Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Nahlas o demokracii

2
reakcií
2520
prečítaní
Tému 9. decembra 2008, 09:56 založil Kasafran.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
29. 06. 2016
100
22. 02. 2010
39
28. 08. 2017
10
 
 


1.
označiť príspevok

Kasafran
   9. 12. 2008, 09:56 avatar
NAHLAS O DEMOKRACII!
S plnou zodpovednosťou programových pokračovateľov v úsilí tej časti slovenskej inteligencie, ktorá stála na čele zápasov o národnú slobodu, štátnu samostatnosť a medzinárodnú rovnoprávnosť Slovákov, sa hlásime k procesu demokratizácie, ktorý sa začal 16. novembra 1989 spontánnym protestom slovenských študentov v Bratislave. Demokratizáciu verejného a politického života považujeme za dobrý základ a správnu cestu k rozvíjaniu pozitívnych hodnôt nášho národného dedičstva a zabezpečeniu našej úspešnej budúcnosti.
Ako nezávislé, nadkonfesionálne a nadstranícke občianske združenia využívame svoje základné právo v demokratickej spoločnosti – slobodne vyjadrovať svoje názory a partnersky komunikovať s ktoroukoľvek inštitúciou nášho štátu a tiež iniciovať, navrhovať, ale zároveň aj podieľať sa na riešení závažných problémov života slovenskej spoločnosti Skúsenosť nám jasne dokázala, že iba tá spoločnosť, ktorá dôsledne a efektívne využíva všetky svoje zdroje a tvorivé kapacity – môže úspešne obstáť v čoraz silnejšej konkurencii vysoko organizovaných, technologicky vyspelých, vnútorne integrovaných a pozitívne motivovaných spoločenstiev. Je preto potrebné – neodkladne a naliehavo – zapojiť do procesov oživenia tvorivej schopnosti našej spoločnosti celý náš intelektuálny potenciál a umožniť mu vytvárať nové hodnoty.
Jedným zo základných nedostatkov našej súčasnej spoločnosti je aj absencia celoslovenskej organizácie, ktorá by naše deti a mládež formovala v duchu hodnôt slovenského národného dedičstva, za ktoré považujeme všetko naše dejinotvorné úsilie a nami vytvorené materiálne aj duchovné hodnoty a všetko, čo súvisí s našim životom a územiami, na ktorých sme tieto hodnoty vytvárali. Iba z minulosti sa však žiť nedá.
V tomto zmysle sme navrhli „Národný program pozitívnej motivácie slovenskej spoločnosti“ pod heslom „Motivácia, aktivácia, inovácia“ a ako iniciatívu osobností a občianskych združení aj „Národný program urbanizácie Bratislavy ako slovenskej metropoly“. Je to zároveň naša výzva na spoluprácu adresovaná orgánom a inštitúciám nášho štátu – Slovenskej republiky, aby čo najskôr vytvorili pracovné skupiny ako „tvorivé odborné centrá“ riešiace závažné témy nášho národnoštátneho života, ktoré budú bezprostredne prepojené na výkonný aparát štátu realizujúci ich námety a projekty.
Aby sme sa pri riadení štátu vyhli ďalším zbytočným, ale – žiaľ – stále častým chybám, navrhujeme vytvoriť pri Vláde SR a každom ministerstve „Radu osobností“ ako poradný orgán, ktorý posúdi každý závažný problém z hľadiska našich národnoštátnych záujmov a odporučí optimálne riešenie.
Pre naše ďalšie úspešné napredovanie považujeme za nevyhnutné obnoviť činnosť „Ústavu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky“ ako odborného orgánu pripravujúceho dlhodobé perspektívne koncepcie nášho rozvoja. Jeho prvou úlohou by malo byť dopracovanie – nami už v roku 1999 navrhnutej – „Štátnej doktríny SR“ a úlohou politických subjektov SR by malo byť – dohodnúť sa na jej zásadách, prijať ju a rešpektovať ako základný strategický dokument nášho štátu.
Rovnako dôležité je obnoviť aj „Slovenskú informačnú agentúru“ propagujúcu pozitívne hodnoty nášho národného dedičstva a náš prínos do klenotnice ľudskej civilizácie. V tejto súvislosti je potrebné znovu oživiť distribučnú sieť „Hrebenda“, zameranú najmä na propagáciu hodnôt slovenskej pôvodnej literárnej tvorby.
Ako slobodní občania demokratickej spoločnosti opakovane prejavujeme svoju nespokojnosť, ba krajné rozhorčenie nad nízkou úrovňou prezentácie plurality názorov vo verejnoprávnych inštitúciách SR najmä STV a SRo. Je to nielen porušovanie či dokonca negovanie jedného zo základných princípov a znakov demokratickej spoločnosti, ale aj porušovanie zákona o verejnoprávnych inštitúciách!
