Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Prečo vidím pravdu v Katolíckej cirkvi a nie napr. v sekte?

102
reakcií
1336
prečítaní
Tému 8. novembra 2015, 12:41 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   8. 11. 2015, 12:41 avatar
Napr. aj pre toto:
SEKTY – DEŠTRUKTÍVNE KULTY
Názvoslovie
Slovo sekta – od latinského sequi – nasledovať. U nás je slovo sekta spájané so
slovom odseknúť a je to hanlivý názov. Označujeme ich často aj ako alternatívne náboženstvá
alebo deštruktívne kulty .
Ježiš o sektách
Ježiš nehovorí priamo o sektách, ale ani jemu neunikol fenomén rozkolníctva. Vedel
totiž, aký je človek a čo je v človeku. Podľa jeho slov sa to prejaví najmä v krízovom období:
„Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú
hovoriť: „Ja som Mesiáš.“ A mnohých zvedú ... Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú
mnohých ... Keby vám vtedy niekto povedal: „Hľa, tu je Mesiáš“ alebo: „Tamto je,“ neverte.
Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby
zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Hľa, hovorím vám to vopred. Keby vám teda povedali:
„Hľa, je na púšti,“ nevychádzajte; „Hľa, skrýva sa v dome,“ neverte.“ (Mt 21,4-26).
Preto sa Ježiš modlí vo veľkňazskej modlitbe za jednotu svojich učeníkov, aj celej
Cirkvi: „No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci
boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty
poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - ja v
nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich
miluješ tak, ako miluješ mňa.“ (Jn 17,20-23).
Katechizmus Katolíckej cirkvi o jednote
„Roztržky, ktoré rania jednotu Kristovho Tela (rozlišujeme herézu, apostáziu a
schizmu) nevznikajú bez viny ľudí.“ (bod 817)
„Tí, čo sa dnes narodia v spoločenstvách, pochádzajúcich z takýchto roztržiek a veria
v Krista, nemožno obviniť z hriechu rozkolu a Katolícka cirkev ich k sebe vinie s bratskou
úctou a láskou ... V krste sú ospravedlnení skrz vieru a tým privtelení ku Kristovi, a preto
právom majú česť nazývať sa kresťanmi a synovia Katolíckej cirkvi ich oprávnene uznávajú
za bratov v Pánovi.“ (bod 818)
2
„Okrem toho, "viaceré prvky posväcovania a pravdy" jestvujú aj mimo viditeľných
hraníc Katolíckej cirkvi: písané slovo Božie, život v milosti, viera, nádej a láska a iné
vnútorné dary Ducha Svätého a viditeľné prvky ...“ (bod 819)
„Starosť o obnovenie jednoty sa týka celej Cirkvi, tak veriacich ako aj pastierov. Treba
si tiež uvedomovať, že ... obnoviť jednotu všetkých kresťanov v jednej jedinej Kristovej
Cirkvi, presahuje ľudské sily a schopnosti. Preto všetku svoju nádej vkladáme do Kristovej
modlitby za Cirkev, do lásky Otcovej voči nám a do sily Ducha Svätého.“ (bod 822)
Takže v závere je možné povedať, že existuje len jedna cirkev rozdelená hriechom,
ktorá túži po jednote. Nie všetci však túžia po tejto jednote!!! Preto rozlišujeme: cirkev a
sekty.
Rozdielne znaky cirkvi a sekty
 cirkev sa spája v modlitbe aj s iným vierovyznaniami - sekta sa izoluje, separuje;
 cirkev hľadá spoločné riešenia - sekta nie je schopná viesť dialóg;
 v cirkvi po zakorenení vo viere jestvuje aj štúdium iných vierovyznaní s úctou - v
sekte je to zvyčajne zakázané;
 cirkev verí, že spásu človek môže nájsť aj mimo jej hraníc - v sekte sú všetci okrem
vyvolených členov zatratení, alebo budú zničení pri kataklizme;
 cirkev neodsudzuje stvorenie (vesmír) - sekty považujú zvyčajne svet za zlý a zvrhlý
(človek dosiahne svätosť únikom zo sveta);
 cirkev integruje človeka do spoločnosti - sekta ho izoluje;
 cirkev má tzv. vyznanie viery, kde sú uvedené základne pravdy (obsah viery) - sekta
má tzv. hierarchický postup (až po vstupe a dlhšom pôsobení sa dozviete, o čo vlastne
ide);
 cirkev hľadá pravdu o svätých, teda aj nepríjemné skutočnosti (advocat diaboli), aj
svätí vydávajú svedectvo o svojej hriešnosti - sekta zatajuje a pozmeňuje informácie o
živote svojho zakladateľa i lídrov;
 cirkev má snahu riešiť vieroučné spory (koncil, synoda biskupov) - sekta nepripúšťa
žiadnu vieroučnú kritiku;
 cirkev podporuje rozumný a slobodný súhlas - sekta ovláda myslenie (neprimeraná
fyzická záťaž modlitbami, veľké množstvo informácii, ktoré člen nevie a ani nemôže
za takú krátku dobu prehodnotiť, nátlaková propaganda);
 cirkev za najvyššiu inštanciu považuje vlastné svedomie človeka - sekta hlas vodcu;
3
 v cirkvi je rôznorodosť povolaní - v sekte je uniformita;
 cirkev podáva vieru v súlade s rozumom - v sekte je vierouka často nelogická;
 cirkev vedie členov k samostatnosti - v sekte je súkromný život člena naplánovaný do
najmenších detailov;
 cirkev má aj iné prostriedky posväcovania a poznania Božej vôle - sekta často uznáva
len Bibliu;
 cirkev sa angažuje v sociálnej oblasti - sekta neposkytuje, alebo v zanedbateľnej
miere, služby, ktoré neprinášajú zisk (prvoradé pre členov je zháňanie peňazí pre
sektu);
Zhrnutie: Sekta je ako instantný napoj na spasenie. Na všetky otázky má jasnú
odpoveď. Avšak platí sa za to tým, čo má diabol najradšej: pretvárkou, klamstvom,
neúprimnosťou, odtrhnutím od ostatných, manipuláciou, nešťastím, hriechom proti svedomiu
a pod..
Rozlišovanie a ovocie
Sekta je napodobeninou cirkvi alebo spoločenstva. Je možné, že si v duchu aj ty
povieš, že s niektorými znakmi sekty si sa stretol aj v nejakom cirkevnom spoločenstve. Áno,
je to možné. Ale je to dôsledok nášho hriechu, ktorým trpí cirkev a nie je to v poriadku.
Niektoré znaky sekty sú totiž len znakmi nezrelosti. Preto ak ti nebude niečo sedieť na
spoločenstve, neľakaj sa, nemusí to byť hneď sekta. Rovnako nie každá sekta má všetky
spomenuté znaky. Len čiernobiele videnie tu nepomôže. Treba skúmať ovocie:
 ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, vľúdnosť, dobrota, vernosť,
tichosť, zdržanlivosť ...
 ovocím sekty je manipulácia, prísnosť, strach, uzavretosť, nepokoj ...
Mali by sme si položiť sériu otázok (pomocou ktorých človek skúma správnosť
duchovnej cesty). Cieľom je odhaliť, či táto nová orientácia je v súlade s hodnotami evanjelia.
Takže: Privádza ma toto nové zameranie k súcitu, pokore a veľkorysosti, alebo k
egoizmu a pýche? Obraciam sa svojím životom k blížnym, zvlášť k tým najposlednejším,
alebo k vlastnému ja?
Niektoré špirituality sú v tomto smere podozrivé, lebo v skutočnosti ukrývajú v sebe
skôr určitú formu narcizmu, a nie vedenie k láske.
4
Prečo vstupuje človek do sekty?
Ponúkam profil človeka, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou bude mať nábeh na vstup
do sekty - človek, ktorý:
 nie je v žiadnom živom spoločenstve a cíti prázdnotu v cirkvi;
 je mladý alebo v prelomovom veku, a je v novom prostredí bez priateľov (internát,
škola, práca ...);
 je rozvedený a cirkev mu nepovoľuje ďalšie manželstvo (najčastejšie muži);
 je opustený na sídlisku a nedostáva sa mu citovej opory (najčastejšie ženy);
 hľadá a nedostáva odpoveď na svoje otázky;
 je altruista;
 je citlivý a uzavretý;
 hľadá zmysel života;
 tuží po poznaní;
 je v ťažkom životnom rozpoložení;
 má strach z budúcnosti;
 nechce sa rozhodovať;
 má malú úctu k sebe samému;
 cíti sa spoločnosťou odvrhnutý.
Čo robiť, ak niekto z mojich blízkych je v sekte?
Hľadať dôvod, prečo tam vstúpil. Položiť si konkrétne tieto otázky: Nebol som ako
rodič príliš prísny? Nezranil som ho? Aké bolo moje svedectvo viery? Nezažil sám nejaké
sklamanie?
Modliť sa za túto osobu a žehnať ju.
• Ako viesť rozhovor?
Nepoužívajte slovo sekta, nepríjme to, lebo je mu zvyčajne vsugerované, že oni sú tá
pravá cirkev a ostatní sú sektármi. Komunikujte úprimne, jednoznačne a bez výčitiek.
Priznajte aj pravdivé chyby, ktoré nie cirkev, ale konkrétni ľudia v cirkvi urobili. Netlačte ho,
ale nechajte mu slobodu v rozhodovaní.
Získajte čo najviac informácii o danej sekte a konkrétnej skupine. Snažte sa získať
kontakt na ľudí, ktorí odtiaľ odišli a môžu vám pomôcť svojím svedectvom.
5
Udržiavajte s danou osobou stály kontakt. Posielajte jej maličkosti, aj keď bez
odozvy (dávať mu najavo, že tu vonku je niekto, kto na neho čaká. Neposielajte však žiadne
väčšie finančné dary, ani na požiadanie. Šetrite finančné prostriedky, pretože, ak odíde bude
musieť začať úplne odznova.
Nestrácajte hlavu. V sekte sa ľudia často menia - jední prídu, druhí odídu. Sú prípady,
keď ľudia odišli po roku, ale aj po 10.
Ako zabrániť sektám aby sa šírili?
 Sekty sa šíria tam, kde chýbajú živé spoločenstvá.
 Sekty poskytujú to, čo nám v cirkvi chýba, preto by táto situácia mala byť pre nás
výzvou.
Mali by sme študovať dejiny Cirkvi, miestnej cirkvi – farnosti, nášho spoločenstva.
Ale predovšetkým rásť v Duchu a spoznávať prostriedky i formy duchovného života.
Spracoval: Adrian
www.svmichael.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   8. 11. 2015, 12:46 avatar
Aký jedinec, také videnie, taká pravda...


4.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   8. 11. 2015, 13:01 avatar
...hoci zo skutočnou Pravdou to nemá nič spoločné...


5.
označiť príspevok

Lemmy muž
   8. 11. 2015, 13:02 avatar
Má to veľa spoločné so skutočnou, pretože: Je pravda, že ľudia vymysleli bohov? Áno. Takže to má veľa spoločného.


7.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   8. 11. 2015, 16:05 avatar
Načo sa tu vyjadruje niekto, kto nemá o tom ani poňatia? Treba sa starať o to svoje human hniezdo...bŕŕŕ... 


14.
označiť príspevok

TvojOponent19
   9. 11. 2015, 07:47 avatar
To je pozitívne tvrdenie - daj dôkaz.
Ateista Chmelár tvrdí, že verí v boha a jeho bohom je príroda. Vymysleli ľudia prírodu?


15.
označiť príspevok

fajer
   9. 11. 2015, 07:51 avatar
nie, ľudia vymysleli boha....na to máme dôkazy...


16.
označiť príspevok

TvojOponent19
   9. 11. 2015, 08:26 avatar
Sem s nimi...


