Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Katolícka cirkev a spoločnosť 2012-2016

71
reakcií
1842
prečítaní
Tému 17. marca 2012, 23:32 založil Kasafran.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Kasafran
   17. 3. 2012, 23:32 avatar
Katolícka cirkev a spoločnosť 2012-2016

Katolícka cirkev sa dlhodobo usiluje o taký vzťah so štátom, ktorý pri hľadaní rovnováhy medzi dobrom jednotlivca a spoločným dobrom, rešpektovaní základných ľudských práv a slobôd, princípov solidarity a subsidiarity, napomôže k integrálnemu ľudskému rozvoju jednotlivca i celej spoločnosti. Sme presvedčení, že v nasledujúcom období je potrebné neodkladne a rozvážne čeliť týmto výzvam:

A) Podpora života a rodiny
V posledných rokoch sme svedkami úpadku rodiny, ktorý je spojený s rozvodovosťou a pribúdajúcimi deťmi, ktoré sa rodia mimo manželstva. Zlý demografický vývoj nie je len odrazom nedostatku peňazí, ale aj individualistickej morálky. Nízka pôrodnosť v krátkom čase prinesie Slovensku vážne hospodárske, sociálne a spoločensko – kultúrne problémy. Sme v situácii, kedy sa spoločnosť vzdáva uprednostňovania konkrétnych morálnych hodnôt, najmä čo sa týka rodiny, manželstva, výchovy detí, či uplatňovania výhrady vo svedomí. Silnie tlak, aby si jednotlivé životné štýly boli navzájom rovnocenné bez možnosti ich morálneho posudzovania. Absencia diskusie o hľadaní rovnováhy medzi dobrom jednotlivca a dobrom spoločnosti má za následok, že akékoľvek správanie jednotlivca sa ospravedlňuje jeho právom na osobné šťastie. Často však ide o obyčajnú svojvôľu, ktorá zanecháva spúšť vo vzťahoch a deformuje spoločenskú morálku. Riešením hospodárskej krízy je zdravá rodina, otvorená životu, ktorá má vytvorené podmienky na dôstojný život. Preto sa Katolícka cirkev obracia na predstaviteľov štátu, politického a spoločenského života, aby prijali na podporu rodín tieto opatrenia:

o Je nevyhnutné otvoriť celospoločenskú diskusiu a pripraviť národný plán na podporu rodiny.
o Zabíjanie nenarodených detí pri umelom potrate treba zakázať.
o Pripraviť ústavný zákon o ochrane manželstva.
o Regulovať prácu počas nedieľ, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.
o Zvýšiť podporu viacdetných pracujúcich rodičov riadne vychovávajúcich deti a zabezpečiť podporu projektom propagujúcim stabilný rodinný život a výchovu detí (napr. zavedením bonusov pri nákupe vybraných tovarov a služieb).
o Nepodporovať projekty posilňujúce nemorálne nezodpovedné sexuálne správanie a financovanie potratov či antikoncepcie.
o Zvýšiť informovanosť o škodlivých účinkoch antikoncepcie výrazným upozornením na obale a podporou vzdelávacích programov.
o Zakázať voľný predaj bez receptu prípravkov spôsobujúcich potrat v rannom štádiu tehotenstva.
o Vytvoriť podmienky pre lepšiu integráciu ľudí s fyzickým alebo mentálnym postihnutím do spoločnosti

