 12. 2015, 01:16 avatar
Stefan......daná rétorika v Hebrejom 1 -2 kapitole by bola úražlivá pre Ježiša ,keby bol Bohom! Ved ak je naozaj Boh,....prečo tá rétorika/dedič,odlesk slávy,lepší ako anjeli,ja som sa dnes stal tvojím Otcom,Prvorodený,nech mu vzdajú poctu anjeli,Boh ťa pomazal viac,tvoji spoločníci anjeli,dám ti nepriateľov pod nohy,syn človeka,máličko nižší od anjelov,korunoval ho,bratia Boha,malé deti ktoré si mi dal Bože,ja budem oznamovať tvoje meno,budem ťa chváliť,...atd!....? Prečo takáto rétorika,...ktorá hovorí presný opak?! V 17 verši 2 kapitoly sa tiež odlišuje od Boha Otca!
A k tvojmu príspevku....zabudol si na niečo z toho 13 veršu spomenúť! ..."A ktorému z anjelov kedy povedal: " Ano,......povedal to len svojmu prvorodenému anjelovi! To slovo -"ktorému",.....nemá vylučovací akcent,....ale zdôrazňuje výnimočnosť prvorodeného syna,anjela! Musíš vnímať celý kontext,....a to nielen listu Hebrejom,ale celej Biblie!
Ján hovorí jasne...."ten kto je poslaný/Ježiš/ je menší,ako ten ,kto posiela/Otec,Všemohúci Boh/"! Ak už neveríš Ježišovým slovám,..."že Otec je väčší ako on"!?


17.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 12. 2015, 23:47 avatar
Stefan,....tak to tam nie je! Slovo ..."žiadnemu" ...tam len ty vidíš!
Citujem dané slová....." A ktorému z anjelov povedal kedy: Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh? "
Teraz tam za slovo -"anjel" dosadím slovo hocijaké/človek,vojak,politik,...atd/
"A ktorému z ľudí povedal kedy: Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh? " ....vylučuje táto veta,že daný človek/ľudko- /,....nie je už človek? Nie! Len poukazuje,....že niekto ,niekoho uprednostnil,povýšil!
Ale ako som napísal,....desiatky iných tvrdení 1 a 2 kapitoli Hebrejom to vylučujú,že by Ježiš bol Bohom,....a to si si nevšimol.
Si ako malé ,trucovité decko,ktoré sa nechce vzdať svojej jednej hračky! 


36.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   9. 12. 2015, 19:06 avatar
shagara 17...toto tvoje tvrdenie je iba sprostá manipulácia,ktorá ti možno vystačí na nevedomých ľudí na ulici...
Je tam zreteľne napísané:----a stal sa o toľko VYŠŠÍM od anjelov---a toto ho dištancuje od akéhokoľvek anjela.
Kto tu je to decko???


37.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 12. 2015, 19:33 avatar
" stal sa o toľko VYŠŠÍM od anjelov" >>> Myslim, ze Shagara to chape tak, ze je rozdiel a JE o tolko vyssim a rozdiel stal sa..
Akoze bol anjelom a stal sa o tolko vyssim od ostatnych...


38.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   9. 12. 2015, 21:41 avatar
37 rozumiem,ale z tejto kapitoly som to vybral len námatkovo.Dajú sa vybrať snáď ešte výstižnejšie časti,napr.:
--skrze ktorého stvoril aj svet--tu sa píše,že BOH tvoril svet prostredníctvom Syna...žiadny anjel sa nemohol zúčastniť na vytvorení sveta
---udržuje všetko svojím mocným slovom--takisto žiadny anjel sa nepodieľa na takom niečom atd.
O jeho mene som písal v 1.


42.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 12. 2015, 06:25 avatar
Anjeli su synovia bozi... o tom sa pise kdekolvek v biblii..

(Inak len na margo.. neverim, ze JK je anjel)

Skor su zaujimavejsie dalsie verse

5 Veď kedy komu z anjelov povedal: "Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil" a opäť: "Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom"?
6 A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: "Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli."

13 A kedy ktorému z anjelov povedal: "Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám"?
14 Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu?

Nepovedal, lebo vsetci su sluzobnymi duchmi!


80.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 12. 2015, 01:58 avatar
36......ak by bol Ježiš Všemohúci Boh,......tak tvrdiť ,že je vyšší od anjelov bo bolo pre mňa zbytočným tvrdením, a bolo by to úplne od veci. To nemusí nikto dokazovať,že Boh je vyšší od anjelov.
A Ježiš je právom vyšší,....je totiž vodca anjelov a je i prvorodený syn Boha Jehovu! A tie bol právom "povýšený" za svoju zásluhu pri výkupnom!
Ak by bol Ježiš ten "Najvyšší",...tak po svojom povýšení od Otca už musel byť -Najnaj samVyšší! 
Stefan......len tak dalej!
Ježiš je "Odleskom Boha". Ak by bol Boh/Všemohúci/,....tak by to opäť nesedelo! Znázornenie poukazuje ,že Ježiš len čiastočne odrážal slávu svojho Otca.
A tí "nevedomí ľudia" z ulice sú v mnohom na tom lepšie ako ty Stefan! Teba nepresvedčí ani sám Boh,....keby zostúpil! Alebo traja bohovia?
A ked Boh nie je hlavou Krista,......tak ani Kristus nie je hlavou zboru,.....a ani muž nie je hlavou ženy!
Feministky si ťa za toto tvrdenie nedajú,....ver! Len neviem čo Kristus? Zeby naozaj nebol hlavou cirkvi on,ale pápež?


11.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 12. 2015, 01:42 avatar
A ešte jeden fakt! Preklad druhého prikázania /Ex.20:7/ je nesprávny,....ked niektoré texty poukazujú ,že sa nesmie vyslovovať "Božie meno nadarmo"! Pravý výklad s podporou ostatných prekladov a originálov, a biblických učencov/trinitárov/ je ten,.....že Božie meno sa nemá vyslovovať ----"nehodne,nedbalo,falošne/pri prísahe/,nemá sa zneužívať,alebo používať ako nadávka/Jehovista,....atd". Viac na .......www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
-----------------------------------
A tak je isté,....že Božie meno sa má používať, a nie ho nahradzovať titulmi!


12.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 12. 2015, 03:03 avatar
Logika trinitárov.............."Keď uplynulo štyridsať rokov, zjavil sa mu na púšti pri vrchu Sinaj anjel v plameni horiaceho kríka. "........Sk 7:30,.....správne čítate-"anjel"!
Ale daný text,verš pokračuje...."Keď to Mojžiš zbadal, divil sa tomu, čo videl. A keď prišiel bližšie, aby sa na to pozrel, zaznel Pánov hlas: 32 ‚Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba.‘ "
Keby som bol Stefan tebou,tak by som tvrdil nasledovné......"vidíte,tu máte čierne na bielom,že Boh Abraháma ,Izáka a Jakoba je anjel"!
A citujem túto pasáž aj z SZ.....2. Mojžišova 3:6
"6 A ďalej povedal: „Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakobov.“+ Tu si Mojžiš skryl tvár, lebo sa bál hľadieť na [pravého] Boha."
Samozrejme, /ja som hlúpy sektár/ ale múdry Stefan sa nebude zamýšlať nad tým,......ako to,že Mojžiš videl Boha,ked Biblia tvrdí,..."že Boha nikto nevidel",...a že ...."keby ho niekto uvidel,tak by nezostal živý"!....a predsa on /Mojžiš/prežil!
Ale ,čo nám to hovorí? Nuž,....že ak anjel je tu nazvaný menom Boha,....tak potom aj iný anjel /Ježiš/ mohol byť kludne spájaný s týmto menom,ako jeho zástupca,posol. A to skutočne aj Ježiš bol!
Samozrejme,...z tejto kapitoly môžme vidieť,že aj iný anjel ,pri inej činnosti,zastupoval Boha......"vy, čo ste dostali Zákon odovzdaný anjelmi,"
Ale ,ako to je potom,......ked iná správa hovorí,že im ho dal sám Boh?!
Citujem......... "Jahve mi dal dve kamenné tabule, popísané Božím prstom, na ktorých boli všetky slová, ktoré vám v deň Zhromaždenia Jahve hovoril na vrchu zo stredu ohňa. 11 Po štyridsiatich dňoch a štyridsiatich nociach mi dal tie dve kamenné tabule, tabule zmluvy. 12 Jahve mi povedal: "Vstaň! Rýchlo odtiaľto zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, sa zvrhol." Opäť potvrdenie,že Jahve je anjel? Nie! Jahve/Všemohúci Boh/ používal iba anjelských zástupcov na odovzdávanie posolstiev,zákona,...atd. A jedným z týchto anjelských zástupcov bol aj Ježiš! Teda,.....aj ked je na anjela / a hocikoho iného/uplatnený titul-"Boh",....alebo aj samotné meno Boha-"Jahve",....nedokazuje to,že daný anjel je Všemohúci Boh! Boh sa totiž nemôže zhmotniť,a prísť na zem. To je detinská predstava trinitárov! Boha "nemôžu obsiahnuť ani samotné nebesia" ,.....ako hovorí Písmo! A nie ešte ľudské telo!


