hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Rozbor Jána 8:58 a výrazu "Ja som"/Ego eimi/

príspevkov
137
zobrazení
6
tému vytvoril(a) 10.3.2017 22:56 Shagara
posledná zmena 5.1.2021 02:18
1
10.03.2017, 22:56
"Ja som"...........ide tu o titul Boha,alebo o bežné vyjadrenie vzťahujúce sa na čas,existenciu niekoho?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mnohí trinitári tvrdia,že tu sa sám Ježiš nazýva Božím menom!
Dokonca niektoré anglické preklady používajú veľké písmená, aby navodili myšlienku titulu. Tak sa snažia vytvoriť spojenie medzi týmto vyjadrením a 2. Mojžišovou 3:14, kde sa podľa ich prekladu Boh označil titulom „Ja Som“.
Ale správa v Starom Zákone je úplne iná,ako v Novom Zákone: citujem:"ego eimi ho ****"
V Novom zákone je to :"ego eimi"! A to je niečo úplne iné!
Teda, už aj tu vidíme značný rozpor a snahu trinitárov zavádzať čitateľov Písma ,aby uverili nebiblickej doktríne o trojjedinom bohu! Teda, neskoršom cirkevnom dodatku,úprave!
Citujem celú správu v Jánovi 8 kapitole 54 verši až po 59 verš,....aby sme pochopili daný kontext správy:....... Ježiš odpovedal: "Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: “On je náš Boh,” 55 a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. 56 Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa." 57 Židia mu vraveli: "Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?" 58 Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som." 59 Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu. "

Kralická Biblia:....." 58Řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Prve nežli Abraham byl, já jsem. "

Katolícky preklad:....."......58 Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som."...."

án 8:58....a preklad v Gréčtine a angličtine:
Text Analysis
Strong's Transliteration Greek English Morphology
3004 [e] eipen ????? Said V-AIA-3S
846 [e] autois ?????? to them PPro-DM3P
2424 [e] I?sous ?????? Jesus, N-NMS
281 [e] Am?n ???? Truly Heb
281 [e] am?n ???? truly Heb
3004 [e] leg? ???? I say V-PIA-1S
4771 [e] hymin ????, to you, PPro-D2P
4250 [e] prin ???? Before Adv
11 [e] Abraam ?????? Abraham N-AMS
1096 [e] genesthai ???????? was, V-ANM
1473 [e] eg? ??? I PPro-N1S...................................................................Ego
1510 [e] eimi ????. am. V-PIA-1S.....................................................................eimi
------------------------------------------------------------------------------
Ale len o niekoľko veršov dalej, je správa ktorá sa zmieňuje o uzdravení slepého od narodenia a sú tu použité rovnaké slová "Ja som"/ego eimi/ na daného slepca!
Citujem Kralickú Bibliu:....." 9Jiní pravili, že ten jest, a jiní, že jest podoben k němu. Ale on pravil: Já jsem."
Katolícky preklad:....."Jedni tvrdili: "Je to on." Iní zasa: "Nie je, len sa mu podobá." On vravel: "Ja som to."
V pôvodnom preklade/Gréckom/.......Text Analysis
Strong's Transliteration Greek English Morphology
243 [e] alloi ????? Some Adj-NMP
3004 [e] elegon ?????? said, V-IIA-3P
3754 [e] hoti ??? - Conj
3778 [e] Houtos ????? He DPro-NMS
1510 [e] estin ?????· it is, V-PIA-3S
243 [e] alloi ????? but others, Adj-NMP
3004 [e] elegon ?????? were saying, V-IIA-3P
3780 [e] Ouchi ????, no, Adv
235 [e] alla ???? but Conj
3664 [e] homoios ?????? Like Adj-NMS
846 [e] aut? ???? him PPro-DM3S
1510 [e] estin ?????. he is. V-PIA-3S
1565 [e] ekeinos ??????? he DPro-NMS
3004 [e] elegen ?????? kept saying V-IIA-3S
3754 [e] hoti ??? - , Conj
1473 [e] Eg? ??? I PPro-N1S......................................Ego
1510 [e] eimi ????. am [he] V-PIA-1S................................eimi

Podľa logiky trinitárov,potom aj daný slepec musí byť Boh, lebo údajne použil Božie meno/"Ja som"/ tak ako Ježiš!
Samozrejme,....dané vyjadrenie "Ja som" nemá nič spoločné s Božím menom uvedeným v Ex.3:14/ako sme už spomenuli/ a je to len bežná fráza v Písme! Maximálne by sme mohli pripustiť ,že tu ide o "mesiansky titul",....ako tvrdia niektorí trinitári,ale nie o meno Boha,titul Boha!
Samozrejme, musíme poukázať ale na fakt,že v danej správe kontext poukazuje úplne na niečo iné!
Otázka Židov (57. verš), na ktorú Ježiš odpovedal, súvisela s jeho vekom,/"nemáš ešte ani päťdesiat rokov"/ a nie s jeho totožnosťou. Ježiš vo svojej odpovedi logicky hovoril o svojom veku, o dĺžke svojej existencie. Je zaujímavé, že nikdy nebola snaha uplatniť egó eimi ako titul na svätého ducha. Teda, Ježiš len jednoducho povedal,že bol skôr ako Abrahám,pretože prišiel z neba,a existoval už pred Abrahámom!
A tak daný verš musí znieť tak ,ako navodzuje aj daný kontext:...."Ježiš im povedal: „Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Skôr ako bol Abrahám, bol som ja.“
Skúsme si to poukázať aj na iných textoch,kde sa používa vyjadrenie "ego eimi",/Ja som/.
Napríklad Ján 6:20...."20 Ale on im povedal: "To som ja,/ego eimi/ nebojte sa!"
Porovnajme s pôvodným Gréckym prekladom:....Text Analysis
Strong's Transliteration Greek English Morphology
3588 [e] ho ? - Art-NMS
1161 [e] de ?? moreover Conj
3004 [e] legei ????? he says V-PIA-3S
846 [e] autois ?????? to them, PPro-DM3P
1473 [e] Eg? ??? I PPro-N1S.........................................Ego
1510 [e] eimi ????, am [he]; V-PIA-1S...................................eimi
3361 [e] m? ?? not Adv
5399 [e] phobeisthe ????????. fear. V-PMM/P-2P
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Aj Ján 4?26......používa danú frázu "Ego eimi"!
Katolícky preklad:.....".......Ježiš jej povedal: "To som ja, čo sa rozprávam s tebou."......."
V pôvodnom jazyku:
Text Analysis
Strong's Transliteration Greek English Morphology
3004 [e] legei ????? Says V-PIA-3S
846 [e] aut? ???? to her PPro-DF3S
3588 [e] ho ? - Art-NMS
2424 [e] I?sous ?????? Jesus, N-NMS
1473 [e] Eg? ??? I PPro-N1S.....................................................................Ego
1510 [e] eimi ????, am [he], V-PIA-1S...............................................................eimi
3588 [e] ho ? who Art-NMS
2980 [e] lal?n ????? am speaking V-PPA-NMS
4771 [e] soi ???. to you. PPro-D2S

Prečo tu prekladatelia nepreložili dané slová ako u Jána 8:57?..."Ja som"? /ako titul,meno Boha/...?????
A takýchto textov je v Písme viac ,a tie len dokazujú to,ako niekto manipuluje s Písmom!
Trojica je je len výsledok toho,že pohanskí konvertiti prekrútili Písmo a z jediného Boha Biblie urobili niečo,čo bolo blízke ich srdcu a pohanským predstavám,ktorých sa nikdy naplno nezbavili!
---------------------------------------------------------------------------------
A. T. Robertson píše v diele A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research (Gramatika gréckeho Nového zákona vo svetle historického výskumu): „Sloveso [eimi]... Niekedy naozaj vyjadruje existenciu ako prísudok podobne ako ktorékoľvek iné sloveso, tak ako pri [egó eimi] (Ján 8:58).“
none
2
11.03.2017, 00:23
2,....Ešte pre porovnanie niečo z Wijipédfie.....o tom,že nemožno daný text preložiť trinitárskym spôsobom.
Je aj iný preklad daných slov , a samotné Písmo a použitie slov-"Ego eimi" v Novom Zákone dáva za pravdu tým,čo odmietajú veriť,že "Ego eimi" je Božie meno z Ex.3:14!
Takýmto nečestným spôsobom dokazovať nebiblickú náuku a tak zrušiť prísny monoteizmus celej Biblie,je niečo nepredstaviteľné a neospravedlniteľné!
A tomuto "dokazovaniu" trinitárov sa podriadili mnohé písomnosti a celá história ,aby vznikol u ľudí dojem,že trojica tu bola stále,a že každý o nej učí a verí jej,....tak ako sa jej verilo v minulosti! NIE JE TO PRAVDA !!!
------------------------------------------------------------------------------------------
However in John 8:58 a few Bibles have renderings of eimi in past tenses:
The United Bible Societies Hebrew New Testament has ani hayiti "I was" not ani hu "I am".
George R. Noyes, Unitarian - The New Testament (Boston, 1871). "Before Abraham was born I was already what I am" and (in the 1904 edition) "I was"
The Twentieth Century New Testament (TCNT) supervised by J. Rendel Harris and Richard Francis Weymouth (Britain, 1900). "I have existed before Abraham was born"
James Moffatt, The Bible A New Translation (New York, 1935). "I am here – and I was before Abraham!"
J. M. P. Smith and E. J. Goodspeed An American Translation (1935) "I existed before Abraham was born!"
The New World Translation (1950, 1984) "before Abraham came to be, I have been."; (2013) "From before Abraham was, I have been"
J. A. Kleist S.J. and J. L. Lilly C.M., Roman Catholic - The New Testament (Milwaukee, 1956). "I was before Abraham"
William F. Beck, Lutheran - The New Testament in the Language of Today (St. Louis, 1963). "I was in existence before Abraham was ever born"
Kenneth N. Taylor, The Living Bible (Wheaton, 1979). "I was in existence before Abraham was ever born!"
The poet Richard Lattimore, The Four Gospels and the Revelation (New York, 1979). "I existed before Abraham was born"
ed. Stanley L. Morris, The Simple English Bible (1981) "I was alive before Abraham was born"
C. B. Williams, The New Testament in the Language of the People (Nashville, 1986).
This reading is supported by a minority of modern scholars:
Jason BeDuhn, cites Herbert Weir Smyth's grammar[16] which shows examples in classical narratives of where a use of Greek present can be translated by English present perfect progressive, and BeDuhn argues for a "past progressive" translation such as "I have been".[17][18] Thomas A. Howe accused BeDuhn of producing insufficient evidence for the claim that it is an idiom.[19] BeDuhn has objected to Howe's critique, describing it as "a mess of circular argument, special pleading, and irrelevant 'evidence.'"[20] Robert Bowman and BeDuhn conducted a lengthy online discussion in 2005 regarding the translation of this verse. The emails were collated and are available online here.
Kenneth L. McKay considers ego eimi in John 8:58 to be used emphatically as in "I exist" meaning I have been in existence, therefore that Jesus has existed longer than Abraham, and considers John 8:58 "quite unlikely" to be a reference to Exodus 3:14.[21] Against this Daniel B. Wallace replies that McKay's reading would not apply in first person discourse.[22]
Before + participle genesthai[edit]
In Greek the structure prin A ______, B ____ ("before A ___, B ___") does not indicate tense in the first verb after prin (before), whether this is "before becomes/became/will become" can only be inferred from the second clause "B ____" after the comma.[23] For example: prin genesthai "before it will happen" (John 14:29) implies a future "it will become" even though the "I have told you" is past.[24]
This Greek structure resembles Wycliffe's 1395 translation from the Latin:
Therfor Jhesus seide to hem, Treuli, treuli, Y seie to you, bifor that Abraham schulde be, Y am.
Sozzini[edit]
In the case of John 8:58 since the structure "before" + deponent does not carry any indication of tense in Greek, some have considered that the more natural context of "before ???????? + present verb" would be future, "before Abraham becomes". However the interpretation ???? ?????? ???????? as "before Abraham becomes" is rare, and Fausto Sozzini[25] and Valentinus Smalcius[26] were perhaps the first to advocate the reading "before Abraham becomes [father of many nations] I am [he, namely, the Messiah]".
Calvin[edit]
Another consideration, advanced by John Calvin, is the comparison of Abraham 'coming into existence', "????????", compared with Jesus declaring his existence with present tense "eimi", implies an eternal pre-existence. "[27] He considers this to be contextually more probable and additionally sees a connection to Hebrews 13:8 "Jesus Christ is the same yesterday and today and forever"[28]
none
3
11.03.2017, 00:50
3,....Katolícky preklad Ex.3:14.....:"14 Boh povedal Mojžišovi: "Ja som, ktorý som!" - a dodal: "Toto povieš Izraelitom: “Ja-som” ma poslal k vám!"

Exodus 3:14
"And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you."
------------------------------------------------------------------------------------
Text Analysis
Str Translit Hebrew English Morph
559 [e] way-y?-mer ?????????? And said Verb
430 [e] ’?-l?-hîm ????????? God Noun
413 [e] ’el- ???? unto Prep
4872 [e] m?-šeh, ??????? Moses Noun
1961 [e] ’eh-yeh ????????? I AM Verb
834 [e] ’ă-šer ??????? WHO Prt
1961 [e] ’eh-yeh; ????????? I AM Verb
559 [e] way-y?-mer, ?????????? and he said Verb
3541 [e] k?h ????? Thus Adv
559 [e] ??-mar ??????? shall you say Verb
1121 [e] li?-n? ???????? to the sons Noun
3478 [e] yiś-r?-’?l, ??????????? of Israel Noun
1961 [e] ’eh-yeh ????????? I AM Verb
7971 [e] š?-l?-?a-nî ??????????? has sent me Verb
413 [e] ’ă-l?-?em. ?????????? unto you Prep
Hebrew Texts
Otázniky v texte je Hebrejský text alebo Grécky text/v príspevku č.1/.....nakoľko nemám možnosť preložiť pôvodný text na svojom počítači! Preto dané analízy si môže každý overiť na Bible Hub!/Interlinear/
none
4
11.03.2017, 12:06
10,.....ale ak sa má ego eimi prekladať výrazom ,ktoré je Božím menom z Ex.3:14......prečo tak trinitári nerobia všade ,kde sa používa výraz/slovné spojenie/ Ego eimi? Prečo len tam kde im to pasuje,....aby tak podporili svoju nebiblickú náuku?
Ak je správny preklad daných slov/Ego eimi/ ako v prípade Jána 8:58,.....prečo potom aj uzdravený slepec nie je Všemohúci Boh?
Je úplne jasné,z hľadiska kontextu správy u Jána 8:58 ,že tu šlo o tvrdenie Ježiša,že existoval prv ako bol Abrahám,.....a nie že by poukazoval na svoje božstvo. To sa píše aj vo Wikipédii a viaceré preklady a komentáre to tak prekladajú,tak chápu!
Trinitárske preklady preto hrubo porušujú ako gramatiku pôvodných jazykov,tak narúšajú i jasný kontext správy!
Je to veľmi násilná a nešťastná interpretácia Písiem,....ktorá určite nezostane bez povšimnutia!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zjavenie 22 kapitola......:"18 „Svedčím každému, kto počuje slová proroctva tohto zvitku: Ak niekto k tomu niečo pridá, Boh mu pridá rán, o ktorých sa píše v tomto zvitku; 19 a ak uberie niekto niečo zo slov zvitku tohto proroctva, Boh odníme jeho podiel zo stromov života a zo svätého mesta , z vecí, o ktorých sa píše v tomto zvitku."
none
5

4. Shagara 11.03.2017, 12:06

10,.....ale ak sa má ego eimi prekladať výrazom ,ktoré je Božím menom z Ex.3:14......prečo tak trinitári nerobia všade ,kde sa používa výraz/slovné spojenie/ Ego eimi? Prečo len tam kde im to pasuje,....aby tak podporili svoju nebiblickú náuku?
Ak je správny preklad daných slov/Ego eimi/ ako v prípade Jána 8:58,.....prečo potom aj uzdravený slepec nie je Všemohúci Boh?
Je úplne jasné,z hľadiska kontextu správy u Jána 8:58 ,že tu šlo o tvrdenie Ježiša,že existoval prv ako bol Abrahám,.......

11.03.2017, 12:57
Zase tie diablove bludy a klamstvá...Vraj "rozbor"...
Zaujímavé,že v septuaginte je 2.Moj.3,14 a Jn 8,58 preložené presne tak isto.Ale to boli asi tiež len hlúpi trinitári,že?
none
6

5. stefan 5 11.03.2017, 12:57

Zase tie diablove bludy a klamstvá...Vraj "rozbor"...
Zaujímavé,že v septuaginte je 2.Moj.3,14 a Jn 8,58 preložené presne tak isto.Ale to boli asi tiež len hlúpi trinitári,že?

11.03.2017, 13:06
Zaujíma ma ako je v septuaginte zapísané Božie meno JHVH. Môžeš mi na to odpovedať?
none
7
11.03.2017, 13:15
12,.....ukáž mi kde v Septuaginte je to rovnaké ako u Jána 8:58!
Ale otázka stojí,prečo to niekto prekladá ako chce, Prečo aj slepec nie je Všemohúci Boh,....ved aj tu je použité "Ego eimi"!?
Môžeš sa klamať naďalej!
none
9

7. Shagara 11.03.2017, 13:15

12,.....ukáž mi kde v Septuaginte je to rovnaké ako u Jána 8:58!
Ale otázka stojí,prečo to niekto prekladá ako chce, Prečo aj slepec nie je Všemohúci Boh,....ved aj tu je použité "Ego eimi"!?
Môžeš sa klamať naďalej!