B) Podpora trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti
Slovensko v súčasnosti čelí hospodárskej kríze. Projekt európskej integrácie treba naďalej podporovať. Naša skúsenosť učí, že priveľká byrokracia a priveľa centralizácie v ekonomických vzťahoch vedú k úpadku, a sú nezlučiteľné s princípmi solidarity a subsidiarity, ktorých uplatňovanie je nevyhnutné pre trvalo udržateľný rozvoj. Kresťanská tradícia odmieta tvrdenie, že by nadobúdanie materiálnych dobier a hospodársky rast boli najvyšším cieľom ľudstva. Trvalý hospodársky rast nie je jediným cieľom politiky, ani jediným zdrojom spoločenského blahobytu. Cieľom je integrálny ľudský rozvoj, ktorý rešpektuje človeka v jeho celistvosti. Hľadanie pomeru medzi šetrením verejných výdavkov a impulzmi pre rozvoj podnikania je neúplné bez diskusie o charaktere dobra spoločnosti a jeho rovnováhe s dobrom jednotlivca. Všetci sme povolaní k solidarite, ale viac tí, ktorí sú z Božej vôle viac obdarovaní.
Integrálnemu ľudskému rozvoju bráni korupcia. Neustále škandály a indície o korupčnom správaní politických elít, úradníkov a podnikateľov, ktoré zostáva nepotrestané, znižujú mieru spoločenskej dôvery a prehlbujú nezáujem ľudí o veci verejné. Nemorálnosť korupcie sa prejavuje v jej antisociálnom charaktere, keďže krádež verejných zdrojov spôsobuje dokázateľne ujmu pri financovaní verejnoprospešných služieb. Katolícka cirkev žiada od verejných predstaviteľov, aby na podporu trvalo udržateľného rozvoja života na Slovensku prijali tieto opatrenia:
o Je nevyhnutné pri hľadaní rovnováhy medzi dobrom jednotlivca a dobrom spoločnosti zabrániť vytváraniu nových dlhov, tak na úrovni štátu, ako aj samospráv. Rovnaké princípy treba presadzovať aj na medzinárodnej úrovni.
o Treba dôkladne vyšetriť všetky indície o korupčnom správaní, najmä v prípade verejných činiteľov a vytvoriť také podmienky pre políciu, vyšetrovateľov, prokuratúru a súdy, aby skutoční vinníci boli potrestaní a vlastným majetkom nahradili škodu, ktorú spôsobili.
o I v hospodárskej kríze sa treba usilovať o zachovanie sociálneho zmieru a primerané zachovanie tých dobier, ktoré sú nevyhnutné pre dôstojný ľudský život.
o Osobitnú pozornosť treba venovať integrácii Rómov, čo znamená posilniť kompetencie splnomocnenca vlády a po komunikácii so samosprávami, neziskovým sektorom, cirkvami a samotnými Rómami zaviesť flexibilnú legislatívu, ktorá umožní realizáciu nových integračných programov.

C) Reforma zdravotníctva
Zdravotníctvo už niekoľko rokov čelí vážnej kríze. Tá sa prejavuje najmä v neustálom zadlžovaní mnohých nemocníc a vysokými nákladmi za lieky. Pacienti pritom v ambulanciách nechávajú peniaze za mnohé malé platby, ktoré sú vyžadované. Štrajk lekárov narušil dôveru pacientov. Zdravotníctvo je verejná služba a narába so zdrojmi, ktoré sú obmedzené. Tento fakt hovorí, že treba hľadať rovnováhu medzi spravodlivosťou a solidaritou. Pre správne nastavenie systému je dôležité definovať postavenie pacienta, štátu a zdravotnej poisťovne. Systém má slúžiť pacientovi. Štát má nastaviť základné pravidlá tak, aby sa často nemenili a kontrolovať ich dodržiavanie. Nestabilita vedie k deformácii a zneužívaniu.
Zdravotné poisťovne vytvárajú zaujímavú pridanú hodnotu (robia systém efektívnejším, hodnotia kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, atď.). Nie je primerané jednoznačne odmietnuť legitimitu ich zisku v situácii, keď podľa rôznych odhadov až tretina tých, čo do zdravotníckeho systému vstupujú, ho tiež vytvára (lekárne, farmaceutické firmy, záchranné služby, laboratóriá, atď). Zdá sa, že budúcnosťou zdravotníctva je viaczdrojové financovanie, ktoré bude rešpektovať princíp solidarity bohatých s chudobnými, chorých so zdravými a umožní pacientom legálne tieto služby spolufinancovať. Katolícka cirkev navrhuje v oblasti zdravotníctva prijať tieto opatrenia:
o Keďže zdroje na financovanie zdravotníctva sú obmedzené, treba pripraviť solidárny model viaczdrojového financovania, ktorý odstráni zo systému korupciu a neefektívnosť.
o Hľadať pri komunikácii s lekármi takú právnu formu nemocničných zariadení, ktorá sprehľadní ich hospodárenie, zvýrazní osobnú zodpovednosť manažmentu a ukončí ich zadlžovanie.
o Zaviesť elektronické zdravotníctvo.
o Ponechať úlohu štátu pri tvorbe pravidiel a ich kontrole.