13.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   7. 12. 2015, 08:53 avatar
shagara...---Ale telesný /PSYCHÉ,PSYCHICKÝ,DÉMONSKÝ / človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne /DUCH,PNEUMA / posudzovať. ---1Kor.
Je to presne tvoj prípad.Nechápeš veci Božieho Ducha a snažíš sa všetko vysvetľovať ľudskými výmyslami.
A prečo démonský?
Jak3---Tá múdrosť neprichádza s hora, ale je pozemská, telesná, DÉMONSKÁ.
Keby si rozsudzoval veci duchovne /pneuma/,zistil by si,že trepeš piate cez deviate.V Zach.3.kap. je Anjel Hospodinov,ktorý je vzápätí opísaný,ako samotný Hospodin a hovorí:
---Ale HOSPODIN riekol satanovi: Nech ťa potresce HOSPODIN, Satane...---...tu nehovorí,že JA ťa potrestám.ale Hospodin.Z toho textu je jasné,že ide o KRISTA.


15.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 12. 2015, 23:36 avatar
13,....vôbec nechápem tvoje reakcie! Dal som zrozumiteľné príklady a vysvetlenia,....že ak aj sa opakuje nejaká stať na ..."človeku,anjelovi a na Bohu",.....tak to neznamená ,že všetci sú bohovia!
Tiež som uviedol niečo z mnoha príkladov,že ak aj je v Písme niekto označený ako "Boh,Elohim,JHVH,atd",....tak to ešte neznamená že je Všemohúci Boh!
Takto sa nemôže vykladať Písmo! Môže,....ale je isté čo čaká tých,čo takto robia?!
A aj s tým Zachariášom rozprávaš od veci......."Jahveho anjel povedal satanovi: "Nech ťa Jahve skára, satan! Nech ťa skára Jahve, ktorý si vyvolil Jeruzalem." Botekov,katolícky preklad.
A aj ked iné preklady tvrdia,....ako ty píšeš,....stále neviem,čo si tým chcel povedať? Že Ježiľ ako "anjel Pána" je Boh? Ved to tvrdím aj ja,...že Ježiš je anjel, a boh,Boh,....ale nie Všemohúci Boh!

Jamieson-Fausset-Brown Biblie Komentár

2. Lord-Pán, týmto sa identifikoval s "anjel Pána (Jehovu)" (Zec 3: 1).......ale logika hovorí,......že daný anjel Pána len zastupoval svojho Boha/a hovoril ako Boh,JHVH,......ako som už predostrel na daných textoch z predošlého príspevku.
Tu sa nedá poprieť ,...že tu ide o anjela. Ak tvrdíš,že je to Ježiš,syn/ako tvrdia niektorí trinitári,/,....tak musíš potom stáť aj za tým,že je to anjel!/anjel Pána/ ...nie samotný Pán,JHVH!!!!! A ak by mal byť Ježiš identifikovaný s JHVH,tak by ho "skáral" sám,...a nie by sa odvolával na JHVH,Jehovu!
Opäť,....Ježiš nie je Všemohúci Boh.......Hlavne ak veríme Ježišovi,...že Boha nemôžme vidieť!


18.
označiť príspevok

Lemmy muž
   7. 12. 2015, 23:49 avatar
Shagara, kto sú trinitári? Sú to veriaci, ktorí tvrdia, že Ježiš bol na kríž prichytený tromi nitmi? Tri nity.


20.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 12. 2015, 23:51 avatar
18,....to sú tí,čo nevedia rátať do troch!  


14.
označiť príspevok

milky945 muž
   7. 12. 2015, 23:10 avatar
štefan, čítal som 1 síce celé ale len povrchne. Dovoľ mi preto len krátku reakciu na pár vecí. Som vlastne len čitateľ Písma.

1. Je Ježiš Kristus Úplný BOH a zároveň úplný človek?
Na túto otázku by som sa bál odpovedať kladne, lebo to isté o sebe tvrdil egyptský faraón. Nepamätám si teraz ktorý. Pripomínam, že Egypt bol miestom hriechu, z ktorého Boh vyslobodil / vyviedol svoj ľud. Na takom mieste určite nemohla vzniknúť myšlienka nejako v súlade s duchovnou pravdou. Alebo myslíš, že Boh dal faraónovi poznať hlboké tajomstvo o Ježišovi Kristovi, nad ktorým si teraz lámu hlavu teológovia?

2. Ježiš Kristus a Boh otec sú jedno. Ale ako sú jedno?
Ak sú jedno bytostne / matematicky, potom mi prosím vysvetli smrť a vzkriesenie Krista. Ako mohol zomrieť nesmrteľný Boh? Ako mohol sám seba potom ako mŕtvy vzkriesiť?
Ježiš Kristus hovoril, konal a myslel ako jeho Otec, ako náš Boh. A v tom sú jedno, preto sú jedno. Pozri sa na Ján 14, tam sa rozpráva o tom s Filipom. Tak tomu rozumiem / verím.

Zatiaľ len toľko, možno sa neskôr zmôžem na viac po dôkladnom prečítaní 1 a ostatných príspevkov.


26.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   8. 12. 2015, 14:44 avatar
milky...ad1..je to BOH,lebo tak hovorí Písmo a je to človek,lebo tak hovorí Písmo / napr.Pavol/
ad2..Otec a Syn sú jedno.Nepíše sa ,že jeden.Podľa Písma Pána Ježiša vzkriesil BOH.V Jánovi KRISTUS hovorí ---zborte tento chrám , a vo troch dňoch ho postavím---....---Ale on hovoril o chráme SVOJHO TELA---
On nehovorí,že ho postaví niekto iný,ale on sám...
Takže ja to chápem tak,že ho vzkriesil BOH presne tak,ako hovorí.


49.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 12. 2015, 22:31 avatar
26,....Stefan asi nečítal celé Písmo? ....lepšie je niečo vytrhnuť z kontextu na podporu svojej nebiblickej náuky?!
Dané vyjadrenie je len istým výrazovým,biblickým prostriedkom. ) Jeden biblický učenec sa vyjadril: „Je nemysliteľné, že by niekto dokázal vzkriesiť sám seba — ani Kristus nie.“
-----------------------------------------------------
"Lebo ak tvoje pery vyznávajú: "Ježiš je Pán" a vo svojom srdci veríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený." Rim.10:9
Rim.4:24
"lebo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána."
Skutky 3:15
"15 pričom ste zabili Hlavného Sprostredkovateľa života. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, čoho sme my svedkami."
1 Petra 1:21
"21 ktorí prostredníctvom neho veríte v Boha, toho, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby vaša viera a nádej boli v Bohu"
Skutky 13:34-35 /cituje sa tu Žalm 16:10/
"A to, že ho vzkriesil z mŕtvych s určením, aby sa už nevrátil do porušenia, vysvetlil takto: ‚Ja vám dám milujúcu láskavosť voči Dávidovi, ktorá je verná.‘ 35 Preto aj v inom žalme hovorí: ‚Nepripustíš, aby tvoj verne oddaný videl porušenie".
......atd.
Teda,....musíš to chápať tak,.....ako to chápe Biblia!
Súhlasí milky945


16.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 12. 2015, 23:39 avatar
Sú traja,....ale sú zároveň jedno. Je to poriadna blbosť,......ale musia tomu veriť,....inak by neboli praví kresťania! 
Je to nepochopiteľné tajomstvo,.....a o tom sa nediskutuje,....tomu sa musí veriť,lebo to niekto z teológov povedal! 