18.
označiť príspevok

fajer
   9. 11. 2015, 12:39 avatar
vznik židovského náboženstva, vznik kresťanstva, vznik islamu, všetky tieto náboženstvá sa dajú datovať, vznikom náboženstva vlastne vznikol aj ich boh, pred tým títo bohovia neexistovali, bohovia vlastne žijú iba vdaka veriacich v nich, ak niet veriacich niet bohov, ...chceš ešte lepší dôkaz.... skús vyvrátiť, že to tak nie je...


19.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 11. 2015, 12:49 avatar
"vznik židovského náboženstva, vznik kresťanstva, vznik islamu, všetky tieto náboženstvá sa dajú datovať, vznikom náboženstva vlastne vznikol aj ich boh, pred tým títo bohovia neexistovali, bohovia vlastne žijú iba vdaka veriacich v nich, ak niet veriacich niet bohov" >>> To bol dokaz neexistencie Boha?  

To je tvoja premisa, nie dokaz!
Súhlasí TvojOponent19, bystrik


51.
označiť príspevok

fajer
   10. 11. 2015, 12:53 avatar
tak daj iný, alebo ho vyvráť....


55.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 11. 2015, 13:07 avatar
Nemam co vyvracat... nie je to dokaz, je to len premisa, tvoje tvrdenie...
Súhlasí bystrik


20.
označiť príspevok

TvojOponent19
   9. 11. 2015, 13:26 avatar
16 Potom ľudia vymysleli Vesmír. Lebo keby neboli ľudia, nemal by o ňom kto diskutovať    
Súhlasí Wolfe


50.
označiť príspevok

fajer
   10. 11. 2015, 12:53 avatar
ľudia vymysleli vesmir, fakt, tvoja argumentácia je na úrovni mentálne retardovaného kresťana, kresťanstvo s teba urobili teľa, ktorému sa stačí nažrať sprostosti s biblie a je spokojné...


54.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 11. 2015, 13:06 avatar
Nepochopil si sarkazmus... ale ono toho bude asi viac, vsakze...
Súhlasí bystrik, TvojOponent19


52.
označiť príspevok

fajer
   10. 11. 2015, 13:00 avatar
oponent, nedokážeš odpovedať ani na jednu priamu otázku, nevieš dokázať nič, preto si klamár, dokážeš len urážať ľudí ktorý nenaleteli náboženským podvodníkom, ktorý nemajú strach povedať, že boh je klamstvo a podvod, si tupý sráč ...


8.
označiť príspevok

fajer
   8. 11. 2015, 17:11 avatar
lea , prosím ťa nekopíruj tu tie sračky o ničom....


17.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 11. 2015, 12:29 avatar
Len k tomuto:
"Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú
mnohých ... Keby vám vtedy niekto povedal: „Hľa, tu je Mesiáš“ alebo: „Tamto je,“ neverte.
Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby
zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. "

Prepac Lea, ale velke znamenia a zazraky mi pridu ako prave zjavenia Marie a Jezisa
a zazraky na zaklade ktorych RKC udeluje posmrtnu blahorecenost a svatost...

A ze vizionari su falosni proroci...

(samozrejme to iste plati aj pre spolocenstva s ich zazrakmi nahlych vylieceni atd)

Inak s mnohymi bodmi suhlasim...
K "Prečo vstupuje človek do sekty?" By som este pridal, ze je to vymena jednej zavislosti (trebars drogovej, alkoholovej, gamblingovej atd, za inu)


21.
označiť príspevok

TvojOponent19
   9. 11. 2015, 14:44 avatar
17 Otázka, prečo ľudia vstupujú do sekty, je zaujímavá a hodná zamyslenia.
Mnohým ľuďom chýba spoločenstvo a sekta v takých okamihoch "bodne". Sekty ponúkajú spracované idey, netreba nič hľadať, len ich vstrebať. Problém nastáva, keď človek tieto idey vstreba a presiahne ich túžbou (je prirodzená!) po poznaní. Potom nasledujú logické otázky. Nikdy sa nebojte dávať logické otázky a hľadať logické odpovede s úctou k názorovému protivníkovi (aj priateľovi). Koláboráciou s neochotou hľadať pravdu je lož a je proti podstate človeka. Základnou črtou človeka je rozum - to nemá žiadne zviera na takej úrovni. A popretím ľudského statusu v živočíšnej ríši je lož. Lož je proti prirodzenosti ľudského rodu. Preto pravda je dôležitým pilierom človeka.
Tým, že sekty odmietajú popasovať sa s náročnými filozofickými otázkami, popierajú ľudskú výnimočnosť. Popierajú prirodzenosť človeka, jeho túžbu po pravde a poznaní.
Ak kresťan naozaj berie svoju vieru v pravdu doslova, nebude mať strach ani spoznania, že sa mýli. Ak boh neexistuje, jeho viera ho privedie ku kultúrnemu ateizmu - rozumovému spoznaniu pravdy.o svojom bytí. Viera v Boha človeka nemôže zotročiť a brániť mu bádať. Boh kresťanov je jediným bohom medzi náboženstvami, ktorého môžeš spoznávať a premýšľať o ňom, aj kriticky, a stále zostávaš veriacim, vyznávajúcim piliere krsťanstva - pravdu a lásku k človeku. Pravda a skutočný humanizmus sú rámce, v ktorých sa pohybuje kresťanská filozofia a život veriaceho kresťana. Ateista nie nepriateľom kresťana, je to kamarát, ktorý má na bytie iný pohľad. To, že sa vyhýba odpovediam na logické otázky, je len jeho osobná vec - aj ateista môže úprimne hľadať pravdu alebo úmyselne zotrvávať v klamstvách a vyhľadávať spoločenstvá ateistických siekt (napr. Ateisti.sk, Prometheus, OSACR..)
Súhlasí Wolfe


32.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2015, 22:56 avatar
21....Oponent....čo ponúka RKC? Formálne,rituálne kresťanstvo! Nič viac! Väčšina katolíkov nemá ani najmenšie poznanie o Bohu,jeho predsavzatiach a berie svoje náboženstvo ako folklór,zvyk,tradíciu. Ak si myslíš,že tu dostane človek odpovede na dané otázky....tak si na omyle. Bol som dlhé roky katolík,tak o tom viem svoje.
Malo-ktorý katolík sa aj bude rozprávať o náboženstve,Biblii,pravdách...to podla neho patrí iba do kostola. A tu sa už vôbec nehľadá pravda, a nekladú sa otázky. Dogmy sú nemenné a bud ich príjmeš,alebo nie. Aj ked sú nelogické. Mne,ani na oficiálnych stránkach,ani tu na DF nikto nevedel a nechcel odpovedať na otázku-čo bude vzkriesené,ak je duša nesmrteľná?
A RKC dodnes nevie radovým členom a všeobecne ludom odpovedať na otázku,...."prečo je utrpenie"? Odpoved..."Boh tak chcel ........a vzal si malého anjelika k sebe.......Pán Boh dal,Pán Boh vzal....atd"....už sú nedostačujúce.
Nedá mi,aby som svoj komentár nezakončil výrokom inkvizitóra Torquemadu z filmu -"Temnota ktorá zahalila krajinu",...od S.Barabáša.
"Všetko je choré, zlé, a otrávené,....ludom sme vzali dôstojnosť,zlomili sme im srdcia ,pošliapali sme ich duše.....Celý náš systém sa drží na klamstve strachu. Všade sme zasiali utrpenie". Toľko výrok.
Neviera v Boha sa dá viac ospravedlniť,ako takéto "kresťanstvo"!
Súhlasí fajer


38.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 11. 2015, 07:32 avatar
Ty vies, preco je utrpenie?


66.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2015, 22:41 avatar
38....ano,viem! Písal som o tom,/hovoril/toľkokrát,....že už ma z toho hlava bolí! Samozrejme,nielen na DF.....


71.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 11. 2015, 23:06 avatar
Nemusis to pisat znova, mozes hodit link?

Lebo s takym tvrdenim to je... "vies co to je? Lebo ja ano, ale nepoviem, pretoze som to uz raz povedal"


73.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2015, 23:15 avatar
71.......bolo toho viac,.....tu je na danú problematiku moja téma:Prečo Boh pripúšťa utrpenie,a ako bude ukončené!
A ja ked niečo poviem,tak nezavádzam. Na túto tému som naozaj už popísal a pohovoril veľmi vela.


67.
označiť príspevok

Vespertine žena
   12. 11. 2015, 22:41 avatar
32 : Ako moze mat niekto nejake poznanie o bohu, ked boh je nepoznatelny a ako o nom niekto moze vediet, ze je nepoznatelny, ked je nepoznatelny. Ci nieje? Je poznatelny? Aky je? A ako to vies?


79.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2015, 23:57 avatar
67.....Vesp,.......A na to si ako prišiel. Ja určite nepatrím k ľahkoverným,ani k neznalým ľudom,....ale všetko si precízne overujem.
RKC síce tvrdí ,že "Boh je nepoznateľný",....ale to nie je pravda! Mnohí vedci,ateisti ked vnímali isté zázraky stvorenia pri svojej práci,tak nutne dospeli k viere v Boha. A to bez poznania biblického zjavenia.
Samotná Biblia tiež poukazuje na fakt,že "musíme spoznať Boha", a je to podmienka záchrany. A viera v Písme sa definuje ako súhrn istých dôkazov,....a nie ako niečo nepoznateľné,slepé....atd.
A viem to......tiež som už o tom písal. Pozri si témy na túto problematiku. Je ich viac a často sme ju rozoberali. Nechcem sa opakovať. Tam predkladám aj isté fakty,dôkazy....atd.


2.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   8. 11. 2015, 12:42 avatar
Ja sa môžem na to vysemeniť, už ma to tu nebaví................     


94.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 11. 2015, 19:49 avatar
Mileníčko,...daj sa k inseminátorom. Tam nájdeš naplnenie!     


95.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   14. 11. 2015, 19:50 avatar
Som plný.......................očakávania................  


6.
označiť príspevok

elemír muž
   8. 11. 2015, 13:26 avatar
Lea, teraz s tebou nesúhlasím, lebo práve toto, čo si napísala to je to, čo rozdeľuje, kladie sa príliš veľký dôraz na pravdu, ktorá má problém s evanjeliom.
Pre mňa je katolícka cirkev spovede a omše, ako spojivo s ježišom, kde sila pocitu jeho energie je najsilnejšia. Teda pokiaľ budú kňazi slúžiť omše a sedieť v spovedelnici, nemáme sa čoho báť.
Ale zdá sa, že aj na toto posledné nám začína siahať satan a už som zažil pozdvihovanie, kde nebolo nič, lebo ježiš je len tam, kde ho chceme, ak sa nájde niekto a možno aj kňaz pri pozdvihovaní,kto sa modlí, aby tam ježiš nebol, tak tam nebude, odídem z kostola bez omše. Ježiš hovorí samaritánke: ale kto pije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky a vodfa, ktorú mu ja dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiaceho do večného života.
Teda naša viera nie je jednosmerná prevádzka, lebo práve týmto,že čerpáme najprv ježišovú vodu, , ktorá v nás vytvorí podmienky, aby sme tiež dávali vodu do večného života, a to je tiež jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo tu ježiš bol za takú krutú cenu. Bol tu vybudovať mnoho prameňov vody v nás, ktorými sa obohacuje priestor ducha svätého, teda priestor kde je nebo.
A preto si treba dať pozor, aby sme si to uchránili pred satanom, aby sa nezastavil kolobeh.
Dožadujte sa všetci v tichosti a pokore tejto vody pri pozdvihovaní, nech zaplaví kostol až po okraj, nech vytečie z kostola a zaplaví tú tu zem. Na to nás je zatiaľ veľmi málo a preto satan kostoly nenávidí a búra ich za každú cenu, kde sa len dá. Hľadá si trápne zámienky, aby to mohol urobiť, aby čo najmenej ľudí sa stalo prameňom živej vody pre večnosť .
Skúšajte, hľadajte a snažte sa pomôcť aj z tejto pozície nebu,lebo to chce ježiš, on ktorý pozná to, o čom my netušíme a poznáme iba potom, ak budeme tam sním.
Tak isto som proti sektovaniu, nemám síce s tým problém, lebo zatiaľ si vystačím s katolíckoucirkvou, ale ježiš povedal, každý, kto nie je proti nám, je s nami. každý, kto chváli ježiša a vyznáva ho, nemôžeme ho odsúdiť, aby sme sa nedopustili hriechu proti duchu svätému, lebo ten je definovaný: Povedali, že je posadnutý a práve v katolíckej cirkvi je veľa mudrcov, ktorým stačí malá odchýlka od toho, čo si oni sami predstavujú a už hovoria o posadnutosti, je to velmi nebezpečné zahrávanie s týmto hriechom, ktorý nemôže odpustiť ani otec a ani syn a nemôže byť odpustený ani budúcom veku.
Nehľadajme za každú cenu pravdu v cirkvi a nesnažme sa ju nikomu nanútiť, jediná pravda je evanjelium a nič viac a ani čiarka navyše.
Každý raz bude postavený pred tabulu poznania a kolkí sa budú radovať a kolkí si budú trhať vlasy.