D) Právna úprava vzťahov so Svätou Stolicou
Vzťah Katolíckej cirkvi a Slovenskej republiky je vymedzený Základnou zmluvou medzi Svätou Stolicou a Slovenskou republikou, Zmluvou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a Zmluvou o katolíckej výchove a vzdelávaní. Základná zmluva predpokladá prijatie ďalších dvoch čiastkových zmlúv, a to Zmluvy o výhrade svedomia a Zmluvy o finančnom zabezpečení Katolíckej cirkvi. Veľmi si želáme, aby sa na ich príprave v budúcnosti pokračovalo. Z týchto dôvodov navrhujeme:
o Pripraviť také znenie zmluvy o výhrade svedomia, aby bola akceptovaná verejnosťou i naprieč politickým spektrom.
o Rozšíriť expertnú komisiu o financovaní cirkvi na MK SR o zástupcov ďalších ministerstiev, keďže táto otázka má nadrezortný charakter.

E) Ďalšie oblasti, kde pôsobia cirkevné subjekty
Právnické osoby založené Katolíckou cirkvou pôsobia v oblastiach poskytovania verejných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálnych služieb a zdravotníctva. Aby bol zachovaný princíp solidarity, princíp subsidiarity a spravodlivého prerozdeľovania verejných zdrojov, je nutné:
1. Definovať verejnú prospešnosť, všeobecnú prospešnosť v poskytovaní verejných služieb.
Treba zaviesť štandardy poskytovaných verejných služieb obyvateľstvu, ktoré majú charakter verejnoprospešných služieb v oblasti
• výchovy a vzdelávania,
• sociálnych služieb,
• zdravotníctva,
Na základe týchto štandardov pôjde o klienta, dostupnosť služby, efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov a o kvalitu a konkurenciu poskytovanej služby, nie o to, kto je poskytovateľ – verejný, neverejný, štátny, neštátny, cirkevný, súkromný.
2. Zrovnoprávniť poskytovateľov verejných služieb z verejného a súkromného sektora pri ich financovaní na základe ukazovateľov kvality a rozsahu poskytovanej služby a vytvoriť konkurenčné prostredie dopytu a ponuky verejnej služby.
3. Zdokonaliť systém posudzovania, rozdeľovania a preukazovania oprávnených výdavkov financovaných z verejných zdrojov (zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o finančnej kontrole).

F) Výchova o vzdelávanie
Slovenská republika rozhodla v národnej legislatíve (Základnou zmluvou, zákonmi) finančne podporovať cirkevné školy a školské zariadenia. Je potrebné dosiahnuť stav, aby finančná podpora štátu nespôsobovala cirkevným školám a cirkevným školským zariadeniam diskrimináciu v oblasti prístupu k verejným financiám. Dnešný stav predstavuje situáciu, že štátne a cirkevné subjekty nemajú rovnocenný prístup k verejným financiám. Hlavnými úlohami pre nasledujúce obdobie je:
a) zabezpečiť úplne rovnocenné financovanie cirkevných škôl, školských zariadení a centier voľného času. Určiť taký mechanizmus, ktorý by neumožňoval meniť dohodnuté pravidlá hry svojvoľným výkladom zákonných ustanovení.
b) vytvoriť nárok na kapitálové výdavky aj pre cirkevné školy a cirkevné ŠZ, odstrániť prekážky pri povoľovaní školských zariadení (súhlas obce)
c) zabezpečiť časovú dotáciu vyučovania náboženskej výchovy podľa Zmluvy o katolíckej výchove a vzdelávaní