21.
označiť príspevok

elemír muž
   8. 12. 2015, 06:32 avatar
Milky v tomto prípade dávam za pravdu shagarovi, lebo to čo píšeš sú naozaj ľudské výmysly, ktoré môžu byť aj od toho druhého.
Sú ľudia, ktorý uverili, že ježiš je boh aj na základe tomášovho: Pán môj a boh môj.
Ale ja som uveril otcovi, ježiša Krista, ktorý hovorí ústami petra apoštola: Ty si syn boží, mesiáš. A nič viac.
A to doporučujem aj tebe, : Ver radšej bohu otcovi Ježišovmu, ak to, čo si vymysleli ľudia, akokolvek boli svätí. Lebo svätý, ktorý je skutočne svätý aj u Boha, môže veľmi pomôcť ku spaseniu, ale spasiť môže len Ježiš so svojim otcom.

A preto ja radšej verím im. Ani Tomašovi a v Jánovi, tam to tiež nie je napísané, tak načo robiť z človeka, ktorého ctíme a nutne potrebujeme to, čo vôbec nie je. Ak by teba niekto nazval, že si prezident, určite by si sa urazil, prečo si nemyslíte, že aj Ježiša to bolí.


22.
označiť príspevok

veriaci-4
   8. 12. 2015, 07:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

fajer
   8. 12. 2015, 07:41 avatar
elemír je tlčhuba ako Tomaš Akvinský, hovno vedel ale vedel to presne....


25.
označiť príspevok

milky945 muž
   8. 12. 2015, 13:56 avatar
elemir, buď konkrétny! Čo sú ľudské výmysly, z čoho ma obviňuješ? Ja pochybujem, že si pochopil hoci len percento z textu v 14.


24.
označiť príspevok

elemír muž
   8. 12. 2015, 09:58 avatar
Veriaci 4 neposudzujem ľudí podľa viery, ale podľa toho, čo hovoria a to, čo píše teraz shagara je podľa evanjelia a zodpovedá to tomu, čo tam je napísané. Keby si to trošku sledoval, zistil by si, že je nemôžem byť jehovistom preto, lebo , ako to aspom shagara napísal, neuzávajú slová z poslednej večere. Teda ako všetky odštiepené cirkvi, v prvom rade zahodili to najhlavnejšie a toje živá Ježišova voda, o ktorej sa rozpráva so samaritánkou pri studni a nikde inde tak podrobne nevysvetľuje, ako to funguje a preto tvrdím, že štiepenie nie je ježišove, lebo sa stráca podstata evanjelia.
Ja to na omši doslova prežívam a duchovne žijem, to sa nedá ani opísať, ale čo je pravda, to je pravda. Pre mňa platí evanjelium, ako celok a nie, čo sa mi hodí a čo nie. A ak tam boh otec ustami Petra povie, že Ježiš je syn boží a mesiáš, tak nemám právo a ani morálnu potrebu, aby som si vymýšľal niečo iné. Ja som uveril ježišovmu otcovi, lebo sa na neho spolieham a tie veci, ktoré nie sé v evanjeliu a ty ich veríš, potom sa spoliehaš na toho, komu si uveril, ale kto ťa môže spasiť okirem ježiša a jeho otca ,ak sa na nich nespoliehaš, alebo si uveril niečo iné niekomu inému, čo vymyslel človek a čo vymyslel človek, môže byť aj od toho druhého.
A ak sa náhodou v tomto s jehovistami zhodnem, a je viacej vecí, v ktorých sa s nimi zhodnem, tak neprestanem byť katolík a nepôjdem k nim, lebo majú mnohé veci, v ktorých sa s nimi nezhodnem, ale nebudem ako idiot, ktorý ak nenávidí jehovistov, tak nenávidí aj pravdu, ktorej tak isto veria, ako ja. Preto som shagarovi napísal a neviem či aaj nie vickrát, aby sa vrátil ako katolík ku katolíkom, čo on odmietol, tak isto, ako ja odmietam ísť do cirkvi, kde nie je spoveď, ,príjímanie, omše a ruženec k matke božej. a tď. a to nie sú len jehovisti, to sú takmer všetky ostatné cirkvi odštiepené od petrovho stolca.
Veriaci, neodsudzuj nikoho, nakoniec rozhodne ježiš, ale my teraz ani poriadne nevieme, podľa čoho bude rozhodovať a ja som sa spolahol na evanjelium, tak ako ho napísal a nie na dodatky, čo k tomu niekto dopísal, čo si myslel, že je múdrejší ako ježiš.
Každý sme veriací preto, že veríme a každý sa pri tom na niekoho spliehame, komu sme uverili a teda ak niekto uveril lutherovi, či nejakému američanovi, čo vydáva knihy, či alahovi,splieha sa na jeho spsenie. Ja som uveril ocovi a jeho synovi a na nich sa spolieham. Veď aj niektoré dogmy, niektoré učenia svätých otcov, sú to, čo si myslím aj ja ale Ježiš povedal, je to tvrdý pokrm, ktorý by ste teraz nezniesli a teda celá pravda bude zjavená amožno tam bude veľa vwecí u dogiem a učení, ale teraz, sme v stave vedomostí, ktoré nám Ježiš jasne určil evenjeliom. Predstavte si, že by žitný klas mal obilieod spodu zeme a nie iba navrchu a Ježiš zobral steblo a palcom a ukazovákom potiahol hore a asi 10 cm od vrchu zastal a povedal: toto vám musí stačiť.
Ja si nič nevsugerujem, včera som bol napríklad na omši nepoškvrneného počatia matky božej a necítil som nič, takmer nič, ako pri iných omšiach to spontánne cítim. A tým so zase dostal potvrdenie, že nie je to pravda a teda ani dedičný hriech. Aký to je sviatok nepoškvrneného počatia na základe vymysleného dedičného hriechu.
Kto si kedy zodpovie uvalenie hriechu na nevinné deti, a matka, ak sa k nej modlíme a cítime odozvu na naše modlitby, je v duchu s nami tu a toto musí počúvať tiež, akoby sama nevedela, ako to všetko prežila ? Toto nechápem logiku tých ľudí,čo to vymysleli a ešte to pribili hriechom proti duchu svätému, že je to bohom dané a bohom stanovené.


27.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   8. 12. 2015, 14:55 avatar
elemír BOH nemá matku
Súhlasí milky945


28.
označiť príspevok

Lemmy muž
   8. 12. 2015, 15:21 avatar
Možno má matku, len je neznáma.

U ľudí je to občas naopak, matka je známa, len otec je neznámy.

Ale neviem, keď ľudia boli stvorení pod obraz boží.


29.
označiť príspevok

Nadja žena
   8. 12. 2015, 15:22 avatar
Boh môže mať, čo chce, lebo je všemocný...


62.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 12. 2015, 10:46 avatar
27,.....ak je Ježiš súčasťou trojice a je Všemohúci Boh,....tak by som si tým nebol istý!
Ale to je len fabulácia,hypotetická predstava,....nepravda! Boh je len jeden a tým je Jehova,Otec Ježiša!


32.
označiť príspevok

fajer
   9. 12. 2015, 13:41 avatar
elemír si na dobrej ceste stať sa ateistom, ....


30.
označiť príspevok

majko1 muž
   8. 12. 2015, 15:23 avatar
Ja som sa raz ožral pod obraz boží, ale neviem aký to malo cirkevný význam........   


34.
označiť príspevok

Korund
   9. 12. 2015, 14:21 avatar
To znamená, že si prijímal pod obojím . :-) :-) :-)
Súhlasí majko1


35.
označiť príspevok

majko1 muž
   9. 12. 2015, 14:24 avatar
Ale nič som nezvestoval, iba som grcal.........       


33.
označiť príspevok

elemír muž
   9. 12. 2015, 14:17 avatar
stefan 5 27
nerozumiem, čo myslíš, to akože ja som niečo také napísal ? Bližšie to rozveď.


39.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   9. 12. 2015, 21:51 avatar
elemir ,napísal si : príjímanie, omše a ruženec k matke božej
Tak som ti napísal,že BOH nemá matku.
Mimochodom,nemohol si uveriť Otcovi,keď si neuveril Synovi----A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal---


40.
označiť príspevok

elemír muž
   9. 12. 2015, 22:10 avatar
štefan už si sa do toho zaplietol, ako chrbtový kôš.
Príde čas, ba už je tu, keď sa budeme bohu klaňať v duchu a pravde a nie s chrbtovými košami kadejkých pletencov, čo sme tu povymýšľali.
Stále nechápem, ako si vydedukoval z vety: príjimanie, omše a ruženec k matke božej, .... že Boh má matku?


