hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Povinné očkovanie a postoj Cirkvi.

príspevkov
18
zobrazení
3
tému vytvoril(a) 23.1.2022 17:58 Astax1
posledná zmena 12.2.2022 18:21
1
23.01.2022, 17:58
V čase kedy covid stále rezonuje v médiách a na spoločnosť sa vyvíja tlak, aby sa ľudia dali očkovať a s pretrvávajúcou nevôľou tak urobiť, sa vynára otázka o samotnej povinnosti očkovania. V tomto príspevku by som nechcel zachádzať do oblasti zdanlivej nutnosti očkovania, tak z hľadiska účinnosti vakcín alebo už pre nás známej potrebe opakovateľnosti dávok. Skôr by som sa chcel zamerať na postoj Cirkvi v tejto otázke. Totižto z úst predstaviteľa Slovenskej Katolíckej Cirkvi zaznel súhlas s týmto krokom, ak by sa k tomu Vláda SR uchýlila.

Takýto súhlas a podporu považujem za nanajvýš neuváženú, zasahujúcu do slobody človeka. Zaiste Cirkev má právo apelovať na ľudské svedomie pri povinnosti chrániť život a zdravie seba a svojich blízkych. Prirodzene sa tu potom naskytuje otázka o svedomí človeka a miere jeho zvrchovanosti. Cirkev vždy uznávala autoritu svedomia, ktoré považuje: „za prvého zo všetkých Kristových zástupcov“ (KKC 1778) a „preto nie je dovolené nútiť človeka, aby konal proti svojmu svedomiu“. (KKC 1782) Rovnako ale musíme povedať že „svedomie musí byť poučené a morálny úsudok osvietený“ (KKC 1783), a preto sa má svedomie otvoriť a nechať sa poučiť, ako najlepšie vie, aj zákonom Cirkvi, v autentickom učení Učiteľského úradu o morálnych otázkach. (porov. KKC 2039).

Niektorí ľudia odmietli očkovanie práve kvôli výhrade vo svedomí o morálnosti používania vakcín, kde v procese vývoja boli použité bunkové línie pochádzajúce z tkanív z dvoch potratených plodov, nie spontánnym spôsobom. Na to zareagovala Kongregácia pre náuku viery vydaním stanoviska „Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19“ , kde na jednej strane neguje vinu, ktorá by azda zaťažovala svedomie človeka, ktorý by prijal takúto vakcínu, na druhej strane sa však vyjadruje pozitívne voči dobrovoľnosti ju prijať.

Vo verejnej diskusii sa objavili rôzne názory aj také, ktoré tvrdili, že otázka o vakcinácii nespadá do rádiusu dosahu Cirkvi. Tu by som však nesúhlasil, pretože táto otázka má svoj pôvod v mravouke, a preto niektorí z opačného názorového spektra (aj kňazi), začali klásť príliš veľký dôraz na autoritu Cirkvi, a tak sa snažili navodiť dojem nutnosti poslúchania jej usmernení v tejto otázke. Do popredia sa dostala neomylnosť pápeža, ktorá ako zaiste vieme, sa týka „viery a mravov“. Hoci sa nami nastolená otázka dotýka mravouky a teda aj autority primátu pápeža, predsa v tomto smere nedošlo k riadnemu vyhláseniu autentického magistéria Cirkvi (Ex cathedra). Nóta Kongregácie pre náuku viery má teda charakter mienky a poučenia, nie však záväznosti.

Z tohto pohľadu ostávajú v práve tí, ktorí sa z rôznych dôvodov nechceli nechať poučiť vyjadrením Cirkvi, na čo majú v konečnom dôsledku právo, na základe autority vlastného svedomia, čo bolo spomenuté vyššie. V tejto súvislosti pokladám za poučné citovať vetu z kolektívneho vyhlásenia Nemeckého episkopátu ktoré schválil Pio IX v roku 1875: „Cirkev dozaista nie je takou spoločnosťou, v ktorej by bola prijatá nemorálna a despotická zásada, že rozkaz predstaveného v každom prípade ruší vlastnú zodpovednosť“.