11.03.2017, 13:22
"Ale otázka stojí,prečo to niekto prekladá ako chce"

Lebo prvoradé je obhájiť svoju dogmu. Vetdy ide všetko stranou, aj Písmo. Toto tu predvádza každý čo patrí k nejakej denominácii...Som rád že ja nikde nie som. Takto si čítam Bibliu ako slobodná bytosť, ktorá v nej hľadá Boha...
none
8
11.03.2017, 13:21
14,.....môžeš to ľahko nájsť na internete a Stefan nemá pravdu,pretože Ego eimi je tam ešte doplnené o niečo iné!
odkaz
Tu sa môžeš dočítať o výslovnosti Božieho mena a pozrieť aj sporný text Ex.3:14!
none
12

8. Shagara 11.03.2017, 13:21

14,.....môžeš to ľahko nájsť na internete a Stefan nemá pravdu,pretože Ego eimi je tam ešte doplnené o niečo iné!
https://www.academic-bible.com/en/home/
Tu sa môžeš dočítať o výslovnosti Božieho mena a pozrieť aj sporný text Ex.3:14!

11.03.2017, 13:29
Kresťan má Božie Slovo.Nikde v ňom sa nepíše,že nie je pravdivé a že sa máme spoliehať na nejakú pološialenú skupinu,ktorá nám to vyloží správne.
Apropos už si si porovnal texty?Alebo je to nad tvoje sily?
none
14

12. stefan 5 11.03.2017, 13:29

Kresťan má Božie Slovo.Nikde v ňom sa nepíše,že nie je pravdivé a že sa máme spoliehať na nejakú pološialenú skupinu,ktorá nám to vyloží správne.
Apropos už si si porovnal texty?Alebo je to nad tvoje sily?

11.03.2017, 13:47
19,...už som písal,že aj teraz zavádzaš,alebo nevieš čítať! Dal som aj stránku na Septuagintu! Skús to skopírovať!
A "šialenci" boli tí,čo z prísneho monoteistického náboženstva urobili polyteistické mnohobožstvo .
Žiadny žid/ani mesiánsky/ neuverí,že Boh je trojjediný a dobre oni vedeli ,že mesiáš nemá byť Všemohúci Boh ,ale niekto poslaný Bohom,prorok,syn človeka! A to nehovorím o náboženských vodcoch v 1 storočí,ale všeobecne!
Tá výslovnosť je :..."ego eimi ho ****"....aj keď v gréčtine to trochu inak vypadá! Skús si to ty prečítať!
none
15

14. Shagara 11.03.2017, 13:47

19,...už som písal,že aj teraz zavádzaš,alebo nevieš čítať! Dal som aj stránku na Septuagintu! Skús to skopírovať!
A "šialenci" boli tí,čo z prísneho monoteistického náboženstva urobili polyteistické mnohobožstvo .
Žiadny žid/ani mesiánsky/ neuverí,že Boh je trojjediný a dobre oni vedeli ,že mesiáš nemá byť Všemohúci Boh ,ale niekto poslaný Bohom,prorok,syn človeka! A to nehovorím o náboženských vodcoch v 1 storočí,ale všeobecne!
Tá výslovnosť je :..."ego eimi ho ****"....aj keď v ...

11.03.2017, 13:56
Každý pravoverný Žid by učenie o trojici považoval za zrušenie najväčšieho prikázania z Tóry, že Jahve je jediný Boh. A Ježiš toto učenie neprišiel zrušiť, naopak, potvrdil "Šému", vyznanie viery Izraelitov v jediného Boha, ako najväčšie prikázanie zo Zákona.
👍: Shagara
none
34

15. 11.03.2017, 13:56

Každý pravoverný Žid by učenie o trojici považoval za zrušenie najväčšieho prikázania z Tóry, že Jahve je jediný Boh. A Ježiš toto učenie neprišiel zrušiť, naopak, potvrdil "Šému", vyznanie viery Izraelitov v jediného Boha, ako najväčšie prikázanie zo Zákona.

11.03.2017, 16:16
tí tvoji pravoverní židia "farizeji" ukrižovali vlastného mesiáša, lebo ho nerozpoznali. Veľmi by som nestaval na tom čo tvrdili pravoverní židia. Keď nerozpoznali ani vlastného mesiáša (Boha), ako mohli poznať jeho pravú podstatu ? Kristus im hovoril kto je, lenže farizeji podobne ako vy boli zatvrdlí a múdri a preto nepochopili pravdu. farizeji ho chceli ukameňovať zato čo hovorí, podľa nich sa rúhal...no on im hovoril pravdu.
👍: stefan 5
none
36

34. 11.03.2017, 16:16

tí tvoji pravoverní židia "farizeji" ukrižovali vlastného mesiáša, lebo ho nerozpoznali. Veľmi by som nestaval na tom čo tvrdili pravoverní židia. Keď nerozpoznali ani vlastného mesiáša (Boha), ako mohli poznať jeho pravú podstatu ? Kristus im hovoril kto je, lenže farizeji podobne ako vy boli zatvrdlí a múdri a preto nepochopili pravdu. farizeji ho chceli ukameňovať zato čo hovorí, podľa nich sa rúhal...no on im hovoril pravdu.

11.03.2017, 16:28
ŽIdia vždy verili v jednoosobného Boha a to na základe Biblie, Božieho slova, ktoré im bolo zverené. Tu vôbec nejde o farizejov. V jednoosobného Boha verili aj svätý proroci, skrze ktorých hovoril Boh. A Ježiš neprišiel Zákon a vieru v jedoosobného Boha zrušiť, ale naplniť. To sú jeho vlastné slová. Ak by Židom prinielsom vieru v iného Boha než v ktorého verili, potom sotva mohol povedať že neprišiel Zákon a Prorokov zrušiť. Ak by Ježiš hlásal to čo tvrdíte vy, potom by prinášal Židom iného Boha než v ktorého verili, a v takom prípade by prišiel postaviť Zákon aProrokov hore nohami...Ale nečakám že to pochopíte...
none
37

36. 11.03.2017, 16:28

ŽIdia vždy verili v jednoosobného Boha a to na základe Biblie, Božieho slova, ktoré im bolo zverené. Tu vôbec nejde o farizejov. V jednoosobného Boha verili aj svätý proroci, skrze ktorých hovoril Boh. A Ježiš neprišiel Zákon a vieru v jedoosobného Boha zrušiť, ale naplniť. To sú jeho vlastné slová. Ak by Židom prinielsom vieru v iného Boha než v ktorého verili, potom sotva mohol povedať že neprišiel Zákon a Prorokov zrušiť. Ak by Ježiš hlásal to čo tvrdíte vy, potom by prinášal Židom iného Boha...

11.03.2017, 17:34
Samotné písmo nám ukazuje, že Boh je len jeden. S tým samozrejme súhlasíš. No to, že Boh má viac osôb tam je tiež.

26 Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!"

22 Potom im Pán, Boh, povedal: "Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol a nežil naveky!"

Gn 11,7 Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého!"

Iz 6,8 Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!"

atď.
"A Ježiš neprišiel Zákon a vieru v jedoosobného Boha zrušiť, ale naplniť. To sú jeho vlastné slová."
To je pravda. Veď aj naplnil.

" V jednoosobného Boha verili aj svätý proroci, skrze ktorých hovoril Boh."
To nemôžeš vedieť ako brali Boha. Samozrejme ho brali tak, že je len jeden Boh. Nájdi mi v písme nejakého proroka, ktorý vravel, že Boh je len jednej osoby.
Čo sa týka toho, či také mená ako Mojžíš, Abrahám...vedeli o podstate Boha to ja neviem. Môžno áno, možno nie. Predsa len ich poznanie nebolo také, aké mali napríklad apoštoly. Dokonca ani ani nepoznali celú pravdu, až neskôr. Pili mlieko, lebo ešte neboli pripravený na tuhý pokrm.
Jn 16,12 Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.

"Ak by Ježiš hlásal to čo tvrdíte vy, potom by prinášal Židom iného Boha než v ktorého verili, a v takom prípade by prišiel postaviť Zákon aProrokov hore nohami...Ale nečakám že to pochopíte..."

Ježiš hlásal to čo tvrdíme my a hovoril nám o Bohu tak ako ho prezentujeme my. Nehovoril o nijakom inom Bohu. Ale o tom istom Bohu, v ktorého verili židia, len s tým rozdielom, že nám dal väčšie poznanie. Preto sa farizejom zdalo že Ježiš sa rúha a robí sa že je Boh, lebo ho absolútne nepochopili tak, ako ho nechápete ani vy teraz.

Jk 2,23 Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: "Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť." A bol nazvaný Božím priateľom.

To či Abrahám vedel celú pravdu o podstate Boha a či vedel o Kristovi to neviem. No uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť a bol Božím priateľom. Židia mali pred narodením Krista určité poznanie. Apoštoly zas mali väčšie poznanie. Verili v toho istého Boha ako aj oni. Len s tým rozdielom, že mali väčšie poznanie.
Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy. My už máme zvestované celú pravdu a napriek tomu neveríte pravde ale lži. Pravé evanjelium ste vymenili za falošné evanjelium. Preto nepoznáte pravdu a máte pred očami závoj.

Na záver by som už len dodal.

Jn 14,8 Ozval sa Filip: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí!

Jn 14,9 Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš: Ukáž nám Otca?
none
38

37. 11.03.2017, 17:34

Samotné písmo nám ukazuje, že Boh je len jeden. S tým samozrejme súhlasíš. No to, že Boh má viac osôb tam je tiež.

26 Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!"

22 Potom im Pán, Boh, povedal: "Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol a nežil naveky!" <b...

11.03.2017, 17:54
"A Ježiš neprišiel Zákon a vieru v jedoosobného Boha zrušiť, ale naplniť. To sú jeho vlastné slová."

Naplnil všetko.
No viera v jednoosobného Boha? To Ježiš neučil. On učil o jedinom Bohu a nie jednoosobnom.
none
40

37. 11.03.2017, 17:34

Samotné písmo nám ukazuje, že Boh je len jeden. S tým samozrejme súhlasíš. No to, že Boh má viac osôb tam je tiež.

26 Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!"

22 Potom im Pán, Boh, povedal: "Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol a nežil naveky!" <b...

11.03.2017, 18:01
Tu sa dá už len byť ironický...
Rozhovor dvoch ľudí: Máte nejakých súrodencov? Áno, mám jedného súrodenca. Á, tam ide. Dovolte aby som vás predstvavil. Toto je môj brat Richard, toto moja sestra Lenka a môj najmladší brat Peter...
Alebo
Dáte si nejaký čaj? Áno, rád. Mám ale iba jeden čaj. Chcete lipový, mätový alebo medovku?...
none
41

40. 11.03.2017, 18:01

Tu sa dá už len byť ironický...
Rozhovor dvoch ľudí: Máte nejakých súrodencov? Áno, mám jedného súrodenca. Á, tam ide. Dovolte aby som vás predstvavil. Toto je môj brat Richard, toto moja sestra Lenka a môj najmladší brat Peter...
Alebo
Dáte si nejaký čaj? Áno, rád. Mám ale iba jeden čaj. Chcete lipový, mätový alebo medovku?...

11.03.2017, 18:03
1Kor 1,18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.

1Kor 1,20 Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo?

1Kor 2,14 Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať.

1Kor 3,19 Lebo múdrosť tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané: "On chytá múdrych v ich chytráctve"
none
42

40. 11.03.2017, 18:01

Tu sa dá už len byť ironický...
Rozhovor dvoch ľudí: Máte nejakých súrodencov? Áno, mám jedného súrodenca. Á, tam ide. Dovolte aby som vás predstvavil. Toto je môj brat Richard, toto moja sestra Lenka a môj najmladší brat Peter...
Alebo
Dáte si nejaký čaj? Áno, rád. Mám ale iba jeden čaj. Chcete lipový, mätový alebo medovku?...

11.03.2017, 18:03
A ešte jeden príklad. "Mám len jednu manželku. Predstavím vás." Do izby vojdú tri ženy. "Toto je moja žena Margitka, toto moja žena Júlia a toto moja žena Majka..."
none
43

40. 11.03.2017, 18:01

Tu sa dá už len byť ironický...
Rozhovor dvoch ľudí: Máte nejakých súrodencov? Áno, mám jedného súrodenca. Á, tam ide. Dovolte aby som vás predstvavil. Toto je môj brat Richard, toto moja sestra Lenka a môj najmladší brat Peter...
Alebo
Dáte si nejaký čaj? Áno, rád. Mám ale iba jeden čaj. Chcete lipový, mätový alebo medovku?...

11.03.2017, 18:06
Ak veríš, že Boh je len jednej osoby, robíš z Boha schizofrenika čo sa rozpráva sám so sebou a vyká si.
none
44

43. 11.03.2017, 18:06

Ak veríš, že Boh je len jednej osoby, robíš z Boha schizofrenika čo sa rozpráva sám so sebou a vyká si.

11.03.2017, 18:08
none
46

44. 11.03.2017, 18:08

https://cs.wikipedia.org/wiki/Majest%C3%A1tn%C3%AD_plur%C3%A1l

11.03.2017, 18:16
Neporovnávaj Boha s cisárom. No aj keby Boh o sebe hovoril v množnom čísle tak...
Iz 6,8 Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!"
Tak už by bolo silné kafe ak by sa Boh sám so sebou rozprával. Čiže ak sa sám so sebou nerozpráva a Boh je len jeden, tak tu musia byť viaceré osoby, ktoré sú Boh, čo priamo súvisí aj s množným číslom zostúpme, urobme, je ako jeden z nás...
none
47

46. 11.03.2017, 18:16

Neporovnávaj Boha s cisárom. No aj keby Boh o sebe hovoril v množnom čísle tak...
Iz 6,8 Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!"
Tak už by bolo silné kafe ak by sa Boh sám so sebou rozprával. Čiže ak sa sám so sebou nerozpráva a Boh je len jeden, tak tu musia byť viaceré osoby, ktoré sú Boh, čo priamo súvisí aj s množným číslom zostúpme, urobme, je ako jeden z nás...

11.03.2017, 18:22
Tak prečo to neprekladáte ako plurál, keď tvrdíte že to nie je pluralis majestatis? Ak máte pravdu vy, že sa jedná o množné číslo, prečo nepíšete "na počiatku Bohovia stvorili nebo a zem?"
none
52

47. 11.03.2017, 18:22

Tak prečo to neprekladáte ako plurál, keď tvrdíte že to nie je pluralis majestatis? Ak máte pravdu vy, že sa jedná o množné číslo, prečo nepíšete "na počiatku Bohovia stvorili nebo a zem?"

11.03.2017, 18:28
Mali by ste zakaždým keď Boh koná a hovorí prekladať prítomné sloveso v množnom čísle, alebo nie? Prečo tomu tak ale nie je? Tiež o slove Elohim-Boh, tvrdíte že je v plurále. Tak prečo vy pokrytci nepíšete Bohovia, namiesto Boh, ak sa jedná o množné číslo?
none
59

47. 11.03.2017, 18:22

Tak prečo to neprekladáte ako plurál, keď tvrdíte že to nie je pluralis majestatis? Ak máte pravdu vy, že sa jedná o množné číslo, prečo nepíšete "na počiatku Bohovia stvorili nebo a zem?"

11.03.2017, 18:44
Lebo Boh je len jeden.
AK by si chápal to, že Boh je len jeden a v Bohu sú tri osoby, tak by si také otázky nedával.
none
61

59. 11.03.2017, 18:44

Lebo Boh je len jeden.
AK by si chápal to, že Boh je len jeden a v Bohu sú tri osoby, tak by si také otázky nedával.

11.03.2017, 18:51
A na základe čoho to mám chápať, keď sa v Písme takéto učenie neobjavuje? Tárať si môžete čo chcete, aj to že v Bohu je milión osôb. To nič nemení na tom že je to polyteizmus, maskovaný úbohou frázou o vraj jedinom Bohu ale vo viacerých bohoch...
👍: Shagara
none
62

61. 11.03.2017, 18:51

A na základe čoho to mám chápať, keď sa v Písme takéto učenie neobjavuje? Tárať si môžete čo chcete, aj to že v Bohu je milión osôb. To nič nemení na tom že je to polyteizmus, maskovaný úbohou frázou o vraj jedinom Bohu ale vo viacerých bohoch...

11.03.2017, 18:54
Ja idem robiť niečo zmysluplnejšie. Idem sa navečerať. Dnes som mal totiž len jedno jedlo, raňajky, obed a olovrant...
none
65

62. 11.03.2017, 18:54

Ja idem robiť niečo zmysluplnejšie. Idem sa navečerať. Dnes som mal totiž len jedno jedlo, raňajky, obed a olovrant...

11.03.2017, 18:58
Nezabudni si pri večeri vykať a porozprávať sa sám so sebou.
none
64

61. 11.03.2017, 18:51

A na základe čoho to mám chápať, keď sa v Písme takéto učenie neobjavuje? Tárať si môžete čo chcete, aj to že v Bohu je milión osôb. To nič nemení na tom že je to polyteizmus, maskovaný úbohou frázou o vraj jedinom Bohu ale vo viacerých bohoch...

11.03.2017, 18:56
Objavuje. Polyteizmus? Vy robíte z Boha schizofrenika ktorý sa rozpráva sám so sebou a hovorí o sebe v množnom čísle.
none
77

64. 11.03.2017, 18:56

Objavuje. Polyteizmus? Vy robíte z Boha schizofrenika ktorý sa rozpráva sám so sebou a hovorí o sebe v množnom čísle.