G) Sociálne služby a zdravotníctvo
Oblasť sociálnych služieb a zdravotníckych služieb predstavuje jednu z najvýznamnejších oblastí, kde pôsobenie cirkevných subjektov dotvára komplexnosť úlohy cirkvi pri rozvoji spomínaných oblastí a pomoci ľuďom odkázaným na starostlivosť prostredníctvom iných osôb. Dnešný stav jednoznačne preukazuje, že dochádza k diskriminácií občanov podľa druhu zriaďovateľa, ktorý poskytuje službu a súčasne sa diskriminujú neverejní zriaďovatelia voči verejným. Hlavnými úlohami na nasledujúce obdobie sú:
a) slobodný výber poskytovateľa sociálnej služby klientom, zabezpečenie rovnakého financovania sociálnej služby, garancia financovania sociálnej služby na celé obdobie poskytovania sociálnej služby, zjednodušenie procesu financovania.
b) Zabezpečiť rovnocenné financovanie cirkevných zdravotníckych zariadení, najmä hospicov, rovnakými sumami za vykonávané úkony, zabezpečiť rovnoprávnosť zabezpečenia financovania hospicov
c) Riešiť problémovú situáciu v oblasti opatrovateľskej služby pre seniorov. Jej financovanie u neverejných poskytovateľov je zle vyriešené.
d) Umožniť poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí, keďže je lacnejšie ako v sociálnom zariadení.

H) Ochrana kultúrnych pamiatok
Ochrana kultúrnych pamiatok predstavuje dôležitý nástroj pre zachovanie kultúrneho dedičstva. Je v záujme spoločnosti, aby štát garantoval ich udržiavanie jasnými a rovnakými pravidlami pre poskytovanie finančných prostriedkov.

V Bratislave, 6. februára 2012

Konferencia biskupov Slovenska


2.
označiť príspevok

luke85 muž
   17. 3. 2012, 23:40 avatar
Prečo sa tí katolíci toľko serú do ženských materníc?

o Zabíjanie nenarodených detí pri umelom potrate treba zakázať.
o Pripraviť ústavný zákon o ochrane manželstva.
o Nepodporovať projekty posilňujúce nemorálne nezodpovedné sexuálne správanie a financovanie potratov či antikoncepcie.
o Zvýšiť informovanosť o škodlivých účinkoch antikoncepcie výrazným upozornením na obale a podporou vzdelávacích programov.
o Zakázať voľný predaj bez receptu prípravkov spôsobujúcich potrat v rannom štádiu tehotenstva.
Súhlasí Kasafran, Ónya, red rose, dorota


10.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 3. 2012, 08:44 avatar
a prečo sa RKC serie do všetkého...? aby jej bol pridelený finančný balík , ktorý patrí iným ?
napr. cit.:
"Ochrana kultúrnych pamiatok
Ochrana kultúrnych pamiatok predstavuje dôležitý nástroj pre zachovanie kultúrneho dedičstva. Je v záujme spoločnosti, aby štát garantoval ich udržiavanie jasnými a rovnakými pravidlami pre poskytovanie finančných prostriedkov.")

ano, je to v záujme spoločnosti,.. ale na to je vytvorený Pamiatkový ústav na obnovu a záchranu pamiatok/...prečo nie je finančne podporovaný ? ..prečo RKC zo svojho rozpočtu neprispeje Pam.ústavu na záchranu Slovenského dedičstva -pamiatok ? lebo potrebuje fin.prostriedky na obnovu svojho nehnuteľ. majetku ?

jedným slovom RKC týmto len dokazuje že topiaci sa stebla chytá ..RKC je jedna vydieračská, manipulatívna firma...o to horšie , že jej špinavé ťahy sú skryté za kríž a pohľad do nebies.
Súhlasí Kasafran, dorota, havran


3.
označiť príspevok

starec muž
   18. 3. 2012, 07:20 avatar
Od Novembra 89 sú v parlamente a čo spravili pre ľudí? Hrajú sa na svätuškárov a pritom....škoda slov. 
Súhlasí Ónya, Kasafran, cerveny mak


4.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 3. 2012, 08:04 avatar
lepšia otázka by bola " čo spravili z ľudí ?
Súhlasí Kasafran, cerveny mak


5.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 3. 2012, 08:30 avatar
RKC nedala ľudstvu nič, ..len si vytvorila svoje poslušné stádo, .. skôr by som vystrčila negatíva , ktoré RKC z ľudského faktoru vzala .