Vzniká tu teda napätie medzi snahou chrániť život a zdravie človeka a rešpektovaním jeho svedomia ako „najskrytejšieho jadra a svätyne človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri“. Dovolím si povedať, že pokiaľ človek nie je viazaný povinnosťou sa podriadiť Cirkvi ( Ex cathedra), tak svedomie človeka stojí vyššie v hierarchii pravdy a teda sa musí odstúpiť od snáh ktoré by túto slobodu potlačovali.

Na tomto mieste by som chcel predstaviť ešte jeden argument v neprospech povinného očkovania. V encyklike Spe Salvi Benedikt XVI píše: „V oblasti etického vedomia a morálneho rozhodovania...je ľudská sloboda stále nová a musí sa stále rozhodovať. Nie je možné, aby ich jednoducho za nás urobili iní – v takomto prípade by sme totiž už neboli slobodní. Sloboda predpokladá, že v základných rozhodnutiach každého človeka a každej generácie bude novým začiatkom.“ Sloboda je integrálna súčasť človeka a znakom Božieho obrazu. Sám Boh vložil tento atribút do človeka a ukázal, že ho rešpektuje už pri hriechu prvých rodičov. Táto sloboda je absolútna, totižto nesie v sebe možnosť rozhodnúť sa aj pre Zlo. Ak teda Boh rešpektuje slobodu na jej najvyššom stupni, aj my musíme rešpektovať slobodu človeka v rozsahu, v ktorom neobmedzuje slobodu iného človeka. Ak by sa teda povinné očkovanie zdalo byť dobrom ale pri tomto procese by bola popretá sloboda človeka a teda v konečnom dôsledku by v procese došlo ku zlu, musíme takéto konanie odmietnuť, pretože v kresťanstve platí: „Nikdy nie je dovolené robiť zlo, aby z toho vzniklo dobro.“ (KKC 1789).

Nie som v postavení, v ktorom by moja kritika mohla pohnúť názormi dušpastierov, pokladám ale za smutné a istým spôsobom za výstražné, ak tí ktorí by mali na pravdu nazerať hlbšie ako ostatní, nespoznávajú jej svetlo a nechávajú sa unášať hmlistými prúdmi vlastných presvedčení. Stotožňujem sa s Chorvátskou biskupskou konferenciou, ktorá nesúhlasí s povinným očkovaním, a som smutný z toho, že predseda našej biskupskej konferencie zaujal v jednom rádiu opačné stanovisko.
👍: Petrosko
none
5

1. Astax1 23.01.2022, 17:58

V čase kedy covid stále rezonuje v médiách a na spoločnosť sa vyvíja tlak, aby sa ľudia dali očkovať a s pretrvávajúcou nevôľou tak urobiť, sa vynára otázka o samotnej povinnosti očkovania. V tomto príspevku by som nechcel zachádzať do oblasti zdanlivej nutnosti očkovania, tak z hľadiska účinnosti vakcín alebo už pre nás známej potrebe opakovateľnosti dávok. Skôr by som sa chcel zamerať na postoj Cirkvi v tejto otázke. Totižto z úst predstaviteľa Slovenskej Katolíckej Cirkvi zaznel súhlas s týmt...

23.01.2022, 20:00
1. K tým chorvátskym biskupom aj iné dobré príklady, napr.
"USA: Biskupi štátu Colorado odmietajú povinné očkovanie proti Covid-19. Vyzvali na rešpektovanie výhrady vo svedomí a osobnú voľbu každého človeka.
Konferencia biskupov štátu Colorado v USA vydala špeciálny pastiersky list, v ktorom sa striktne postavili proti povinnému očkovaniu a podporili tých, ktorí túto povinnosť odmietajú.
Vyzvali na rešpektovanie výhrady vo svedomí a osobnú voľbu každého človeka.
V texte sa píše: „Sme presvedčení, že vláda by nemala ukladať povinné lekárske zákroky jednotlivcovi ani skupine ľudí. Odporúčame vám, aby ste rešpektovali presvedčenie a osobnú voľbu každého človeka.“ Dokument biskupskej konferencie podpísal je predseda, arcibiskup Samuel Aquila z Denveru a ďalší hierarchovia." Viac: odkaz