43.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 12. 2015, 06:27 avatar
Mozno to vydedukoval pre katolicke veelmi oblubene pouzivanie frazy "matky bozej" a "bohorodicky"..
Ak si vsimnes tak "k matke bozej" si pouzil sam v tom prispevku..


41.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   9. 12. 2015, 22:26 avatar
elemir...keď niekto napíše "matke božej",tak ho upozorním,že BOH nemá matku
Súhlasí Wolfe


44.
označiť príspevok

elemír muž
   11. 12. 2015, 01:34 avatar
neviem kedy si začal uvažovať, že boh má matku a na základe čoho, alebo kto ťa doviedol k takej kravine.
Pôvod Boha otca ježiša predsa nikto nerieši, pôvod ježiša, jeho syna, ktorý bol prvotinou jeho stvorenstva, je jasný, ježiš má dva pôvody: Duchovný, ktorý získal pri jweho svoprení jeho Otcom a telesný, keď sa narodli podľa rodostromu od Adama z matky božej ako človek. A matka božia je preto božia matka, že porodilia syna boha. Ak pani Nováková porodí syna pánovi kováčovi, je kováčová, lebo jej syn má meno svojho otca kováča a teda matka by mala mať priezvisko také, aké majú jej deti, aby sa vedelo komu tie deti porodila.
teda aj matka božia nie je božia preto, lebo porodila boha, ale preto, že porodila božieho syna. Ak by som zobral prípad pani niovákovej, tak mária mala prebrať priezvisko po bohu, lebo mu porodila syna a mala by sa volať Bohová, Boháčová , Bôžiková, ale najlepšie je asi Božia. Neviem, či vtedy mal ludia aj priezviská,ale ak by mali, určite by sa volala božia, lenže aj tu je jeden háčik, že Jozef, ako otec bol posledný člen ježišovho rodostromu a nie boh a potom by nemala byť božia, ale prevziať priezvisko po jezefovi, ako priameho potomka po adamovi.
Z evanjelia je jasné, že prizviska neboli , ale boli označenia ako synovia zebedejovi, alebo ten e ten, ktorý má otca jorefa, teda jozefov, atˇ. Ale zase Judáš Iškariotský, to iškariotský už vyzerá ako dnešné priezvisko.
Takže matka božia nie je božia preto, že prorodila boha, pretože bohovia sa nerodia a nezomierajú a sú len duchovia, ktorým netlčie srdce a teda večne duchom živý, na čo sa spoliehame aj my po smrti, Teda ježiš kristus nie a nemôže byť boh, aj podľa týchto vecí, ale je boží syn a ona je jeho telesná matka. lebo duchovný ježiš hovorí, že pred tým než bol tento svet, já som bol.
lebo jeho otec ho stvoril ako<prvotinu stvorenstva a jemu stvoril tento svet.


45.
označiť príspevok

fajer
   11. 12. 2015, 07:27 avatar
ja len neviem prečo si boh neuplácal ježiša s hliny ako Adama, ale musel spraviť s Márie kurvu a s Jozefa paroháča...


47.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 12. 2015, 16:57 avatar
Primitiv!


46.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 12. 2015, 16:57 avatar
" Ak pani Nováková porodí syna pánovi kováčovi, je kováčová, lebo jej syn má meno svojho otca kováča a teda matka by mala mať priezvisko také, aké majú jej deti, aby sa vedelo komu tie deti porodila. " >> Aj rozmyslas nad tym co kopirujes, alebo prose len kopirujes?

Bozia je privlastnovacie pridavne meno, nie priezvisko...
Kovacova sa berie ako ze je to zena muza s menom Kovac.., nie preto, ze mu porodila dieta s menom Kovac.. ty brdo taku kravinu som uz davno necital..

A nehovori sa to preto, ze niekomu porodila dieta, ale preto ze je matkou dietata.
Ved nepoznas dielo Chram matky bozej v Parizi?

sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Pojem Theotokos, grécky ???????? (rusky ??????????, Bogorodica) znamená „nositeľka Boha“ či „Božia rodička“,
A blbost je to ako jednym tak aj druhym sposobom..
Súhlasí stefan 5


48.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   11. 12. 2015, 21:52 avatar
elemír...ak si tento príspevok nemyslel ako vtip,tak vážne uvažujem,kedy naposledy som čítal tak dlhý článok a každá veta v ňom bola hovadina.Zatiaľ boduješ.Také niečo som ešte nečítal.
Súhlasí Wolfe


60.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 12. 2015, 10:44 avatar
Elemír,......stačilo napísať,že Ježiš bol Boží syn ,a mocný boh,..........a nie Všemohúci Boh!


50.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 12. 2015, 08:17 avatar
stefan, veď práve preto veríš kravinu. ja som tiež nikde v evanjeliu nečítal, že ježiš je boh, a kolko razy som ho kvôli tomu prelistoval. A pri tom boh, teda jeho otec na ježišovu otázku : za koho ma považujete vy, odpovedal ústami Petra: Ty si syn boží, mesiáš a teda aj matka, ktorá porodí božieho syna, je božia matka, je mtka syna boha, ktorý syn nemôže byť boh. !!!!!!! Kto toto neuveril, neuveril otcovi ježiša krista, teda samotnému bohu, v koho potom veríte, v toho, čo vám povedal to, čo nie je napísané v evanjeliu ??????? A kto to prosím vás je a o čo vám vlastne ide ? lebo ak by vám náhodou išlo o spasenie, tak tým by ste sa spliehali na to, že vás spasí ten, čo vám to povedal ! Ale jediný na spasenie je tu Ježiš so svojím otcom a nemôžete slúžiť dvom pánom, alebo jednému slúžite a druhého nenávidite a naopak.
Bohu sa musíme klaňať v duchu a v pravde a jediná pravda je evanjelium, a to ostatné, čo je od človeka, môže byť aj od toho druhého. Túto hrozbu neberiete do úvahy ????
Aby satan mohol žiť, musí nás klamať a jediná obrana pred týmto klamom je evanjelium. Čisté bez akých kolvek dodatkov a vytrhaní. A kolkí najsvätejší si myslia, že ich sa to netýka ????????
Verte si čo chcete, ja tu nechcem nikomu nič nanucovať, ja iba píšem, o čom som presvedčený ja a načo sa já spolieham, tak ako som to pochopil ja. A svoju istotu vidám v tom, že deno dene cítim odozvu na moje motlitby a iné praktizovanie viery.
Ježiš predsa nie ne nejaký tajtrlík, ktorý potrebuje dôstojnícky kabát, aby mohol drbať bažantov. Ježiš je inteligencia o niečom inom, čo ste vy nepochopili., lebo jeho sila nie je v širokých pleciach a generálskej uniforme, ktorú mu niekto nasilu navliekol, ježiš je sila podľa evanjelia, čistého, ako je on sám so svojou pravdou. Iba s tou pravdou, v ktorej sa máme klaňať jeho otcovi a ta poravda je čistá a nepoškvrnená iba vtedy, ak z nej nič neodoberieme a ak k nej nič nepridáme. Lebo povedal jasne, mám pre vás toho ešte veľa, ale to je tvrdý pokrm, ktorý by ste nezniesli, ale príde duch pravdy, ktorý z môjho zoberie a povie vám, čo máte robiť. Lebo každý, kto dospeje, mláti s ním sex a už stratil duchovnú čistotu a len milosrdenstvo boha a ježiša ju môže odpustiť a odpúšťa, lebo aj Ježiš bol v ľudskom tele a vie, aká je to sila, ako to vie na sebe každý z nás, a svojím milosrdenstvom robí všetko, aby naša spása na tom nezastala aj keď sme týmto hriešny.
Aj Tiomáš povedal Ježišovi: pán môj a boh môj. A uverili ste to Tomášovi, že ježiš je boh ?:??? Ja nie, lebo sám jeho otec hovorí, že je syn boží a mesiáš.


51.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   12. 12. 2015, 08:21 avatar
A čo toto Elemír: Ja a Otec jedno sme??? Ján 10/30.


