Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Dnes 4. 6. máme sviatok Zoslanie Ducha Svätého - Turíce. Viete o tom, že vy môžete mať 7 darov Ducha Svätého? A ako na to?

11
reakcií
1402
prečítaní
Tému 4. júna 2017, 10:26 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   4. 6. 2017, 10:26 avatar
04.06.2017 0:01-23:59Nedeľa

Miesto konania: Slovensko, všade

V nedeľu bude sláviť Katolícka cirkev sviatok Zoslania Ducha Svätého – Turíce (Svätodušná nedeľa), ktorý sa slávi 50 dní po Veľkej noci. Skončí sa tak 50-dňové veľkonočné obdobie (grécky Pentekoste – 50). Skutky apoštolov opisujú, ako Ježišovi učeníci boli pri zázraku Turíc naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť rôznymi jazykmi: „Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli: ´Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.´“ (Sk 2, 1-11)

V deň Turíc (po skončení siedmich veľkonočných týždňov) sa Kristova Veľká noc završuje vyliatím Ducha Svätého, ktorý je zjavený, daný a udelený ako božská osoba. V ten deň je plne zjavená Najsvätejšia Trojica. Od toho dňa je Kráľovstvo, ktoré ohlasoval Kristus, otvorené pre tých, čo v neho veria. Vyliatím Ducha Svätého v deň Turíc bola Cirkev zjavená svetu.

Do 4. storočia slávili kresťania na Turíce nielen koniec veľkonočného obdobia, ale aj nanebovstúpenie Pána uvedené v Skutkoch apoštolov. Keď sa vyvinulo na ďalší sviatok, začali sa Turíce sláviť samostatne. Podobne ako Vianoce a Veľká noc dostal tento sviatok ďalší deň sviatku – Svätodušný pondelok.

Korene sviatku Zoslania Ducha Svätého spočívajú v židovstve. V knihe Levitikus 23,15-21, sa uvádza tento deň ako slávnosť žatvy alebo ako deň potravín. Sviatok trval len jeden deň. Žatva sa začínala po Veľkej noci a končila sa Turícami. Podľa knihy Exodus 23,16 bola to slávnosť žatvy (Dt 16,9), teda po našom dožinky. Slávnosť sa konala na 50. deň po Veľkej noci. Ináč sa tento sviatok nazýval aj sviatok týždňov, kedy sa obetovali prvotiny úrody, preto aj deň „prvotín“ ( Nm 28,26 ). Až neskoršie sa snažili Židia dať tomuto sviatku duchovnú podstatu a začali ho označovať ako „deň vydania Zákona“. Pri tejto jednodennej slávnosti bola predčítaná kniha Rút. Pre kresťanov je v prenesenom zmysle tento sviatok takisto vďakyvzdaním za úrodu – Kristovou žatvou je založenie Cirkvi a Turíce sú jej zrodom – teda „narodeninami“.
Už tradične sa na Svätodušnú nedeľu udeľovala sviatosť birmovania mladým ľuďom. Dnes sa udeľovanie sviatosti birmovania roztiahlo na mnohé týždne a nebirmuje sa už len v dóme ale, aj vo farských spoločenstvách. Prijatie sviatosti birmovania má urobiť z mladých uvedomelých a zodpovedných kresťanov. Sviatosť birmovania (lat. confirmatio = posilnenie) dokonáva a spečaťuje krst a má byť vedomým súhlasom mladých ľudí s vierou a so spojením s Cirkvou. Sviatosť birmovania udeľuje biskup alebo ním poverený kňaz pomazaním krizmovým olejom a vkladaním ruky.
Súhlasí gabriel pb