9.
označiť príspevok

fajer
   8. 11. 2015, 17:24 avatar
elemír sa nezaprel, na koku sračiek, pridal aj tie svoje....


10.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   8. 11. 2015, 17:48 avatar
Fajer ale tapetovanie dfka mu ide skvele!haha


11.
označiť príspevok

TvojOponent19
   8. 11. 2015, 21:44 avatar
Vynikajúce. Lea, teraz si sa trafila do mojich cieľov. Dlhšie premýšľam, ako uchopiť tému sekty.

Znaky sekty sú dobre popísané. No so sektami sa nestretávame len v náboženskom prostredí, ale aj sekulárnom. Dalo by sa povedať, že každý máme skloény byť sektárom a súčasne máme nejakú výbavu sa tomu brániť.

Keď onoho času Kuffa zverejnil video o homosexuáloch, smečkársky bloger Medveď napísal blog, v ktorom sa popisuje ako nahnevaný na celý svet. Potom prišiel na Prakd (?) a zrezu sa cítil príjemne, pokojne... To je práve pocit z potreby odovzdať právomoci myslenia iným a sám byť v dave tých svojich.


12.
označiť príspevok

ruwolf_5 muž
   8. 11. 2015, 22:11 avatar
1 vlastnosť nestačí na to, aby bol spolok sektou.
Musí mať väčšiu jej vlastností, aby sa ňou stal.


13.
označiť príspevok

TvojOponent19
   8. 11. 2015, 23:23 avatar
To nikde netvrdím.


22.
označiť príspevok

ruwolf_5 muž
   9. 11. 2015, 19:24 avatar
V príspevku 11 tak robíš.


25.
označiť príspevok

TvojOponent19
   9. 11. 2015, 20:58 avatar
Nič také tam nie je - cituj ma!


24.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2015, 19:59 avatar
11....hlavným znakom je autoritatívny ,nadradení ,ľudský vládca. A takým je jednoznačne pápež. Už reformátor John Wyclif tvrdil,..."že nasledovanie pápeža je sektársky omyl"!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Znaky sekty:
Znaky sekt a sektářství se mohou nacházet také i v křesťanství, v náboženstvích, v manželství, v politických stranách, na úřadech, ve školách, ve firmách a kdekoliv, ve vztazích mezi lidmi.

Popis sekty (sektářského chování) – sekta vzniká tam, kde skupina osob nebo i jednotlivci, velmi neobvykle (přehnaně) vyzdvihují a podtrhují svou vlastní jedinečnost a výlučnost. Porušují základní práva a svobody, pošlapávají důstojnost a svědomí člověka, a tím se také sami vyčleňují z lidské společnosti.

Manipulace (nebo také „vymývání mozků“) – je to snaha o oklamání a podvod. Sektáři mohou používat, ke své manipulaci, také i citáty a verše z Bible. Manipulace může být vědomá a záměrná, nebo může být i nevědomá – zprostředkovaná tím, kdo je již někým zmanipulován.

Ovládání (panovačnost) – je to snaha panovat a ovládat člověka – z pozice své síly, nebo svého postavení – autority (vůdce, nadřízeného, pastýře, kněze, otce, manžela, manželky apod.). Projevuje se nátlaky – zastrašováním nebo vyhrožováním, snahou o zotročení (činěním si z lidí sluhy). Dále se projevuje velice autoritativním vyptáváním a otázkami podobnými výslechu. Také i snahami udržet si lidi ve své moci a pod svou nadvládou. A to i pomocí manipulace, tedy snahami naprosto eliminovat zdravé smýšlení, rozum či svědomí člověka. S vyloučením možnosti svobodného rozhodnutí.

Kontrola (manipulativní kontrola) – příčinou je opět panovačnost. Je to snaha ovládat a kontrolovat veškeré dění ve skupině nebo i lidi, kterým tito jedinci vládnou – přesněji je ovládají. – Opět je to jednání bez možnosti svobodného rozhodnutí dospělého jedince (člověka). Tato kontrola se projevuje také cenzurou tiskovin a vůbec všeho, co by přineslo jakékoliv světlo (pravdu) a odhalilo by tak jejich nekalé praktiky, nejrůznějších lží, manipulací a podvodů. Jsou to také snahy očernit nebo zpochybnit věrohodnost přímých svědků (často jde o snahy zpochybnit jejich duševní zdraví), a jde také i o snahy zbavit se lidí, kteří poukáží na tyto jejich praktiky.

Rivalita – pýcha, arogance, vzájemné soupeření, boje o moc a přední postavení uvnitř ve skupině, nebo i navenek. Vzájemné očerňování, snahy pošpinit nebo potupit možné soupeře, oponenty a lidi jiného názoru a přesvědčení. Sekta zpravidla neobvykle zveličuje svého vůdce a rivala, který jde pouze v lidské síle a schopnostech, na které všichni ostatní spoléhají a označují je za boží či božské.

Uniformita – je to strojenost, předstírání a pýcha na svůj (náboženský) řád, úřad, (bohoslužebný) obřad, formu, způsob, přední postavení a stav (kněz, autorita, vůdce, otec nebo „boží služebník“). Jednotné vnější vystupování, chování a napodobování – bez schopnosti připustit jakoukoliv jinou možnost či odlišnost nebo rozličnost, od této jejich vnější formy a šablony, nebo i velké omezenosti jejich myšlení.

Zákonictví – je to pouhé lpění na dodržování určitých předpisů a pravidel, bez schopnosti rozsuzovat a rozlišovat mezi tím, co je správné, pravdivé nebo spravedlivé. Velká tvrdost v jednání s lidmi a neúměrná přísnost v soudech a v odsuzování druhých lidí, za jejich chyby a provinění. Zatvrzelost vůči domluvám, neschopnost odpouštět druhým, nebo přijímat výtky anebo i kritiku od jiných lidí, osobní zaujatost a pomstychtivost.

Čarodějnictví (jeho projevy) – veliká osobní nenávist a zášť vůči jinému člověku, proklínání a svazování, uvalování klateb na lidi, pro jejich otevřenou kritiku, anebo i manipulativní modlitby za lidi, kteří odešli z těchto skupin nebo i náboženství.

Znaky kultů:
Vlastní nepoučitelnost a nenapravitelnost autority (vůdce), – neschopnost přijímat výtky a napomenutí od jiných lidí, osobování si a přisuzování jim některých božských atributů (např. neomylnost).
Popis kultu – kult vzniká tam, kde lidé – skupiny, jednotlivci nebo i náboženství, velmi neobvyklým (přehnaným) způsobem zveličují osobnost člověka. Lidské vlastnosti, schopnosti nebo zásluhy, a vyžadují od ostatních vzdávat božské pocty buď sobě, nebo těmto, pouze lidským osobnostem.

Společnými znaky sekt a kultů jsou bludy a klamná učení. Dále je to zneužití pravdy i Písma Svatého (Božího slova) k manipulaci, – ke zkreslení, oklamání, lidské lži a podvodu. Zneužití postavení a úřadu – (kněze, duchovního pastýře (učitele), krále (vůdce) nebo proroka), a páchání bezpráví na lidech, v tomto postavení. Zneužití nevědomosti a neznalosti člověka, a těžení z lidí podvodem. A jsou to také i neopodstatněné a bezprávné důrazy v učení. Jako například – naprostá poslušnost či oddanost své autoritě, a vynucování si vykazatelnosti osobního náboženského života a činnosti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všetko toto je vlastné RKC,.....hlavne ak vnímame jej konkrétne prejavy v minulosti a i súčasnosti.
Príklad: "Bludy a klamné učenie"......je to,čo dominuje náuke RKC.
Alebo...."Vlastní nepoučitelnost a nenapravitelnost autority (vůdce)".......je to,čo je možné vztiahnuť iba na mnohých nehodných pastierov RKC,pápežov.
Dalej,....ak vnímame prax inkvizície a prenasledovanie bosoriek a podobne ,tak daľší znak...." Čarodějnictví (jeho projevy) – veliká osobní nenávist a zášť vůči jinému člověku, proklínání a svazování, uvalování klateb na lidi, pro jejich otevřenou kritiku, anebo i manipulativní modlitby za lidi, kteří odešli z těchto skupin nebo i náboženství. ",......môže byť vlastný len a len RKC.
/Bula proti kacírom, Kladivo na čarodejnice....atd/.
Ale podme dalej......." Rivalita – pýcha, arogance, vzájemné soupeření, boje o moc a přední postavení uvnitř ve skupině, nebo i navenek.".....je tiež len vlastné "pyšnej matrońe" a rivalite tých čo sa usilovali o pápežský úrad. Príklad ...."Veľká schizma"...obdobie vlády troch pápežov....atd.
Tiež dalľí znak...." vyžadují od ostatních vzdávat božské pocty buď sobě, nebo těmto, pouze lidským osobnostem. ".....je vlastný hlavne RKC. Pápež svojho času bol považovaný nielen za námestnika Krista,ale i za "samotného Boha". Klaňanie sa pápežom,nosenie na nosidlách,predvádzanie sa v papamobile,bozkávanie ruky sú jasné prvky tohto znaku!
Alebo......"Kontrola (manipulativní kontrola) ".........bola tiež prvkom,ktorý je veľmi viditeľný hlavne v minulosti. Cenzúra kníh,zákaz vlastnenia Biblii a vlastného názoru a podobne ....boli toho vrcholom.
No a i daľší znak môžme vidieť v RKC......"Projevuje se nátlaky – zastrašováním nebo vyhrožováním, snahou o zotročení (činěním si z lidí sluhy).".....RKC sa podielala na násilnej christianizácií kontinentov a podrobení si istých skupín obyvateľstva.
Tioež strašenie peklom je vynález RKC.
A znak...."nenávisť,....páchaní bezpráví" ......je niečim,čo poznačilo prenasledovanie inak zmýšľajúcich a náboženské vojny. A je to dominantným prvkom "náboženstva lásky"-RKC.
Samozrejme....dali by sa rozvinúť i daľšie znaky. Zlodej kričí,...chyťte zlodeja"!


27.
označiť príspevok

TvojOponent19
   9. 11. 2015, 21:06 avatar
Skús sa svojich bratov spýtať, čo si myslia o tom, že zakladateľ "jehovistov" bol kriminálnik a kurevník neovládajúci žiadny biblický jazyk.


31.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2015, 22:06 avatar
27......sotva by taký človek investoval dedičstvo/svoje peniaze/ na skúmanie Biblie a šírenie evanjelia. Poznám zdroj z ktorého cituješ....ale nezakladá sa na pravde.
A ani ja som neovládal "biblický jazyk"...a dnes viem obhájiť každú biblickú pravdu Bibliou ,históriou a zdravým úsudkom,....a pred hocikým.


33.
označiť príspevok

TvojOponent19
   9. 11. 2015, 23:00 avatar
Dobre. Z ktorého zdroja čerpám?