52.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   12. 12. 2015, 08:32 avatar
A čo toto Elemír?: . 8Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. 9Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? 10Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. 11Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne... Ján 14/8-11
Súhlasí stefan 5


56.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 12. 2015, 10:21 avatar
Ale Otec je v kazdom, kto pocuva jeho slovo a kona jeho skutky, ci nie?
Súhlasí elemír, Shagara


64.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   12. 12. 2015, 11:08 avatar
Wolfe, nič také nie je, len slepý to nechce vidieť a namýšľa si, že to tak je. Ľudský tvor má v sebe ducha, nie BOHA!!!


59.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 12. 2015, 10:41 avatar
52,........aký Otec,taký syn! Aj dnes platí táto rovnica často. Teda,....áno, Boh Otec konal svoje skutky prostredníctvom svojho syna Ježiša. Ved aj v kresťanoch je "Boh a aj Kristus a aj duch svätý"! Sme aj mi Všemohúci bohovia?
Stále platí:.........."Boha nikto nevidel".
Ježiš povedal........„Vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi a k svojmu Bohu a vášmu Bohu.“ (Ján 20:17)
Môže mať Všemohúci Boh svojho Všemohúceho Boha? To môže tvrdiť len ten,kto myslí zadkom,nie hlavou! 
Alebo Ježiš povedal..........„Nehovoril [som] sám od seba, ale sám Otec, ktorý ma poslal, mi dal prikázanie, čo mám povedať a hovoriť.“ (Ján 12:49) Ježišovo učenie nebolo jeho; .......pochádzalo od Otca. Tak ako môžu byť jedno a to isté?
Keď dvaja učeníci žiadali Ježiša o mimoriadne postavenie v jeho Kráľovstve, odpovedal im: „Nie je to mojou vecou posadiť vás po mojej pravici a po mojej ľavici, ale patrí to tým, pre ktorých to pripravil môj Otec.“ (Matúš 20:23) Klamal ich, keď im povedal, že nemá právomoc na to, aby splnil ich žiadosť? To určite nie! Ježiš tým len pokorne uznal, že o takých veciach má právo rozhodovať jedine Boh.
............„Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že odchádzam k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja.“ (Ján 14:28) Ježiš uznal, že nie je rovný svojmu Otcovi. Tu niet o čom polemizovať!
Súhlasí elemír


61.
označiť príspevok

Nadja žena
   12. 12. 2015, 10:44 avatar
Aký otec, taký syn... no ale Adam bol synom, Boha, nie? Je teda tiež Boh hriešny?


63.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 12. 2015, 11:02 avatar
61....podla merítka trinitárov by potom aj Adam mal byť Boh! 
Nadja,....aj anjeli ,aj satan boli-"synovia Boží"!
Ale odpadli od Boha,tak ako Adam,....o tom je slobodná vôľa,...jej zneužitie,,....jej využitie !
Tu Ezechiel opisuje pád satana....."„Spečaťuješ vzor, plný múdrosti a dokonalý v kráse. 13 Bol si v Edene, Božej záhrade. Tvojím prikrytím bol každý drahokam – rubín, topas a jaspis; chryzolit, onyx a nefrit; zafír, tyrkys a smaragd; a dielo tvojich obrúb a lôžok v tebe bolo zo zlata. Boli prichystané v deň, keď si bol stvorený. 14 Si pomazaný cherubín, ktorý prikrýva, a dosadil som ťa. Bol si na Božom svätom vrchu. Uprostred ohnivých kameňov si sa prechádzal. 15 Bol si bezchybný v svojich cestách odo dňa svojho stvorenia, kým sa nenašla v tebe nespravodlivosť."
Aj preto o ňom Písmo píše ,že -"nestál pevne v pravde"! Tiež sa vzbúril proti Bohu,ako Adam.


65.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   12. 12. 2015, 11:09 avatar
Synom, to kde sa píše, nech si to idem prečítať?


69.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 12. 2015, 22:19 avatar
65.......OK....tu je to!
V Hebrejských Písmach sa výrazy............. „synovia pravého Boha“ a „Boží synovia“ vyskytujú v 1. Mojžišovej 6:2, 4; Jóbovi 1:6; 2:1; 38:7 a Žalme 89:6.
Lukáš zapísal Ježišov rodokmeň spätne až k začiatku ľudských dejín a uviedol, že .............Adam začal existovať ako ‚Boží syn‘. (Lukáš 3:38)
Nečudo,že preto je aj Ježiš nazvaný-"posledný Adam"/druhý,zástupný Adam,otec/. Obaja boli Boží synovia!


66.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   12. 12. 2015, 11:10 avatar
No vy jehovosti nie ste na to lepšie ako katolíci, len si to myslíte, že ste!!! Domýšľavosť je poriadna pliaga teda!


55.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 12. 2015, 10:19 avatar
Myslim si, rozpravam a konam presne ako moj Otec, Ja a Otec jedno sme...
Súhlasí Shagara, elemír


53.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   12. 12. 2015, 08:47 avatar
elemír...naozaj si nikde nečítal,že KRISTUS je BOH?Neviem,čo si čítal,ale v Písme je to niekoľkokrát uvedené.
----A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: BOH ZJAVENÝ V TELE, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom..---
---ktorý súc v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť ROVNÝ BOHU, 7ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom ---
---v jeho Synovi, Ježišu Kristovi. To je ten PRAVDIVÝ BOH a večný život---
---a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista---
Keby si namiesto hlúpych zjavení čítal Sv.Písmo,dozvedel by si sa ,že KRISTUS je BOH,chápal by si ,čo znamená V DUCHU A PRAVDE /lebo Pravda je Pán Ježiš / a nemusel by si tu vypisovať takéto veci.


57.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 12. 2015, 10:23 avatar
Este lepsie by to bolo, keby si to hadzal hned aj so suradnicami


67.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 12. 2015, 21:48 avatar
Cituje listy apoštolov a to už nie je evanjelium.


77.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   13. 12. 2015, 12:58 avatar
elemír...evanjelium nie je len kniha s názvom evanjelium,tak ako nemáš auto s názvom auto.Evanjelium sú všetky diela apoštolov.Ked oznámiš susedovi,že ak uverí v KRISTA bude spasený,oznámil si mu evanjelium,lebo inými slovami dobrú zvesť.
Súhlasí Wolfe


58.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 12. 2015, 10:29 avatar
53............ano je Boh! To nikto nespochybňuje. Ale nie je Všemohúci Boh.
Hebrejské slovo šaddaj i grécke slovo pantokratór sa prekladá ako „všemohúci“. Obidve slová sú v pôvodných jazykoch opakovane uplatňované na Jehovu, Otca. (2. Mojž. 6:3; Zjav. 19:6) No ani jeden z týchto výrazov nebol nikdy použitý na Syna alebo na svätého ducha.
"Je mnoho bohov a pánov",...........„Pre nás je skutočne jeden Boh, Otec, z ktorého je všetko.“ (1. Korinťanom 8:5, 6) Áno, pravý Boh je iba jeden.


68.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 12. 2015, 22:15 avatar
53....Stefan....rád opakuješ naučené texty,frázy! ...Ale máš pravdu.....Boh bol ,ako píšeš ...."zjavený anjelom". A tým anjelom bol jeho syn Ježiš!  
A Ježiš nikdy nekonal ako satan,....ktorý chcel byť rovný Bohu a chcel uchvátiť uctievanie pre seba. Ak by si vysvetloval daný text ako to robíš,...tak z Ježiša robíš nového Božieho odporcu!
Chápať daný text ako trinitári je rúhanie Bohu i zdravému rozumu!
Tak ako prekrútenie textu,..."že Ježiš je pravý Boh".
Stefan,....v Písme je asi 10 -20 textov,ktoré ako tak sa trinitárom podarilo našiť na nebiblickú trojicu. Ale zvyšok Písma ,...stovky textov tvrdí presný opak! Rozumnému by stačilo jedno vyhlásenie..."Boha nikto nevidel"!
Môžeš znásilňovať biblické texty,a obhajovať ľudskú náuku RKC,...ale tým sa odpisuješ pred Bohom pravdy,jediným Bohom,...ktorý nemá dve dvojičky! Je sám Najvyšší,....a to nezmeníš ani ty!
V diele The Encyclop?dia Britannica sa píše:.............. „V Novom zákone sa neobjavuje ani slovo Trojica, ani jasne formulovaná náuka o nej a ani Ježiš a jeho nasledovníci nemali v úmysle protirečiť šeme [hebrejskej modlitbe] Starého zákona:............ ‚Počúvaj, ó Izrael: Pán, náš Boh, je jeden Pán.‘ (Deut. 6:4).“.....a nie traja!