Rešpektujeme skutočnosť, že aj slobode aj demokracii sa treba učiť, že ide o dlhodobý proces. Nemôžeme však tolerovať ignorovanie názorov občanov, ktorého sa dopúšťajú aj tí najvyšší predstavitelia nášho štátu či samosprávnych orgánov, napríklad tým, že vôbec neodpovedajú už ani na – osobne do ich kancelárií doručené - listy! Nemožno tiež nevidieť aj ďalšie negatívne stereotypy politických aparátov rôznych úrovní, ktoré - ako pozostatky minulého vývoja – často pokračujú v totalitných praktikách tzv. kabinetnej politiky v duchu – „vy sa nestarajte, my rozhodneme – o vás bez vás!“
Markantným prejavom takejto nedemokratickej praxe je aj ignorovanie názoru významných osobností, odborných autorít a občianskych združení v kauze reinštalácie tzv. Štefánikovho pomníka pred novým SND. Tu už nejde iba o poníženie M. R. Štefánika ako človeka pod úroveň zvieraťa – leva, ale aj o degradáciu generála na „poslíčka v cestovnej kombinéze“ a tiež falzifikáciu historickej pravdy. Navyše – umiestnenie zvieraťa s vojakom pred symbol kultúry národa - je aj vrcholom nevkusu a prejavom úplného nepochopenia významu národných symbolov a tiež prejavom odsúdeniahodnej neúcty k velikánovi našich aj európskych dejín! Takýto škandalózny zámer je tiež prejavom neuvedomenia si a hrubého zanedbania základnej povinnosti - všetkých predstaviteľov každého štátu – reprezentovať svoj národ a štát na tej najvyššej možnej úrovni. Reinštalácia zmieneného umeleckého aj historického paškvilu takouto reprezentáciou rozhodne nie je! Naopak, bude ďalším z „úderov pod pás“ nášmu, už aj tak dosť deformovanému, obrazu v očiach širokej kultúrnej verejnosti doma i pred svetom. A bude naďalej škodiť aj tým, že bude pripomínať najnegatívnejšiu stránku slovensko-českého spolužitia, keď v zmysle ideológie čechoslovakizmu bolo všetko české – ako v tomto prípade lev – nadradené nad slovenské, čo bolo hlavnou príčinou rozpadu nášho bývalého spoločného štátu. Takéto pripomínanie rozhodne neprospeje našim, dnes už celkom rovnoprávnym, vzťahom.
Aby sme predišli najhoršiemu – opäť naliehavo žiadame najvyšších predstaviteľov nášho štátu, aby využili svoju autoritu a zabránili ďalšej škode na našom dobrom mene a historickej pravde, ako aj hanbe, ktorá dopadne nielen na nich, ale aj na takto poníženého generála Dr. M. R. Štefánika a celý slovenský národ!
Z hľadiska historických, sústavných a aj dnes naliehavo aktuálnych a stupňujúcich sa agresívnych tlakov a provokácií spojených s ohrozovaním suverenity a územnej celistvosti Slovenskej republiky je potrebné zriadiť „Inštitút slovensko-maďarských vzťahov“, aby sme udržali krok s podobnými inštitúciami v Maďarsku ako sú napríklad inštitút Pála Telekyho, ktorý sa – už od 20-tych rokov minulého storočia - okrem iného podrobne zaoberá aj vzájomnými vzťahmi najmä so susedmi Maďarskej republiky.
Žiadame predstaviteľov nášho štátu, aby neustupovali žiadnym ďalším požiadavkám oslabujúcim suverenitu SR – či už v jazykovej alebo štátoprávnej oblasti - pretože každá naša ústretovosť je – a celkom prirodzene - chápaná ako naša slabosť a každé naše ústretové gesto je považované za prejav našej neschopnosti brániť vlastné národnoštátne záujmy.
V tejto súvislosti vyzývame prezidenta SR, aby uplatnil svoje právo suspenzívneho veta a vrátil na opätovné prerokovanie do NR SR dňa 3. 12. 2008 prijatú novelu tzv. školského zákona s dopadom na niektoré ďalšie zákony a zastavil tak pokračujúce znižovanie úrovne suverenity štátneho jazyka na území SR. Zároveň vyzývame poslancov NR SR, aby pri svojej zákonodarnej činnosti konali výhradne v záujme nášho národa a štátu ako je to zakotvené v „Sľube poslanca NR SR“.
Nechceme a nebudeme pripomínať naše zásluhy o vznik súčasnej Slovenskej republiky, ani si nenárokujeme, aby boli naše iniciatívy, návrhy či projekty realizované, ale dôrazne žiadame, aby sme v demokratickom dialógu pri hľadaní optimálnych východísk a riešení pre našu spoločnosť - ktorej sme prirodzenou a organickou súčasťou - boli akceptovaní ako rovnoprávni partneri.
