hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Pohanskí bohovia a iné súvislosti

príspevkov
49
zobrazení
17
tému vytvoril(a) 20.4.2023 20:41 Enfant Terrible
posledná zmena 4.5.2023 21:26
1
20.04.2023, 20:41
Niečo o pohanských bohoch možno vidieť napr. aj z filmu Apocalypto (2006), ktorý hovorí najmä o prastarej ríši Mayov. Podobne na tom boli Inkovia a Aztékovia. Zvykli svojim bohom prinášať obety ľudí, čiže obradne ich zabíjať. Skoro ako satanisti.

Alebo pohanskí boh Moloch: "Jeho uctívání údajně vyžadovalo lidské oběti a zvláště pak děti. Tyto oběti byly páleny na oltářích." odkaz

Biblia v 1Kor 10, 20 uvádza: "Ale čo pohania obetujú, obetujú démonom, nie Bohu."

Dt 32, 15-17: "...zanechal Boha, svojho Tvorcu... Dráždievali ho cudzími bohmi, rozhorčovali ho ohavnosťami. Prinášali obety démonom, ktorí nie sú Bohom".
Pohania teda (asi nevedome) uctievajú namiesto Boha stvorené tvory: "...tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky." (Rim 1,25)

Trochu lepšie pôsobia starí pohanskí bohovia Grékov. Ale iba relatívne.

Afrodita: "starověká řecká bohyně lásky, sexuality, plodnosti a krásy; vedle tohoto nejrozšířenějšího pojetí však může nabývat i zcela odlišných, nezřídka i nevyzpytatelných rysů." odkaz

Jej manžel bol vraj Héfaistos a jej milenec Arés. Jej socha pôsobí dosť necudne, "zmyselne": odkaz

Pozri tiež boh Bakchus odkaz
K nemu i bakchanálie odkaz
Eros odkaz
Pan odkaz
Nymfy odkaz
Ares odkaz
Hádes odkaz
Thanatos odkaz
Poseidon odkaz

Otázne je, ktorí "bohovia" pohanov boli prípadne na nejakej úrovni dobrých mocností Božích a ktorí zodpovedali skôr tzv. padlým anjelom (viac-menej zlým duchom).

Písmo v Efezanom 2. kap. uvádza: "Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch."
Poznámka v katolíckej Biblii k tomu vysvetľuje (ďalej iba poznámka): "Podľa antickej predstavy o svete duchovné bytosti obývali sféru vzduchu, ktorá sa rozprestierala od Zeme až po Mesiac. Sily zla pôsobili v jeho nižších sférach. Knieža tu znamená diabla."

Kolosanom 1, 16: "...lebo v ňom [Kristovi] bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti."
Poznámka k tomu: "Tróny …" – v židovských náboženských predstavách a terminológii (porov. Ef 1, 21) je celá hierarchia anjelských bytostí."
Efezanom 1, 21 hovorí, že pokorný Kristus bol povýšený "nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom."
Poznámka: "Tieto názvy označovali vtedy rôzne druhy duchovných bytostí (porov. Kol 1, 16). „Meno“ označuje osobu. Môže však označovať aj zlých duchov (Kol 2, 15)."

V liste Efezanom 6, 12 sa ďalej hovorí: "Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach." Iný preklad: "...proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla." Ďalší zas: "...so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach."
Je tu teda reč o akýchsi nedobrých duchovných mocnostiach v ponebeských oblastiach resp. v nadzemských sférach.

List Kolosanom v 2. kap. spomína podobné mocnosti: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi!... (On) odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom [v Kristovom kríži] triumfoval nad nimi."
Poznámka k tomu: "Živly sveta" neznamenajú nevyhnutne hmotné prvky, z ktorých sa skladá svet, ale skôr sily, ktoré ovládali človeka skôr, ako ho Kristus vykúpil." (Dalo by sa povedať, že možno ide aj o sily, mocnosti, ktoré pôsobili či pôsobia v predkresťanskom alebo mimokresťanskom svete na niektorých miestach.)

Rim 8, 38-39: "A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi."
Poznámka: "Anjeli, kniežatstvá, mocnosti" sa tu pravdepodobne rozumejú zlí duchovia (podobne 1 Kor 15, 24; Ef 6, 12)." odkaz

Poznámka k tomu aj z Jeruzalemskej Biblie: "Mocnosti, výška, hĺbka označujú zaiste tajomné sily vesmíru, ktoré sú podľa chápania predkov človeku viac-menej nepriateľské. Porov. Ef 1, 21; 3, 18."