"Portorikánsky biskup uznáva právo na výhradu vo svedomí pri očkovaní proti covid-19
Biskup z Areciba uznal právo na výhradu vo svedomí v súvislosti s očkovaním proti Covid-19 a oznámil, že klerici budú môcť podpísať výnimku tým, ktorí o ňu požiadajú. ...
Biskup vo svojom vyhlásení ďalej uviedol, že „pre veriaceho katolíka je legitímne mať pochybnosti o bezpečnosti a účinnosti vakcíny; to čo povie farmaceutická spoločnosť alebo agentúra kontroly liečiv nie je v žiadnom prípade dogmou viery. A práve bezpečnosť a účinnosť sú dôležité a nevyhnutné údaje pre morálny úsudok“.
Biskup Fernández sa odvolal na vyhlásenie Kongregácie pre náuku viery z decembra 2020 o vakcínach proti covidu-19, že „vzhľadom k tomu, že vakcinácia nie je zákonnou, ani morálnou povinnosťou, musí byť dobrovoľná“. ...
Biskup z Areciba zdôraznil, že „svedomie a jeho sloboda sa nemôže pokladať iba za občianske právo, ale najmä za niečo, čo je vnútorne vlastné našej katolíckej viere. Pri dodržiavaní morálnej náuky Cirkvi by pastieri duší tvárou v tvár ťažkostiam nemali nanucovať veriacim iba jediné riešenie, ale mali by sa skôr riadiť postojom sv. Alfonza, ktorý hovoril, že treba každého nechať, aby konal podľa svojho najlepšieho svedomia“.

Národné katolícke centrum bioetiky (NCBC), ´think-tank´, ktorý poskytuje poradenstvo pri zachovávaní ľudskej dôstojnosti v zdravotníckej starostlivosti a medicínskom výskume, je proti povinnej imunizácii voči covid-19, pričom však pripúšťa, že zaočkovanie je morálne prípustné." Viac: odkaz
👍: Astax1
none
10

5. Petrosko 23.01.2022, 20:00

1. K tým chorvátskym biskupom aj iné dobré príklady, napr.
"USA: Biskupi štátu Colorado odmietajú povinné očkovanie proti Covid-19. Vyzvali na rešpektovanie výhrady vo svedomí a osobnú voľbu každého človeka.
Konferencia biskupov štátu Colorado v USA vydala špeciálny pastiersky list, v ktorom sa striktne postavili proti povinnému očkovaniu a podporili tých, ktorí túto povinnosť odmietajú.
Vyzvali na rešpektovanie výhrady vo svedomí a osobnú voľbu každého človeka.
V texte sa píše:...

23.01.2022, 20:42
8. Sú aj opačné prípady, napr. biskup Brisbane v Austrálii nariadil povinné očkovanie pre všetkých kňazov, alebo kde dokonca prepustili dvoch príslušníkov Švajčiarskej gardy, ktorí sa odmietli dať zaočkovať. Teda na jednej strane Kongregácia pre náuku viery hovorí o dobrovoľnosti, na druhej strane sa Vatikán uchyľuje k takýmto riešeniam, badať tam nekonzistentnosť. Darmo budú kňazi hovoriť, aby veriaci nekritizovali biskupov, a aby sa s nimi zjednotili, keď samotní biskupi nie sú navzájom jednotní.
none
11

10. Astax1 23.01.2022, 20:42

8. Sú aj opačné prípady, napr. biskup Brisbane v Austrálii nariadil povinné očkovanie pre všetkých kňazov, alebo kde dokonca prepustili dvoch príslušníkov Švajčiarskej gardy, ktorí sa odmietli dať zaočkovať. Teda na jednej strane Kongregácia pre náuku viery hovorí o dobrovoľnosti, na druhej strane sa Vatikán uchyľuje k takýmto riešeniam, badať tam nekonzistentnosť. Darmo budú kňazi hovoriť, aby veriaci nekritizovali biskupov, a aby sa s nimi zjednotili, keď samotní biskupi nie sú navzájom jednot...