74.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   12. 12. 2015, 23:12 avatar
68...sh...zase to isté...kopec textu ...a nič...prečítaj si namiesto rôznych encyklopédií Bibliu,snád pochopíš.Držím palce.


81.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 12. 2015, 02:03 avatar
74......Stefan,....ale ty si ju poriadne ešte nečítal. Daj si dole trojičné okuliare a porozumieš.
"A ty, ó, Daniel, utaj tie slová a zapečať knihu až do času konca. Mnohí sa budú potulovať a [pravé] poznanie sa rozhojní.“ Daniel 12:10
Tak ak stretneš nejakého JS ,tak sa opýtaj,.....za to nič nedáš,....a pochopíš ,ako je to stou pohanskou trojicou!


82.
označiť príspevok

Wolfe muž
   15. 12. 2015, 14:43 avatar
Shagara a ako presne vysvetlit "8Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. 9Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? 10Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. 11Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne... Ján 14/8-11"

Je to nieco v zmysle, ze Boh ovlada Jezisove slova a ciny? Tak ako ked sa niekedy zjavoval panov anjel a hovorilo sa mu, ze sa zjavil Boh?


83.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 12. 2015, 15:01 avatar
82,....Ježiš mal k svojmu nebeskému Otcovi mimoriadne blízky vzťah. O tom vieš! Hlboká láska k nemu ho podnecovala, aby o ňom hovoril iným — aby hovoril o jeho mene, zámeroch a vlastnostiach. Svojimi slovami, skutkami a postojmi .....teda ,dokonale napodobňoval svojho Otca — až do tej miery, že v Ježišovi vidíme .....živý obraz jeho Otca. Preto aj keď učeník Filip požiadal Ježiša slovami: ......„Ukáž nám Otca,“ Ježiš odpovedal: .......„Kto videl mňa, videl aj Otca.“ (Ján 14:8, 9)
Boh je neviditeľný,je Duch ..... my nedokážeme sami pochopiť Boha Jehovu. Preto nám Boh priblížil svoju osobnosť a vlastnosti cez človeka, ktorý ich dokonale odzrkadľoval./Ježiš-odlesk Božej slávy/
..........len keby si podtrhol všetky texty Písma, ktoré poukazujú na vzťah Ježiša a Otca,....tak by sa hned dostavil výsledok.
Tu sa píše ,že /narýchlo/.......je odleskom Boha,....učil sa od Boha,....žil v jeho blízkosti najdlhšie ako prvorodený,....bol jeho hovorcom,.......zjavoval jeho meno,....osobnosť,.....diela,.....predsavzatia,.....napodobňoval ho,....oslavoval,...vyvyšoval,....atd!
........... ak budeme teda,pozorovať Božie stvoriteľské diela, .........čítať v Biblii, čo Ježiš povedal o svojom Otcovi, ..............a všímať si, ako odzrkadľoval Jehovovu osobnosť, vyskladá sa nám prekrásny obraz Boha Jehovu. Boh sa pre nás stane skutočnou osobou. Ako keby sme ho videli očami. Samozrejme,....tomu sa hovorí ..."duchovný zrak,videnie". O tom hovorí daný text v širších súvislostiach.
A teda sa dá súhlasiť aj s tvojim záverom. Preto aj anjeli /hlavne jeho syn/používali meno Boha,...pretože ho predstavovali a v jeho mene hovorili,konali.


84.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   15. 12. 2015, 15:41 avatar
83....až teraz si uvedomujem,ako veľmi som v 46 elemírovi krivdil.


85.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   15. 12. 2015, 17:56 avatar
shagara 68...ukážem ti,aké voloviny píšeš.Bohužiaľ,nájdu sa aj tu nejakí,čo to čítajú,ba niektorí si myslia,že tomu rozumieš.
1 Tim 3,16 nehovorí,že bol zjavený NEJAKYM ANJELOM !!!
Hovorí,že bol zjavený anjelom / t.j. množ.číslo /,čiže anjeli ho videli.
Pre lepšie pochopenie angličtina: ---...justified in the Spirit, SEEN OF ANGELS,...---DOSLOVA VIDENY ANJELMI
Ak chceš dalej pobaviť publikum,daj ešte niečo...


86.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 12. 2015, 18:15 avatar
85......Stefan,....nechápem,čo si tým textom chcel povedať? Mám taký dojem,že ty už budeš citovať aj upanišádu na podporu trojice?!
Absolútne som nepochopil,....o čo ti ide? Ved je jasné,z daného textu,že "bol zjavený anjelom": To ja nespochybňujem! A teda ,že anjeli ho videli. Teda,...tvoj zámer ti vyšiel......pobavil si ma ,....aj ostatných.
Preboha Stefan,.....ty sa chytáš aj slamky aby si pretlačil trojicu do kresťanského učenia. Ale to sa ti nikdy nepodarí!
--------------------------------------------------------------------------------
Povedz nám ,ked si taký zbehlý a erudovaný,,,,,,,,,prečo satan ,ked pokúšal Krista,....tak mu núkal..."všetky kráľovstvá sveta s ich slávou",............a povedal.......... „Dám ti toto všetko, ak padneš a preukážeš mi akt uctievania.“/ak sa mi pokloníš/?
Patrí Bohu všetko,alebo nie?! Ako mohol núkať satan Bohu ,......niečo ,čo patrí Všemohúcemu Bohu?
A tiež môžeš vysvetliť,.....ako mohol satan pokúšať Ježiša,....ked Jakub 1:13 píše....."Veď Boha nemožno pokúšať zlými vecami".
Myslíš si,že satan nevedel/tak ako ty/,že kto je Ježiš?
A povedz,.....má nejaký význam pokúšať absolútne dokonalého Boha? Ja si myslím ,že nie! Aj Jakub to vedel,a preto napísal to,čo napísal!


90.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   15. 12. 2015, 19:11 avatar
Shagara..86...toto som chcel povedať...."Boh bol ,ako píšeš ...."zjavený anjelom". A tým anjelom bol jeho syn Ježiš!
Písal si v 68,že bol zjavený anjelom ...a tým anjelom bol....
Tu som ti len ukázal,aké voloviny tu vypisuješ celé dni.Samozrejme ,máš dôkladne premytý mozog,takže to chápeš presne tak,ako to tvoji otrokári chcú.Ved si otrok,nie?
Mimochodom ten úhybný manénňver v 86...to si normálne nacvičujete?


91.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 12. 2015, 19:55 avatar
90....nie" ja píšem",....ale Biblia píše že,......"Boh sa zjavoval prostredníctvom anjelov,poslov",....a i ......"syna".
A asi ti už rozumiem. Ty opäť používaš zásadu.....ak je niečo použité na Boha/zjavoval sa prostredníctvom anjelov/,.....a ked Ježiš je niekde opísaný ako ten..."kto bol zjavený anjelom",....tak si dedukoval,že on musí byť ten zjavený Boh!
Ale Stefan,.....ja už som poukázal mnohými príkladmi,že takto by sme mali v Písme stovky Bohov. Pretože rovnaké výrazy/slovné spojenia/ boli použité na "anjelov,ľudí,démonov",.....a predsa ich nemôžeme dávať vo všetkom do súvisu s Bohom. Alebo s jeho synom!
Príklad......Immanuel sa prvý krát naplnil na Izaiášovom synovi ,ktorý slúžil ako "znamenie",....a pri väčšom spĺňaní sa naplnil v osobe Ježiša Krista. Keby som mal taká schopnosť vykladať Písmo ako ty,...tak by som mohol tvrdiť,že Izaiášov syn bol všemohúci boh,......lebo je nazvaný Immanuel.
Je síce pravda.......že,Biblia nezjavuje, čí syn je Immanuel. No keďže malý Immanuel má slúžiť ako znamenie a Izaiáš neskôr uvádza, že on a jeho deti ‚sú ako znamenia‘, Immanuel je zrejme synom tohto proroka. (Izaiáš 8:18) Tu sa i poukazuje,...že ked bude vedieť tento chlapec už vedieť rozlíšiť dobré a zlé,že tak potom bude v časoch Izaiáša Jeruzalem oslobodení od útoku Sýrie a Izraela!
Inak povedané,........Keďže Biblia spája meno Immanuel s Ježišom,/oprávnene/ niektorí tvrdia, že tým učí, že Ježiš je Boh. No na základe takejto argumentácie by musel byť Bohom aj mladý muž Elíhu, ktorý utešoval a naprával Jóba. Prečo? Jeho meno totiž znamená „môj Boh je on“.
Stefan....nemôžeš takto porovnávať a dokazovať trojicu. To je choré! Pretože sa naštvem a dám ti tu stovku príkladov,ako je niečo citované na ľudí,a potom na Ježiša,anjelov alebo jeho Otca,......a budem svojsky dokazovať,že ten a ten človek je anjel.alebo Ježiš,alebo Boh!
Ved už som ti písal.....že v Písme mnohí trebárs predobrazovali Ježiša/Salamún,Jozef,Izaiáš,Izák,Cýrus Veľký,Dávid,...atd/,....to ale neznamená ,že bolo Bohmi!
Tiež fakt,že niekto bol "zjavený rukou anjelov",..."zjavený anjelom",...a podobne ,tak ešte nič neznamená. Ale absolútne nič! Ak ty nebudeš sledovať kontext správy a Písma,...tak si budeš pliesť aj veľrybu/čo zhltla Jonáša/,.....s tekvicou ,ktorá ho chránila pred páľavou,ked sledoval,čo sa stane s Ninive!