Biblia hovorí, že Boh napokon všetky tie negatívne mocnosti zruší, teda možno i tých tzv. bohov: "...zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu."
Poznámka: "Každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu", t. j. všetky démonské a ľudské moci, nepriateľské Božiemu kráľovstvu (porov. 1 Kor 2, 6; Kol 2, 15)." odkaz

Zjavenie 19,10: "I padol som mu k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: „Pozor, nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj! A Ježišovo svedectvo je duch proroctva.“
Poznámka: "Ján sa pokúša padnúť na tvár, no anjel mu pripomína, že aj on je v Božej službe (1,1; 22,8-9). Je to možno varovanie pred kultom nebeských mocností (Kol 2,18; Hebr 1,14; 2,5)."

Z modlitby Ester 14, 12: "Vlej mi dôveru, Pane, Kráľ (všetkých) ostatných bohov a akejkoľvek mocnosti."
Žalm 148: "Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti."
Poznámka z katolíckej Biblie: "Pánova chvála má začať na nebesiach. Pána majú chváliť v prvom rade nadzemské bytosti, anjeli. Anjeli sa volajú aj "nebeské mocnosti" alebo nebeské "voje" (Ž 33,6) atď."

Kolosanom 2, 10: "On [Kristus] je hlavou každého kniežatstva a mocnosti."
1Pt 3,21-22: "...Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily."

Sú Kristovi podriadení - dobrovoľne asi iba niektorí anjeli, niektoré mocnosti...

Takže podľa Biblie spomínané mocnosti a iné podobné skutočnosti sú: anjeli, duchovné bytosti, ich vplyv, vláda, sú tam aj padlí duchovia - bývalí anjeli, diabol a pod. Záleží zrejme na tom, aký majú vzťah k pravému Bohu, či ho nad sebou dobrovoľne uznávajú (dobré mocnosti...), alebo nie (zlé...)
none
2

1. Enfant Terrible 20.04.2023, 20:41

Niečo o pohanských bohoch možno vidieť napr. aj z filmu Apocalypto (2006), ktorý hovorí najmä o prastarej ríši Mayov. Podobne na tom boli Inkovia a Aztékovia. Zvykli svojim bohom prinášať obety ľudí, čiže obradne ich zabíjať. Skoro ako satanisti.

Alebo pohanskí boh Moloch: "Jeho uctívání údajně vyžadovalo lidské oběti a zvláště pak děti. Tyto oběti byly páleny na oltářích." https://bit.ly/3H0P1BA

Biblia v 1Kor 10, 20 uvádza: "Ale čo pohania obetujú, obetujú démonom, nie Bohu."...

20.04.2023, 20:43
Otázka: Poznáte nejakých cnostných pohanských bohov a ľudí? Ktorí boli/sú mierni, milosrdní, čistí, cudní atď.? Ktorí by boli porovnateľní napr. s Ježišom Kristom, Pannou Máriou, sv. Františkom z Assisi, sv. Teréziou z Lisieux... (Čiže s významnými osobami z kresťanského okruhu)?

Mne ako takmer taký ,svätý' alebo cnostný príde Buddha - princ Siddhártha Gautama. A tiež podobne Mahátmá Gándhí. Aspoň čiastočne. Ono existuje aj čosi ako prirodzený zákon. Nie iba zjavený zákon (Desatoro...).

Rimanom 2, 14-15: "A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia."
"Sami sebe sú zákonom". Každý človek má v srdci vpísaný Boží zákon, ktorý sa ozýva hlasom svedomia a ukazuje, čo je dobré a čo zlé. Niekedy si človek svedomie zahluší alebo si ho nevšíma, no v deň súdu, keď Boh osvieti aj skryté veci, umlčané nebude, ale stane sa zjavným." odkaz
none
3
20.04.2023, 20:48
Neuznávam síce bakchanálie, ale vzhľadom na náročnosť témy si trochu toho vína idem dať... Svätý Urban, oroduj za nás 🙂
none
17
22.04.2023, 15:48
Niekto by mohol spomenúť aj Aténu, tzv. bohyňu múdrosti. odkaz Zdá sa, že mala i nejaké cnosti.