23.01.2022, 20:59
Asi tak... Inak dnes ma k téme zaujalo:

"Rozhovor s prof. Helenou Hrehovou – s teologičkou s najvyšším akademickým stupňom vzdelania na Slovensku v oblasti katolíckej morálnej teológie. ...

Ako členka združenia SLOVENSKÍ KATOLÍCI ste sa rozhodli reagovať na vyhlásenie hovorcu KBS dp. Kramaru, že v otázke vakcinácie si veriaci nemôžu uplatniť výhradu vo svedomí. Zároveň ste teológ s najvyšším stupňom vzdelania na Slovensku v oblasti katolíckej morálnej teológie. V čom spočívajú Vaše výhrady voči tomuto vyhláseniu? Neodporuje hovorca KBS katolíckej náuke?

Áno, na vyhlásenie dp. ThLic. M. Kramaru som reagovala. Nemôžem súhlasiť s tým, čo napísal, ako hovorca KBS. Ako človeka ho neodsudzujem, skôr je mi ho ľúto, že z tejto jeho funkcie vyplývajú aj takéto iracionálne a neuvážené vyhlásenia. Chcela som ho upozorniť na pochybenia, ktoré ako kňaz a duchovný človek by mal najprv „stokrát zvážiť“ a len potom opakovať „univoco“ to, čo hlásajú firmy aj propagátori experimentálnych vakcín tešiaci sa z obrovského biznisu, ako aj poplatné média.

Nedávno preletela na internete správa, že Európska únia vraj nakúpila miliardu a 250 miliónov vakcín od spoločnosti Pfizer (o 25 % drahšie ako doposiaľ). A aby azda potom neexpirovali, nariadia Európanom povinné očkovanie? Ak niekto nenaletel na lotériu, má ešte ďalšiu možnosť dostať po troch vakcínach odmenu 300 eur (pripomínajúcu 30 strieborných z evanjelia). A možno je na obzore aj násilné odchytávanie občanov a koncentračné tábory. Toto sme tu od čias zániku otroctva nemali. Všetko, čo je násilné, zotročuje a to, čo zotročuje, je nemorálne. Každý človek je slobodný vo svojom myslení aj v rozhodnutiach. Sloboda potvrdzuje ľudskú dôstojnosť.

Kam sme sa to však dopracovali s tou našou vytúženou slobodou z roku 1989? Najviac ma prekvapuje a aj bolí to, že tento zlom a hodnotovú prevrátenosť nevidia duchovné osoby. Ak to nevidia, škandalizujú veriacich a berú na seba ťažkú zodpovednosť za svoj úrad a poslanie. Hocijako by som sa snažila racionálne porozumieť „aktu lásky“ prostredníctvom vakcinácie (trikrát do roka a ktovie koľkokrát ešte), neviem to pochopiť. Viem však, že „každý človek je povinný poslúchať zákon, ktorý sa ozýva v jeho svedomí“ (porov. KKC 1706). Morálne svedomie ako úsudok rozumu (iudicium rationis) je rozpoznaním kvality činu a zároveň povinnosťou osoby je pridržať sa toho, o čom vie, že je spravodlivé a správne. „Človek vníma a poznáva príkazy Božieho zákona úsudkom svojho svedomia“ (porov. KKC 1778).

Aj preto chcem v závere povedať: chváľme a oslavujme Boha za to, že nám daroval život, intelekt, vieru, svedomie a slobodu. Ďakujme aj za našich rodičov, že nás viedli a ukazovali nám cestu k Bohu, ktorý je láskavým a milujúcim Otcom. Katolícka náuka nikdy nehlásala násilie, ale lásku a jednotu. V Ježišovi Kristovi niet a nemôže byť rozdelení, ktoré tak veľmi pociťujeme v našom aktuálnom čase, dokonca aj pri vstupe do Božieho chrámu na posvätnú liturgiu. S tým by Pán Ježiš nikdy nesúhlasil. Jeho Cirkev má byť „plnosťou jednoty“, nie však jednotou uniformnou, ale znakom svätosti pod vplyvom Ducha Svätého. Myslieť si opak znamená postaviť sa na stranu svetskej moci bez „ohľadu na Krista a jeho sväté evanjelium“, a toto je proti katolíckej náuke."
odkaz
none
12

11. Krištof 23.01.2022, 20:59

Asi tak... Inak dnes ma k téme zaujalo:

"Rozhovor s prof. Helenou Hrehovou – s teologičkou s najvyšším akademickým stupňom vzdelania na Slovensku v oblasti katolíckej morálnej teológie. ...