36.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2015, 23:32 avatar
Oponent...33....na podobné otázky som odpovedal už mnohokrát. Mám doma mnoho publikácií proti JS a poznám dané formulácie a klamstvá,poťažne polopravdy.
U Russela možno vnímať isté "negatíva",/ako u každého/ale nie tie, na ktoré poukazuješ ty. Ale jeho prínos aj tak výrazne "zatienil" jeho ľudskú nedokonalosť.


39.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 11. 2015, 07:33 avatar
Russel mi prisiel s tymi jeho pyramidami ako akysi okultista..


65.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2015, 22:38 avatar
39.....Wolfe....naštuduj si obdobie,ked letela "zlatá horúčka" pyramíd,....a pochopíš viac. A neštudoval ju len Russel,....ale stovky iných kresťanov a boli o tom popísané mnohé knihy,články...atd. Boli aj oni okultisti?


70.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 11. 2015, 23:02 avatar
Nestudoval ju len predstavitel cirkvi Jehovovi Svedkovia, ale aj ini...

Takze Russel a JS su tym padom uz z obliga?
To uz JS mozu uctievat aj pannu Mariu, ved ju uctievaju aj stovky inych krestanov, ale stale JS bude ta jedina cirkev ktora nema bludy...


74.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2015, 23:23 avatar
70...nie Wolfe! Russel v súvislosti s pyramídami nemal také závery ako možno nejakí "okultisti". Ak aj ja mám zálubu v pyramídach a navštívim ich,to ešte neznamená,že som okultista.
A JS hladali pravdu a upravovali svoje porozumenia a stále/ak si to okolnosti vyžadujú,ako pribúda svetlo porozumenia/ tak radi upravia svoje poznanie. Nie sme neomylní a nemáme zabetónované dogmy. O tom pravda nie je.
Apropo´,....základné pravdy Písma sú jednoduché,....to čo sa väčšinou upresňuje sú ,...nie tak podstatné prvky Písma,...poťažne ide o ťažšie pochopiteľné proroctvá,....kde porozumenie prichádza až v čase naplnenia,alebo tesne /istý čas/pred ním.


37.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 11. 2015, 07:28 avatar
Shagara, mozno pred sebou, ale nie pred inymi. respektive to zašmodrcháš do outu.. ako ked som ti pisal o tom, ze sa v biblii pise, Ako by mohol byt Jeho syn ktory ma sediet po pravici anjel...
Proste povies si nejaku tezu a potom sa uz na tu temu nebavis, beries to ako vybavene...
Súhlasí bystrik, J.Tull, Vespertine


40.
označiť príspevok

bystrik muž
   10. 11. 2015, 09:04 avatar
Ježiš anjel? Ako vravím, ďalší ktorí blúdia a myslia si, že kráčajú správnou cestou...


41.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 11. 2015, 09:33 avatar
Na druhu stranu ma zas rozne dobre postrehy...


42.
označiť príspevok

bystrik muž
   10. 11. 2015, 09:54 avatar
Čo z toho, keď sato mieša y bludmi?


43.
označiť príspevok

bystrik muž
   10. 11. 2015, 09:55 avatar
Čo z toho, keď sa to mieša z bludmi?


44.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 11. 2015, 09:56 avatar
Ktora cirkev nemiesa zrnka pravdy s bludmi?  


45.
označiť príspevok

bystrik muž
   10. 11. 2015, 10:04 avatar
Takej nieto, preto je lepšie ich obchádzať...


46.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 11. 2015, 10:21 avatar
Takze byt nikde?
Lenze to ti aj tak nepomoze, pretoze ani sam pravdu nezistis...
Teda podla coho sa riadit?


47.
označiť príspevok

sta2rky muž
   10. 11. 2015, 11:55 avatar
Teda podla coho sa riadit?
Podľa toho s čím disponuješ. Buď rozumom, poznaním, alebo vierou.


48.
označiť príspevok

bystrik muž
   10. 11. 2015, 12:16 avatar
Ale áno, citom, kto poctivo hľadá, ten aj nachádza, nehovoriac už o tom, že nik z nás tu nežije ani prvý, ani druhý...ani tridsiaty pozemský život...


53.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 11. 2015, 13:05 avatar
V reinkarnaciu moc neverim...


56.
označiť príspevok

bystrik muž
   10. 11. 2015, 13:07 avatar
No čo už, potom nečudo, že ľudia potom nejedno aj nechápu...


58.
označiť príspevok

Wolfe muž
   10. 11. 2015, 13:10 avatar
Vidis a toto je presne to o com hovorim...
Ci si denominacia, ci individium, nebudes mat vo vsetko 100% pravdu..


59.
označiť príspevok

bystrik muž
   10. 11. 2015, 13:22 avatar
Ja nie, ale Boh áno, a o to mi ide...Spoznávať to, čo od Boha, lebo to je Pravda...


60.
označiť príspevok

Wolfe muž
   11. 11. 2015, 04:34 avatar
Ako spoznas co je od Boha?
Biblia je od Boha a kazdy ju chape inak


64.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2015, 22:35 avatar
44.....Jehovoví svedkovia!!!


68.
označiť príspevok

Vespertine žena
   12. 11. 2015, 22:55 avatar
64. Typicky nechutny jehovisticky fanatizmus. A ze za kampan proti krestanstvu mozu ine buriny.


72.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2015, 23:12 avatar
68.......fanatizmus je to,ak "kresťania" v mene Božom,v mene Boha lásky sa zabíjali a páchali iné zverstvá na svojich blížnych.
Dejiny sú plné takýchto fanatikov,....ale JS tam nepatria! A kampaň proti takémuto "kresťanstvu" je to,čo Boh schvaľuje a dokonca to i prikazuje.
Vespertíne....skús si niečo prečítať ako žili prvotní kresťania a čomu verili......a pochopíš,že po-Nicejské "kresťanstvo" nemá absolútne nič spoločné s Kristom,Bibliou,pravdou. Podobnosť je čisto náhodná. Preto aj Biblia takéto "kresťanstvo" vyhlasuje za "Veľký Babylon",...zmätok,chaos,bludy,ohavnosť zeme!


75.
označiť príspevok

Vespertine žena
   12. 11. 2015, 23:30 avatar
72. Fanatizmus je krajný stupeň oddanosti nejakej myšlienke alebo veci, založený na slepej viere v správnosť svojich názorov a činov.

Dokážem pochopiť dôvody pre vieru ako takú, ale nedokážem pochopiť slepú vieru.
Ak by si mal záujem, aj ja ti niečo môžem odporučiť, dobrého psychiatra, bez srandy.


78.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2015, 23:50 avatar
75....súhlasím s danou definíciou,....a ak si čítal len niekoľko mojich príspevkov,....tak ja sám som citoval podobné definície. A zároveň som poukazoval na nekresťanské správanie mnohých nasledovníkov Krista. JS nikdy neskĺzli k fanatizmu,násiliu,svätuškárstvu a podobne. JS používajú "silu rozumu" a biblické poznanie,....a to nie je slepá viera.
A ako vnímaš slepú vieru v súvislosti s JS? Pretože slepá viera v tomto svete dominuje/a nie je len v náboženstvách/.....a ak si trebárs -ateista,....tak aj táto viera je slepá a napáchala už vela zla,tak ako falošné náboženstvo. Tým ale nechcem povedať,že všetci ateisti,inoverci sú zlí! A mám pocit,že psychiatrov dnes hľadá iná kategória ľudí,ako som ja. A ver,...poznám aj túto problematiku a štatistiky. Naozaj,...bez srandy!


81.
označiť príspevok

Vespertine žena
   13. 11. 2015, 00:12 avatar
78. Citovať si ich mohol, ale čo znamenajú si nepochopil. Slepá viera nemá nič spoločné s tým, čomu alebo v čo človek verí, takže je úplne jedno, či som ateistka alebo nie, ale znamená to, že tomu človek verí nekriticky.
Slepú vieru v súvislosti s JS vnímam tak, že mám k nej odpor.
O tom nepochybujem, že poznáš aj túto problematiku. Jedmoduchšie by bolo napísať, ktorú problematiku taký jehovistický káder ako ty, nepozná, keďže JS sa vyznajú do všetkého a vedia to najlepšie. Hnus. Prepáč mi to, naozaj proti tvojej osobe nemám absolútne nič. Ale fanatizmus nenávidím.


82.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 11. 2015, 00:27 avatar
81....ak je fanatizmus aj to,že niekto tvrdí ,že pozná pravdu o Bohu,....tak potom som "fanatik".
Ale fanatizmom sa prezentuješ ty,....Vespertíne. Ja by som si netrúfol ani ateistu označiť za fanatika/lebo chápem príčiny ateizmu/,...a ani sa oháňať slovíčkom -"hnus,odpor",...atd. Fanatizmus začína takýmito výrazmi,a odtiaľ je už len krôčik aj k násilným skutkom,prejavom fanatizmu.
A ateisti proklamujú svoju "vieru" bez dôkazov istými vyhláseniami,....a pritom ich nepovažujem za fanatikov.
Vespertíne,....tvoja nenávisť nie je nasmerovaná na skutočný fanatizmus,ale na fakt,....že pravda o Bohu je poznateľná. A to ťa rozčuluje! A veľmi ľahko by som ťa presvedčil ,že som viac "kritický",ako ty. Aj preto aj ja nenávidím každý fanatizmus,nielen ten náboženský!
Súhlasí Wolfe, Slušný človek


84.
označiť príspevok

Vespertine žena
   13. 11. 2015, 17:17 avatar
Stále dokazuješ, že nerozumieš tomu, čo to znamená fanatizmus, pretože moje prejavy boli prejavmi hnevu a nie fanatizmu. Hnev, nerovná sa automaticky fanatizmus, príčinou hnevu nieje výlučne fanatizmus, príčin môžu byť milióny, ak poznáš všetky skutočné príčiny môjho včerajšieho hnevu, tak si buď veštec alebo sám najvyšší všemohúci. Ja niesom zrovna vysokoškolský profesor ale mal by si trocha popracovať na svojej logike, keď chceš obhájiť svoje argumenty.
Že si netrúfaš označiť niečie správanie či zmýšlanie za fanatické a že na vyjadrenie svojich emócii nepoužívaš podstatné mená tieto pocity vyjadrujúce,je absolútne nepodstatný argument nulovej výpovednej hodnoty. Zrejme si ním chcel zapôsobiť na moje pocity.
Krôčik od použitia slovíčok ,,hnus, odpor,, k násilným skutkom je zrejme u teba, takže ti budem vďačná, keď mi nebudeš podsúvať svoje tendencie.
Ak by mi záležalo na tom, či si viac kritický, ako ja, tak sa o tom rada nechám presvedčiť. Ale vieš čo? Keď vravíš, že ,,veľmi ľahko,, , tak nech sa páči, skús to, máš na to jeden komentár.


85.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 11. 2015, 22:41 avatar
"Krôčik od použitia slovíčok ,,hnus, odpor,, k násilným skutkom je zrejme u teba, takže ti budem vďačná, keď mi nebudeš podsúvať svoje tendencie." >>> Myslis nejak takto? "Typicky nechutny jehovisticky fanatizmus."