92.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   15. 12. 2015, 20:12 avatar
shagara..91--opýtam sa ťa ináč...dokážeš sa ako chlap priznať,že vlastne tomu nerozumieš a preto si napísal totálnu kravinu?
--ešte raz tu vložím,čo si napísal,takže bud tak dobrý a prestaň s tými trápnymi naučenými úhybnými manévrami :
" ...Ale máš pravdu.....Boh bol ,ako píšeš ...."zjavený anjelom". A tým anjelom bol jeho syn Ježiš! "
Toto si napísal,takže tu nepleť Cýra ani Izáka.
Takže tvoj fantastický "zdravý rozum" vyprodukoval toto.Zaujímavé.


54.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 12. 2015, 10:16 avatar
Napisem to trochu brutalne, ale co uz s tebou?

Katolik ked pride do galerie, zacne obdivovat farbicky, farby, mozno sa bude pytat po znacke farieb, taktiez platno atd..
Protestant ked pride do galerie, zacne obdivovat kresbu - dielo a umelca, ktory to nakreslil...

Aby to pochopili vsetci -
farbicky, platno = Maria
dielo. kresba = Jezis
autor, umelec = Boh

Poviem ti to takto, keby neboli tieto farbicky a platno, tak by si umelec vybral proste ine kvalitne, problem je, ze ten obraz nemoze rozkuskovat na X kvalitnych platien, musi ho proste nakreslit cele na jedno... To este neznamena, ze neexistuje ine, rovnako dobre platno, ale ma druhu stranu vybral si samozrejme kvalitne platno. Ale stale platno a farby su len prostriedky - nastroje.

Co by bolo ale platno a farby bez autora a teda bez obrazu?

Tak si teda obdivujte svoje farbicky a platno, my budeme obdivovat Autora a obraz..
Súhlasí Shagara


70.
označiť príspevok

Iesus_z_Nazaretu
   12. 12. 2015, 22:22 avatar
kua celý deň samé konšpirácie...že vám z toho nejebne sa čudujem  


71.
označiť príspevok

zoozoo muž
   12. 12. 2015, 22:23 avatar
komu sa neleni, tomu sa cudujem


72.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 12. 2015, 22:31 avatar
71...tomu sa zelení! Aj ja sa čudujem! 


73.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 12. 2015, 22:38 avatar
No a toto je jeden z rozdielov medzi nami.
Klein ma raz prekvapil nádherným príkladom a pýtam sa Vás, podobne ako on. Máte radi svoju rodinu, svojich príbuzných a určite si robíte veľa rodinných fotografií, ale ak idete niekde preč, určite si zoberiete so sebou niekoľko fotografii.Ale načo, ak tam sú len farebné obrázky, lenže ta fotka pre vás niečo znamená a prečo, ,lebo je tam vaše dieťa, vaša žena či iní vaší milí a príbuzní. Na čo myslíš, ak sa pozeráš na fotografiu svojích detí ?, ženy, rodičov.Určite nie na to, čo stála ta fotka a na akom je papieri, možno niekedy aj to, ale v prvom rade vidíš svoje šťastie a možno ti niekedy po dlhšom odlúčení vyhrkne aj pár sĺz,lebo ste kresťania a dobrí ľudia a tiež schopní úprimnej lásky a milujete svoju rodinu, vaše štastie, koľko ľudí na svete môže o takomto šťastí iba snívať.
A preto aj ja sa s úctou a možno, niekedy aj so zaslzenými očami dívam na podobizne pripomínajúce, máriu, či ježiša a uriote nemyslím pri tom na omalovanú sádru, z ktorej sú vyrobení, ako vy nemyslíte napapier a farbu fotografie, kde je tvoja žena, či iný príbuzný.
Ak iekto klačí pred sochou, či obrazom Márie a modlí sa ruženec, vy vidíte sartana a modlárstvo a prečo ťa niekedy niečo také nenapadne, ak sa pozerášna fotografiu svojích príbuzných.
Je to preto, lebo ti možno prebehne pred očami film spoločných zážitkov a pri pohľade na jej obraz, či sochu ti často prebehne mnoho vecí, z ktoré si jej vďačný, keď sa naplnili tvoje túžby. Tu nie je podstatné,či to vyplnila ona, alebo zariadila nejak inak ona cez ježiša,. to na beton neviem, ale viem a veľa ľudí vie a z tabuliek na pútnických miestach dosvedčuje, že pomáha a nie len v takých jednoduchých veciach.
A vy ste radšej uverili tomu druhému a nechcete využiť pomoc, ktorú ponúka, lebo hľadáte zlo a pre zlo nevidíte Ježiša. Ja tiež vidím na cirkvi veľa zla, to ste si určite všimli, ale nevzdám sa kvô§li tomu výhod, ktoré katolícka cirkev dáva človeku. Ja tak isto mám iný názor na vás , ale bojím sa vás nenávidieť, aby mi to raz ježiš nevyčítal. On povedal, kto je s nami, nie je proti nám a ja ak vidím na vás podľa mňa dobré veci, tak ich ocením, ak zlé, tak napíšem, ako to chápem ja, ale namám prečo nenávdieť,nenávisť nepatrí ježišovi. Možnoale ste to vycítili zh mojch príspevkov a možno som sa viackrát rozohnil, ale nie pre nenávisť.
Kolkí nenávidia jehovistov reformátorov, katolíkov, moslimov, ale často krát iba preto, že prvé, čo uvideli na týchto cirkvách, bolo zlo a nechali sa ním opantať a prestali hľadať dobro. Raz uivideli niečo, čo sa im nepáči a tým je všetlo automaticky zlé, dokoca aj to, čo ja znávam, ale on vraj nemá právo uznávať to isté, lebo jeho cirkev je zlá.
Mnohí nejdú do kostola, lebo tam videli zlých ľudí ! veď ale pre koho je kostol, pre dobrých, alebo pre zlých, neprišiel som liečiť zdravých a vôbec a kto sú vlastne zač, tí, čo tam videli zlých ľudí ? Kam chodia za Bohom a čo si o sebe myslia ? Nie sú náhodou ako ten farizej, čo sa prišiel do chrámu iba vychvalovať ?
ďakujem ti bože,že plním záklon do bodky, odvádzam desiatky a nie som ako ten mýtnik, ktorý nemal najmenšiu nádej na odpustenie.A ktorý odišiel ospravedlnený ?
Aj ja som videl ľudí občas, čo som si myslel, že tam počas omše nemajú čo robiť, napríklad turisti, ale nenechám si kvôli nim prepásť príležitosť na spasenie!
Prečo súdite, kto je dobrý a kto zlý a kto patrí do kostola a kto nie, to nesmiete , to môže len ježiš, vy sa takto môžete dopustiť hriechu proti duchu svätému. Na to pozor, povedali, že je posadnutý.
To nie je pokrytectvo nevidieť na cirkvi zlo, naopak, to musíte, ale až potom, keď zažijete dobro. Viete, že ja nesúhlasím s dogmami a mnohýmí učeniami, ktoré sú mimo evanjelia, ale neodsúdim kvôli tomu cirkev ako takú a vykašlem sa na vierovyznanie, pretože to, čo mi dáva, nenájdem nikde inde na svete. A preto v prvom rade vidím to dobro a až potom si nezavriem oči pred zlom.Lebo dobro je ježišove a zlo toho druhého a ja sa spolieham na Ježiša.