17.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 3. 2012, 20:34 avatar
Ónya,
toto tvrdenie nie je objektívne, pretože pod vplyvom RKC bolo vytvorených veľmi veľa umeleckých (maliarskych, sochárskych, literárno-poetických, architektonických) technických a prírodovedecký diel nevyčísliteľnej hodnoty.
Na druhej strane však bola nepredstaviteľne silnou brzdou akéhokoľvek svetského civilizačného pokroku, ktorý sa nevyvíjal pod jej kuratelou. A to je neospravedlniteľné a voči ľudstvu zločinné.
Súhlasí Ónya


23.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 3. 2012, 20:55 avatar
jo , to je fakt, nejako mi to ušlo..nenapadlo ma to v tej súvislosti.., však to viem, musím uznať že pod vierou sa vytvorilo nielen mnoho nádherného sakrálneho umenia, ale aj umenie tohoto druhu všeobecne obohatilo kultúru národov.
Súhlasí Kasafran


6.
označiť príspevok

nabzlo muž
   18. 3. 2012, 08:34 avatar
cirkev nedáva na výchovu detí,ani cent,ešte aj cirkevné školy dotuje štát,štát podporuje výchovu náboženských tupcov...
Súhlasí Ónya, havran


11.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 3. 2012, 08:48 avatar
nabzlo..cirkev prenajíma štátu svoj majetok na "dobré účely", ..takže tie niektoré cirkevné školy sú tak povediac pod záštitou RKC ..))


7.
označiť príspevok

salbea žena
   18. 3. 2012, 08:38 avatar
no takze RKC a aj nam predsa ide viziu a to taku,aby sme si nou odhalili svoju akoze nadprirozenu moc z nasho nadprirodzeneho bytia,ktore je zial nadprirodzene jednoducho primitivne,no a tato vizia prinalezi kazdemu nabozenstvu a ahlavne jeho kontrole,ci medzi homo sapiens sapiens funguje..beda tomu,kto ma obmedzenu fantaziu,bo sa potom inspiruje roznymi cirkvami iba obmedzene,co moze by velmi nebezpecne,bo ho mozu vylucit,ak sa po case zo spolocnosti nevyluci sam,bo zacne byt sam vlastnym konfliktom,pretoze jeho fantazia aj s viziou zacina byt vyrazne halucinacna a nie skutocna,ze ?


8.
označiť príspevok

salbea žena
   18. 3. 2012, 08:38 avatar
do prcic,v buducnosti kto koho vyluci ?


9.
označiť príspevok

salbea žena
   18. 3. 2012, 08:39 avatar
do prcic,co ak to bude ludska podoba ? sakra,to bude potom trapaaas


12.
označiť príspevok

nabzlo muž
   18. 3. 2012, 08:49 avatar
všimli ste si,na všetky cirkevné aktivity peniaze musí poskytnúť štát,nikde som sa nedočítal,čo bude financovať cirkev...
Súhlasí Kasafran


13.
označiť príspevok

carcass muž
   18. 3. 2012, 09:07 avatar
Cirkev je vôľa Božia.
Súhlasí Ranexill


14.
označiť príspevok

Ranexill muž
   18. 3. 2012, 09:10 avatar
Bezní ludia nemaju tucha cim vsetkym sa cirkev zapodieva, tak sa im zda, akoby bola nepotrebna.