86.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 11. 2015, 01:32 avatar
84........som muž Vespertíne,nie žena. Za druhé,ak oddeluješ hnev od fanatizmu,tak si mimo. Tvoja nekritickosť sa prejavuje aj v tom,že nemáš ani základne fakty o kresťanstve a ani o príčinách fanatizmu. Ateizmus je tiež len náboženstvo a väčšinou stavia svoje tézy na falošnom kresťanstve,ktoré zneužilo Boha i Bibliu. Z toho vyplývajú aj jeho nenávisť a boj proti takémuto náboženstvu. S tým súhlasím. Falošné kresťanstvo,náboženstvo ničí svet,morálku a spolužitie ľudí.
Lenže,ako som povedal,napísal....ateizmus odmieta myšlienku absolútnej pravdy/biblickej/ ,...a už tento postoj považuje za fanatizmus. Opak je pravdou. Tak ako vo vesmíre platia isté,nemenné,presne stanovené zákony,zákonitosti,....tak je to i v oblasti duchovnej,morálnej. Relativizmus deformuje osobnosť človeka a svet ako taký. Aj ideologia bez prvotnej inteligentnej príčiny.
A k tej "kritickosti",......ak by som to mal posúdiť zodpovedne/alebo ty moju/,....tak na to nestačí jeden komentár. Ak si tej mienky ,že áno....tak potom tvoja "kritickosť" značne pokulháva.
Ale predsa,...ak si tak kritický,povedz mi ako tvoj rozum môže akceptovať,že slepá sila,náhoda vytvorila život,inteligenciu,vedomie,altruizmus,zmysel pre krásu,....atd? Môže slepá sila vytvoriť niečo viac ako je ona sama, a pritom si ani neuvedomuje ,že niečo vytvorila?! Aj keby som nemal mozog,ale len miechu,....aj tak nemôžem uveriť ateistickému modelu vzniku sveta,života.


90.
označiť príspevok

Vespertine žena
   14. 11. 2015, 10:36 avatar
Milý Shagara, viem, čo znamená krúžok so šípkou nahor pri tvojom nicku a vidím, že píšeš v mužskom rode. To ty si si nevšimol, že som žena (že píšem v ženskom rode - ,,budem ti vďačná,, , asi ťa pomýlilo to, že som napísala, že niesom zrovna vysokoškolský profesor). Ale nevadí.
Fanatizmus sa môže, aj nemusí prejavovať hnevom a hnev môže aj nemusí mať súvis s fanatizmom, takže ho môžem oddelovať koľko chcem. Mňe nevadia iné presvedčenia ale to, keď sa ich niekto bezhlavo zastáva. Mňa napríklad tvoje citáty z Biblie, či už doslovné alebo preformulované absolútne nezaujímajú. Ja sa chcem baviť s človekom a nie s chodiacou knihou.
Fanatizmus takisto nieje definovaný úrovňou znalostí. Spájaš si veci, ako sa ti hodia. To, že je ateizmus tiež len náboženstvo, je LEN tvoj názor. A tvoj názor na túto vec pre mna nič neznamená, zaprvé: pretože je to len tvoj názor a za druhé, pretože mi to je jedno, pretože sa nepotrebujem nikam zaškatulkovávať. Jáj a za tretie, je nelogický. Ateizmus nestavia svoje tézy na nijakom ,,falošnom,, kresťanstve...A takto by som mohla pokračovať až do konca tvojho komentáru, celé je to nelogické a prekrútené tak, aby ti to zapadalo do ,,Pravdy,, , ktorú máš z biblie...
Určite ti nebudem vysvetľovať, čo a ako môj rozum akceptuje, to ty si potrebuješ dokazovať, kto je viac kritický, ja nie. Ja to viem ;-) ... a navyše to nechceš vedieť preto, že by ťa to zaujímalo, lebo máš svoju pravdu v biblii, v ktorej sa každý deň utvrdzuješ, ale preto, že si chceš niečo dokazovať, ako som už povedala. Tak sa mi to páči, typický chlap ;-)))
Nikto ti nekáže uveriť ateistickému modelu vzniku sveta a života, takže klídek...Howgh!


91.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 11. 2015, 18:28 avatar
90....."bezhlavo zastávať".....tým myslíš ,že na nich trvám a že im verím? Ale to je samozrejme. Predstav si,že celý svoj život budem zakladať na niečom,čo ani nemusí byť pravda. Mám žiť podla niečoho,čo nie je pravda,....a ísť cestou svojho srdca, a dopadnúť ako milióny ľudí,ktorí tvrdia akí sú slobodní,šťastní a podobne? Ja nehrám komédiu so svojim životom.
Ja neverím niečomu,čo mi niekto nadiktoval,....ale k čomu som sa sám dopracoval dlhým skúmaním, a "preosievaním" toho,čo je a čo nie je pravda. Ja verím tomu čomu rozumiem a čo viem obhájiť pred každým. A nielen Bibliou,ale aj vedeckými dôkazmi a zdravým úsudkom.
A ateizmus je tiež ideológia a je tak nevedecká, a primitívna ,že to hraničí s absolútnou absenciou kritickosti. A uvedom si,že sú len dve cesty. A tak každý,či chce alebo nechce je "zaškatulkovaný". Bud verí v inteligentnú Príčinu alebo nie. Tretia cesta neexistuje. Teda,aj ty si "zaškatuľkovaná",....či už si to priznáš,alebo nie.
A ja ti tiež nevnucujem svoju vieru-takže klídek. Len som reagoval na tvoje slová a na nepochopenie toho,čo je vôbec fanatizmus.
Ked všetci kresťania,ateisti a nezaškatuľkovaní ,...trebárs mrzačili ľudskú dôstojnosť v 2 svetovej vojne a navzájom sa zabíjali/prehnaný nacionalizmus je tiež fanatizmus/,tak JS stáli bokom a svojou neutralitou ,nenásilím dali odpoved takým ľudom ako si aj ty.
Citujem slova protestantského duchovního T. Bruppachera: „Zatímco lidé, kteří se nazývají křesťany, v rozhodující zkoušce křesťanství selhali, tito neznámí svědkové Jehovovi jako křesťanští mučedníci zaujali neochvějný postoj proti nátlaku na svědomí a proti pohanské modloslužbě. Historikové budoucnosti budou muset jednoho dne uznat, že ten, kdo jako první povstal proti zuřivosti nacistického démona, nebyly velké církve, ale tito pomlouvaní a vysmívaní lidé . . . Odmítli uctívání Hitlera a hákového kříže.“


99.
označiť príspevok

Vespertine žena
   14. 11. 2015, 20:25 avatar
Nechápem, ako si môžeš byť istý, že je niečo Pravda. Skúmal si Bibliu, ktorú napísali ľudia, takže prakticky veríš tomu, čo ti niekto nadiktoval. A všetko ostatné prekrucuješ tak, aby to bolo v súlade s Bibliou. Nechápem, prečo stále opakuješ, že to vieš obhájiť pred každým, keď to nieje pravda.
Nie, ja niesom v žiadnej škatuľke, tam si ma potrebuješ dosadiť ty, aby si mohol hovoriť, že ,,ľudia ako ty páchali to a to...,, a o sebe prezmenu ,,ľudia ako ja sú LEPŠÍ,,.


100.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 11. 2015, 20:40 avatar
99.....Vespertíne,....tvrdiť môžme hocičo,....ale skutky a skúšky prezradia,kto sme,akí sme?
A viera v Boha nestojí len na biblickom zjavení ,....ale aj na stvorení/viditeľných veciach/ a na osobnej skúsenosti. Už samotné vedecké fakty......zložitosť vesmíru,.......jasný účel a zámer istých vecí,.......jasný rukopis Boha,inteligencie,.......a fakt,že naša múdrosť,láska,intelekt,vedomie musí byť odvodené od počiatočného Zdroja. Život môže pochádzať iba zo života....atd.
Tvrdiť opak....je náboženstvo slepej fantázie.
A viem obhájiť pravdu aj pred vzdelanými kňazmi,teológmi,ateistami.......ktorí nevedeli odpovedať ani len na základné otázky života,biblickej pravdy a vedeckých postupov.
Je to o zdravom rozume a jasných definíciách,.....a preto neverím v peklo ...atd,....ale ani na slepú náhodu. Nie je nič lahšie ako vyvrátiť tieto anomálie. To,že ale mnohí to neakceptujú,nie je záležitosť intelektu ale psychiky. V osobnom kontaktre,sotva je obhájiteľná ateistická koncepcia sveta,ale i nebiblické dogmy sekularizovaného kresťanstva. Boh už nepasuje do nášho scenáru z pochopiteľných príčin. Ale za to nemôže Boh,jeho Slovo,....ale ľudia ktorí zneužili Boha a jeho Slovo na svoje sebecké ciele.


101.
označiť príspevok

Vespertine žena
   14. 11. 2015, 21:05 avatar
100. Shagy... skutok povedzme prezradí, aký je ten, kto ho vykonal, ale nie to, akí sú ostatní v ,,škatuľke,, , do ktorej patrí, hoci niečo iste môžu mať aj spoločné. Viera v boha stojí na tom, čo si o tom počul. To je celé. To, že si niečí nesúhlas s tebou vysvetluješ ako vec psychiky, je tvoj sebaklam. Súhlasím, že boh už nepasuje do našich scénárov z pochopiteľných príčin, a súhlasím, že za to boh nemôže, pretože žiadny pravdepodobne neexistuje.


62.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2015, 22:26 avatar
37.......Wolfe,....nemusíš poznať ani veľmi Písmo/stačí iba základy/ a zdravý úsudok by ti mal povedať,že ked je jeden Boh......,tak ostatní duchovní tvorovia musia byť anjeli. Neviem ,čo iné by mohol byť Ježiš iné ako anjel? Tvrdenie,........že aj ked je Ježiš stvorený,splodený a má počiatok,.....a že aj napriek tomu je aj on Boh je nerozumné a nebiblické. Samozrejme,.....Písmo okrem iného tvrdí,že Ježiš nemal nesmrteľnosť/ale ju dostal od Otca/,.....že nie je Všemohúci/nepozná čas konca/,.......hlása to,čo nie je jeho učenie/ale Otcovo/....atd. Už som citoval Písma,kde sa mnohé časti Písma vzťahujú priamo i nepriamo na anjela Ježiša/anjel Pána/....čo priznávajú aj trinitári. Ak ti nestačí aj tvrdenie,že "Boh je hlavou Krista" a že "Otec je väčší ako syn",....tak čo by si chcel ešte viac? Akú tézu? Ved aj z histórie je zrejme,že za trojicou stoja pohanskí konvertiti a Konštantín. Nie je to žiadne biblické zjavenie.
Ale ak sa ti viac páči tvrdenie,že Boh Ježiš sedí po pravici Boha Otca a Boh duch svätý po lavici Boha Otca/aj ked sa to nespomína/....tak smelo môžeš veriť téjto téze. Ale ja si po vlastnom rozume nebudem šliapať.


69.
označiť príspevok

Wolfe muž
   12. 11. 2015, 22:59 avatar
Nejak sme sa stale nedostali k tomu s tym anjelom
Ved ktoremu anjelovi povedal, ze ..?.... atd

Shagara, kazda denominacia si mysli ze ma pravdu...
JS na tom nie su vobec inak...


76.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2015, 23:38 avatar
69....Wolfe,....mám taký dojem,že ty,....dané slová budeš hovoriť ešte aj vo chvíle,ked už to bude každému jasné!
Kristus nám nedal nepoužiteľnú pravdu,...ktorú ani nemôžeme nájsť....atd. Kristus vedel ,že pravda je jednoduchá. to iba satan zasiatim buriny ,zmiatol hľadajúcich filozofickou hatlaninou a napodobeninou kresťanstva.
A daný text /o tom anjelovi a sedení/ nevylučuje,že Ježiš nie je anjel. To tam nie je. Už som to s tebou rozoberal,nebudem sa opakovať. Obdobné spojenie slov sa používa aj na ľudí,a tým sa nevylučuje skutočnosť,...že ak niekto dostane prednosť,postavenie/oproti iným/,....neznamená to,že nie je človek.
Mám doma vela historických publikácií,a takmer každá sa vysmieva náuke o trojici a považuje sa za pohanskú,filozofickú dogmu,ktorá nemá nič spoločné s Písmom! Ani ateisti,historici,vzdelanci /znalí faktov/ jej nemôžu prísť na chuť.
A mi nielen že máme pravdu,ale ju na rozdieľ od iných aj žijeme. Wolfe,...to nie je pýcha,ale jednoduché konštatovanie na základe faktov. Ale,presviedčať ťa nebudem. Každý si to môže overiť!
A ak čakáš,že niekto bude tvrdiť opak,...teda,že nemá pravdu,a že pravdu majú tí ,alebo oní,....tak to sa nedočkáš! Pravdu musíš hladať a nájsť. Ak ju nenajdeš ,tak máš problém! A to je len polovička úsilia. Druhá je v tom,....že každý musí vytrvať v pravde až "do konca"! A to je omnoho ťažšie,ako nájsť pravdu.