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   4. 6. 2017, 10:26 avatar
Duch Svätý:
Sväté písmo chápe Ducha Svätého ako tvorivú silu všetkého života. Podľa učenia Cirkvi je Duch Svätý poslaný do sveta ako Oživovateľ, aby neustále oživoval osobu, slovo a dielo Ježiša Krista. Biblia hovorí o Svätom Duchu v mnohých obrazoch a volí na to výraz, ktorý má súčasne význam „dych, vánok, vietor“. Jeho pôsobenie je popísané ako „oheň“, alebo „živá voda“. Až neskôr sa symbolom Ducha Svätého stala holubica. Takzvaný zázrak jazykov nám pripomína, že hlásanie posolstva Ježiša Krista má pre celý svet význam presahujúci jazykové bariéry.
Duch Svätý je tretia božská osoba Svätej Trojice, ktorému sa vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi, lebo je tej istej podstaty a velebnosti. Duch Svätý je stredobodom teológie sv. Pavla. Nicejsko – carihradské vyznanie viery pôvodne hovorilo, že Duch Svätý pochádza od Otca. Ale v roku 675 koncil v španielskom meste Braga túto vetu rozšíril a pridal, že pochádza od Otca i Syna. Východne cirkvi odmietali toto rozšírenie prijať. Všeobecný Lyonský (1274) a Florentský (1439) koncil potvrdil platnosť a vieroučnú správnosť náuky, že Svätý Duch pochádza od Otca i Syna.
Duch Svätý je vlastne meno toho, ktorému sa klaniame a ktorého oslavujeme s Otcom a Synom. Výrazom „Duch“ sa prekladá hebrejské slovo Rúach, ktoré podľa pôvodného významu znamená dych, vzduch vietor.

Dary Ducha Svätého:

Dary Ducha Svätého sú oporou mravného života kresťana. Sú to trvalé dispozície, ktoré priaznivo uspôsobujú človeka, aby bol ochotný konať podľa vnuknutí Ducha Svätého. Mravný život človeka je podporovaný darmi Ducha Svätého, ktoré je možné chápať ako trvalé vlohy-schopnosti, ktoré disponujú človeka k tomu, aby rešpektoval Božie podnety ku konaniu.
Poznáme 7 darov Ducha Svätého: Dar múdrosti, Dar rozumu, Dar rady, Dar sily, Dar poznania, Dar nábožnosti a Dar bázne Božej.

www.vyveska.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí gabriel pb


7.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   4. 6. 2017, 11:12 avatar
krásna modlitba a prosenie o 7 darov Ducha Svätého:

Prosba o sedem darov Ducha Svätého

Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme spoznali márnosť pozemských vecí a iba nebeského Otca, jediné a najvyššie dobro, milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie.
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme vždy viac a viac poznávali tajomstvá svätého náboženstva a vždy rozoznávali dobro od zla.
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Bohu k oslave a nám k spaseniu.
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom sily, aby sme statočne premáhali všetky pokušenia, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá.
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali len na oslavu Boha a k spaseniu seba i blížnych.
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, boli horliví v službe Bohu a s dôverou sa vinuli k Bohu a k nebeským veciam.
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy pamätali na Neho a z úcty k Nemu chránili sa všetkého, čím by sme mohli uraziť Jeho Božskú velebnosť.
Duch Svätý, náš Tešiteľ, pomáhaj mi! Tebe odporúčam svoju dušu, svoje telo a všetko, čo mám. Do Tvojich rúk odovzdávam celý svoj život i jeho koniec. Daj, aby som prežíval(a) život v službe Tebe a konal(a) ozajstné pokánie za hriechy skôr, ako moja duša zanechá tento svet. Podrobujem sa Tvojmu riadeniu a zverujem sa pod Tvoju ochranu. Bože, bráň mňa biedneho(u) a zachráň ma od všetkého zla! Osvecuj a poúčaj môj rozum, spravuj moju dušu, moje telo a posilňuj ma. Daj mi pevnú vieru, istú nádej, čistú a dokonalú lásku. Daj, aby som Ťa vrúcne miloval(a) a vždy a všade plnil(a) Tvoju vôľu. Amen.

modlitba.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí gabriel pb


8.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   4. 6. 2017, 11:17 avatar
http://www.youtube.com/watch?v=n7E0v3rDesI Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