11.03.2017, 20:57
73,...ale to robia presne trinitári! Tí,ktorí veria v jediného Boha,veria ,že sa Boh rozprával so svojim poslušným synom!
Ale vy veríte ,že sa rozprával sám so sebou,lebo Boh je jeden! A tak aj keď sa Ježiš modlil,tak sa modlil k sebe samému , a seba prosil aby mohol vytrvať v skúške. Veľmi pozoruhodné! Aký je to Boh Všemohúci,keď sa musí prosiť inému Všemohúcemu bohu?
Blahoslavení chudobní duchom.........
none
72

59. 11.03.2017, 18:44

Lebo Boh je len jeden.
AK by si chápal to, že Boh je len jeden a v Bohu sú tri osoby, tak by si také otázky nedával.

11.03.2017, 20:05
68,....ak budem mať tri manželky,môžem tvrdiť že som monogamný? Uverí mi to niekto? Môžem tvrdiť,že oni sú "jedno" a preto neporušujem biblické a spoločenské pravidlá?
Ak každá z božích osôb trojice má svoju vôľu,schopnosť rozhodovať sa,atď,.....môže to byť jedna osoba?
Môžem súdnemu človeku hovoriť,že dané osoby nesmieme spočítavať,ale ich musíme len násobiť,...lebo tu ide o objem?!
none
74

46. 11.03.2017, 18:16

Neporovnávaj Boha s cisárom. No aj keby Boh o sebe hovoril v množnom čísle tak...
Iz 6,8 Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!"
Tak už by bolo silné kafe ak by sa Boh sám so sebou rozprával. Čiže ak sa sám so sebou nerozpráva a Boh je len jeden, tak tu musia byť viaceré osoby, ktoré sú Boh, čo priamo súvisí aj s množným číslom zostúpme, urobme, je ako jeden z nás...

11.03.2017, 20:27
55,......Luther,...ale prvýkrát sa to splnilo na Izaiášovi,....je vari aj on Boh?
A až v druhom spĺňaní sa to splnilo na Ježišovi! Ale kde tam vidíš trojicu,to nechápem? Teda,už aj "množné číslo" je dôkaz trojice?
Teda, "Boh sa nerozprával sám so sebou", a to ani v druhom prípade/urobme/....ale s Izaiášom , a toto poverenie malo väčšie splnenie na Ježišovi,ktorého predobrazoval Izaiáš!
A tak nám povedz,kde sa tam píše ,že ten "poslaný" je rovný Bohu, a že je tiež Všemohúci,Vševediaci a nesmrteľný? Kde to tam je?
none
127

46. 11.03.2017, 18:16

Neporovnávaj Boha s cisárom. No aj keby Boh o sebe hovoril v množnom čísle tak...
Iz 6,8 Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!"
Tak už by bolo silné kafe ak by sa Boh sám so sebou rozprával. Čiže ak sa sám so sebou nerozpráva a Boh je len jeden, tak tu musia byť viaceré osoby, ktoré sú Boh, čo priamo súvisí aj s množným číslom zostúpme, urobme, je ako jeden z nás...

16.03.2017, 00:56
Ja len taku malu drobnostku.

Bibliu nepisal Boh, ale clovek. Takze mohol pouzit pluralis majestatis..
none
39

34. 11.03.2017, 16:16

tí tvoji pravoverní židia "farizeji" ukrižovali vlastného mesiáša, lebo ho nerozpoznali. Veľmi by som nestaval na tom čo tvrdili pravoverní židia. Keď nerozpoznali ani vlastného mesiáša (Boha), ako mohli poznať jeho pravú podstatu ? Kristus im hovoril kto je, lenže farizeji podobne ako vy boli zatvrdlí a múdri a preto nepochopili pravdu. farizeji ho chceli ukameňovať zato čo hovorí, podľa nich sa rúhal...no on im hovoril pravdu.

11.03.2017, 18:01
toto je dokonale bozie dielo......Ježiš prisiel na tento svet umrieť za naše hriechy . Ak by nebol ukrižovaný, nenaplnilo by sa božie dielo......
Co by sa stalo, keby rozpoznali?.....no nebol by ukrižovaný......
Boh pouzil Izraelitov pri uskutocnovaní svojho planu.....Na Izraelitoch mozeme vidiet, aký sme my vlastne ludia , hriesni , spurni, reptáme.....Boh nebude sudiť izraelitov za to ze ho ukrizovali, pretože sa tak malo stať.....Ludia si ale musia uvedomiť, čo sa vlastne stalo.....zle satanske sily si to uvedomili, a vedia že je neskoro......
Je to tažke vysvetlovať, ale Boh to proste tak musel zariadiť, aby bol zabitý a zaroven to nebolo nejake zinscenované divadlo...Boh dokonale vyuzil zle sily ,k uskutočneniu svojho diela......vedel ako sa zachovaju a co je pre nich prirodzené....

1 Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou.
2 Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.
3 A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený.
4 Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci,
5 aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.
6 Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť - no nie múdrosť tohto veku ani múdrosť kniežat tohto veku, ktoré spejú k záhube,
7 ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu.
8 Nik z kniežat tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, NIKDY BY NEBOLI UKRZOVALI Pána slávy.

Bol ukrižovaný niekto, kto nemal hriechu, a tvrdil o sebe že je cesta , že je pravda, i život........(Boh v ludskom tele)
none
45

34. 11.03.2017, 16:16

tí tvoji pravoverní židia "farizeji" ukrižovali vlastného mesiáša, lebo ho nerozpoznali. Veľmi by som nestaval na tom čo tvrdili pravoverní židia. Keď nerozpoznali ani vlastného mesiáša (Boha), ako mohli poznať jeho pravú podstatu ? Kristus im hovoril kto je, lenže farizeji podobne ako vy boli zatvrdlí a múdri a preto nepochopili pravdu. farizeji ho chceli ukameňovať zato čo hovorí, podľa nich sa rúhal...no on im hovoril pravdu.

11.03.2017, 18:15
43,.....ale tu nejde len o vyjadrenia náboženských vodcov z 1 storočia! Môžeš sledovať celú ich históriu a prídeš na to,že neexistuje ani najmenšia možnosť ,že by židia niekedy verili v rozdeleného Boha.
Ako som spomenul, sú aj židia čo uverili v mesiáša a predsa neveria ,že Ježiš je Boh!
Farizeji sa v mnohom mýlili,ale ani oni by nikdy nezašli tak ďaleko ako dnes trinitári!
Ak by Ježiš tvrdil týmto vodcom ,že je Boh,....tak by neprežil ani jeden týždeň a nie tri roky!
none
49

45. Shagara 11.03.2017, 18:15

43,.....ale tu nejde len o vyjadrenia náboženských vodcov z 1 storočia! Môžeš sledovať celú ich históriu a prídeš na to,že neexistuje ani najmenšia možnosť ,že by židia niekedy verili v rozdeleného Boha.
Ako som spomenul, sú aj židia čo uverili v mesiáša a predsa neveria ,že Ježiš je Boh!
Farizeji sa v mnohom mýlili,ale ani oni by nikdy nezašli tak ďaleko ako dnes trinitári!
Ak by Ježiš tvrdil týmto vodcom ,že je Boh,....tak by neprežil ani jeden týždeň a nie tri roky!

11.03.2017, 18:25
Shagara, ak by zidia rozpoznali, kto to bol( to je Boh) v tom pripade by ho neukrizovali....... Križuju ho len tí, ktorí nerozpoznali, kto to bol.....
none
51

45. Shagara 11.03.2017, 18:15

43,.....ale tu nejde len o vyjadrenia náboženských vodcov z 1 storočia! Môžeš sledovať celú ich históriu a prídeš na to,že neexistuje ani najmenšia možnosť ,že by židia niekedy verili v rozdeleného Boha.
Ako som spomenul, sú aj židia čo uverili v mesiáša a predsa neveria ,že Ježiš je Boh!
Farizeji sa v mnohom mýlili,ale ani oni by nikdy nezašli tak ďaleko ako dnes trinitári!
Ak by Ježiš tvrdil týmto vodcom ,že je Boh,....tak by neprežil ani jeden týždeň a nie tri roky!

11.03.2017, 18:27
"Ak by Ježiš tvrdil týmto vodcom ,že je Boh,....tak by neprežil ani jeden týždeň a nie tri roky!"

Preto ho neukameňovali,ani neukrižovali za tie 3roky, lebo ešte neprišiel jeho čas. Až keď prišiel jeho čas, tak bol ukrižovaný.

"Ak by tvrdil vodcom ž j Boh..."
Jn 10,33 Židia mu odpovedali: "Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom."
Mt 26,65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: "Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie.

On nemusel tvrdiť že je Boh doslovne. Ale farizeji pochopili že sa´Kristus robí Bohom. Preto ho chceli ukameňovať.
none
54

51. 11.03.2017, 18:27

"Ak by Ježiš tvrdil týmto vodcom ,že je Boh,....tak by neprežil ani jeden týždeň a nie tri roky!"

Preto ho neukameňovali,ani neukrižovali za tie 3roky, lebo ešte neprišiel jeho čas. Až keď prišiel jeho čas, tak bol ukrižovaný.

"Ak by tvrdil vodcom ž j Boh..."
Jn 10,33 Židia mu odpovedali: "Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom."
Mt 26,65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: "Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme sve...

11.03.2017, 18:30
Židia boli povinný, podla Zákona ktorý im dal Boh, neprijať nikoho kto je človekom za Boha. To nevieš, takú základnú vec?
none
57

54. 11.03.2017, 18:30

Židia boli povinný, podla Zákona ktorý im dal Boh, neprijať nikoho kto je človekom za Boha. To nevieš, takú základnú vec?

11.03.2017, 18:33
naš Ludík je žid a ma židovské myslenie........
none
63

54. 11.03.2017, 18:30

Židia boli povinný, podla Zákona ktorý im dal Boh, neprijať nikoho kto je človekom za Boha. To nevieš, takú základnú vec?

11.03.2017, 18:55
ludiku, čitaj si Petrovu kazen, pri ktorej sa obratilo 3000 ludí......Peter to hovoril židom, ktorí nerozpoznali koho ukrižovali, a vysvetlil im to......mnohí zareagovali spravne a pytali sa ....čo mame robiť?......( uvedomili si koho ukrižovali)......
vsetci čo majú židovske myslenie si to musía uvedomiť........
none
76

63. 11.03.2017, 18:55

ludiku, čitaj si Petrovu kazen, pri ktorej sa obratilo 3000 ludí......Peter to hovoril židom, ktorí nerozpoznali koho ukrižovali, a vysvetlil im to......mnohí zareagovali spravne a pytali sa ....čo mame robiť?......( uvedomili si koho ukrižovali)......
vsetci čo majú židovske myslenie si to musía uvedomiť........

11.03.2017, 20:51
72,...asi boli daní židia natvrdlí? Lebo verili ,že Boh nezomiera ,ale Ježiš pred ich očami zomrel a bol pochovaný!
A tak popreli to,čomu 2000 rokov verili a pochopili ,že Boh ak aj nesmrteľný,predsa môže zomrieť! Nuž čo,....ako sa s tým vyrovnať? A inak všetci zdraví......?
none
82

76. Shagara 11.03.2017, 20:51

72,...asi boli daní židia natvrdlí? Lebo verili ,že Boh nezomiera ,ale Ježiš pred ich očami zomrel a bol pochovaný!
A tak popreli to,čomu 2000 rokov verili a pochopili ,že Boh ak aj nesmrteľný,predsa môže zomrieť! Nuž čo,....ako sa s tým vyrovnať? A inak všetci zdraví......?

11.03.2017, 23:31
shagarenko, a ked človek zomrie v tele(odloži docastný telesný stánok), a potom bude ziť na vecnosti, skoncila jeho skutočna existencia ?..........
none
84

82. 11.03.2017, 23:31

shagarenko, a ked človek zomrie v tele(odloži docastný telesný stánok), a potom bude ziť na vecnosti, skoncila jeho skutočna existencia ?..........

11.03.2017, 23:35
100,.....skončil iba jednu etapu života! Ak zomrel tu na zemi,tak v patričný čas/"v posledný deň"/,pri druhom príchode Krista ,ak taký človek bude zapísaný v "knihe života" ,tak bude vzkriesený! Ak nie je zapísaný, tak jeho púť naozaj skončila!
Tak to čítame v Písme a nijak inak!
none
85

84. Shagara 11.03.2017, 23:35

100,.....skončil iba jednu etapu života! Ak zomrel tu na zemi,tak v patričný čas/"v posledný deň"/,pri druhom príchode Krista ,ak taký človek bude zapísaný v "knihe života" ,tak bude vzkriesený! Ak nie je zapísaný, tak jeho púť naozaj skončila!
Tak to čítame v Písme a nijak inak!

11.03.2017, 23:39
to znamena že ani Boh nezomiera, pretože nema hriechu......to že na chvilu opustil telesný stanok, neznamena že skoncila jeho existencia.....
none
86

85. 11.03.2017, 23:39

to znamena že ani Boh nezomiera, pretože nema hriechu......to že na chvilu opustil telesný stanok, neznamena že skoncila jeho existencia.....

11.03.2017, 23:50
103,.----..to je ale nebezpečné tvrdenie. V minulosti keby si to povedal ,tak si už na hranici!
Pretože sa verilo,že ak Kristus skutočne nezomrel,tak ani vzkriesenie nebude,lebo Písmo hovorí,že Adamov hriech si žiadal iný život! Ak Adam stratil vyhliadky na večný život/neposlušnosťou/ tak "posledný Adam"/Ježiš/ to vykúpil tým,že obetoval svoj život. SZ hovorí: "Duša za dušu",...inak...."Život za život"!
Ale ak Ježiš len vyzliekol telesný stánok a dalej žil,existoval,....tak sme bez nádeje na vzkriesenie,pretože v skutočnosti podla teba nezomrel a neobetoval život,hmotného tela!
Nikto nepochybuje ,že "Ježiš je prvé ovocie vzkriesených",...to jest ,že bol ako prvá bytosť vzkriesená pre život v nebi!
Ale kde boli potom predkresťanskí ctitelia a kresťania ktorí zomreli pred Kristom? Je iba jedna odpoveď....moli mŕtvi a čakajú na onen spomínaný "posledný deň",keď nastane vzkriesenie! A ten ešte neprišiel,...to by si zbadal, ver tomu!
none
88

86. Shagara 11.03.2017, 23:50

103,.----..to je ale nebezpečné tvrdenie. V minulosti keby si to povedal ,tak si už na hranici!
Pretože sa verilo,že ak Kristus skutočne nezomrel,tak ani vzkriesenie nebude,lebo Písmo hovorí,že Adamov hriech si žiadal iný život! Ak Adam stratil vyhliadky na večný život/neposlušnosťou/ tak "posledný Adam"/Ježiš/ to vykúpil tým,že obetoval svoj život. SZ hovorí: "Duša za dušu",...inak...."Život za život"!
Ale ak Ježiš len vyzliekol telesný stánok a dalej žil,existoval,....tak sme bez ná...

11.03.2017, 23:57
už to len obkecavaš ....a je vidieť, že mas s tým problém.....
none
91

88. 11.03.2017, 23:57

už to len obkecavaš ....a je vidieť, že mas s tým problém.....

12.03.2017, 00:05
106,......a s čím? O ničom takom neviem! Vari nás Ježiš klamal?
none
116

63. 11.03.2017, 18:55

ludiku, čitaj si Petrovu kazen, pri ktorej sa obratilo 3000 ludí......Peter to hovoril židom, ktorí nerozpoznali koho ukrižovali, a vysvetlil im to......mnohí zareagovali spravne a pytali sa ....čo mame robiť?......( uvedomili si koho ukrižovali)......
vsetci čo majú židovske myslenie si to musía uvedomiť........

12.03.2017, 04:22
Myslíš keď Peter ohlasoval Židom, že Boh Abraháma, Izáka a Jakuba nám vzbudil svojho služobníka Ježiša, vzkriesil ho z mŕtvych a urobil ho Pánom a Mesiášom? Tak týmto Petrovým slovám som uveril. Ale vy ste im neuverili, inak by ste predsa nestotožňovali služobníka Boha Izraela s Bohom ktorému slúži. Aj malé dieťa chápe, že v rozprávke služobník kráľa nie je kráľ sám, že králov syn je princ, nie kráľ..."Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva." (Mt 18:3) Tak prestante konečne filozofovať...
none
119

116. 12.03.2017, 04:22

Myslíš keď Peter ohlasoval Židom, že Boh Abraháma, Izáka a Jakuba nám vzbudil svojho služobníka Ježiša, vzkriesil ho z mŕtvych a urobil ho Pánom a Mesiášom? Tak týmto Petrovým slovám som uveril. Ale vy ste im neuverili, inak by ste predsa nestotožňovali služobníka Boha Izraela s Bohom ktorému slúži. Aj malé dieťa chápe, že v rozprávke služobník kráľa nie je kráľ sám, že králov syn je princ, nie kráľ..."Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva." (...

12.03.2017, 09:46
Lenže ty potrebuješ aby boli v tvojom živote všetci traja.....
uveril si ,robil si pokanie?......to je maš Otca
dal si sa pokrstiť do mena Ježiš?......ak ano ,budeš mať aj Syna....( umrieš spolu s nim a vstaneš do nového života)
a dostaneš dar Ducha Sväteho......( budeš budeš mať Otca, Syna aj Ducha Svateho) , vtedy pochopíš že tí traja sú jedno.....