Nielen zdanlivo všemocní páni v minulom režime, ale aj minulá vládna garnitúra nás svojou ignoráciou už vyhnala do ulíc a pred NR SR - napríklad pri záchrane nového SND. My to považujeme za vynútené a krajné riešenie. Nevyhýbame sa mu však!
Ako združenia inteligencie sme vždy uprednostňovali demokratický konštruktívny dialóg, kde je možné uplatniť vecné odborné argumenty. V takomto duchu sa konali všetky naše pracovné stretnutia, ale aj osvetové a kultúrne podujatia a aj naše odborné konferencie. Súčasný pán prezident SR to ocenil týmito slovami: „Mal som možnosť zblízka pozorovať prácu intelektuálov združených okolo KOREŇOV a Slovakie plus. Výstupy z vedeckých konferencií, ktoré ste organizovali, predstavujú aj dnes veľkú výpovednú hodnotu a mali by byť podnetom, inšpiráciou pri riešení vážnych spoločenských otázok. Nie vždy však boli materiály, ktoré ste ponúkli ako pomocnú ruku, prijaté. Takisto dopadli niektoré výzvy adresované vláde i občanom. Je to Vaša historická skúsenosť, ale aj zodpovednosť tých, ktorí sa nedokázali oprieť o Váš potenciál“. Nech sa nad týmito slovami zamyslia všetci kompetentní a uvedomia si svoju zodpovednosť!
Zmyslom a cieľom našej činnosti – bolo, je a naďalej zostáva – „prispieť všetkými svojimi schopnosťami a vlastnosťami k rozvoju našich vkladov do mozaiky demokratického obrazu sveta“. Chceme pomáhať – nie škodiť! Chceme budovať – nie ničiť!
Už takmer 20 rokov sa snažíme vlastným príkladom konštruktívnej spolupráce slovenskej inteligencie inšpirovať a motivovať celú našu spoločnosť v duchu nášho programového zámeru „propagovať a aj uskutočňovať ideu národného zmierenia, porozumenia a spolupráce“ a zároveň aj napĺňať svoje predsavzatie „vytvoriť novú tradíciu partnerských vzťahom medzi štátom a inteligenciou, aby sme sa zúčastňovali na pozitívnom ovplyvňovaní spoločnosti, ktorej sme organickou a prirodzenou súčasťou“. Nami podávaná pomocná ruka je však sústavné odmietaná. Pýtame sa kompetentných – dokedy?!?
Je nás snáď jedna miliarda a môžeme si dovoliť nevyužívať tvorivý potenciál každého, kto je ochotný a schopný pomôcť?
Preto opakovane navrhujeme orgánom a inštitúciám nášho štátu konštruktívnu tvorivú spoluprácu na „Národnom programe pozitívnej motivácie slovenskej spoločnosti“ – najmä s dôrazom a zameraním na mladú generáciu slovenskej inteligencie. Považujeme za nevyhnutné a krajne naliehavé – spolu s ňou – vytvoriť rozvojové programy ako jeden zo spôsobov využitia jej tvorivých schopností.
V tejto súvislosti navrhujeme – vyčleniť časť nezastavanej plochy na území tzv. veľkej Bratislavy – ako budúceho „mesta mladých“, kde by mohla mladá generácia realizovať svoje predstavy a plány o svojom generačnom aj našom spoločnom národnom živote. Tým sa zároveň odstráni aj hlavná príčina odchodu do zahraničia práve tých, od ktorých najviac závisí naša budúcnosť a úspešná perspektíva.
V zmysle uvedeného považujeme za samozrejmé, že – k tejto práci zabezpečujúcej našu budúcnosť – budú konečne prizvané aj naše združenia slovenskej inteligencie.
Preto, že prvý raz v našich novodobých dejinách prichádza k prirodzenému odovzdávaniu generačnej štafety našim nasledovníkom v mierových a demokratických podmienkach vlastného štátu, je našim prvoradým spoločným záujmom – a teda aj našou prvoradou povinnosťou - zvládnuť tento historický krok.
Naše národné dedičstvo ako najspoľahlivejší základ nášho ďalšieho rozvoja a jeho najvýznamnejšia časť – naša národná skúsenosť – nám s tými najlepšími úmyslami radí, že – dokázať to úspešne môžeme iba všetci spoločne!
Hlásime sa k svojmu podielu zodpovednosti inteligencie národa na tomto historickom čine - zjednotenia všetkých síl našej spoločnosti na princípe spoločného prospechu - a čakáme od predstaviteľov nášho demokratického štátu, že našu pomocnú ruku konečne prijmú!