77.
označiť príspevok

Vespertine žena
   12. 11. 2015, 23:44 avatar
76. Zastreľte ma niekto, prosím...


80.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 11. 2015, 00:03 avatar
77.....kde bývaš? Želania sa majú plniť! 
Vieš,.....podobné slová,ako som napísal v 76 vytáčali aj náboženských vodcov Izraela. Ako to,že nejaký tesár z Nazaretu môže tvrdiť,že pozná pravdu,že pozná Boha/nepoznateľného/. Až tak ich vytočil,že ho zabili. Asi by si nikto nemal privlastňovať pravdu,....a mal by žiť v omyle, a každému tvrdiť,že pravda je všade,alebo že pravda je relatívna.....atd. Potom začas bude pokoj.


83.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 11. 2015, 08:46 avatar
Co si rozoberal? Rozoberal si len to, ze niekde je napisane ze bude vojsko viest archanjel Michal a inde Jezis a tak si to spojil
K tomuto si sa moc nevyjadroval

List Hebrejom - kapitola 1
5 Veď kedy komu z anjelov povedal: "Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil" a opäť: "Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom"? = nikdy
13 A kedy ktorému z anjelov povedal: "Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám"? = ziadnemu

14 Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu?
Anjeli su len duchovia, ty hovoris ze z jedneho sluzovnych duchov sa stal vyvoleny?

Pretoze ty sa nevyjadrujes jasne k niecomu..
Ja hovorim, vyjasnime si, ci bol Jezis anjel alebo nie... a ty to skryjes medzi text o nesmyselnosti trojice, nesmrtelnej dusi atd.. To sa nevies vyjadrit cisto o jednej veci bez toho aby si strhaval a zosmiesnoval ostatne?

Inak pozeram, ze uz tiez zacinas DFkovatiet..


87.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 11. 2015, 02:13 avatar
83....Wolfe,si na omyle....ja som uviedol desiatky iných faktov ,ktoré vyvracaju náuku o trojici. Už samotná prax prvotných kresťanov vylučuje trojicu. Dejiny dogmy,jej vývoja zas poukazujú,čomu a komu môžme vdačiť za jej vznik.
Wolfe,....Boh s tromi hlavami,telami neexistuje! Biblické zjavenie je tak presvedčivé,že iba človek čo si nectí pravdu môže prehliadať fakt,že Boh je len jeden a ten sa volá Jehova. Už znázornenie ,...syn-Otec poukazuje kto je Boh a kto anjel. Ježiš tiež to ujasnil slovami,že "Otec je hlava" a že ON "je väčší". Tiež to dokumentoval vyjadrením,že "ten kto posiela/Otec/ je väčší ako ten kto je poslaný/syn/." Ježiš ale tiež šiel dalej a poukazoval ,že Boh je večný Duch,že jediný má nesmrteľnosť a je nestvorený,večný. Samozrejme,ani teba nepresvedčí,že Písmo tvrdí ,že Ježiš je "počiatok",...že je "prvorodený stvorenia" a podobne. Ty to chápeš ,že je večný a nestvorený ? OK....ale ako môžme tvrdiť ,že máme úctu k Božiemu slovu a k Bohu ak takto prekrútime jednoduché tvrdenia?! Samozrejme ,ako som už tvrdil,...aj fakt,že "Boha nikto nevidel",/Ježiša sme videli/....je ťažko zrozumiteľný a potrebuje svojský,filozofický,katolícky výklad!
A tiež ,že Ježiš neprišiel "konať svoju vôlu"/aj ked je Boh/, a ani neučil čo je jeho,ale "čo dostal od Otca". Určite v tom nevidíš rozpor,ako to mohol tvrdiť,ked je Boh? A ani v tom,že on nevie "o konci",a ani "duch svätý". Nič to....aj tak sú Vševedúci všetci. Ved to tvrdí RKC,tak to musí byť pravda. Boh sa asi sekol?!
To,že apoštol Pavol tvrdil, čo opisuje SZ....... Keď Jehova vyviedol Izraelitov z Egypta, a povedal im: „Hľa, posielam pred tebou anjela, aby ťa opatroval na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. Dávaj na seba kvôli nemu pozor a poslúchaj jeho hlas. Nesprávaj sa voči nemu spurne, lebo neodpustí váš priestupok, lebo moje meno je v ňom.“ (2. Mojž. 23:20, 21) Je rozumné usudzovať, že tento anjel, ktorý ‚mal v sebe Jehovovo meno‘, bol Boží prvorodený Syn.........a Pavol to tiež potvrdil slovami....:"Bratia, nechcem, aby ste boli v nevedomosti [o tom], že všetci naši predkovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more. 2 Všetci boli pokrstení v Mojžiša prostredníctvom oblaku a mora. 3 A všetci jedli ten istý duchovný pokrm. 4 A všetci pili ten istý duchovný nápoj. Lebo pili z duchovného skalného masívu, ktorý ich nasledoval, a ten skalný masív, [to] bol Kristus". 1 Kor.10 kap......Ale asi aj toto potrebuje špeciálny výklad?! Ale mám dilému,........ak nie je Ježiš Boh,súčasťou trojice,.....čo môže byť ,ked nemôže byť ako hovoríš anjel? Poloboh,....alebo čo ešte by mohol byť?
A uviedol som aj tú "nesmrteľnú dušu" preto,že to tiež je jednoznačný fakt. V Biblii nie je ani náznak niečoho,čo by prežívalo smrť tela. Tých textov som tiež uviedol neúrekom! Teda....ešte raz,....nie je to o výklade,.....ale o našom postoji a o našom srdci. Boha tiež neukecáš, slovami,že...."Bože ,ved to si tak skryl tú pravdu,že mi sme ju ani nemohli nájsť"! Aj ked Boh v Písme tvrdí opak. Ale zrejme ani ON nevie čo napísal a čo v Písme tvrdí?! Mi sme v tom nevinne,...hádam sa nad nami alibistami zľutuje. Teda....Wolfe ,neDFkovatiem,....ale sa držím biblickej pravdy a logiky.


88.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 11. 2015, 04:50 avatar
Ako hrach do steny!

Ja pisem:

"Pretoze ty sa nevyjadrujes jasne k niecomu..
Ja hovorim, vyjasnime si, ci bol Jezis anjel alebo nie... a ty to skryjes medzi text o nesmyselnosti trojice, nesmrtelnej dusi atd.. To sa nevies vyjadrit cisto o jednej veci bez toho aby si strhaval a zosmiesnoval ostatne?"

A ty hned v dalsom prispevku:

"Wolfe,si na omyle....ja som uviedol desiatky iných faktov ,ktoré vyvracaju náuku o trojici. "
----------
Je zaujimave ako uplne odignorujes List Hebrejom...
Uplne ako keby tam nebol..

Pride mi to, ako ked katolici spravia z Marie nebesku matku, hoci je co viem dvakrat napisane, ze Jezis povedal "Kto je moja matka, kto su moji bratia, ktori pocuvaju a dodrzuju slovo Bozie", ale katolici to zvrhnu, ze Maria bola bezhriesna, daju ju ako vzor a stale sa budu stale odvolavat na "Tvoj syn/Tvoja matka"... (Pamataj nejde tu o Mariu, je to len analogia teba na tvrdenie o Jezisovi, ze je anjel)

Anjelov by sme nemali uctievat, takze ani Jezisa by sme nemali uctievat.
Myslis, ze anjeli su vynimka a mozu uctievat niekoho ineho ako Boha?
Ak nie, tak mi vysvetli
Hebr 1,6 A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: "Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli."

„Hľa, posielam pred tebou anjela, aby ťa opatroval na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. Dávaj na seba kvôli nemu pozor a poslúchaj jeho hlas. Nesprávaj sa voči nemu spurne, lebo neodpustí váš priestupok, lebo moje meno je v ňom.“ (2. Mojž. 23:20, 21) >>>> Iste, bozie posolstvo je nesene anjelmi, takze co mal povedat, poslem ti anjela, ale rob si co chces?
Predstav si, ze by nejaky kral poslal nejakeho posla, aby povedal niekomu co ma robit. Keby sa mu tento vspriecil, je to akoby sa vspriecil kralovi, nie poslovi, pretoze posol len dava pokyny krala.

Pise sa, ze je su myriady anjelov, ale podla teba Boh posiela len archanjela Michala/Panovho anjela/podla_teba_Jezisa pokial to nie je uvedene inak...
Ja by som myslel, ze posiela roznych anjelov...

Este mi vysvetli, lebo tomuto nerozumiem ani ja, preco v Hebrejoch Boh hovori svojmu synovi:
8 Ale Synovi: "Tvoj trón, >>Bože<<, je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.
Preco oslovoval svojho syna, podla teba anjela "Boze"?

---

Dalsi dobry rozdiel:
10 Vtedy mu Ježiš povedal: ">>>Odíď satan<<<, lebo je napísané: - Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť."
11 >>>Tu ho diabol opustil<<< a prišli anjeli a posluhovali mu.

ale
Jud 1,9 Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal: "Nech ťa Pán potrestá."

"ak nie je Ježiš Boh,súčasťou trojice,.....čo môže byť ,ked nemôže byť ako hovoríš anjel? Poloboh,....alebo čo ešte by mohol byť?" >> Neviem kto by mohol byt, ved ani ucenici to poriadne nevedeli.. Aj Peter povedal, ty si syn ziveho Boha, pricom je to tak siroky pojem... Aj ludia dodrziavajuci zakon su synovia Boha aj vsetci anjeli su synovia Boha..

"A tiež ,že Ježiš neprišiel "konať svoju vôlu"/aj ked je Boh/, a ani neučil čo je jeho,ale "čo dostal od Otca". Určite v tom nevidíš rozpor,ako to mohol tvrdiť,ked je Boh? A ani v tom,že on nevie "o konci",a ani "duch svätý". " >> Ano vidim v tom rozpory... Ale prave ty nevidis rozpory z argumentov, ktore som ti dal ja.....

DF-kovatenie neznamena odklon od ucenia biblie... mame tu predsa aaj ateistov..
DFkvatenie znamena, akasi vacsia agresivita, castejsie pouzivanie sarkazmu, byt napnuty a cakat, ze vsetko co sa povie, je otocene proti nemu ci niecomu atd...
Tento proces som videl tak na ludoch ktori sem prisli (a na zaciatku boli ini) a ostali tu dlhsi cas, ako aj na sebe..

Tak ako si v inej teme povedal, ze HLADAM len rozpory...
Vie,s nebudem sa predsa dopytovat na veci, kde rozpory nevidim...
Ale ty si mozno myslis, ze chcem len utocit a poukazovat, ako biblia vylucuje samu seba, poviem to tak, ja si len myslim, ze niektorym veciam rozumiem (alebo aspon si myslim, ze rozumiem), niektorym veciam rozumiem ciastocne, a niektorym veciam nerozumiem vobec..