15.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 3. 2012, 10:50 avatar
"Katolícka cirkev sa dlhodobo usiluje o taký vzťah so štátom, ktorý pri hľadaní rovnováhy medzi dobrom jednotlivca a spoločným dobrom, rešpektovaní základných ľudských práv a slobôd, princípov solidarity a subsidiarity, napomôže k integrálnemu ľudskému rozvoju jednotlivca i celej spoločnosti."   
Ako vtip by to bol celkom dobré, keby to nebol smiech cez slzy. Kde bola katolícka cirkev, keď sa rozkrádala krajina? Aký postoj zaujala pri prichmatizácii? Kde bola, keď ľudia "zmagorení" "slobodou", vykupovali "Mexicoplatz", všetok brak západu, novodobí zbohatlíci kupovali svoje prímorské paláce a to všetko z pôžičiek zo západu ...? Kde bola, keď štát stratil svoju celkovú, nielen hospodársku, bezpečnosť, predajom energetiky, "potravinárstva" ...? Kde bola, keď sa naše potravinárske normy zvoľňovali, len preto, aby bola možné zahltiť náš trh západnými gebuzinami ? Kde bola, keď sa sociálne nožnice začali roztvárať a roztvárajú sa stále viac? ... atď
"V posledných rokoch sme svedkami úpadku rodiny, ktorý je spojený s rozvodovosťou a pribúdajúcimi deťmi, ktoré sa rodia mimo manželstva" ... "Absencia diskusie o hľadaní rovnováhy medzi dobrom jednotlivca a dobrom spoločnosti má za následok, že akékoľvek správanie jednotlivca sa ospravedlňuje jeho právom na osobné šťastie. Často však ide o obyčajnú svojvôľu, ktorá zanecháva spúšť vo vzťahoch a deformuje spoločenskú morálku. Riešením hospodárskej krízy je zdravá rodina, otvorená životu, ktorá má vytvorené podmienky na dôstojný život."
Rozhodne súhlasím. Pozrime sa však ako to chce katolícka cirkev dosiahnuť. Hneď prvý bod:
"Zabíjanie nenarodených detí pri umelom potrate treba zakázať."
To akože čo vyrieši? Aby sme si rozumeli, som proti potratom, ale riešiť to takýmto zákonom ...? To ženy, ktoré sa rozhodujú pre takýto zákrok, to robia s radosťou? To predtým, ako i potom, neprežívajú fyzickú, ale predovšetkým psychické traumy? To len tak, s úsmevom na perách, sa rozhodnú ...? Zabráni takýto zákon neviazanému sexuálnemu styku? Zabráni úpadku rodiny, vytvorí podmienky na dôstojný život ...? Nebolo by najprv potrebné odborne analyzovať, nájsť príčiny a odstraňovať tie? Všetky tie riešenia, ktoré KBS ponúka sú podobné, zjednodušujúce, nič neriešiace a dokazujú farizejstvo katolíckej cirkvi ...
Súhlasí Kasafran


16.
označiť príspevok

nabzlo muž
   18. 3. 2012, 11:19 avatar
ja len neviem,prečo by nás malo byť stále viac,čím viac sa rodíme,tým väčšie problémy riešime,planéta je premnožená...


18.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 3. 2012, 20:40 avatar
Nabzlo,
nemaj strach, naša matička Zem pokojne uživí aj 15 - 20 miliárd svojich detí - vyžaduje to však pestúnov, učiteľov a hospodárov skutočne humánneho a sociálne spravodlivého zamerania...
Súhlasí dubák, red rose


20.
označiť príspevok

Ranexill muž
   18. 3. 2012, 20:43 avatar
Jedine ak by sme boli mravcami.


25.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 3. 2012, 21:10 avatar
Ranexil,
keby sme boli mravcami, potom by nás zrejme uživila o kvadrilióny viac...


28.
označiť príspevok

Ranexill muž
   18. 3. 2012, 21:32 avatar
No ja mam skor obavy, ze ak nas bude tolko o kolkych tu fantazirujete, tak uz ani pre tych par miliard mravcov miesta nebude. Tato planeta nie je nasa. Je zvierat. Oni jej sluzia, my nie.


29.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 3. 2012, 21:46 avatar
Ranwexill,
pre pokoj Tvojej "duše" Ti odporúčam takých a podobných obáv sa postupne zbaviť... Naša matička Zem a čas v nej/na nej plynúci všetko zhubia i spravia...