Ludiku, dam ti limk na seriu vyučovaní.....myslim. že to je to presne čo potrebuješ....Neboj nie je to ucenie milosti. je to dokonca učenie, ktoré je proti vela veciam v milosti a otvorilo mi to oči.....naši pastori to ucenie nemaju moc radi.....ja som sa nebal a siel do toho......
musim aj uznať, že aj vy " izboví krestania" mate v mnohom pravdu ked neviete si najsť spolocenstvo....lenže nemozete takto zostať, potrebujete plnosť boziu.....To je mat Otca, i Syna i Ducha sväteho.........
Toto ucenie mi otvorilo oči, a nie je pravda ako nas ucia v zbore, ze musíme byť velke zbory, a vyjsť z undegroundu.....
Male skupinky vznikaju po celom svete a vytvaraju dalšich a dalšich ucennikov......
tu je link .
odkaz
none
120

119. 12.03.2017, 09:46

Lenže ty potrebuješ aby boli v tvojom živote všetci traja.....
uveril si ,robil si pokanie?......to je maš Otca
dal si sa pokrstiť do mena Ježiš?......ak ano ,budeš mať aj Syna....( umrieš spolu s nim a vstaneš do nového života)
a dostaneš dar Ducha Sväteho......( budeš budeš mať Otca, Syna aj Ducha Svateho) , vtedy pochopíš že tí traja sú jedno.....

Ludiku, dam ti limk na seriu vyučovaní.....myslim. že to je to presne čo potrebuješ....Neboj nie je to ucenie milosti. je to ...

12.03.2017, 09:55
Cením si tvojej snahy. Ale to len z tvojho uhlu pohladu nemám syna. Ja verím že Ježiš je Boží syn. Ty zase z môjho uhlu pohladu nemáš jedného Boha. Pozeráme sa na tie isté veci z iného zorného pola a tak sa nikdy nezhodneme.
none
121

120. 12.03.2017, 09:55

Cením si tvojej snahy. Ale to len z tvojho uhlu pohladu nemám syna. Ja verím že Ježiš je Boží syn. Ty zase z môjho uhlu pohladu nemáš jedného Boha. Pozeráme sa na tie isté veci z iného zorného pola a tak sa nikdy nezhodneme.

12.03.2017, 10:15
ludiku, prejdi si tie ucenia......Syna môžeš mať až ked sa daš pokrstiť do mena Ježiš.....a Ducha až potom....
Predtav si partiu šachu a pravidla.....kazdy urobi ťah a nesleduje protiťah....( je to z toho ucenia).......
Boh urobil vsetko čo urobiť mohol( to je obetoval svojho syna.....to je jeho ťah a caka....a bude cakat na tvoj krok.....
čo je tvojim krokom?......uver ,čin pokanie a daj sa pokrstiť!.....(zatial si len uveril, to znamena ze neurobil si tah ).....
ak to urobiš.....je na rade Boh....( pokrsti ťa D.S.) a ty dostanes plnosť boziu.....

19 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.....To povedal Ježiš.....
Toto ja ti nedokazem vysvetliť aby si pochopil.......musíš prejst tie ucenia......
none
55

45. Shagara 11.03.2017, 18:15

43,.....ale tu nejde len o vyjadrenia náboženských vodcov z 1 storočia! Môžeš sledovať celú ich históriu a prídeš na to,že neexistuje ani najmenšia možnosť ,že by židia niekedy verili v rozdeleného Boha.
Ako som spomenul, sú aj židia čo uverili v mesiáša a predsa neveria ,že Ježiš je Boh!
Farizeji sa v mnohom mýlili,ale ani oni by nikdy nezašli tak ďaleko ako dnes trinitári!
Ak by Ježiš tvrdil týmto vodcom ,že je Boh,....tak by neprežil ani jeden týždeň a nie tri roky!

11.03.2017, 18:32
Boh rozdelený nie je. Boh je stále rovnaký. Len Boh sa nám dáva stále poznať viac a viac. Viac a viac odkrýva.
none
87

55. 11.03.2017, 18:32

Boh rozdelený nie je. Boh je stále rovnaký. Len Boh sa nám dáva stále poznať viac a viac. Viac a viac odkrýva.

11.03.2017, 23:53
64,....len aby sa trojica nezmenila na nejaké veľkú množinu,.....a nakoniec zistíme ,že všetci sme bohovia!
Poznanie spočíva v pochopení Boha a toho ako koná,aké má vlastnosti,čo sa mu páči a čo nie,aká je jeho vôľa,...a pod.
none
89

87. Shagara 11.03.2017, 23:53

64,....len aby sa trojica nezmenila na nejaké veľkú množinu,.....a nakoniec zistíme ,že všetci sme bohovia!
Poznanie spočíva v pochopení Boha a toho ako koná,aké má vlastnosti,čo sa mu páči a čo nie,aká je jeho vôľa,...a pod.

11.03.2017, 23:59
shagarenko......to že sme božie deti a sme sučastou bozieho tela, robi Boha mnohohlavou príšerou?.......
none
94

89. 11.03.2017, 23:59

shagarenko......to že sme božie deti a sme sučastou bozieho tela, robi Boha mnohohlavou príšerou?.......

12.03.2017, 00:10
107,...prečo to spájaš s trojicou? Aj kresťania sú "jedno",...ale to neznamená ,že sú jedným kresťanom ,jednou osobou!
Mnohojediní ľudia a bohovia neexistujú,...iba ak v rozprávkach a v pohanskej filozofií,bájkach!
none
97

94. Shagara 12.03.2017, 00:10

107,...prečo to spájaš s trojicou? Aj kresťania sú "jedno",...ale to neznamená ,že sú jedným kresťanom ,jednou osobou!
Mnohojediní ľudia a bohovia neexistujú,...iba ak v rozprávkach a v pohanskej filozofií,bájkach!

12.03.2017, 00:18
no Boh už nie je trojjedinný, ale teraz mnohojedinný.......Jeho prvy Syn, je jeho podstatou nevznikol.....sam o sebe povedal Ja som cesta, i pravda i zivot.....my ludia, ktorí sme sa stali Božimy synmi, sme už ožim vytvorom......(narodili sme sa z ducha a vody, narodili sme sa zhora.....)
my uz nemozeme povedat , že ja som cesta pravda i zivot.......my mozeme byt akurát tak na spravnej ceste smerujúcej k životu.....
none
35

14. Shagara 11.03.2017, 13:47

19,...už som písal,že aj teraz zavádzaš,alebo nevieš čítať! Dal som aj stránku na Septuagintu! Skús to skopírovať!
A "šialenci" boli tí,čo z prísneho monoteistického náboženstva urobili polyteistické mnohobožstvo .
Žiadny žid/ani mesiánsky/ neuverí,že Boh je trojjediný a dobre oni vedeli ,že mesiáš nemá byť Všemohúci Boh ,ale niekto poslaný Bohom,prorok,syn človeka! A to nehovorím o náboženských vodcoch v 1 storočí,ale všeobecne!
Tá výslovnosť je :..."ego eimi ho ****"....aj keď v ...

11.03.2017, 16:17
Ešte raz šagarek...vidím,že máš vplyvom vášho slobodomurárskeho učenia trošku otupené zmysly,ale viem ťa pochopiť máš to ťažké.
JA SOM je aj v Exodus ... odkaz a aj Jánovom evanjeliu odkaz preložené navlas rovnako
none
75

35. stefan 5 11.03.2017, 16:17

Ešte raz šagarek...vidím,že máš vplyvom vášho slobodomurárskeho učenia trošku otupené zmysly,ale viem ťa pochopiť máš to ťažké.
JA SOM je aj v Exodus ... http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXAA&kap=3&k=Ex a aj Jánovom evanjeliu http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=TR&k=J&kap=8 preložené navlas rovnako

11.03.2017, 20:47
44,....Božie meno ako v Gréčtine ,tak aj v Hebrejčine má iný význam,...a kontext ho presne označuje. A to nie je prípad u Jána.
Ak by tomu tak bolo,tak by sa museli všetky výskyty slov Ego eimi prekladať rovnako. A to si neviem vôbec predstaviť!
Dané výrazy u Jána nie sú nejak vyznačené/úvodzovky/, a nie sú rozlíšiteľné ako napríklad tetragramaton!
Staviaš len na druhej časti textu,kde je citácia "som"! Ale Božie meno takto nemôže stáť osve, lebo to by potom bol ešte väčší chaos,ako je tomu v prípadoch ,keď sa tetragramaton nahradil výrazom "Pán". To je niečo nehorázne a neprípustné!
Hlavne ak vieme,že Božie meno sa bežne používalo,a svedčia o tom stále nové archeologické nálezy!
A to dokonca sa používalo pri bežných obchodných transakciách a podobne. Teda,aj dané zamlčovanie Božieho mena je niečo ,za čo trinitári ponesú zodpovednosť a ...."budú musieť poznať Boha po mene"!-----Ehyeh asher ehyeh!
none
10
11.03.2017, 13:23
Skopíroval by som pôvodný text,ale boli by to iba otázniky,nakoľko nemám program v počítači,ktorý by mi vedel preložiť Gréčtinu alebo Hebrejčinu. Ale každý sa môže uistiť sám,pretože Septuaginta /LXX/je dostupná na mnohých stránkach internetu!
none
11
11.03.2017, 13:26
Klikni na dané okienko na uvedenej stránke-"odkaz : "Choose translation" a objavia sa ti možnosti, a aj daná Septuaginta!
none
13
11.03.2017, 13:40
RKC len využila podobnosť daných slov a úplne ignorovala kontext Písma a čiastočne i gramatiku a isté lingvistické zásady,postupy! Aj keď sa dnes dosť ťažko vysvetľujú pôvodné jazyky,hlavne stará gréčtina,koiné!
none
16
11.03.2017, 13:59
Jn 8,24 Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch."
none
17

16. 11.03.2017, 13:59

Jn 8,24 Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch."

11.03.2017, 14:01
Jn 8,24 Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch."
(katolícka biblia)

Jn 8,24 Nuž povedal som vám, že zomriete vo svojich hriechoch; lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch.
(Roháčkov preklad)
none
18

17. 11.03.2017, 14:01

Jn 8,24 Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch."
(katolícka biblia)

Jn 8,24 Nuž povedal som vám, že zomriete vo svojich hriechoch; lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch.
(Roháčkov preklad)

11.03.2017, 14:02
A v čo máme presne uveriť?
none
19

18. 11.03.2017, 14:02

A v čo máme presne uveriť?

11.03.2017, 14:04
V Krista (Boha)
none
20

19. 11.03.2017, 14:04

V Krista (Boha)

11.03.2017, 14:05
Nedpovedal si mi na otázku. V čo máme uveriť?
none
21

20. 11.03.2017, 14:05

Nedpovedal si mi na otázku. V čo máme uveriť?

11.03.2017, 14:07
Asi v to, že JA existuje 🙂
none
22

19. 11.03.2017, 14:04

V Krista (Boha)

11.03.2017, 14:08
Je to jednoduché. Kto verí v Syna, verí v Otca. Syn a Otec sú jedno. Treba si ctiť Syna tak ako si ctíme Otca. Lenže svedkovia Jehovoví si nectia Syna rovnako ako Otca. Kto nemá Syna, nemá ani Otca. Treba veriť v Syna. Tým veríš aj v Otca. Ako Kristus povedal
Jn 8,24 Nuž povedal som vám, že zomriete vo svojich hriechoch; lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch.

Ja Som predpokladám že ti netreba prekladať význam.
none
23

22. 11.03.2017, 14:08

Je to jednoduché. Kto verí v Syna, verí v Otca. Syn a Otec sú jedno. Treba si ctiť Syna tak ako si ctíme Otca. Lenže svedkovia Jehovoví si nectia Syna rovnako ako Otca. Kto nemá Syna, nemá ani Otca. Treba veriť v Syna. Tým veríš aj v Otca. Ako Kristus povedal
Jn 8,24 Nuž povedal som vám, že zomriete vo svojich hriechoch; lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch.

Ja Som predpokladám že ti netreba prekladať význam.

11.03.2017, 14:10
28 Ježiš im teda povedal: "Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. 29 A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu." 30 Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.
none
24

22. 11.03.2017, 14:08

Je to jednoduché. Kto verí v Syna, verí v Otca. Syn a Otec sú jedno. Treba si ctiť Syna tak ako si ctíme Otca. Lenže svedkovia Jehovoví si nectia Syna rovnako ako Otca. Kto nemá Syna, nemá ani Otca. Treba veriť v Syna. Tým veríš aj v Otca. Ako Kristus povedal
Jn 8,24 Nuž povedal som vám, že zomriete vo svojich hriechoch; lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch.

Ja Som predpokladám že ti netreba prekladať význam.

11.03.2017, 14:10
Treba mi vyložiť význam onoho ja som-ego eimi. Shagara práve v tejto téme dokázal, že to nie je Božie meno, ako tvrdíte vy.
none
25

24. 11.03.2017, 14:10

Treba mi vyložiť význam onoho ja som-ego eimi. Shagara práve v tejto téme dokázal, že to nie je Božie meno, ako tvrdíte vy.

11.03.2017, 14:13
Podla mňa Ježiš hovoril že je Mesiáš, že je to on koho Židia očakávali. Teda máme veriť že je to on, o kom písali proroci, Boží syn. Vždy som si jeho slová vysvetloval takto. Ale človeku sfanatizovanému dogmatizmom to zbytočne vysvetlujem. Budeš si zrejme mlieť svoje a kopírovať sem bezducho citáty, ako obyčajne...
none
27

25. 11.03.2017, 14:13

Podla mňa Ježiš hovoril že je Mesiáš, že je to on koho Židia očakávali. Teda máme veriť že je to on, o kom písali proroci, Boží syn. Vždy som si jeho slová vysvetloval takto. Ale človeku sfanatizovanému dogmatizmom to zbytočne vysvetlujem. Budeš si zrejme mlieť svoje a kopírovať sem bezducho citáty, ako obyčajne...

11.03.2017, 14:17
Lenže ty si pod pojmom Boží syn predstavuješ úplne niečo iné.
none
29

27. 11.03.2017, 14:17

Lenže ty si pod pojmom Boží syn predstavuješ úplne niečo iné.

11.03.2017, 14:18
Máš pravdu, ja si predstavujem že Boží syn je synom Boha. Za ten hriech sa budem musieť zodpovedať...
👍: Shagara
none
26

24. 11.03.2017, 14:10

Treba mi vyložiť význam onoho ja som-ego eimi. Shagara práve v tejto téme dokázal, že to nie je Božie meno, ako tvrdíte vy.

11.03.2017, 14:15
Ex 3,14 Boh povedal Mojžišovi: "Ja som, ktorý som!" - a dodal: "Toto povieš Izraelitom: “Ja-som” ma poslal k vám!"
none
28

26. 11.03.2017, 14:15

Ex 3,14 Boh povedal Mojžišovi: "Ja som, ktorý som!" - a dodal: "Toto povieš Izraelitom: “Ja-som” ma poslal k vám!"

11.03.2017, 14:17
Shagara tu zrozumiteľne vysvetlil, že tomu tak nie je. Prečítaj si pozornejšie čo napísal.
none
30

28. 11.03.2017, 14:17

Shagara tu zrozumiteľne vysvetlil, že tomu tak nie je. Prečítaj si pozornejšie čo napísal.

11.03.2017, 14:20
Keď Shagara skočí do studne skočíš tam aj ty? Samozrejme že mu dávaš za pravdu, lebo si neprijal pravdu. Dovtedy ti bude evanjelium zahalené a budeš tam vidieť len to, čo tvrdí Shagara. Shagara sa tu oháňa zdravým rozumom, ale práv ten jeho "zdravý rozum" mu bráni porozumieť duchovným veciam.
none
31

30. 11.03.2017, 14:20

Keď Shagara skočí do studne skočíš tam aj ty? Samozrejme že mu dávaš za pravdu, lebo si neprijal pravdu. Dovtedy ti bude evanjelium zahalené a budeš tam vidieť len to, čo tvrdí Shagara. Shagara sa tu oháňa zdravým rozumom, ale práv ten jeho "zdravý rozum" mu bráni porozumieť duchovným veciam.

11.03.2017, 14:21
1Kor 1,18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.

1Kor 1,20 Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo?

1Kor 2,14 Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať.

1Kor 3,19 Lebo múdrosť tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané: "On chytá múdrych v ich chytráctve"
none
32

30. 11.03.2017, 14:20

Keď Shagara skočí do studne skočíš tam aj ty? Samozrejme že mu dávaš za pravdu, lebo si neprijal pravdu. Dovtedy ti bude evanjelium zahalené a budeš tam vidieť len to, čo tvrdí Shagara. Shagara sa tu oháňa zdravým rozumom, ale práv ten jeho "zdravý rozum" mu bráni porozumieť duchovným veciam.

11.03.2017, 14:34
Aj tu dokazuješ svoju neobjektívnosť. Mohol si si všimnúť že mám so Shagarom aj konflikty a nestotožňujem sa so všetkým čomu verí on. Ale to kludne prehliadneš a budeš robiť zo mňa hlupáčika čo je v zajatí myšlienok velkého Shagaru...Začni byť konečne samostatným človekom, s vlastným myslením. Veľmi by ti to prospelo...
none
33

32. 11.03.2017, 14:34

Aj tu dokazuješ svoju neobjektívnosť. Mohol si si všimnúť že mám so Shagarom aj konflikty a nestotožňujem sa so všetkým čomu verí on. Ale to kludne prehliadneš a budeš robiť zo mňa hlupáčika čo je v zajatí myšlienok velkého Shagaru...Začni byť konečne samostatným človekom, s vlastným myslením. Veľmi by ti to prospelo...

11.03.2017, 14:40
Nevšimol som si, lebo dlho som nebol na tomto fóre.
JHWH je Kristus.