92.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 11. 2015, 19:43 avatar
Wolfe.....v Písme nie je ani jeden text,ktorý by hovoril ,že Ježiš je Všemohúci Boh,a že je rovný Bohu vo všetkom. Presný opak je pravdou. A tomu verili aj všetci cirkevní otcovia do konca 3 storočia. Ale to teba neosloví.
List Hebrejom nie je žiadnym dôkazom,práve naopak,....ja ho citujem často ako dôkaz proti trojici. Pretože Ježiš je tu často zrovnávaný s anjelmi. Ak by bol Všemohúci Boh,tak táto rétorika by bola ponižujúca pre neho. Ved by to bolo samozrejme,...ak by bol Boh! A v liste Hebrejom si Wolfe nesmieš vyberať len čo sa ti hodí. Tam sa citujú aj iné texty a tie jasne hovoria kto je Ježiš. Trebárs 1:3...."On je odleskom [jeho] slávy". Ak by bol Ježiš Boh,tak tomu potom nerozumiem. Ale na vrchného anjela/prvorodeného/ to platí.
Dalej 1:9....hovorí....:" Preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom jasania viac ako tvojich spoločníkov.“ Ježiš je tu spájaní so "spoločníkmi",....anjelmi, a slovo "spoločník" poukazuje na rovnaké spoločenstvo s týmito anjelmi. Len s tým rozdielom,že ho Boh "povýšil" za jeho poslušnosť a to,že sa obetoval za nás. Ježiš je výnimočný od anjelov len v tom,že je prvorodený/stvorený priamo Bohom/ a že sa obetoval a že tak obhájil Boha a jeho Zvrchovanosť.
Ale zober si aj druhú kapitolu Hebrejom/sledujeme kontext a nevytrhujeme z kontextu iba jeden text/....." a všetko si mu položil pod nohy. Tým, že mu všetko podriadil, nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz ešte nevidíme, že mu je všetko podriadené, 9 ale vidíme, že ten, ktorý bol nakrátko postavený len o niečo nižšie ako anjeli, Ježiš, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých ľudí. " Ako môže byť Ježiš/Boh/ menší od anjelov?,....prečo mu iný Boh/Otec/ niečo podriadoval,ked aj Ježiš je Boh?,.....a dobre vieš,že Pavol hovorí úplne jasne,že ked Božie kráľovstvo splní svoj účel,tak sa Ježiš opäť podriadi Bohu Otcu a všetko mu odovzdá! 1 Kor.15:27-28.
Podme dalej.....list Hebrejom 2:11...."Lebo posvätiteľ a posväcovaní majú všetci ten istý pôvod. Preto sa nehanbí volať ich bratmi,"......../ "všetci [pochádzajú] z jedného "-iné preklady/ A ten "pôvod" je od Boha,Stvoriteľa. Aj Ježiša stvoril Boh,tak ako aj Adama. To som ti už citoval/prvorodený,počiatok Božieho stvorenia,...atd/
A mohol by som pokračovať dalšími časťami listu Hebrejom,....a i celej Biblie. Tie ako celok nedávajú priestor na tvrdenie,že Ježiš je Všemohúci Boh. Ježiš sám povedal,..."že vystupuje k svojmu Bohu a nášmu Bohu". Pýtam sa....."môže mať Boh ešte svojho Boha? Problém RKC bol aj v tom,....že ak niekde bol Ježiš oslovený ako-"boh,Boh",...tak to vzťahovali na fakt,že Ježiš je potom Všemohúci Boh. Ale Biblia na mnohých miestach hovorí o anjeloch ,ako o Bohoch,Jehovoch. To som už spomínal. Prečítaj si Skutky 7 kapitolu a pochopíš.
------------------------------------------------
Hebrejom 1:8........:
.........preklad JS znie: „Ale o Synovi: ‚Boh je navždy tvojím trónom.‘“ (Rovnakú myšlienku tlmočia preklady AT a Mo.)
..........RP znie: „Ale o Synovi hovorí: Tvoj trón, ó, Bože, na vek veku.“

Ktoré vyjadrenie je v súlade s kontextom? V predchádzajúcich veršoch sa píše, že Boh hovorí, a nie že by bol oslovovaný; v nasledujúcom verši je použité vyjadrenie „tvoj Bôh“, ktoré ukazuje, že nie je oslovovaný Najvyšší Boh, ale ctiteľ tohto Boha. Hebrejom 1:8 cituje zo Žalmu 45:6 (45:7, RP), ktorý bol pôvodne adresovaný ľudskému kráľovi Izraela. Biblický pisateľ tohto žalmu si pochopiteľne nemyslel, že jeho ľudský kráľ je Všemohúci Boh. Tento žalm podľa EP znie: „Tvoj trón je Božím trónom.“ (Preklad podľa NE znie: „Tvoj trón je ako Boží trón.“ JP: „Tvoj trón je daný od Boha.“) O Šalamúnovi, kráľovi, ktorému bol pravdepodobne 45. žalm pôvodne adresovaný, sa hovorilo, že sedí ‚na Jehovovom tróne‘. (1. Par. 29:23, NS) V súlade so skutočnosťou, že Boh je „trónom“ čiže Zdrojom a Podporovateľom Kristovho postavenia ako Kráľa, Daniel 7:13, 14 a Lukáš 1:32 ukazuje, že túto moc mu udeľuje Boh.

Hebrejom 1:8, 9, cituje zo Žalmu 45:6, 7 (45:7, 8, RP), o ktorom biblický učenec B. F. Westcott uvádza: „LXX pripúšťa dva spôsoby prekladu: [ho theos] môže byť v oboch prípadoch chápaný ako vokatív (tvoj trón, ó Bože... preto, ó Bože, tvoj Boh...) alebo môže byť chápaný v prvom prípade ako podmet (alebo prísudok) (Boh je tvoj trón alebo tvoj trón je Boh...) a v druhom prípade ako prístavok k výrazu [ho theos su] (preto Boh, áno, tvoj Boh...)... Je sotva pravdepodobné, že [’Elohim] mohlo byť v origináli adresované kráľovi. Preto argumenty svedčia proti názoru, že [ho theos] v LXX predstavuje vokatív. A tak celkove sa zdá najlepšie prijať pre prvú časť vety preklad: Boh je tvoj trón (alebo tvoj trón je Boh) čiže ‚tvoje kráľovstvo je založené na Bohu, na nepohnuteľnej Skale‘.“ — The Epistle to the Hebrews, Londýn 1889, s. 25, 26.
------------------------------------------------------
V Hebrejom 1:6 dostávajú anjeli pokyn, aby sa ,klaňali‘ Ježišovi, ako to prekladá preklady SEP, ZŠ, NT, EP a NV. Preklad NS hovorí: „Nech mu vzdajú poctu.“ V Matúšovi 14:33 sa podľa SEP, NT, NV o Ježišových učeníkoch hovorí, že sa mu „klaňali“; ďalšie preklady hovoria, že „mu prejavili úctu“ (NAB), „padli pred ním“ (ZŠ), „padli Mu k nohám“ (EP), „vzdali [mu] poctu“ (NS).

Grécke slovo prekladané ako „klaňať sa“ je slovo proskyneó, o ktorom A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature hovorí, že sa tiež „používalo na označenie zvyku vrhnúť sa pred niekým na zem a pobozkať mu nohy, lem jeho odevu, zem“. (Chicago 1979, Bauer, Arndt, Gingrich, Danker; druhé anglické vydanie; s. 716) Tento výraz je použitý v Matúšovi 14:33 na vyjadrenie toho, čo učeníci urobili vzhľadom na Ježiša; v Hebrejom 1:6 na naznačenie toho, čo majú anjeli robiť vzhľadom na Ježiša; v 1. Mojžišovej 22:5 v gréckej Septuaginte na opísanie toho, čo Abrahám urobil vzhľadom na Jehovu, a v 1. Mojžišovej 23:7 na opísanie toho, čo urobil Abrahám v súlade s dobovým zvykom pred ľuďmi, s ktorými uzatváral obchod; v 1. Kráľov 1:23 v Septuaginte na opísanie skutku proroka Nátana, keď prišiel pred kráľa Dávida.

V Matúšovi 4:10 (SEP) Ježiš povedal: „Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať [z proskyneó] a jedine jemu budeš slúžiť.“ (V 5. Mojžišovej 6:13, ktorú tu Ježiš evidentne cituje, sa vyskytuje osobné meno Boha, tetragramaton.) V súlade s tým musíme tomu rozumieť tak, že tu ide o proskyneó so zvláštnym postojom srdca a mysle, ktoré by malo byť určené iba Bohu.
A vždy Wolfe rozhoduje kontext. Pretože ,nič nie je na tom,ak sa niekto pokloní kráľovi,vládcovi.......ale musíme brať v ohľad to,či ide o prejav úcty alebo uctievanie. A z Matúša/pokúšanie Ježiša/ je viac ako zrejme,že Ježiš nemohol byť Boh. Pokúšať Boha nemôžme,to hovorí Jakub 1:13. A satan to dobre vedel. Nemalo by to žiadny význam. Ako vôbec niekto môže prehliadnuť tieto fakty a tvrdiť,že Ježiš je Boh? Uvedom si,....že trinitári,....... neskôr,ked sa Biblia stala bežnou knihou aj pre laikov,....si uvedomovali,že sa príde na ich podvod a tak pre svoju náuku hľadali v Biblii podporu,za cenu prekrútenia jasných faktov. O tom hovoria teológovia,historici.
-------------------------------------------------------
A pripúšťam,....niekedy som vytočený. Ale niektoré veci riešime,preberáme opakovane,.....a mám za to,že si pred istým časom reagoval inak. Zrejme sa ti filozofická,pohanská náuka o trojici páči?
Wolfe.....ešte raz zopakujem ,čo som už tvrdil. Aj moja švagrina /vysoškoláčka/ polemizovala o trojici....atd.....ale stále po istom čase som jej musel Písmom pripomínať isté fakty a priam som nechápal,prečo to nechápe,ked je to tak jednoduché?
Viem,....že to je pre mňa jednoduché,ale ona a mnohí iní sú tak zaslepení satanom/2 Kor.4:4/,....že nechápu ani rozdiel medzi pravou a ľavou rukou. Používam biblickú rétoriku na dokázanie toho,že tu nejde o chabosť rozumu,....ale skutočne o niečo ,čo nás presahuje. A to platilo aj v mojom prípade,....preto sa nehnevaj,že to tvrdím! Je to biblické konštatovanie. Iná cesta k poznaniu ako systematické štúdium neexistuje! Ak tak neurobíš,....tak aj o päť,desať rokov sa budeš stále pýtať na to isté,a stále tomu neporozumieš.
"A ty, ó, Daniel, utaj tie slová a zapečať knihu až do času konca. Mnohí sa budú potulovať a [pravé] poznanie sa rozhojní.“ ....kniha Daniel
Wolfe.....sleduj celkový kontext a pôvod tejto náuky! Potom budeš mať jasno. Ak chceš.....dám ti zdroj kde si môžeš objednať knihu: "Doktrína o trojici-sebazranenie kresťanstva". Nie je to od JS. Nie sme sami ,čo odmietame túto pohanskú,nezrozumiteľnú dogmu.


93.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   14. 11. 2015, 19:48 avatar
Shagara, len tak pomimu, v evanjeliu sa píše, že ja a Otec jedno sme! Ján 10. kapitola: 30Ja a Otec sme jedno.


96.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 11. 2015, 19:58 avatar
Mierotvorca .....93....pekný príklad. Ak zoberiem len tento jeden text a nebudem vnímať kontext Písma/a i históriu/,tak sa dopracujem k čudesným záverom. Musíš čítať aj dalej ,lebo Ján to upresňuje. A to v tom istom liste ,......Ježiš sa za svojich nasledovníkov modlil: „[Prosím za nich,] aby boli všetci jedno, tak ako si ty, Otče, v spojení so mnou a ja v spojení s tebou, aby boli aj oni v spojení s nami.“ (Ján 17:20, 21) Sú podla tvojej logiky aj kresťania súčasťou trojice. Ved aj oni majú byť "jedno"?! Už chápeš o akú jednotu tu ide. A takých vyjadrení je v Písme viac,aby sme pochopili biblickú reč a výraz -"jedno".
Niektorí používajú tento text ako dôkaz, že Ježiš a jeho Otec sú dve osoby nejakého trojjediného Boha. Naozaj to tak Ježiš myslel?