Alebo tu v tomto krásnom videu, stačí počúvať a opakovať hlasno alebo pošepky, ak chcete mať dobrá Ducha Svätého, nemôžete nič nestratiť, ale naopak veľa získať, ale mnohí fňukajú a sťažujú, pritom majú pomoc na dosah ruky zadarmo a za pár vrúcnych slov v modlitbe a za prosenie(ale pre pýchu a lenivosť, to mnohí neurobia). Niekedy si ozaj myslím, že ľudia celkom ohlúpli a veria len tomu, za čo sa platí a je drahé(rôzne amulety, veštci čo veštia, horoskopy za peniaze), ale čo je zadarmo a pre všetkých, to nechcú a nevážia si.
Súhlasí gabriel pb


3.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   4. 6. 2017, 10:38 avatar
Lea a bude duch svaty chodit namiesto mna do roboty??? ))


4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   4. 6. 2017, 10:41 avatar
To nie je úlohou Ducha Svätého, on ti dá sám väčšie dary, chodiť do práce určite zvládneš aj sám.
Súhlasí gabriel pb


5.
označiť príspevok

Milkyway
   4. 6. 2017, 10:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 6. 2017, 11:18 avatar
Zaujíma nás to. Rozprávaj!


6.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   4. 6. 2017, 10:58 avatar
Vanok nad hlavou??? Mna zaujima kedy bude sestnasteho a to den vyplaty!hahahah


10.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   4. 6. 2017, 15:00 avatar
Ale musíš byť bohatý aj duchom, nielen peniazmi.  


11.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   4. 6. 2017, 16:00 avatar
10/duchom ci vzruchom alebo puchom alebo bruchom???ha


12.
označiť príspevok

meaculpa muž
   4. 6. 2017, 20:53 avatar
Jn 20, 19-23
Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 13:37,  Milan46, www.youtube.com/watch?v=toOGJHbwXUU *21
dnes, 13:33,  kntsz, ospravedlňujem sa za chyby... písal som v rýchlosti*19 Malo byť: "Predstava...
dnes, 13:30,  kntsz, len v krátkosti. Predstava súcno, ktoré som uviedol nie je súcnom, ktoré nesúvisí s...
dnes, 13:21,  Vďaka, si proste charakter s dobrým srdcom. *04
dnes, 13:20,  Ak sa bude krutit, napiste jeho mame. :-))))))))))))))) Este ho aj lieskovicou vyobsiva. :-))))))))
dnes, 13:19,  Vidíš, to ma nenapadlo kua. *39*39*39*39*39
dnes, 13:17,  Chlapci, v niecom sa vyhoviet da, v niecom nie. :-) Ale, dam vam dobry namet. Nech vam...
dnes, 13:15,  Však daj ho nejakej kočke, nech ho preberie*39
dnes, 13:08,  Môj krokodíl, nechcel vstať sviňa jedna !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *12*12*11*13
dnes, 13:07,  Iné zdroje pravdy ťa nezaujali?
dnes, 13:06,  Milan čo si taký skleslý? Kto ťa zradil?
dnes, 13:02,  Hej hej zlato, pôjdeme do NATO :) https://www.youtube.com/watch?v=AQ17aNVdu5I
dnes, 13:01,  Okrem osobného času na uistenie sa o pravde, pravda je zdarma! - Matúš 10:8 - "Zadarmo...
dnes, 12:58,  Bavia ma, ale väčšinou ma už len zabávajú a sa so mnou hrajú. *03*03
dnes, 12:57,  Milan a čo baby? To sa tiež nezastavíš, alebo už ťa tak nebavia?
dnes, 12:57,  Brutálne. *04
dnes, 12:56,  Ale celkom sa mi páčia, Covid je tiež dosť pekný. Najlepšie by to ohodnotil prezident J....
dnes, 12:52,  KDE JE ROPA ALEBO ZLATO, TAM NECHÝBA USA S NATO.*04
dnes, 12:50,  Veru, kvietky a mňa nezastavíš. *13*13
dnes, 12:49,  Milan ie kvietky boli najprv v Tatrách, no teraz sú už aj v Poprade neďaleko za sídliskom....
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Škoda krásy, keď rozumu nieto.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(78 100 bytes in 0,267 seconds)