V latině tento nápis zněl: IEZUS NAZARETUS REX IUDAEROM, z čehož vzniklo použitím prvních písmen ono známé INRI, které čteme na křížcích u cest a nebo na hřbitovech. Zajímavější je však znění tohoto nápisu v hebrejštině, zní takto:

JEŠUA HANOZRI WUMELECH HAJEHUDIM

Pokud si všimnete prvních písmen, jistě vás překvapí, že na kříži měl Ježíš napsanou svou pravou totožnost - JHWH, tedy tetragram, kterým se Bůh představil Mojžíšovi, když se ho ptal na jméno.

odkaz
none
48

33. 11.03.2017, 14:40

Nevšimol som si, lebo dlho som nebol na tomto fóre.
JHWH je Kristus.

V latině tento nápis zněl: IEZUS NAZARETUS REX IUDAEROM, z čehož vzniklo použitím prvních písmen ono známé INRI, které čteme na křížcích u cest a nebo na hřbitovech. Zajímavější je však znění tohoto nápisu v hebrejštině, zní takto:

JEŠUA HANOZRI WUMELECH HAJEHUDIM

Pokud si všimnete prvních písmen, jistě vás překvapí, že na kříži měl Ježíš napsanou svou pravou totožnost - JHWH, tedy tetragram, kte...

11.03.2017, 18:23
42,......to je to najväčšie rúhanie Bohu a úplná ignorancia biblického kontextu!
Boh nezomiera,.......Boha nikto nevidel,.....Boh je hlavou Krista,......Otec je väčší,.......Ježiš sa nakoniec podriadi Otcovi,........Ten kto je poslaný je menší od toho kto posiela,........Ježiš je syn Najvyššieho,.......Ježiš bol pokúšaný/Boha nemožno pokúšať/,........Boh nemôže trpieť,.......Ježiš nevie o čase konca,.......Ježiš nehlása svoje učenie,........Ježišova sláva je menšia od Otcovej,........Ježiš je odleskom Boha,.........Ježiš sa modlil k svojmu Bohu,........Ježiš mal bázeň pred Bohom,.......Ježiš dostal nesmrteľnosť od Otca,........Ježiš bolo povýšený Otcom,.......Ježiš sa učil poslušnosti/Otec sa nemusí nič učiť/,......Iba Otec je "dobrý",.........Ježiš je prostredník,,.........Je menší od anjelov,........bol splodený,.....bol počiatkom Božieho stvorenia,....je poslušný syn svojho Otca,svojho Boha,....atď!
none
58

48. Shagara 11.03.2017, 18:23

42,......to je to najväčšie rúhanie Bohu a úplná ignorancia biblického kontextu!
Boh nezomiera,.......Boha nikto nevidel,.....Boh je hlavou Krista,......Otec je väčší,.......Ježiš sa nakoniec podriadi Otcovi,........Ten kto je poslaný je menší od toho kto posiela,........Ježiš je syn Najvyššieho,.......Ježiš bol pokúšaný/Boha nemožno pokúšať/,........Boh nemôže trpieť,.......Ježiš nevie o čase konca,.......Ježiš nehlása svoje učenie,........Ježišova sláva je menšia od Otcovej,........Ježiš j...

11.03.2017, 18:37
litera zabija, shagarenko, a Duch oživuje......
none
60

48. Shagara 11.03.2017, 18:23

42,......to je to najväčšie rúhanie Bohu a úplná ignorancia biblického kontextu!
Boh nezomiera,.......Boha nikto nevidel,.....Boh je hlavou Krista,......Otec je väčší,.......Ježiš sa nakoniec podriadi Otcovi,........Ten kto je poslaný je menší od toho kto posiela,........Ježiš je syn Najvyššieho,.......Ježiš bol pokúšaný/Boha nemožno pokúšať/,........Boh nemôže trpieť,.......Ježiš nevie o čase konca,.......Ježiš nehlása svoje učenie,........Ježišova sláva je menšia od Otcovej,........Ježiš j...

11.03.2017, 18:46
všstko to, čo si sem napísal už bolo vysvetlené.
none
50

30. 11.03.2017, 14:20

Keď Shagara skočí do studne skočíš tam aj ty? Samozrejme že mu dávaš za pravdu, lebo si neprijal pravdu. Dovtedy ti bude evanjelium zahalené a budeš tam vidieť len to, čo tvrdí Shagara. Shagara sa tu oháňa zdravým rozumom, ale práv ten jeho "zdravý rozum" mu bráni porozumieť duchovným veciam.

11.03.2017, 18:25
39,....Luther,....ale ten "Shagara" cituje Božie slovo, a nie svoje ,alebo cirkevné/ľudské/ úvahy!
Ale ty tvrdíš len to,čo ste prevzali od RKC,-"nebiblickú tradíciu"!
none
53

50. Shagara 11.03.2017, 18:25

39,....Luther,....ale ten "Shagara" cituje Božie slovo, a nie svoje ,alebo cirkevné/ľudské/ úvahy!
Ale ty tvrdíš len to,čo ste prevzali od RKC,-"nebiblickú tradíciu"!

11.03.2017, 18:29
Ty síce cituješ Božie slovo, ale absolútne ho nechápeš. Ohýbaš bibliu rovnako ako katolíci, len aby ti to pasovalo k tvojmu výkladu. Robíš sa múdry a učený, no to je tak asi všetko.
none
56

53. 11.03.2017, 18:29

Ty síce cituješ Božie slovo, ale absolútne ho nechápeš. Ohýbaš bibliu rovnako ako katolíci, len aby ti to pasovalo k tvojmu výkladu. Robíš sa múdry a učený, no to je tak asi všetko.

11.03.2017, 18:32
Keď už si taký znalec písma, vysvetli mi, prečo sú v písme dvaja Alfa a Omegovia... Sú azda dvaja Bohovia?
none
71

56. 11.03.2017, 18:32

Keď už si taký znalec písma, vysvetli mi, prečo sú v písme dvaja Alfa a Omegovia... Sú azda dvaja Bohovia?

11.03.2017, 19:59
65,...a čo tým chcel básnik povedať? To,že ak je nejaký výraz použitý na Všemohúceho Boha a potom i na iného,tak to znamená že aj ten druhý musí byť Všemohúci Boh?
Ale všetky doklady teda vedú k záveru, že titul „Alfa a Omega“ sa vzťahuje na Všemohúceho Boha, Otca, a nie na Syna. Skús sa lepšie pozrieť na dané slová a niektoré trinitárske preklady,ktoré v týchto tituloch vidia iba Otca,Všemohúceho Boha. Komu teda prináleží tento titul? Podľa Zjavenia 1:8 patrí Bohu, Všemohúcemu. V 11. verši je tento titul použitý na niekoho, koho neskorší opis odhalí ako Ježiša Krista. No učenci uznávajú, že zmienka o Alfe a Omege v 11. verši je nepravá, a tak sa nevyskytuje vo viacerých prekladoch. A keby aj tomu tak nebolo,stále platí to,čo som vyslovil v úvode!
Používaš vôbec rozum Luther?
Teda,....ak je Nabuchonodozor v Písme nazvaný "Veľký Boh"....a "kráľ kráľov",....tak aj on je Všemohúci Boh?
Alebo ak viacerí anjeli vystupujú ako "Pravý Boh,..."Jahve",......"Elohim",....tak aj oni sú Všemohúci Bohovia?
Ako si prišiel na dané rovnítká? Vieš čo to je -"Hebrejský princíp zastúpenia"? Napríklad i to,že i Mojžiš zastupoval na zemi Boha! Teda i on je Všemohúci Boh?
Alebo ak Gedeon je nazvaný v Písme "spasiteľ" tak aj on je Všemohúcim Bohom? Preboha , neverím ,že ste až tak zaslepení! Takto nemožno narábať s Písmom!
none
67

22. 11.03.2017, 14:08

Je to jednoduché. Kto verí v Syna, verí v Otca. Syn a Otec sú jedno. Treba si ctiť Syna tak ako si ctíme Otca. Lenže svedkovia Jehovoví si nectia Syna rovnako ako Otca. Kto nemá Syna, nemá ani Otca. Treba veriť v Syna. Tým veríš aj v Otca. Ako Kristus povedal
Jn 8,24 Nuž povedal som vám, že zomriete vo svojich hriechoch; lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch.

Ja Som predpokladám že ti netreba prekladať význam.

11.03.2017, 19:25
30,......Luther ,to čo hovoríš je nepravda! JS veria a ctia si syna a i Otca. Ale je samozrejme,že Ježiša vnímajú tak ako sa i on predstavil ,ako-Boží syn.
Ak veríme že je Boží syn, tak to nie je neúcta a to,že Ježiš je druhou najmocnejšou bytosťou vo vesmíre ,....tak to ho nijak neznižuje,a ani nectí. Práve naopak! Ale ak pripisujeme Ježišovi niečo,čo nie je pravda,tak to je rúhanie,porušenie 1 prikázania a samozrejme modlárstvo!
Byť "jedno" /tak ako aj v prípade kresťanov, aj tí majú byť "jedno"/,ale poukazuje na spoločenskú jednotu,....jednotu v konaní a v myslení,....a nie na nejakú jednotu v zmysle trinitárskom.
Nič také vo vesmíre neexistuje, aby nejaká individualita bola zároveň aj druhou a i tretou individualitou a pritom aj tak tieto tri individuality boli zároveň jednou individualitou,osobou. Také monštrum vo vesmíre neexistuje!
Raz naozaj sa trojica stane ôsmym divom sveta a ľudia sa budú čudovať,ako mohol duševne zdravý jednotlivec veriť v takéhoto trojhlavého Kerbera!?
A Ján 8:24 len poukazuje,že musíme vnímať Ježiša ako mesiáša,....že on je ten prisľúbený mesiáš! Nič viac.....o trojici tam nie je ani zmienka a dané "Ego eimi" je len bežná fráza a nie meno Boha!
A mne netreba prekladať daný význam Božieho mena,...ale to nie je že :"Ja som"!
Len si neviem dosť dobre predstaviť,ako by to vyzeralo v Písme ,keby sa všade Ego eimi prekladalo ako Božie meno? To by bolo tých všemohúcich bohov neúrekom a Písmo by bolo úplne zmätočné. Trinitárske preklady ktoré Ego eimi prekladajú a vnímajú ako Božie meno ,je hrubé a násilné prekrútenie Božieho slova!
Ja beriem tvoju "pravdu",....ale potom aj daný slepec a iný/Ego eimi/ sú potom Všemohúci bohovia! Ked sa to tak prekladá,....tak potom rovnako všade musíme takto prekladať dané slová!
A to by bola hotová anarchia a strata súdnosti !
none
69

19. 11.03.2017, 14:04

V Krista (Boha)

11.03.2017, 19:38
26,......ale ako mohol byť Kristus "Boh",....keď "bol menší od anjelov"!? A ako mohol byť zároveň aj človek a aj Boh? To nemôžeš spolu zmiešať! To sa nedá! Ak by bol Boh,....tak potom nemohol byť Kristus "menší od anjelov"!
Trinitári nepoužívajú rozum,....inak si to neviem vysvetliť!
none
68

17. 11.03.2017, 14:01

Jn 8,24 Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch."
(katolícka biblia)

Jn 8,24 Nuž povedal som vám, že zomriete vo svojich hriechoch; lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch.
(Roháčkov preklad)

11.03.2017, 19:34
24,....ale povedz,.... A ako si prišiel na to,že "Som" má byť s veľkým Písmenom? Prečo mnohí píšu s malým? A prečo to mnohí nevnímajú ako Božie meno? Tu ide iba o uznanie ...že on je mesiáš!
none
78

68. Shagara 11.03.2017, 19:34

24,....ale povedz,.... A ako si prišiel na to,že "Som" má byť s veľkým Písmenom? Prečo mnohí píšu s malým? A prečo to mnohí nevnímajú ako Božie meno? Tu ide iba o uznanie ...že on je mesiáš!

11.03.2017, 21:39
šagarek...ako si prišiel na to,že ide o "uznanie"?Mal si to nejako zjavené ty,alebo vaše slobodomurárske velenie v Brooklyne?

K 83,,,povedz,kto ťan núti prekrúcať a klamať?Znova ten Brooklyn?
Na niečo podstatné si totiž "akože" zabudol.Ježiš bol učinený menším od anjelov NAKRÁTKO,čiže len počas jeho pozemského života.Potom sa vráti do Otcovej slávy a znova sa mu budú klaňať všetci anjeli
Tá istá situácia je so slávou,ktorú má podľa teba mať menšiu ako OTEC.Je to nezmysel.
Ježiš požaduje rovnakú slávu,ako OTEC ...---aby ctili Syna TAK,ako ctia Otca...---
none
80

78. stefan 5 11.03.2017, 21:39

šagarek...ako si prišiel na to,že ide o "uznanie"?Mal si to nejako zjavené ty,alebo vaše slobodomurárske velenie v Brooklyne?

K 83,,,povedz,kto ťan núti prekrúcať a klamať?Znova ten Brooklyn?
Na niečo podstatné si totiž "akože" zabudol.Ježiš bol učinený menším od anjelov NAKRÁTKO,čiže len počas jeho pozemského života.Potom sa vráti do Otcovej slávy a znova sa mu budú klaňať všetci anjeli
Tá istá situácia je so slávou,ktorú má podľa teba mať menšiu ako OTEC.Je to nezmysel.
J...

11.03.2017, 22:55
JK bol Boh, stale boh aj pocas zivota na zemi. Tak logicky nikdy nebol ucinenim mensim od nikoho. Boh je priestor, boh je cas, boh je univerzum, najvyssia autorita najvyssi rozmer inteligencie. Boh je najvyssi matematik a fyzik. Boh je najvyssi tvorca, vsetko sa deje z jeho vole. Boh je minulost - pritomnost - buducnost. Boh je vecnost. Boh je najvyssia duchovna bytost.
none
81

80. Scarlet666 11.03.2017, 22:55

JK bol Boh, stale boh aj pocas zivota na zemi. Tak logicky nikdy nebol ucinenim mensim od nikoho. Boh je priestor, boh je cas, boh je univerzum, najvyssia autorita najvyssi rozmer inteligencie. Boh je najvyssi matematik a fyzik. Boh je najvyssi tvorca, vsetko sa deje z jeho vole. Boh je minulost - pritomnost - buducnost. Boh je vecnost. Boh je najvyssia duchovna bytost.

11.03.2017, 23:17
Dikes, ale myslím si že si ma až prechválila .
none
90

81. 11.03.2017, 23:17

Dikes, ale myslím si že si ma až prechválila .

12.03.2017, 00:00
A este som zabudla ze si najvyssi architekt
none
92

80. Scarlet666 11.03.2017, 22:55

JK bol Boh, stale boh aj pocas zivota na zemi. Tak logicky nikdy nebol ucinenim mensim od nikoho. Boh je priestor, boh je cas, boh je univerzum, najvyssia autorita najvyssi rozmer inteligencie. Boh je najvyssi matematik a fyzik. Boh je najvyssi tvorca, vsetko sa deje z jeho vole. Boh je minulost - pritomnost - buducnost. Boh je vecnost. Boh je najvyssia duchovna bytost.

12.03.2017, 00:07
98,....Boží syn,....nie Boh! "Boha nikto nikdy nevidel",....a Ježiša videli!
none
93

92. Shagara 12.03.2017, 00:07

98,....Boží syn,....nie Boh! "Boha nikto nikdy nevidel",....a Ježiša videli!

12.03.2017, 00:09
Boha otca nikto nevidel, ale Boha v ludskom tele, je možné vydieť.......
none
95

92. Shagara 12.03.2017, 00:07

98,....Boží syn,....nie Boh! "Boha nikto nikdy nevidel",....a Ježiša videli!

12.03.2017, 00:12
Boh nema zenu, tak ako si urobil svojho syna?.......alebo zeby zo svojho rebra?........Bozi Syn je podstatou samotného Boha.....nevznikol......to je ten vecny život u Boha, ktorý sa nam zjavil......
none
96

95. 12.03.2017, 00:12

Boh nema zenu, tak ako si urobil svojho syna?.......alebo zeby zo svojho rebra?........Bozi Syn je podstatou samotného Boha.....nevznikol......to je ten vecny život u Boha, ktorý sa nam zjavil......

12.03.2017, 00:18
113,....a ako urobil anjelov, Adama a pod.? Z rebra?
A Ježiš vznikol,........sám to tvrdil! A tvrdí to celé Písmo!
A Biblia píše ,že "Boh má manželku" a aj "Kristus má nevestu"!
none
98

96. Shagara 12.03.2017, 00:18

113,....a ako urobil anjelov, Adama a pod.? Z rebra?
A Ježiš vznikol,........sám to tvrdil! A tvrdí to celé Písmo!
A Biblia píše ,že "Boh má manželku" a aj "Kristus má nevestu"!

12.03.2017, 00:20
nevznikol......to slovo bolo u boha a to slovo bol Boh.......VECNY ZIVOT V BOHU SA NAM ZJAVIL
none
99

98. 12.03.2017, 00:20

nevznikol......to slovo bolo u boha a to slovo bol Boh.......VECNY ZIVOT V BOHU SA NAM ZJAVIL

12.03.2017, 00:22
Veriaci4, shagara - boli by ste vy dvaja bez nabozenstviev ( nabozenskych zborov) teraz veriaci vboha ?
none
101

99. Scarlet666 12.03.2017, 00:22

Veriaci4, shagara - boli by ste vy dvaja bez nabozenstviev ( nabozenskych zborov) teraz veriaci vboha ?