Pozrime si ešte kontext tohto biblického textu. Podľa 25. verša Ježiš povedal, že robí skutky v mene svojho Otca. Vo veršoch 27 až 29 hovoril o symbolických ovciach, ktoré mu dal jeho Otec. Obe tieto vyjadrenia by jeho poslucháčom nedávali význam, keby on a jeho Otec boli jedna a tá istá osoba. Ježiš v podstate povedal niečo ako: ‚Vzťah medzi mnou a mojím Otcom je taký blízky, že nikto mi tie ovce nemôže vziať, rovnako ako ich nikto nemôže vziať môjmu Otcovi.‘ Dalo by sa to prirovnať k synovi, ktorý hovorí nepriateľovi svojho otca: ‚Ak napadneš môjho otca, napadneš mňa.‘ Určite by to nikto nepochopil tak, že tento syn a jeho otec sú tá istá osoba. Každý by chápal, že tohto syna s jeho otcom spája silné puto jednoty.

Ježiš a jeho Otec, Jehova Boh, sú „jedno“ aj v tom zmysle, že majú úplne rovnaké ciele, normy a hodnoty. Na rozdiel od Satana Diabla a prvej ľudskej dvojice, Adama a Evy, Ježiš nikdy netúžil po nezávislosti od Boha. „Syn nemôže nič robiť sám od seba, ale iba to, čo vidí robiť Otca,“ vysvetlil Ježiš. „Veď čokoľvek On robí, to isté robí aj Syn.“ (Ján 5:19; 14:10; 17:8)

Hoci medzi Bohom a jeho Synom Ježišom je silné puto jednoty, neznamená to, že sú na nerozoznanie. Sú to dve samostatné osoby. Každý z nich má svoju vlastnú osobnosť. Ježiš má vlastné pocity, myšlienky, skúsenosti a slobodnú vôľu. Napriek tomu sa rozhodol podvoliť svoju vôľu vôli svojho Otca. Podľa Lukáša 22:42 Ježiš povedal: „Nech sa nedeje moja vôľa, ale tvoja.“ Tieto slová by nedávali zmysel, keby sa jeho vôľa nemohla líšiť od Otcovej. Ak je Ježiš a jeho Otec v skutočnosti jedna osoba, prečo sa potom Ježiš modlil k Bohu a pokorne uznal, že o určitých veciach nevie, kým jeho Otec o nich vie? (Matúš 24:36)
Teda.......vždy sleduj kontext,a potom prídeš k správnemu záveru!


97.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   14. 11. 2015, 20:03 avatar
Už niekto tu opäť splieta, lebo nechápe...Aby boli v spojené s nami, nie že sú jedno ako Ježiš, Duch Svätý, ktorý je druhým Božím Synom, ako Otec.


98.
označiť príspevok

veriaci-4
   14. 11. 2015, 20:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.103.
označiť príspevok

Wolfe muž
   15. 11. 2015, 01:56 avatar
Shagara, prosim, mozes reagovat na veriaceho 98 druhy odstavec?
Hlavne na "Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch." (chapem, ze beries, ze traja su v jedno by mohol byt retoricky zvrat)


102.
označiť príspevok

Wolfe muž
   15. 11. 2015, 01:50 avatar
Mnohe veci davaju zmysel, ale asi si to budem musiet niekolkokrat precitat, aby som to vstrebal, v inych som zmateny, mozno mas pravdu v tom, ze poviem to jemnejsie, zvyk je zelezna kosela, aj ked..
Okrem toho pred niekolkymi hodinami som mal 39 stupnov teploty, takze mozog mi az tak dobre nefunguje  
Ked sa budem citit lepsie tak sa mozno opytam na dodatocne otazky, zatial taka otazka..

Kto je spasitel? Jezis Kristus alebo Boh?
Lebo niekde sa uvadza Boh a niekde Jezis... alebo jeto myslene Boh skrz Jezisa Krista?

Tu knihu by som si mozno precital, a je mi jedno ci je od JS, alebo nie..
Nemam predsudky proti denominacii ako takej... skor proti pyche ked niekto poukazuje na vyvolenost seba, ci svojej denominacie (a je mi jedno ci su to katolici, evanjelici, letniciari alebo JS)


89.
označiť príspevok

Vespertine žena
   14. 11. 2015, 09:34 avatar
85. Nie, nemyslím takto. Neviem o tom, že by som tu niekde prezentovala a slepo obhajovala nejakú svoju ,,Pravdu,,.


49.
označiť príspevok

fajer
   10. 11. 2015, 12:45 avatar
kresťanstvo založili tiež podobný típkovia zlodej a vrah...


57.
označiť príspevok

bystrik muž
   10. 11. 2015, 13:08 avatar
Pýtal sa tu niekto, niečo, osratej nohy??? 


23.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2015, 19:26 avatar
Stačí 20 rokov a RKC bude vecou minulosti. Ak sa dnes vo veľkom zatvárajú prázdne kostoly a je stále menej uchádzačov o kňazskú službu,.....a ak by sa to spojilo s odlukou cirkvi od štátu....tak výsledok je len jeden. Formálne náboženstvo musí nevyhnutne v priebehu pár desaťročí zaniknúť. O tom sú aj biblické proroctvá.........:"A hovorí mi: „Vody, ktoré si videl, kde sedí smilnica, znamenajú ľudí, zástupy, národy a jazyky. 16 A tých desať rohov, ktoré si videl, a divé zviera, tí znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia ju a zjedia jej mäsité časti a celkom ju spália ohňom".
Náboženská smilnica teda bude zničená,.....a RKC je jej dominantou. Miešanie sa do politiky,jej bohatstvo a negatívny prínos sú prvky....ktoré jej privodia zničenie.


26.
označiť príspevok

TvojOponent19
   9. 11. 2015, 21:00 avatar
Nemiešanie sa do politiky politikom dáva právo rozhodovať o Tvojom bytí.


29.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2015, 21:49 avatar
26.......počúvam svojho učiteľa Ježiša a ten povedal ....."že kresťania nie sú časťou tohto sveta" ....ktorému vládne Boží odporca. A stojí aj za politickými vládami. Ak teda podporujem nejakú vládu/môže mať aj prívlastok-kresťanská/,...podporujem Božieho odporcu!
Jak.4:4......"Cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom?".....prvotní kresťania sa nezapájali do politického diania. Sotva si viem predstaviť,/hypoteticky povedané/že by mohol nejaký kresťan v politickom súperení,voľbách voliť trebárs Tibéria,Nera,Diokleciána....atd. Je to komická predstava.
Kresťan nepolemizuje o biblických pravdách,...ak im rozumie a ctí si svojho vodcu-Krista!


28.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 11. 2015, 21:34 avatar
Nemyslim, ze by RKC zaniklo, zober si kolko je veriacich v tejto denominacii..
Okrem toho maju dost financii, aby mohli ist dalej, keby nieco...


30.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2015, 22:00 avatar
28...úplne ľudské myslenie! Žiadny žid by si v 30-60 rokoch prvého storočia nepripustil predstavu,že by Boh zavrhol svoje sväté mesto a chrám a dokonca ho odsúdil na zničenie,spálenie.
Tiež tomu neverili ani v minulosti,ked to prorokoval Izaiáš,Jeremiáš...atd. A stalo sa!
Tiež by nikto v minulosti neveril ,že v krátkom okamihu môže byť zničená taká ríša ako je staroveký Babylon ,a že taká nedobytná pevnosť môže byť zničená!
Pamätaj,že to rozhodne Boh/Zjv.17:17/ a bude to pre mnohých šok,...tak ako v minulosti! A Písmo k tomu podáva i detaily. Zrejme tie ti unikli?


34.
označiť príspevok

TvojOponent19
   9. 11. 2015, 23:03 avatar
Ako to dopadlo s tým strašením koncom sveta? Vraj tí, čo zažili začiatok konca, zažijú aj jeho koniec. To bola kedysi obľúbená formulka jehovistov. Tým začiatkom vojny mysleli 1.svetovú.
Vidíš? úsudok a zdravý rozum Ti nepomohli.


35.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 11. 2015, 23:26 avatar
34....ano,....JS mali isté nesprávne očakávania na základe porozumenia biblickej chronológie. Aj preto považovali daný rok za prelomový. A nielen oni. Daný rok a i dalšie platia,len ich naplnenie bolo iné. V danom čase si neuvedomili,že musí najprv prebehnúť celosvetové oznamovania dobrého posolstva o Božom kráľovstve. Mat.24:14.....a že až potom "príde koniec".
V roku 1914 skončili "časy pohanov" a začali sa tzv. "posledné dni tohto systému vecí".
JS nemajú dogmy a tak sa poučili a postupujú dalej a v prípade potreby ochotne upravia svoje porozumenie Biblie tak ako pribúda svetlo poznania.
Ono- "zdravý úsudok" nepomohol ani iným....ved mám tu na DF tému:"Konce sveta v dejinách kresťanstva",....tak vieš ,že RKC a protestanti daleko viac predčili JS v očakávaných "koncoch sveta".
A JS "nestrašia"....naopak povzbudzujú ľudí ,aby verili,že zásahom Boha nastane túžobne očakávaný nový svet,tisícročné panstvo Krista.


61.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 11. 2015, 19:15 avatar
sahagara, na jednej strane píšeš, ako máš dokonale naštudovanú bibloiu a na všetko vieš reagovať a na druhej strane ani polovicu z thoho evanjelia neberieš do úvahy a dokonca sú to veci, ktoré sú pre spasenie duše človeka nevyhnutné.
Ja neuznávam naších učiteľov cirkvi dogmatiov , ale kde sú tí proti tebe, prosím ťa pekne, nič, čo bolo na poslednej večeri ťa nezaujíma, dokonca tu šemotíš o tom, že život večný nebude ale len nejakých 1 000 rokov, lebo 1 000 rokov to je z apokalypsy a to sa ani tých čo budú pred tým spasení netýka, ,lebo apokalypsa je väčšou časťou o tom, čo sa tu bude diať, ak tu na zemi nebudú spasení ľudia.Veďto oni budú kričať:hory a vrchy padnite na nás, ale druhá smrť už nepríde.
No a navyše tá tvoja obrovská múdrosť a istota ta mi dokonca evokuje, že sa robíš mudrejším a mocnejším, ako boh.
No a dôkaz, je evanjelium, opravil si si ho, leo ježiš to zariadiol tak, že ty by si to napísal lepšie ako všetci štyria evanjelisti dokopy.
Pripomína mi to akúsi americkú psychologiu o sebavedomí, ak chce človek niečo dosiahnuť.
Viackrát som ťa tu vyzýval,aby si mi napísal, či a čo s modlíš, ak vôbec a aký máš kontakt a teda praktickú skúsenosť s nebom, ši máte nejaké zhromaždenia vkostle, lebonemodlíš sa nechodíš dom kostola a v spasení sa cítiš istejší. nedáva mi to dokopy žiadnu lopgiku.
A pri tom tvrdíš, že si bol katolík, ale aj unás mnoho ľudí, ktorí sa nemodli a ty si určite patril do tjto skupiny, ale ja by somsa takto na to nespoľahol, to v žiadnom prípade.


63.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2015, 22:33 avatar
Elemír...mnohému som neporozumel. Bud konkrétnejší! Píšeš o niečom,čo som ja nikdy netvrdil.
A samozrejme,že sa stretávame ako kresťania a pravidelne sa modlíme. Písal som o tom viackrát. Je to kresťanská samozrejmosť.
A opýtam sa ťa.....bol Ježiš múdry? Bol! A čo povedal Ježiš o svojich učeníkoch? Povedal,že môžu byť viac ako on/učiteľ/ a že môže robiť ešte väčšie skutky ako on. Poznáš to dúfam z Písma?
A "múdrosť" je podmienka aby sme sa páčili Bohu. A danú "múdrosť" môžu/musia/ mať aj nevzdelaní,jednoduchí ľudia.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
„Kreativita je vynaliezanie, experimentovanie, riskovanie, porušovanie pravidiel, robenie chýb a radosť z toho všetkého.“ Mary Lou Cook
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(299 756 bytes in 0,647 seconds)