Avšak jej možný nedostatok (okrem iného):
"Aténe sa pripisovalo aj vytvorenie formy veštenia založenej na kamienkoch. Tieto kamienky sa nazývali thriai, čo bol aj súhrnný názov skupiny nýmf s vešteckými schopnosťami. Jej nevlastný brat Apolón, nahnevaný a zlomyseľný na vyznávačov konkurenčného umenia, sa však na to sťažoval ich otcovi Diovi pod zámienkou, že mnohí ľudia sa venujú hádzaniu kamienkov, ale len málo z nich je v skutočnosti skutočnými prorokmi. Zeus, ktorý sympatizoval s Apolónovými sťažnosťami, diskreditoval veštenie z kamienkov tým, že ich urobil nepoužiteľnými."

"Aténa bola Diovou dcérou, ktorá sa narodila bez matky a, podľa jednej verzie, vyrástla z jeho čela. Existoval aj alternatívny príbeh, podľa ktorého Zeus zhltol Metis, bohyňu rady, keď bola tehotná s Aténou, a keď bola úplne dospelá, vyšla zo Zeusovho čela. ... V klasickom olympskom panteóne bola Aténa považovaná za Diovo obľúbené dieťa, ktoré sa narodilo plne vyzbrojené z jeho čela."

Jej otec Dio - Zeus vznikol vraj takto:
"...je najvyšší zo starogréckych bohov. Bol synom Krona a Rheie, najmladší zo súrodencov, ktorí sa narodili, hoci sa niekedy považuje za najstaršieho, keďže ostatní potrebovali vyvrhnutie z Kronovho žalúdka."
odkaz
none
18
22.04.2023, 16:22
Dobre, spoludiskutujúci. Dal som okrem úvodu témy aj pár ďalších príspevkov. A pozrel som si i vaše príspevky. Idem sa však už venovať najmä aj iným veciam. Majte sa
none
30
25.04.2023, 10:58
Hmm, všimli ste si, že neraz v prezentáciách, vo videách za ostatné obdobie nejakých spoločností a to i "cirkevných" sa nachádza pozadie ako tehlová stena, múr a svetlá - lampy?
Vždy, keď v danej prezentácií, vo videách, na fotografiách politikov, médií a aj ďalších vidíme tehlové pozadie a svetlá lámp, môžeme sa zamyslieť, či sú za tým v skutočnosti tzv. tajné spoločnosti - slobodoMURÁRI, ,osvietení' ilumináti (luciferiáni)... Je to iba ,divadlo' resp. ,film', je to ,hra', sú to ,herci' pre nevedomých? Ide im o niečo iné?

Alebo je to nejako inak? Pánboh vie 🙂 Veď čo ak ide len o súčasný trend ,umeleckého' pozadia a prostredia? Ja do toho rozhodne žiadnymi ľuďmi zasvätení nie som, preto neviem 🙂 Za všetky uvediem aspoň jeden príklad:
odkaz
none
31

30. Enfant Terrible 25.04.2023, 10:58

Hmm, všimli ste si, že neraz v prezentáciách, vo videách za ostatné obdobie nejakých spoločností a to i "cirkevných" sa nachádza pozadie ako tehlová stena, múr a svetlá - lampy?
Vždy, keď v danej prezentácií, vo videách, na fotografiách politikov, médií a aj ďalších vidíme tehlové pozadie a svetlá lámp, môžeme sa zamyslieť, či sú za tým v skutočnosti tzv. tajné spoločnosti - slobodoMURÁRI, ,osvietení' ilumináti (luciferiáni)... Je to iba ,divadlo' resp. ,film', je to ,hra', sú to ,herci' pr...

25.04.2023, 11:00
Idem zase... Majte sa 2 🙂
none
48
04.05.2023, 19:58
Idem sa zas venovať iným veciam, o ktorých akosi život je. Dovi dopo, goodbye 🙂
none
49
04.05.2023, 21:26
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 126 232 B vygenerované za : 0.104 s unikátne zobrazenia tém : 59 862 unikátne zobrazenia blogov : 1 348 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Ďakujem ti náš Stvoriteľ, chcem byť s Tebou večný priateľ, ty's život si nám podaroval, potom si sa kdesi schoval. Milujem Ťa milý Bože, nechcem s Tebou byť na nože. Moja vôľa snáď pom...

citát dňa :

Úspech v manželstve nezáleží len na tom, aby sme našli toho
pravého partnera, ale hlavne na tom, aby sme my sami boli tou pravou osobou.