12.03.2017, 00:27
117,.......asi áno. Ja som bol asi taký katolík,ako väčšina./pasívny/
Ale zaujali ma knihy o klinickej smrti a vtedy som sa viac začal zaujímať o "Pravdu", Bibliu a hľadal som odpovede ako to v skutočnosti je? Existuje niečo po smrti,...atď?
A volil som široký záber a skúmal som všetko od filozofie,cez budhizmus a až po Bibliu!
none
102

101. Shagara 12.03.2017, 00:27

117,.......asi áno. Ja som bol asi taký katolík,ako väčšina./pasívny/
Ale zaujali ma knihy o klinickej smrti a vtedy som sa viac začal zaujímať o "Pravdu", Bibliu a hľadal som odpovede ako to v skutočnosti je? Existuje niečo po smrti,...atď?
A volil som široký záber a skúmal som všetko od filozofie,cez budhizmus a až po Bibliu!

12.03.2017, 00:29
a dal si sa oblbnut slobodomurárom.....
none
104

102. 12.03.2017, 00:29

a dal si sa oblbnut slobodomurárom.....

12.03.2017, 00:34
120,...a čo máš proti murárom? Nehovorí Písmo....:" ‚Každý dom postavil niekto, ale ten, kto postavil všetko, je Boh.‘“...???
none
100

98. 12.03.2017, 00:20

nevznikol......to slovo bolo u boha a to slovo bol Boh.......VECNY ZIVOT V BOHU SA NAM ZJAVIL

12.03.2017, 00:24
Boh predsa nemoze klesnut na uroven cloveka.
none
103

100. Scarlet666 12.03.2017, 00:24

Boh predsa nemoze klesnut na uroven cloveka.

12.03.2017, 00:33
118,...presne tak! Nemôže si "Večný Duch" obliecť hmotné telo, keď ho "nemôžu obsiahnuť ani samotné nebesia"/ako hovorí Písmo/!
To je nepredstaviteľné,....preto Boh poslal svojho zástupcu, jedného z Božích synov! A poslal práve svojho"prvorodeného"!
none
105

103. Shagara 12.03.2017, 00:33

118,...presne tak! Nemôže si "Večný Duch" obliecť hmotné telo, keď ho "nemôžu obsiahnuť ani samotné nebesia"/ako hovorí Písmo/!
To je nepredstaviteľné,....preto Boh poslal svojho zástupcu, jedného z Božích synov! A poslal práve svojho"prvorodeného"!

12.03.2017, 00:34
ako moze potom boh prebyvat v ludskom tele?.......Chces to hadam poprieť?
none
106

103. Shagara 12.03.2017, 00:33

118,...presne tak! Nemôže si "Večný Duch" obliecť hmotné telo, keď ho "nemôžu obsiahnuť ani samotné nebesia"/ako hovorí Písmo/!
To je nepredstaviteľné,....preto Boh poslal svojho zástupcu, jedného z Božích synov! A poslal práve svojho"prvorodeného"!

12.03.2017, 00:41
takze popieraš shagarenko ze vsemohuci Boh, ktorého neobsiahnu ani samotne nebesia, može prebývať v ludskom tele?
none
107

106. 12.03.2017, 00:41

takze popieraš shagarenko ze vsemohuci Boh, ktorého neobsiahnu ani samotne nebesia, može prebývať v ludskom tele?

12.03.2017, 00:45
124,.....popieram! Lebo aj Ježiš povedal,že "Boha nikto nevidel",...tak ja mu verím! A aj keď tvrdí,že ho poslal Boh,jeho Otec ,...tak aj to mu verím!
A keď tvrdí,že "Boha nemôžeme vidieť ,lebo by sme zomreli" ,tak aj tomu verím!
A verím aj tomu ,že "Boh nezomiera",...na rozdiel od Krista ,ktorý zomrel!
none
108

107. Shagara 12.03.2017, 00:45

124,.....popieram! Lebo aj Ježiš povedal,že "Boha nikto nevidel",...tak ja mu verím! A aj keď tvrdí,že ho poslal Boh,jeho Otec ,...tak aj to mu verím!
A keď tvrdí,že "Boha nemôžeme vidieť ,lebo by sme zomreli" ,tak aj tomu verím!
A verím aj tomu ,že "Boh nezomiera",...na rozdiel od Krista ,ktorý zomrel!

12.03.2017, 00:46
Jn 14:23 Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.
none
109

108. 12.03.2017, 00:46

Jn 14:23 Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.

12.03.2017, 00:51
tam môže alebo nemôže shagarenko.....
none
110

109. 12.03.2017, 00:51

tam môže alebo nemôže shagarenko.....

12.03.2017, 00:53
tam-tak......takže môže sa nastahovať boh do ludskeho tela?.......odpovedz shagarenko
none
111

110. 12.03.2017, 00:53

tam-tak......takže môže sa nastahovať boh do ludskeho tela?.......odpovedz shagarenko

12.03.2017, 00:56
128,...nemôže,...lebo potom by nebola pravda to,čo tvrdí Písmo,že "Boh je večný duch"!
none
113

111. Shagara 12.03.2017, 00:56

128,...nemôže,...lebo potom by nebola pravda to,čo tvrdí Písmo,že "Boh je večný duch"!

12.03.2017, 01:01
takze Jeziš splietal dve na tri, ked povedal ....
Jn 14:23 Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.
none
112

108. 12.03.2017, 00:46

Jn 14:23 Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.

12.03.2017, 01:01
126,...a to myslíš,že Boh sa nasťahuje ku mne osobne ?
Pretože väčšina to chápe tak,že iba jeho duch bude ovplyvňovať život človeka,ktorému ON prejaví priazeň!
Ale Boh ako taký nemôže prísť na zem a vziať si hmotné telo! To je detinská predstava!
none
114

112. Shagara 12.03.2017, 01:01

126,...a to myslíš,že Boh sa nasťahuje ku mne osobne ?
Pretože väčšina to chápe tak,že iba jeho duch bude ovplyvňovať život človeka,ktorému ON prejaví priazeň!
Ale Boh ako taký nemôže prísť na zem a vziať si hmotné telo! To je detinská predstava!

12.03.2017, 01:04
v co ty vlastne veríš shagarenko?......obrat si tu bibliu naopak.....UROBIME SI U NEHO PRIBYTOK!!!!!.......ludske telo je chramom bozžim Shagarenko......
Jeziš jasne povedal.....zborte tento chram , a ja ho za tri dni postavím......Ty nerozumieš pismu shgarenko......vidís len literu
none
115

112. Shagara 12.03.2017, 01:01

126,...a to myslíš,že Boh sa nasťahuje ku mne osobne ?
Pretože väčšina to chápe tak,že iba jeho duch bude ovplyvňovať život človeka,ktorému ON prejaví priazeň!
Ale Boh ako taký nemôže prísť na zem a vziať si hmotné telo! To je detinská predstava!

12.03.2017, 01:15
to je tak, ked nerozumieš shagarenko.......boh prebýval vo svätyni svatých, v chramoch postavených ludskou rukou, presne podla prikazov božich.....
teraz prebyva v v ludskom tele..a tou svätinou svätých je tvoj duch Shagarenko.....Boha možes poznat len v duchu, pretože je duch......Nemozes ho poznať v litere, a presnom poznani písma......(tym netvrdim ,že je zle ak pozname pismo a okolnosti a dejiny o Bohu)
none
118

115. 12.03.2017, 01:15

to je tak, ked nerozumieš shagarenko.......boh prebýval vo svätyni svatých, v chramoch postavených ludskou rukou, presne podla prikazov božich.....
teraz prebyva v v ludskom tele..a tou svätinou svätých je tvoj duch Shagarenko.....Boha možes poznat len v duchu, pretože je duch......Nemozes ho poznať v litere, a presnom poznani písma......(tym netvrdim ,že je zle ak pozname pismo a okolnosti a dejiny o Bohu)

12.03.2017, 09:28
Nie je lepšie veriť v Ježiša a nehádať sa neustále ako to je? Ja osobne v Ježiša verím a to mi stačí. Neriešim každé písmenko v biblii. Radšej sa snažím pomáhať druhým a žiť podľa toho, čo hovoril Ježiš. Myslím si, že to Ježiša zaujíma viac ako keby som donekonečna sa s niekým hádal že nemá pravdu. Nikto z vás si nemôže byť istý ako to v skutočnosti je a kto má pravdu. Čo denominácia, to iný názor. Spojuje vás viera v Krista. To je základ.
none
79
11.03.2017, 22:18
96,....Je to zrejme z kontextu správy a z celého Písma! ........a prečo sa ty vyhýbaš stále mojej otázke?
Má sa stále a všade slovné spojenie Ego eimi/ja som/ prekladať ako Božie meno?
A ja viem ,že Ježiš bol len "nakrátko" menší od anjelov. A to len počas života na zemi,keď bol "synom človeka"/dokonalý človek/!
A verím,že teraz sa mu už klaňajú anjeli,ale nie ako Všemohúcemu Bohu!
A ten tvoj záver je niečo,čo nekomentujem,....lebo by som ti musel napísať niečo ,čo by ťa nepotešilo! Je to absurdné tvrdenie!
Ak Písmo tvrdí,že "máme ctiť ľudí každého druhu",...tak to neznamená,/príklad/že ja ako robotník som viac ako prezident,alebo riaditeľ podniku, a podobne! Ale každý máme "inú slávu"! A na to poukazoval i Ježiš.
Tvoje narábanie s Písmom je viac ako duchaplné!
none
83
11.03.2017, 23:32
Aj tu sa dočítame,ako sa prekladá Božie meno v Hebrejčine a v Gréčtine, a je zaujímavé,že Božie meno má iný význam,ako sa mu často pripisuje.
Spomeniem reformátora,ktorý ovplyvnil aj Luthera.,......Johanna Wessela Gansforta.
Pri rozbore Wesselových názorov spisovateľ H. A. Oberman dospel k záveru, že Wessel si myslel, že ak by Tomáš Akvinský a ďalší vedeli po hebrejsky, „zistili by, že Božie meno odhalené Mojžišovi neznamená ‚Som, ktorý som‘, ale ‚Budem, ktorý budem‘.“ Preklad nového sveta Svätých písiem preto správne uvádza význam Božieho mena ako „Dokážem, že som tým, čím dokážem, že som“. — 2. Mojžišova 3:13, 14.
A tak dôsledný preklad ukazuje, že Boh nechcel len potvrdiť svoju existenciu./som/ Jehova poučil Mojžiša — a v širšom zmysle aj nás ostatných —, že ‚dokazuje, že je‘ tým, čím potrebuje, aby splnil svoje sľuby. Inými slovami, stáva sa tým, čím chce, aby splnil svoje sľuby. J. B. Rotherham výstižne prekladá tento verš takto: „Stanem sa, čímkoľvek chcem.“ Jeden odborník na biblickú hebrejčinu vysvetľuje toto slovné spojenie takto: „Nech by vznikla akákoľvek situácia alebo potreba... Boh ‚sa stane‘ riešením tejto potreby.“ To poukazuje na Boha predsavzatí a na skutočnosť ,že sa stáva vždy tým ,čo je potrebné!
A tak sa Jehova stáva neporaziteľným Vojenským Veliteľom, Pánom všetkých prírodných živlov, jedinečným Zákonodarcom, Sudcom, Architektom,Stvoriteľom, Darcom jedla a vody,Darcom života, Udržiavateľom oblečenia a obuvi,Utešiteľom,Ochrancom — a tak ďalej.
Aj preto slová-"Som ktorý som" sú nesprávnym prekladom! A aj preto slová z Jána "ja som" nič neznamenajú! Lebo tu vôbec nejde o Božie meno!
A tento názor zastávajú aj mnohí znalci Hebrejčiny a je to spomenuté aj v priloženom anglickom texte!
Niektorí učenci sú presvedčení, že v tomto prípade je sloveso /havah/použité v kauzatívnej forme, /príčinný tvar/ktoré obyčajne vyjadruje, že niekto či niečo spôsobuje zmenu stavu alebo činnosti niekoho či niečoho.
Aj preto texty z Nového zákona/u Jána/ ,ktoré vidia Božie meno v slovách "Ego eimi"/ja som/ sú len dôsledkom neznalosti a toho,že niekto chce silou mocou urobiť pohanskú trojicu kresťanskou,biblickou náukou!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wikipedia-Names of God in Judaism

Ehyeh asher ehyeh[edit]
Main article: I Am that I Am

Ehyeh asher ehyeh (Hebrew: ???? ??? ?????) is the first of three responses given to Moses when he asks for God's name in the Book of Exodus.[15] The King James version of the Bible translates the Hebrew as "I Am that I Am" and uses it as a proper name for God. The Aramaic Targum Onkelos leaves the phrase untranslated and is so quoted in the Talmud (B. B. 73a.[clarification needed])
Ehyeh is the first-person singular imperfect form of hayah, "to be". Ehyeh is usually translated "I will be", since the imperfect tense in Hebrew denotes actions that are not yet completed (e.g. Exodus 3:12, "Certainly I will be [ehyeh] with thee.").[53] Asher is an ambiguous pronoun which can mean, depending on context, "that", "who", "which", or "where".[53]
Although Ehyeh asher ehyeh is generally rendered in English "I am that I am", better renderings might be "I will be what I will be" or "I will be who I will be", or "I shall prove to be whatsoever I shall prove to be" or even "I will be because I will be".[54] Other renderings include: Leeser, “I Will Be that I Will Be”; Rotherham, "I Will Become whatsoever I please", New World Translation (2013 Edition): "I Will Become What I Choose to Become."[55][56] Greek, Ego eimi ho on (??? ???? ? ??), "I am The Being" in the Septuagint,[57] and Philo,[58][59] and Revelation[60] or, "I am The Existing One"; Lat., ego sum qui sum, "I am Who I am."
none
117
12.03.2017, 07:50
ja Boha vasho neprijmem od zaidneho dementneho pedofila, od prehriatych bukvicakov a od chorych psychopatov
ani v reale a ani tu na DF
spinave bestie mi budu kazat co mam robit, ked skapina Zem a despoticky a arogantne sa stavaju teisti v mene svojich bohov ***nutych k planete na ukor tych, ktori stvorili zivot na tejto planete
ave satanas
odkaz
none
122
12.03.2017, 16:14
Na začiatok musím povedať, že žiadny rozbor som v tejto téme nenašiel.

Shagara, tak ako to je uňho známe, sa snaží navodiť dojem "pravdovravnosti" a "hodnovernosti" tým, že cituje texty, väčšinou zo Strážnej veže a „učencov“. Zaujímavé je, že títo učenci sami nepoznajú históriu, tak ako som to dokázal pri téme, odkaz v 14. komentári.

V danej téme sa Shagara snažil citovaním "učencov" dokázať, že Trojica do konca 3.storočia neexistovala. No nám sa zachovali oficiálne Cirkevné spisy, ktoré o Trojici pojednávajú už skôr. Napríklad oficiálny list pápeža Dionýza biskupovi Dionýzovi okolo roku 260 jasne definuje pojem Trojice. V liste sa píše " Je totiž potrebné, aby Slovo Božie bolo spojené s Bohom všetkých vecí a aby aj Duch Svätý zostával a prebýval v Bohu: tak sa teda musí Božská Trojica naprosto zbiehať a rezumovať do jedné­ho určitého vrcholu, t. j. do všemohúceho Boha všetkých vecí."
Na toto účelové prekrúcanie histórie si bol upozornený viacerými diskutujúcimi.


Ďalej musí byť každému jasné, že budeš citovať len ľudí, ktorí zastávajú bludnú náuku SJ a im podobným. Takže príp. citovanie ľudí, ktorých považuješ za "učencov" si nechaj pre svoju komunitu SJ, ktorá bez kritického rozmýšľania príjme túto interpretáciu.

Nedá sa mi reagovať na každý komentár, preto vyberiem iba to či mi "udrelo" do očí.

Cituje ťa "to čo hovoríš je nepravda! JS veria a ctia si syna a i Otca. Ale je samozrejme,že Ježiša vnímajú tak ako sa i on predstavil ,ako-Boží syn.Ak veríme že je Boží syn, tak to nie je neúcta a to,že Ježiš je druhou najmocnejšou bytosťou vo vesmíre"

No položme si otázku skutočne si ctíte Syna? Sám Kristus hovorí "Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca". Samozrejme SJ budú argumentovať tak, ako si to povedal, že si ctia Krista, ako Syna Božieho a tým si ctia aj Otca. Odhliadnuc od toho, že Boží Syn v plnom zmysle slova znamená, byť jednej podstaty s Otcom.

No zo Sv.Písma vieme, že Kristus sa dožaduje tej istej úcty, aká patrí Otcovi. Mnoho ráz som položil túto otázku, ako si Kristus môže nárokovať tú istú úctu, aká patrí len Otcovi, ak mu nie je rovný? A sám to hovoríš, že podľa vás je Kristus ten "druhý".
No Kristus doslova hovorí "Aby si všetci ctili Syna, tak ako si ctia Otca". Kristus si nárokuje tú istú úctu "Syna si ctiť ako Otca"! A ak tak niekto nerobí, nectí si ani Otca.

Keď SJ si nectia Syna, ako Otca t.j. v ich rovnosti, tak potom si nectia oboch.

Ďalej píšeš "ale ako mohol byť Kristus "Boh",....keď "bol menší od anjelov"!? A ako mohol byť zároveň aj človek a aj Boh? To nemôžeš spolu zmiešať! To sa nedá! Ak by bol Boh,....tak potom nemohol byť Kristus "menší od anjelov"!"

Kristus bol "menší" od anjelov, podľa ľudskej prirodzenosti, lebo anjeli sú vyššie čo do prirodzenosti ako ľudia, ale sú menší čo do cieľa.
No Pavol vyzdvihol Kristovu Božskú prirodzenosť, nie ľudskú, keď o ňom pojednáva, ako o vyššom od anjelov.
Veď sa predsa píše "On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty" a zasa "(...)a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. Veď kedy komu z anjelov povedal: "Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil" a opäť: "Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom"? A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: "Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli." Anjelom zasa hovorí: "On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi." A: "Ty, Pane, si na počiatku stvoril zem aj nebesia sú dielom tvojich rúk."