Bratislava, 6. 12. 2008


3.
označiť príspevok

mathus muž
   27. 12. 2008, 20:44 avatar
Kasafran ze sa ti tolko chcelo pisat a vsetko samee blbosti...


2.
označiť príspevok

cingelova zuzana
   10. 12. 2008, 07:43 avatar
Naša vlasť -SLOVENSKO

„Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,
Zastavme ich, bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

Naša vlasť- Slovensko
Moja mama sa narodila v Maďarsku , vo Veľkej Kaniži/Nagy Kanizsa/ a otec v Košiciach. Ja v Košiciach. Moja mama sa naučila po Slovensky zo slovníkov. Žili sme v Strede nad Bodrogom, kde nikto po slovensky nerozprával. Moja mama ma tak učila ,Dcéra moja, váž si a cti vlasť, kde žiješ, nikdy na to nezabudni. Bez toho budeš bezdomovcom. Tvoja vlasť je Československo, aj moja, lebo som sa tak rozhodla. Tu som doma. Teraz žijem na Slovensku, pripomenula mi , keď sa Československo rozdelilo na dva samostatne štáty.
Moja mamka už nežije. Ale jej slova do dneska počujem a vážim. Našou vlasťou je Slovensko. Tak sa tak chovajme.
Teraz pália štátnu vlajku Slovensku v Maďarsku.
Na Slovensku provokujú politici SMK
Naša vlasť je Slovensko. Nedajme sa ponižovať
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 03:33,  http://diskusie.slovakforum.net/t381-topic
dnes, 03:12,  prosím vás, nejebte tomíqa *21 youtube.com/watch?v=cTuh7Sv0HPU
dnes, 02:32,  komunistickí demokrati *13*13*13
dnes, 02:15,  V roku 1989 dohnil zločinecký režim , I ja som bol ten čo stal na tribune i ja som bol ten...
dnes, 02:12,  Gabo predvolebnu si dal
dnes, 02:11,  Ked to tak necitiš nechoď
dnes, 02:08,  Zavládlo ticho . Nie že by sa niekto nevedel vyjadriť ale ego ano ego mu to nedovoluje
dnes, 01:30,  Ahoj Anina. Krasne si to napisala, ze ako dieta sme nasli Boha tak lahko, lebo nase srdce bolo...
dnes, 01:23,  Tublatanka - Loď do neznáma
dnes, 00:56,  Gabko takto https://www.youtube.com/watch?v=KKN0BcGCi8I Děkuji Karel Kryl Stvořil Bůh,...
dnes, 00:41,  lieky
dnes, 00:39,  pozitívne, lebo ľudstvo je krehké ako bábiky
dnes, 00:35,  Anna K - Večírek za koncem - Live at Božkov Fest 2011, Kojetín
dnes, 00:32,  When I Look At You, Miley Cyrus Music Video - THE LAST SONG - Available on DVD & Blu-ray
dnes, 00:30,  milujte svojich nepriateľov a ochraňujte svojich blížnych
dnes, 00:25,  V roku 1989 sme sa mnohí s nádejou zúčastnili na fraške, ktorou ste si pripravili priestor...
dnes, 00:24,  V roku 1989 sme sa mnohí s nádejou zúčastnili na fraške, ktorou ste si pripravili priestor...
dnes, 00:22,  dobrú noc všetkým
dnes, 00:21,  V roku 1989 sme sa mnohí s nádejou zúčastnili na fraške, ktorou ste si pripravili priestor...
dnes, 00:05,  50. ved si o tom zaloz topic :)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Udržiavajúc si svoj duševný pokoj chránime i ten telesný.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(86 155 bytes in 0,465 seconds)