Ako členka združenia SLOVENSKÍ KATOLÍCI ste sa rozhodli reagovať na vyhlásenie hovorcu KBS dp. Kramaru, že v otázke vakcinácie si veriaci nemôžu uplatniť výhradu vo svedomí. Zároveň ste teológ s najvyšším stupňom vzdelania na Slovensku v oblasti katolíckej morálnej teológie. V čom spočívajú...

23.01.2022, 21:04
15. Hehe chcel som reagovať ako Petrosko, tento nick Krištof som tuším zrušil, tak neviem prečo funguje
👍: Astax1
none
18

5. Petrosko 23.01.2022, 20:00

1. K tým chorvátskym biskupom aj iné dobré príklady, napr.
"USA: Biskupi štátu Colorado odmietajú povinné očkovanie proti Covid-19. Vyzvali na rešpektovanie výhrady vo svedomí a osobnú voľbu každého človeka.
Konferencia biskupov štátu Colorado v USA vydala špeciálny pastiersky list, v ktorom sa striktne postavili proti povinnému očkovaniu a podporili tých, ktorí túto povinnosť odmietajú.
Vyzvali na rešpektovanie výhrady vo svedomí a osobnú voľbu každého človeka.
V texte sa píše:...

12.02.2022, 18:21
Nedávno - 4. 2. ´22 - aj arcibiskup S. Zvolenský trochu korigoval predošlé a podporil viac-menej slobodu svedomia v súvislosti s očkovaním. Čiže nie už iba tí biskupi z niektorých iných krajín, lež i u nás.

"Na druhej strane chcem však povedať, že s veľkou úctou pristupujem k ľuďom, ktorý vo svojom svedomí majú výhradu voči očkovaniu. Aj tajomstvo ľudského svedomia, môžeme povedať ako také výsostné miesto každej ľudskej osoby. Treba rešpektovať toto tajomstvo a zároveň môžem povedať, že mali by sme sa aj vzájomne v tom povzbudzovať, že s takým pokojom a vzájomnou úctou rešpektovať, aj keby niekto očkovanie odmietal."
Viac: odkaz
👍: Astax1
none
15

1. Astax1 23.01.2022, 17:58

V čase kedy covid stále rezonuje v médiách a na spoločnosť sa vyvíja tlak, aby sa ľudia dali očkovať a s pretrvávajúcou nevôľou tak urobiť, sa vynára otázka o samotnej povinnosti očkovania. V tomto príspevku by som nechcel zachádzať do oblasti zdanlivej nutnosti očkovania, tak z hľadiska účinnosti vakcín alebo už pre nás známej potrebe opakovateľnosti dávok. Skôr by som sa chcel zamerať na postoj Cirkvi v tejto otázke. Totižto z úst predstaviteľa Slovenskej Katolíckej Cirkvi zaznel súhlas s týmt...

25.01.2022, 23:59
1, ..... a práve aj takáto rozpoltenosť v RKC je dôkazom toho, že kam smeruje.
Teraz absolútne neriešim samotnú vakcináciu, ale to, že v RKC jedna polovica tvrdí niečo iné ako tá druhá polovica.
A takto to nemôže byť v cirkvi.
Druhá vec je to, že ak ja dôverujem svojim pastierom, tak ich nutne musím poslúchať. A ak nie, tak taká cirkev skôr či neskôr padne.
Pán Ježiš to výstižne vyjadril slovami (znázornením) ..... "Poznajúc ich myšlienky, povedal im (Ježiš): „Každé kráľovstvo rozdelené samo proti sebe bude spustošené a žiadne mesto a žiaden dom rozdelený sám proti sebe neobstojí." Mat.12,25
Myslím si, že danú pointu každý pochopil.