Ako sa teda majú chápať verše, kde je Kristus nazvaný, ako "niekto nižší od anjelov" a inde zasa "o toľko vyšší od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil". No Kristus bol vyšší od anjelov ešte prv ako prišiel na svet. Ako môže byť teda nižší a zároveň vyšší?
Tieto verše, ako som mnoho krát povedal, sa chápu v analógii fidei. A vzťahujú sa na dve rôzne prirodzenosti Krista.
Hovoríš, Shagara, že Kristus nemohol byť, človek a zároveň aj človek, lebo to sa nemôže miešať? Podľa toho vidím tvoju obmedzenosť.
Ale sami SJ tvrdia, že "Kristus je najvyšší" anjel odhliadnuc od toho, že Písmo nám jasne hovorí, že Kristus nie je anjel. Potom aj sami Sj tvrdia, že v Kristovi sa spojil "anjel" a "človek". Potom tvoje "to sa nemôže miešať" neplatí, pre vaše bludy?
Alebo Kristus bol anjel, no v okamihu, keď prišiel na svet, prestal byť anjelom, stal sa človekom a po smrti sa znovu stal anjelom? To nemusím ani komentovať.

No samo Písmo nám hovorí, že Kristus má dve prirodzenosti aj božskú aj ľudskú. Veď sa píše "On hoci má božskú prirodzenosť nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka."

Toto nám hovorí o všetkom. On bol Bohom no zriekol sa svojej rovnosti, stal sa človekom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
A ty napíše, že nemohol byť človek a Boh?
Teda vidíme, že Kristus má dve rozdielne prirodzenosti aj božskú, aj ľudskú.
Preto sa aj tento verše, že Kristus je "menší od anjelov" vzťahuje na ľudskú prirodzenosť a verš, kde Kristus je "vyšší od anjelov" sa vzťahuje na jeho božskú prirodzenosť.

Tvoju "logiku" do toho nezapájaj, lebo Boh nie je objektom zmyslovej skúsenosti, a preto bezprostredne pomocou intelektu nemôžeme pochopiť túto zjavenú pravdu, pretože presahuje náš intelekt a našu skúsenosť. No pomocou "rozumu" by sme mohli poukázať na pravdy, ktoré by nám pomohli priblížiť toto zjavenie. No to by bolo v tvojom prípade veľmi ťažké, keďže nemáš ani základne znalosti z filozofie. To je napríklad prípad analógie.

A teraz k samotnému výrazu "Ja Som".
Sám tvrdíš, že treba brať do úvahy kontext.
To s tebou jednoznačne súhlasím. No musím dodať, že tvoje "kontextové" znalosti opäť zlyhávajú.

Kontext výrazu z Jána sa snažíš porovnávať s kontextom o slepcovi.

V prípade slepca vznikla polemika o tom, či je to naozaj ten slepec, ktorý v tých miestach žobral.

Píše sa "Jedni tvrdili: "Je to on." Iní zasa: "Nie je, len sa mu podobá.". Teda ľudia neboli presvedčení, či je to skutočne ten slepec, ktorý tam pred tým sedával. Slepec, aby potvrdil zázrak, ktorý Kristus na ňom vykonal priznáva svoju identitu slovami "Ja som to". Teda na polemiku ľudí dáva jednoznačnú odpoveď "ja som ten, o ktorom hovoríte".
Pravda v tomto kontexte sa nejedná o vzťahovanie Božieho mena na seba.

Porovnajme si teraz kontext z Jána o Kristovi.
Píše sa "Židia mu vraveli: "Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?" Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som."

Ak by Kristus povedal jednoducho "Prv ako bol Abrahám, ja som bol" židia by ho mohli odpísať ako pomätenca. Nemuseli ho brať vážne a mohli by odísť. Veď, ak podľa teba židia neverili, že Mesiáš bude Boh, potom Mesiáš musí byť iba človek. Ako by potom mohli brať vážne slová od človeka, ktorý o sebe tvrdí, že je mesiáš - človek a zároveň o sebe tvrdí, že ako človek bol skôr, než Abrahám.


Ale Kristus hovorí "Ja Som". Tým si nárokuje svoju večnú existenciu od večnosti, cez čas Abraháma až po ten deň.
Je zaujímavé si všimnúť, že aj židia tomuto prehláseniu rozumeli, že sa tituluje tým istým menom, ako Boh, teda sa robí rovným Bohu.
Lebo, ako máme možnosť ďalej čítať : "Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu."
Židia chceli Ježiša zabiť nie preto, že o sebe tvrdí, že bol prv ako Abrahám ale preto, že sa robí rovným Bohu.
Vo Sv.Písme máme možnosť viac krát čítať, že sa židia pokúšali zabiť Krista, lebo sa robil rovným Bohu. Ale v tom čase ešte neprišla ešte jeho hodina.
A sám apoštol Ján konštatuje. "Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu"
Tieto verše sú často krát ignorované od strany SJ. Lebo SJ musia pripustiť, že buď to nie je pravda a Svätopisec klame, alebo Kristus sa robil rovný Bohu a rovný mu nebol, alebo že Kristus sa robil rovným Bohu a vskutku mu bol rovný. A teda celé ich učenie, ktoré je postavené na "nerovnosti" Syna a Otca je bludné.

Čo teda povieme? Kristus sa robil rovným Bohu, tak ako to opisuje Sv.Ján a skutočne mu bol rovný.

No, ak by sme chceli vyhovieť Shagarovi a teda na okamih pripustiť, že dané "Ja som" v Jn 8, 58 sa vzťahuje na časový interval, dostávame sa do sporu s ostatnými veršami, kde Kristus toto meno opakuje.

V tej istej kapitole, ešte pred tým Kristus hovorí "Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch."

V tomto prípade sa Shagara už nemôže vyhovárať na "kontext správy". Kristus jednoznačne hovorí, ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch. Čo znamená uveriť, že Kristus je "Ja som"? Znamená to uveriť, že Kristus je Bohom, a ak v neho neuveria zomrú vo svojich hriechoch.

Bezprostredne potom sa ho židia pýtajú "Pýtali sa ho teda: "Kto si ty?" Ježiš im odpovedal: "Od počiatku to, čo vám hovorím." No židia nerozumeli "Ježiš im teda povedal: "Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec."

Ježiš bezprostredne potom, ako sa židia dovolávali, mena a samotného určenia jeho osoby, potom čo im povedal, že musia v neho uveriť, že je Bohom im znova opakuje "Ja som". A ďalej sa píše: "Keď to hovoril, mnohí uverili v neho."

Čo znamená vyzdvihnúť Syna človeka? To znamená, vidieť v ňom Božstvo aj napriek závoju jeho človečenstva.
Lebo, ako je napísané Kristus bol podľa vonkajšieho zjavu pokladaný za človeka.

Tento kontext správy nám jednoznačne hovorí o prirodzenosti Krista, lebo celý tento kontext je spojený s jeho osobu a s jeho menom "Kto si ty"?

Ak mi teda Shagara ukážeš, že na inom mieste Písma, niekto v tomto istom kontexte vťahuje tento výraz na seba, uverím ti.

Ježiš Kristus meno Boha vzťahuje na seba aj v Jn 13, 19 "Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som."

Znova ten istý kontext, ohľadom jeho osoby. "Aby ste uverili, že Ja Som".

Môže sa niekto titulovať Božím menom, ak nie je Bohom?
Nie, nemôže! Ale Kristus je Bohom, on je rovný Otcovi, a preto vzťahuje toto meno na seba.


Ježiš Kristus je Boh a je rovný Otcovi!


"Veríme v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa všetkých viditeľných a neviditeľných vecí, a v jedného Pán a Ježiša Krista, Syna Božieho ako jednorodeného , splodeného od Otca, to jest z podstaty Otca , Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom , skrze ktorého bolo všetko stvorené, čo je na nebi a čo je na zemi" VYZNANIE VIERY PRVÉHO NICEJSKEHO KONCILU (325)

Tretia hlava: "Tých však, čo hovoria, že Syn Boží „bol, kedy nebol " a „predtým, ako sa narodil, nebol" , a že bol utvorený z toho, čo nebolo, alebo z nejakej inej podstaty alebo bytnosti (hypo -stasis, usia), alebo že Syn Boží je premenlivý alebo nestály, katolícka Cirkev exkomunikuje ."


Rím prehovoril spor je skončený!
none
123

122. Astax1 12.03.2017, 16:14

Na začiatok musím povedať, že žiadny rozbor som v tejto téme nenašiel.

Shagara, tak ako to je uňho známe, sa snaží navodiť dojem "pravdovravnosti" a "hodnovernosti" tým, že cituje texty, väčšinou zo Strážnej veže a „učencov“. Zaujímavé je, že títo učenci sami nepoznajú históriu, tak ako som to dokázal pri téme, http://www.diskusneforum.sk/tema/tertulianov-paradox-a-trojica v 14. komentári.

V danej téme sa Shagara snažil citovaním "učencov" dokázať, že Trojica do konca 3.storoč...

12.03.2017, 16:20
*Oprava

Hovoríš Shagara, že Kristus nemohol byť Boh a zároveň aj človek, lebo to sa nemôže miešať?
none
134

123. Astax1 12.03.2017, 16:20

*Oprava

Hovoríš Shagara, že Kristus nemohol byť Boh a zároveň aj človek, lebo to sa nemôže miešať?

05.01.2021, 01:38
141, .... to nehovorím len ja, .... ale mnohí teológovia a aj tí, - katolícki!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ale aj to bude nejaký zázrak, nepochopiteľné tajomstvo, .... lebo ten, kto bol na zemi "nižší od anjelov", nemohol byť aj Boh.


Ale ty to iste vysvetlíš?
A skús použiť aj Písmo a zdravý rozum!
--------------------------------------------------------
Rímskokatolícky teológ Thomas Hart. ....... kritizuje tradičné chápanie Ježiša zakotvené v kréde tradičného kresťanstva Chalcedonského koncilu. On ďalej k téme bohočloveka dodáva.: ....... „Chalcedonský koncil, spôsobil to, že skutočná ľudská bytosť v prípade Ježiša nie je možná. Koncilová definícia hovorí že ,Ježiš je pravým človekom. Ale ak v ňom sú dve prirodzenosti, tak je jasné ktorá ho bude ovládať. A Ježiš sa okamžite stane niekym iným, ako sme my, ľudia. On je vševediaci, všemohúci, všadeprítomný. Pozná minulosť, prítomnosť a aj budúcnosť.Vie presne čo si každý myslí a čo sa chystá urobiť. A to je ďaleko od bežnej , ľudskej skúsenosti. Ježiš je pokúšaný, ale nemôže zhrešiť, pretože je Boh. Aké je to potom pokúšanie? To nemá veľa spoločné s rôznymi druhmi zápasov, skúšok ktoré dobre poznáme“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chápeme čo sa tu tvrdí?
RKC a veriaci v trojicu veria v "iného Ježiša", .... nie biblického!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Teraz je vhodné pridať poznámku Martina Wernera /Formation of Christián Dogma: An Historical Study of Its Probléms. str.298/- citujem ho: ….. „Dogma o Kristovom Božstve premenila Ježiša na helénskeho vykupiteľa – boha, a tak bola propagovaná bájka, za ktorou historický Ježiš načisto zmizol“.
A je dokonané! Potrebuje to komentár a hlbší rozbor?
Ak áno, prosím:

odkaz BOHOČLOVEK ?!
none
135

123. Astax1 12.03.2017, 16:20

*Oprava

Hovoríš Shagara, že Kristus nemohol byť Boh a zároveň aj človek, lebo to sa nemôže miešať?

05.01.2021, 01:45
141, .... a vy tvrdíte, že ani tie dve podstaty "neboli zmiešané", .... stáli akoby jedna vedľa druhej! Zázrak! Aleluja!
Ale mal vraj len jedno ego. Zázrak, aleluja, ....... kto chápe nech povie ako to chápe babka v Popudinských Močidlanoch?
Alebo ako teofilozof 21 storočia?
Je to pre vás šok, .... ???
none
124

122. Astax1 12.03.2017, 16:14

Na začiatok musím povedať, že žiadny rozbor som v tejto téme nenašiel.

Shagara, tak ako to je uňho známe, sa snaží navodiť dojem "pravdovravnosti" a "hodnovernosti" tým, že cituje texty, väčšinou zo Strážnej veže a „učencov“. Zaujímavé je, že títo učenci sami nepoznajú históriu, tak ako som to dokázal pri téme, http://www.diskusneforum.sk/tema/tertulianov-paradox-a-trojica v 14. komentári.

V danej téme sa Shagara snažil citovaním "učencov" dokázať, že Trojica do konca 3.storoč...

12.03.2017, 16:24
astax, SJ aj striktne ziju podla svojho presvedcenia. Aj co sa tyka moralky. Kiez by sa to dalo povedat aj o katolikoch. Vsetko ostatne je irelevantne.
none
125

124. Scarlet666 12.03.2017, 16:24

astax, SJ aj striktne ziju podla svojho presvedcenia. Aj co sa tyka moralky. Kiez by sa to dalo povedat aj o katolikoch. Vsetko ostatne je irelevantne.

12.03.2017, 16:40
vydrziavana mamonarka a potratova turistka sa stara ako ziju jehovisti a katolici
none
133

125. omega 12.03.2017, 16:40

vydrziavana mamonarka a potratova turistka sa stara ako ziju jehovisti a katolici

05.01.2021, 01:28
143, ..... všetci čo nadržiavajú JS sú zlí, .... alebo ak čo len trochu spochybnia názory vulgárnych "kresťanov", ktorí slovami ukazujú čo sú, ..... tak už by najradšej mnohí nosili pohotovo drevo na hranicu!
none
126

124. Scarlet666 12.03.2017, 16:24

astax, SJ aj striktne ziju podla svojho presvedcenia. Aj co sa tyka moralky. Kiez by sa to dalo povedat aj o katolikoch. Vsetko ostatne je irelevantne.

12.03.2017, 16:45
Nestotožním sa s tvojím názorom.
Pre mňa, ako pre človeka veriaceho je dôležité poznať pravdu. A pravda je len jedna a pravda nás vyslobodí.
Vytrvalosť v pravej viere je kľúčová Svätý Pavol upozorňuje Timoteja: „Toto prikázanie ti zverujem…, aby si bojoval dobrý boj, aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere“ (1Tim 1,18-19). Aby sme žili, rástli a vytrvali vo viere až do konca, musíme ju živiť Božím slovom a musíme prosiť Pána, aby nám ju zveľaďoval; viera má byť „činná skrze lásku“ (Gal 5,6), udržiavaná nádejou a zakorenená vo viere Cirkvi.

Je taktiež rozdiel medzi skutočným poznaním a presvedčením. Pretože presvedčenie môže byť na rozdiel od skutočného poznania mylné.
SJ sa tvária, že dosiahli skutočné poznanie, čo je klamstvom. Ak teda normujú svoj akt viery, podľa falošného presvedčenia, nech by bolo akokoľvek dobré, nedosahujú cieľ.

Osobne nepoznám žiadneho jehovistu a ani sa nevenujem tejto sekte, preto nemôžem s tebou súhlasiť, že všetci SJ sú taký bezúhonní, ako tvrdíš.

Katolícke náboženstvo má jasne vyformované normy. 10 Božích prikázaní a stanovenia Cirkvi. Ak toto katolíci nedodržiavajú, je to na svedomí každého jednotlivca.
none
136

126. Astax1 12.03.2017, 16:45

Nestotožním sa s tvojím názorom.
Pre mňa, ako pre človeka veriaceho je dôležité poznať pravdu. A pravda je len jedna a pravda nás vyslobodí.
Vytrvalosť v pravej viere je kľúčová Svätý Pavol upozorňuje Timoteja: „Toto prikázanie ti zverujem…, aby si bojoval dobrý boj, aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere“ (1Tim 1,18-19). Aby sme žili, rástli a vytrvali vo viere až do konca, musíme ju živiť Božím slovom a musíme prosiť Pána, aby nám ju zveľaďova...

05.01.2021, 01:54
144, ...... píšeš: "Osobne nepoznám žiadneho jehovistu a ani sa nevenujem tejto sekte, preto nemôžem s tebou súhlasiť, že všetci SJ sú taký bezúhonní, ako tvrdíš."
------------------------------------------------------------------------------------------
Tvrdil som, že medzi všetkými inými kresťanmi predsa svojim učením a aj správaním vynikajú! Ale to neznamená , že všetci sú dokonalí a neomylní!
A aj ich celosvetová činnosť je jedinečná a nenapodobiteľná! A to, čo sa týka ako kvality, tak rozsahu!
Príklad, aj katolícka publikácia ich správanie vyzdvihuje, a hádaj prečo?
------------------------------------------------------------------------------------------
New Catholic Encyclopedia (Nová katolícka encyklopédia) odôvodnene uvádza, že Jehovovi svedkovia si získali povesť - „jednej z najlepšie sa správajúcich skupín na svete“.

Astax, ....... hľadanie pravdy nie je boj s tými, ktorí ju zjavujú svetu a učia ju! To je ten prejav najväčšej lásky k blížnemu!
Dúfam že to raz pochopíš?
none
131

122. Astax1 12.03.2017, 16:14

Na začiatok musím povedať, že žiadny rozbor som v tejto téme nenašiel.

Shagara, tak ako to je uňho známe, sa snaží navodiť dojem "pravdovravnosti" a "hodnovernosti" tým, že cituje texty, väčšinou zo Strážnej veže a „učencov“. Zaujímavé je, že títo učenci sami nepoznajú históriu, tak ako som to dokázal pri téme, http://www.diskusneforum.sk/tema/tertulianov-paradox-a-trojica v 14. komentári.