75.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 12. 2015, 00:43 avatar
Máte radi svoju rodinu, svojich príbuzných a určite si robíte veľa rodinných fotografií, >> Jedinu fotografiu ktoru mam, je svadobna fotografia.. a nikoho koho poznam nema fotografie svojich blizkych, alebo aspon o tom neviem..
A keby aj mal, tak sa im urcite neklania, nebozkava ich a neuctieva ich...
A nemyslim, ze by ich zo sebou bral ako nejaku prirucnu batozinu..

Ako mozes spravit obrazok Boha, Jezisa, a trebars aj Marie ked ich nikto nevidel (z tych vasich katolickych videni ako krasna pani, pani oblecena v tomto a tamto nic nie je)..

Takze ake fotky Jezisa a Marie mas?

"Určite nie na to, čo stála ta fotka a na akom je papieri," >> Dufam ze to nie je reakcia na moju 54, lebo ak ano, tak to znamena, ze si to, co som pisal nepochopil...

Mimochodom, ja si vybavujem svojich blizkych v mysli, nepotrebujem ziadne fotky..

"Ak iekto klačí pred sochou, či obrazom Márie a modlí sa ruženec" >> Ak niekto klaci pred sochou, ci obrazom Marie, tak vidime cloveka co sa modli falosnemu bohu..

"a prečo ťa niekedy niečo také nenapadne, ak sa pozerášna fotografiu svojích príbuzných." >>> Ty sa modlis k pribuznym? Aha!

"A vy ste radšej uverili tomu druhému " >> Kto uveril tomu druhemu? Ten kto sa modli k niekomu inemu ako k Bohu? Nevidis, ze ste odvadzani prec od Boha? Nenapadne a polo-lzami..

"On povedal, kto je s nami, nie je proti nám " >> Ano ked niekto vyhanal duchov v Jeho mene, nie ked sa niekto modlil v niekoho ineho nez v Boha..

", lebo hľadáte zlo a pre zlo nevidíte Ježiša" >> Ako by ste mohli vy vidiet Jezisa ked mate na ociach pricapnutu a nalepenu Mariu?

Neviem ci sa mam vyjadrovat k ostatnym veciam, pretoze taraz jeden nezmysel za druhym.. a jeden vacsi ako druhy
O akej nenavisti hovoris pre Boha?
Hovorime o nespravnom uceni, ktore nie je biblicke a teda oddaluje od Boha, nie priblizuje... to nema s nenavistou nic spolocneho..

"Mnohí nejdú do kostola, lebo tam videli zlých ľudí ! veď ale pre koho je kostol, pre dobrých, alebo pre zlých, neprišiel som liečiť zdravých a vôbec a kto sú vlastne zač, tí, čo tam videli zlých ľudí ? " >> Uz sa vyjadrujes mimo misu, takze fakt neviem o com rozpravas...

"To nie je pokrytectvo nevidieť na cirkvi zlo, naopak, to musíte, ale až potom, keď zažijete dobro. " >> Ako uz Shagara pisal, aj mali kvasok nakvasi cele cesto...

".Lebo dobro je ježišove a zlo toho druhého a ja sa spolieham na Ježiša." >>> Nie, nespoliehas sa na Jezisa. Spoliehas sa na Mariu a to je rozdiel!!!


76.
označiť príspevok

elemír muž
   13. 12. 2015, 12:50 avatar
Wolfe, konečn som ťa aspom týtmto trafil.
"Mnohí nejdú do kostola, lebo tam videli zlých ľudí ! veď ale pre koho je kostol, pre dobrých, alebo pre zlých, neprišiel som liečiť zdravých a vôbec a kto sú vlastne zač, tí, čo tam videli zlých ľudí ? " >> Uz sa vyjadrujes mimo misu, takze fakt neviem o com rozpravas...
A ešte to viacej prihrejem!
Najviac tam nechodí nadutých a nymyslených, ktorí si o sebe myslia, že všetko okolo nich je bagáž a iba oni sú majstri sveta.
A je aj lepšie, že nechodia medzi tých, čo považuju za chamraď, lebo každý, kto príde do kostaola a obzerá sa kto je tam, tak tam nemá čo robiť, lebo tam neprišiel kvôli Kristovi.
Ale oni majú tiež svoje kostoly a je ich neporovnateľne viac, ako tých kristových, ibaže do kristového kostola sa chodíme pozrať na pozdvihovanie za pár šupov, ale kolko platia tí, čo sa chodia pozerať do svojích kostolov na holé rite ????????????


78.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 12. 2015, 15:05 avatar
Hovorili sme o tom ci sa modlit k Marii, alebo nie, ci sa modlit ruzenec alebo nie. ci sa modlit k socham, takze nechapem co s tym ma spolocne chodenie ci nechodenie do kostola... preto hovorim, ze zacinas hovorit mimo misu.. kontext tvojich textov je uplne rozhadzany a tvoje texty stratili integritu
Takze ak si nieco trafil, tak svoj vlastny nos..

Ja nemam nic proti ludom co chodia do kostola, ani nie som proti chodeniu do kostola, to mas prosimta odkial?

Inak o com to hovoris o akych svojich kostoloch s holymi ritami, taketo vyrazy si uz pouzival na ateistov, ale ja nie som ateista..


79.
označiť príspevok

elemír muž
   14. 12. 2015, 00:23 avatar
máš pravdu , sorry. Myslel som naozaj len na ateistov.


88.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 12. 2015, 18:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 10:01,  Mam aj dalšie, napríklad ked ideš si umyť ruky, necháš otvorené dvere do kupelky a...
dnes, 08:09,  Ja som tiež rasista. Dokonca zastávam názor, že duševné vlastnosti sú do istej miery...
dnes, 05:13,  Ja som tiež rasista. Rozlišujem rôzne rasy. Netvrdím, že všetci ľudia sú len bieli, alebo...
dnes, 00:10,  Hlupák Kasafran ti dá súhlas, pritom: a dochází k názoru, že jde o chybu softwaru, který...
dnes, 00:06,  Vám fašistom načisto šibe z toho rasizmu, ktorým trpíte. Ty i hokejkár.
včera, 23:53,  (15) Osvietený,l opäť pletieš piate cez deviate - nuž, ale čo iné sa dá od týpka Tvojho...
včera, 23:46,  (66) Hokejis, a to obojstranne - z bielych i čiernych rovnakých figúrok...
včera, 23:39,  Ja nie som tvoj bráško Julko Tri mesiace unikal muž útočiaci na česko - taliansku...
včera, 23:37,  https://www.google.com/search?q=uspore+žiarivky&oq=uspore+žiarivky&aqs=chrome..69i57.4083j0j7&c...
včera, 23:37,  už sa len opakuješ ty blbeček, čo iné ti ostáva?...to samé teľa zo...
včera, 23:31,  Žako, žakóóó, papagáj náš, pichal by si ? Alebo sa opicháš sám ? (pred 2 minútami)...
včera, 23:31,  Kasafran to sa o tvojom prerode z bolševíka na fašistu povedať nedá. To je dosť bežným...
včera, 23:27,  Žako, žakóóó, papagáj náš, pichal by si ? Alebo sa opicháš sám ? (pred 2 minútami)...
včera, 23:26,  Žako, žakóóó, papagáj náš, pichal by si ? Alebo sa opicháš sám ? (pred 2 minútami) To...
včera, 23:26,  Osvietený, ten Tvoj prerod z mesiáša na žaka je skutočne obdivuhodne nevídaný...
včera, 23:24,  Žako, žakóóó, papagáj náš, pichal by si ? Alebo sa opicháš sám ? (pred 2 minútami)...
včera, 23:23,  Tvoj nick okokoteneho ti admin zabanoval cumel náš milaničko Miňo dviňo a ine debilnosti...
včera, 23:23,  Žako, žakóóó, papagáj náš, pichal by si ? Alebo sa opicháš sám ? (pred 2 minútami)...
včera, 23:22,  Moje nervy, moje nervy...začínam mať o neho obavy. Pôsobí nejako divne. K: Milanko! Máme...
včera, 23:20,  Podvodník nemôže. ..
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
V boji o vlastné štastie víťazí ten, kto sa nevzdáva.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(268 670 bytes in 0,224 seconds)