none
2
23.01.2022, 18:52
ja som za ockovanie, mam uz dve davky.....ale vsimam si , že podozrivo pribudaju nahle umrtia u ockovanych....alebo aj vazne zdravotne komplikacie......nieco tu nesedi.....tretej davke sa asi budem vyhybat
none
6

2. LLiti 23.01.2022, 18:52

ja som za ockovanie, mam uz dve davky.....ale vsimam si , že podozrivo pribudaju nahle umrtia u ockovanych....alebo aj vazne zdravotne komplikacie......nieco tu nesedi.....tretej davke sa asi budem vyhybat

23.01.2022, 20:17
2. kde pribudaju . v tvojej hlave ? JPP pribuda
none
8

2. LLiti 23.01.2022, 18:52

ja som za ockovanie, mam uz dve davky.....ale vsimam si , že podozrivo pribudaju nahle umrtia u ockovanych....alebo aj vazne zdravotne komplikacie......nieco tu nesedi.....tretej davke sa asi budem vyhybat

23.01.2022, 20:35
2. Ja nie som za ani proti očkovaniu. Zaiste to má svoje výhody a nevýhody. Som ale proti povinnému očkovaniu a taktiež spochybňujem účinnosť pre-očkovávania vždy keď sa objaví nová vlna, alebo keď účinnosť vakcíny "exspiruje".
none
14

8. Astax1 23.01.2022, 20:35

2. Ja nie som za ani proti očkovaniu. Zaiste to má svoje výhody a nevýhody. Som ale proti povinnému očkovaniu a taktiež spochybňujem účinnosť pre-očkovávania vždy keď sa objaví nová vlna, alebo keď účinnosť vakcíny "exspiruje".

23.01.2022, 22:06
11. vlny sa objavuju s novymi mutaciami . a u ockovaneho virus nezmutuje
none
16

8. Astax1 23.01.2022, 20:35

2. Ja nie som za ani proti očkovaniu. Zaiste to má svoje výhody a nevýhody. Som ale proti povinnému očkovaniu a taktiež spochybňujem účinnosť pre-očkovávania vždy keď sa objaví nová vlna, alebo keď účinnosť vakcíny "exspiruje".

26.01.2022, 00:05
11, .... všeobecne povedané, dnes sa k vakcinácií "fundovane" vyjadrujú aj "upratovačky a kŕmiči prasiat", ....z ktorých sa stali "cez noc"naslovovzatí odborníci, genetici, virológovia, epidemiologovia a podobne.´
Proti tým povolaniam v úvodzovke nič nemám, to bol len príklad.
Všetko je to o poslušnosti(podriadenosti) k autoritám a o tom, kto sa prejavuje ako "ovečka" a kto ako "vlk"?!
A to bez toho, aký má kto názor na daný problém na vakcináciu.
none
7
23.01.2022, 20:34
ockovanie je zlo ?!?
none
9

7. Scarlette 23.01.2022, 20:34

ockovanie je zlo ?!?

23.01.2022, 20:36
10. Čítaj s porozumením. Brať niekomu možnosť voľby je zlo.
👍: Scarlette
none
17
27.01.2022, 11:08
astax, je to naopak. Práve pri týchto voľbach je treba viac myslieť na iných, ako na seba.
Inak je to surový egoizmus.
Na svete môže byť iba tolko kvetov, ktoré vidia priamo na slnko, obrazne, kvet, ktorý nemá slnko zahynie.
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 143 421 B vygenerované za : 0.087 s unikátne zobrazenia tém : 59 671 unikátne zobrazenia blogov : 1 346 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Ďakujem ti náš Stvoriteľ, chcem byť s Tebou večný priateľ, ty's život si nám podaroval, potom si sa kdesi schoval. Milujem Ťa milý Bože, nechcem s Tebou byť na nože. Moja vôľa snáď pom...

citát dňa :

O práci iba v práci. O škole iba v škole.