V danej téme sa Shagara snažil citovaním "učencov" dokázať, že Trojica do konca 3.storoč...

05.01.2021, 00:56
140, ..... Píšeš Astax: ...."Na toto účelové prekrúcanie histórie si bol upozornený viacerými diskutujúcimi. " /ohľadom tvrdení Dionýza o trojici/
-----------------------------------

Samozrejme, bol som "upozornený", ....... ale to je len tvoje tvrdenie a výklad. Pochop, tu nejde len o mňa, ale o všetkých tých teologov, kňazov, učencov /aj vašich/ ktorí tvrdia opak ako ty!
Alebo aj tých vyhlásiš za "prekrúcačov"?
Alebo si nevšimli toho "Dionýza", takže nás na to musíš upozorňovať?
Si tak naivný Astax? Ja chápem, nemôžeš inak tvrdiť, lebo sa ti zrúti, už aj tak ten chatrný domček, na ktorom stojí tvoja nebiblická a nepochopiteľná viera! Ale ak sa ty rútiš do toho vášho tiež vymysleného pekla, tak chceš tam stiahnuť aj ostatných?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A úplne je pre mňa tvoj rozbor "úcty k Bohu Otcu a k synovi", a ako to spájaš s rovnosťou a trojicou.
To nebudem ani komentovať, lebo to uráža môj zdravý, sedliacky rozum!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A viac ako zaujímavý je aj tvoj pohľad na to "Ja som" /ego eimi/.
Podvolím sa, ak mi niečim dokážeš že ego eimi z Jána 8,58 a iných vašich textov, /kde ste doslova a do písmena znásilnili Božie slovo/, ..... je iné ako v mnohých iných textov Písma, kde to už prekladáte inak. /napríklad u toho slepca/
A to či už lingvisticky, historicky, gramaticky a podobne! A môžeš použiť aj textové analýzy a najstaršie rukopisy z Gréčtiny!
Príklad: Je veľmi mnoho prekladov katolíckych, protestantských a podobne, .... kde sa to prekladá tak ako aj u JS. Hlavne u tých starších ale aj u nových. Prečo?
Vyhlásime ich za bludárov a povieme, že nepoznajú Písma a zle to aj oni preložili?
Alebo používali ako predlohu vzorový text z JS?
Ale my sme vtedy ešte neexistovali, ... na koho to zvalíš?
Vari oni , tí svetoznámi učenci a prekladatelia nevedeli že tu ide o Božie meno?
Musí im to Astax povedať a dať ich do kliatby?
Chápem ak by to dva, traja preložili tak ako svedkovia, ... ale toľkí?
Lebo ak je tam Božie meno, titul Boha, .... ako im to uniklo?
Skúmal si niekedy celú polemiku okolo "ego eimi"?
Naozaj si myslíš, že len svedkovia to tak prekladajú?
Prekladá to tak každý čo si ctí Boha, Božie slovo! A tak vedz, že u Jána 8,58 a u iných podobných textov nejde o žiadne meno, aby sa tak navodilo zdanie že tu ide o to isté čo aj v 2 Mojž.3,14.
A že vlastne Jahve je Ježiš Kristus! NIE !!! NIE !!! NIE !!!

none
132

122. Astax1 12.03.2017, 16:14

Na začiatok musím povedať, že žiadny rozbor som v tejto téme nenašiel.

Shagara, tak ako to je uňho známe, sa snaží navodiť dojem "pravdovravnosti" a "hodnovernosti" tým, že cituje texty, väčšinou zo Strážnej veže a „učencov“. Zaujímavé je, že títo učenci sami nepoznajú históriu, tak ako som to dokázal pri téme, http://www.diskusneforum.sk/tema/tertulianov-paradox-a-trojica v 14. komentári.

V danej téme sa Shagara snažil citovaním "učencov" dokázať, že Trojica do konca 3.storoč...

05.01.2021, 01:24
140, ....... 1869: „Od času predtým, ako bol Abrahám, bol som ja.“ Nový zákon od G. R. Noyesa (angl.)

1935: „Existoval som predtým, ako sa narodil Abrahám.“ Biblia — Americký preklad od J. M. P. Smitha a E. J. Goodspeeda (angl.)

1965: „Predtým, ako sa narodil Abrahám, bol som už tým, kto som.“ Das neue Testament od Jörga Zinka.

1981: „Bol som nažive predtým, ako sa narodil Abrahám!“ Jednoduchá anglická biblia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ján 1,1
1808: „A to slovo bolo bohom.“ Nový zákon v zdokonalenej verzii, na základe nového prekladu arcibiskupa Newcoma: s opraveným textom (angl.)

1864: „a bohom bolo to slovo.“ Zdôraznený diaglott, medziriadkové čítanie, od Benjamina Wilsona (angl.)

1928: „a Slovo bolo božská bytosť.“ La Bible du Centenaire, L’Evangile selon Jean, od Mauricea Goguela.

1935: „a Slovo bolo božské.“ Biblia — Americký preklad od J. M. P. Smitha a E. J. Goodspeeda (angl.)

1946: „a božského druhu bolo to Slovo.“ Das neue Testament od Ludwiga Thimmea.

1975: „a bohom (alebo božského druhu) bolo to Slovo.“ Das Evangelium nach Johannes, od Siegfrieda Schulza.

1978: „a bohu podobného druhu bol Logos.“ Das Evangelium nach Johannes, od Johannesa Schneidera.

Joseph Henry Thayer, teológ a učenec, ktorý pracoval na Americkom štandardnom preklade, sa vyjadril o tom jednoducho: „Logos bol božský, nie sama božská Bytosť.“ A jezuita John L. McKenzie napísal vo svojom Biblickom slovníku (angl.): „Ján 1:1 by sa mal presne prekladať... ‚slovo bola božská bytosť‘.“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samozrejme, tých prekladov s podobným znením je viac. O čo tu ide? Nikto nespochybňuje božskú prirodzenosť Ježiša a anjelov, Božích synov.
Lenže dávať rovnítko tam kde sa cituje - "boh, božský" so všemohúcim Bohom, teda tvrdiť, že = všemohúci Boh, ..... je pochybenie na tej najelementárnejšej úrovni.
Pre lepšie pochopenie: Ak je v Písme satan označený ako - "boh", .... tak je všemohúci Boh?
Ak je Nabuchonodozor v katolíckej Biblii označený ako "veľký Boh", tak automaticky si to spojím so všemohúcim Bohom?
Ak sú v Písme nazvaní Izraelskí sudcovia ako "bohovia", tak aj oni sú všemohúci Bohovia?
A mohol by som pokračovať!
Teda, pán Ježiš je boh, božský a má božskú prirodzenosť, pretože to tvrdí Písmo! Ale naozaj , môže rozumný človek tvrdiť, že máme troch rovných, všemohúcich Bohov, .... a že 1+1+1=1 ????
Vie niekto aj o tom, že v Písme duch svätý nie je ani raz nazvaný Bohom?
Vieme prečo? Pretože duch svätý je výkonnou mocou Boha Otca? Teda, neosobnou silou/dynamis/ energiou, ako to prekladajú aj mnohé biblické slovníky?!
------------------------------------------------------------------
A v závere si ASTAX zrušil, exkomunikoval aj samotného Boha, Autora Biblie! Lebo ak ON dal napísať , že Ježiš, jeho jednorodený syn je "počiatok Božieho/jeho/ stvorenia", Zjav.3,14
Ježiš bol ..... "splodený, zrodený, stvorený", a je to to jedno a to isté, ak hovoríme o tom, že "bol čas, ked syn neexistoval" a že bol Otcom privedení k bytiu.
Vieš, ak by bol pán Ježiš všemohúci Boh, .... prečo by sa jeho večnosť opisovalo pojmami stvorenej bytosti? Aby nás Boh zmiatol?
Stále platí, ...."že Boha nikto nevidel" a nemôže vidieť "lebo by zomrel", .... a to ty Astax a ani nikto iný nezmení!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Povedz Astax, ako Ježiš reagoval, keď dvaja z jeho apoštolov vyjadrili túžbu po významnom postavení a chceli niekde sedieť?
Ježiš im povedal : ....... „Nie je to mojou vecou posadiť vás po mojej pravici a po mojej ľavici, ale patrí to tým, pre ktorých to pripravil môj Otec.“ ?(Matúš 20,23)
Ale keby bol Ježiš Boh, nebola by to potom lož?
Komu sa to Ježiš podriaďuje a priznáva mu zvrchovanú moc?
Tomu, ktorý má väčšiu právomoc ako on?
A tak dal Ježiš nádherný príklad skromnosti a ukázal, že nie je rovný Bohu.
Ale to ty Astax nepochopíš. Vaše ambície v zmysle titulu: PONTIFEX MAXIMUS nie sú o pokore a skromnosti!

none
128
05.01.2021, 00:23
140, ..... Samozrejme, laik čo sa nevyzná v učení RKC a v učení Biblie a nepozná históriu tak len verí v to, čo sa mu naservíruje. Prečo?
Nuž jednoducho verí, že tí vzdelaní, s teologickými seminármi sa proste nemôžu mýliť.
Zoberme si tých cirkevných otcov a nechajme strážnu vežu strážnou vežou. Lebo toto je obvyklá výhovorka trinitárov.
Sú mnohí trinitárski učenci, ktorí podrobne skúmali cirkevných otcov a napísali že , .... "všetci cirkevní otcovia do konca 3 storočia boli subordinacionisti"!
Klamali aj oni?
Podotýkam, že medzi nimi boli aj katolícki teológovia. Odhliadnuc od toho, že nielen v minulosti, ale aj dnes viacerí kresťania/mimo JS/ odmietajú trojicu! Samozrejme, všetci asi boli bludári, podla Astaxa?!
Pozri? The Formation of Christian Dogma (Formovanie kresťanskej dogmy) od Martina Vernera.
V súlade s tým R. P. C. Hanson v knihe The Search for the Christian Doctrine of God (Hľadanie kresťanskej náuky o Bohu) konštatuje: ..... „Pred vypuknutím ariánskeho sporu [v štvrtom storočí] nenachádzame ani vo Východnej ani v Západnej cirkvi žiadneho teológa, ktorý by v istom zmysle nepovažoval Syna za podriadeného Otcovi.“ The Search for the Christian Doctrine of God od R. P. C. Hansona, 1988, strana 64.
---------------------------------------------
To isté tvrdí aj .....Dr. Alvan Lamson v knihe The Church of the First Three Centuries (Cirkev v prvých troch storočiach) toto svedectvo o učení cirkevných autorít pred nicejským koncilom (v roku 325 n. l.):
---------------------------------
„Nižšie postavenie Syna bolo všeobecne, ak nie jednotne, potvrdzované prednicejskými otcami... To, že sa na Syna pozerali ako na odlišného od Otca, je zrejmé z toho, ako jednoznačne tvrdili, že má podriadené postavenie... Považovali ho za odlišného a subordinovaného.“ The Church of the First Three Centuries, Alvan Lamson, 1869, strany 70, 71.
----------------------------
Obdobne aj v knihe Gods and the One God (Bohovia a jeden Boh) píše Robert M. Grant .
---------------------------
Pozri aj - The Formation of Christian Dogma.
---------------------------
The International Standard Bible Encyclopedia, 1982, zväzok 2, strana 513.
--------------------------
An Essay on the Development of Christian Doctrine (Esej o vývoji kresťanskej náuky).
-------------------------
A čo nám hovorí dielo The Church of the First Three Centuries?:

„V súčasnosti rozšírená náuka o Trojici... nenachádza podporu v spisoch Justína; a toto konštatovanie možno rozšíriť na všetkých prednicejských otcov; to znamená na všetkých kresťanských pisateľov prvých troch storočí po narodení Krista. Je pravda, že hovorili o Otcovi, Synovi a prorockom alebo svätom Duchu, ale nie ako o sebe rovných, nie že sú jednej totožnej podstaty, nie ako o Troch v Jednom v akomkoľvek zmysle, ako to dnes chápu trinitári. Skutočnosťou je pravý opak. Náuka o Trojici, ako ju vysvetľovali títo otcovia, bola podstatne odlišná od súčasnej náuky. To hovoríme ako skutočnosť, ktorá obstojí v skúške ako každá iná skutočnosť v dejinách ľudských názorov.“ /strany 75, 76./
-----------------------------------
Niekedy ma uráža akým spôsobom trinitári zavádzajú svoje ovečky, tvrdením o opaku. Napríklad, spomenú len nejaké slová nejakého apologétu, kde spomenie trojicu bohov, alebo citujú označenie Ježiša ako boha, a podobne, .... a už píšu, že tu ten a ten cirkevný otec, apologéta hovoril o trojici. Ale vynechajú kontext ich prác, ktoré nadovšetko jasne poukazujú už na zmienený subordinacionizmus /podriadenosť Krista Otcovi/, alebo kde sa spomína "Ježišove stvorenie", alebo ak ho niekto označí za "anjela".
Takáto interpretácia cirkevných otcov je sebaklam a niečo nehorázne!
Samozrejme, je veľa ďalších dôkazov o tom, ako a čo učili daní otcovia! Pozri:odkaz
--------------------------------------------------
odkaz
------------------------------------------------
odkaz
-------------------------------------------------
odkaz
------------------------------------------------
odkaz
------------------------------------------------
odkaz
--------------------------------------------------
Na záver ..... opakujem, cirkevní otcovia v mnohých veciach boli už mimo Písma,....... ale určite trojicu nikto neučil v zmysle dnešnej definície. Príklad, použijem slová, poznámku Henryho Chadwicka ohľadom Tertuliána.
"Tertulián prišiel s názorom, že Boh je ‚jednej podstaty, ktorá pozostáva z troch osôb‘. To však neznamená, že mal na mysli tri sebe rovné a rovnako večné osoby. Avšak na jeho predstavách budovali neskorší pisatelia, ktorí sa prepracovávali k náuke o trojici." A takto sa zneužíva ich posolstvo.
Ale podotýkam , aj keby učili trojicu, stále to nie je žiaden dôkaz, nakoľko ako opäť hovoria viacerí teológovia, "v závere 2 storočia nastalo to, Bibliou predpovedané odpadnutie od pravdy!" /parafráza/
Logicky, ak by trojica bola známa prvým kresťanom a aj neskôr/2-3 storočie/ tak by neboli také búrlivé polemiky ohľadne nej a nemusela by sa schvaľovať po istú, dlhšiu dobu na konciloch.
Preto čitatelia DF urobte si sami výskum a nedovoľte aby vami niekto manipuloval, a držte sa zdravého rozumu a Písma!

STOP TROJICA

V diele The Encyclop?dia Britannica sa píše: „V Novom zákone sa neobjavuje ani slovo Trojica, ani jasne formulovaná náuka o nej a ani Ježiš a jeho nasledovníci nemali v úmysle protirečiť šeme [hebrejskej modlitbe] Starého zákona: ‚Počúvaj, ó Izrael: Pán, náš Boh, je jeden Pán.‘ (Deut. 6:4).“
none
129
05.01.2021, 00:28
Na téme Ján 8,58 .... "Ja som" sa pripravuje ešte hlbší rozbor, článok, zatiaľ len : odkaz
-----------------------------------------------------------------
odkaz

none
130
05.01.2021, 00:32
147, .... uvažujme spolu: Ak trojica sa nenachádza v Písmach /citácia katolíckych predstaviteľov/, ...... je rozumom neobsiahnuteľná, .... a nedá sa pochopiť, ..... na základe čoho, potom trinitári v ňu veria?
Ako a čím ju pochopili
Odpoveď je len jedna: SLEPOU VIEROU a tvrdením tých, čo ju splodili!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
none
137
05.01.2021, 02:18
A Astax, ....... chcel si aj nejaké texty, tak niečo dám, ale vedz , ž je ich neúrekom. Viac v novom článku:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Príklady z Písma: ....... " Zachariáš povedal anjelovi: "Podľa čoho to
poznám? Veď ja som/ego eimi/ starec a moja manželka je v pokročilom
veku." 19 Anjel mu odpovedal: "Ja som/ego eimi/ Gabriel. Stojím pred
Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť."
Alebo Skutky 10,21 ...... "Peter zišiel k mužom a povedal: "Ja som/ego
eimi/ ten, ktorého hľadáte. Kvôli čomu ste prišli?"
Tiež Marek 14,61-62 ...... ""Veľkňaz sa ho znova pýtal: "Si ty Mesiáš,
syn Požehnaného?" 62 Ježiš odvetil: "Áno, som./ego eimi/
A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými
oblakmi." .... teda, žiadne meno, titul ale obyčajné - som/ja som. -
áno, som/!
Je vari Peter tiež Boh, alebo Zachariáš, alebo anjel Gabriel?
Chápeš ako si klamaný? A toto je len malá ukážka.
A skús pozrieť v angličtine a nie od nás,/JS/ a uvidíš koľko nájdeš článkov a dôkazov, ...... ako ste zvedení?!
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 524 629 B vygenerované za : 0.135 s unikátne zobrazenia tém : 59 862 unikátne zobrazenia blogov : 1 348 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

odkaz 1. POČÚVAJ bez prerušovania 😉 2. HOVOR bez obviňovania 😉 3. DÁVAJ hojne 😉 4. MODLI sa neprestajne 😉 5. ODPOVEDAJ bez hádok 😉 6. HOVOR pravdu 😉 7. UŽÍVAJ si bez frflania 😉 8. BOHU...

citát dňa :

Deti nie sú zlé, ani neslušné. Deti sú iba odrazom spoločnosti, v ktorej vyrastajú.