30.
označiť príspevok

Ranexill muž
   18. 3. 2012, 21:57 avatar
Heh vtipkar.
Ked sa budes parit toto leto v 40 stupnovych horucavach a pomaly sledovat zaplavy, ktoré prekrocia bezny priemer, tak si spomen. Co spravila maticka a co sme my s nou vyviedli. Vlastne nie my, ale americania. Oni produkuju 45% vsetkej toxicity pochadzajucej z ludskej cinnosti.


31.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 3. 2012, 22:11 avatar
R5anexill,
vieš, že sa nehrám na vtipkára, a ak áno, tak len občas... Tentokrát som bol od toho veľmi, ale veľmi ďaleko.
Uvedom si, ak môžeš, že naša matička Zem nás všetkých trestá za usákov a usáci na revanš, okrem nej, trestajú aj všetky okolité civilizácie...


19.
označiť príspevok

dubák muž
   18. 3. 2012, 20:42 avatar
celkovo je ten odhad trošku vyšší až 24 miliárd
Súhlasí Kasafran


21.
označiť príspevok

Ranexill muž
   18. 3. 2012, 20:45 avatar
Ked to pojde takto, tak tu bude 1.5 mld belochov a zvysok ten zvysok.
Súhlasí red rose


22.
označiť príspevok

dubák muž
   18. 3. 2012, 20:49 avatar
dobrého veľa nebýva, a menšiny majú podstatné výhody


24.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 3. 2012, 21:07 avatar
Ranexil,
belosi - kresťania - už stáročia systematicky ničili a ničia príslušníkov iných rás, kultúr, náboženstiev... Je mi veľmi ľúto, že ako belosi veľmi často, rýchlo a radi zabúdame na odvekú ľudskú múdrosť: Kto seje vietor, žne búrku!


40.
označiť príspevok

Ranexill muž
   19. 3. 2012, 16:15 avatar
Vobec ma to nezaujíma.


63.
označiť príspevok

Kasafran
   19. 3. 2012, 23:34 avatar
Ranexill,
moji priatelia "vyhodňare" by na Tvoju reakciu jednoducho povedali: "I tak še da!"


64.
označiť príspevok

Ranexill muž
   19. 3. 2012, 23:36 avatar
ved som beloch, ne vychodnar 


65.
označiť príspevok

viluette muž
   19. 3. 2012, 23:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.66.
označiť príspevok

Ranexill muž
   19. 3. 2012, 23:42 avatar
kedy pojdes, mozno ta zveziem.


69.
označiť príspevok

Kasafran
   20. 3. 2012, 00:20 avatar
Ranexil,
nedopustil si sa náhodou preklepu a v strede patriacu literu "d" si nevdojak zamenil za literu "z"? Odpovedz, ale úprimne...


26.
označiť príspevok

red rose žena
   18. 3. 2012, 21:11 avatar
všetky rasy ničili iné rasy...vždy to bolo kto z koho. najviac ,schytala , červená rasa... Moslimi v mene Alaha ničili a ničiť stále ešte budú,oni sú tak isto nepoučiteľný..


27.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 3. 2012, 21:29 avatar
Red rose,
máš síce pravdu - všetky rasy ničili iné rasy. Uvedom si však historicky dminantnú ničivú úlohu našej bielej rasy (ak si jej príslušníčkou) voči ostatným rasám. Myslím si/predpokladám, že všetky rasy dokopy nespravili bielej rase toľko újmy, utrpenia a genocíd, ako biela rasa voči ostatným.
Áno, všetky rasy ničili iné rasy - no nezabúdaj, že sa ničili aj vo vlastných radoch. A v tomto smere zrejme opäť vyniká rasa biela, ktorá je zodpovedná za vyvražďovanie bielych európskych kmeňov a národov od čias Veľkej ríše rímskej... Veď si len spomeň, koľko belošských obetí majú dve posledné svetové bojny I. + II. Stalo sa niečo podobné v iných rasách???


32.
označiť príspevok

dorota
   19. 3. 2012, 15:21 avatar
nj, kazdy kope za seba. aj RKC.  


33.
označiť príspevok

salbea žena
   19. 3. 2012, 15:31 avatar
cirkev a to akakolvek mi pripomina nacelnika,kory aby ostal nacelnikom, si musi vychvalit svoju vynimocnost a predviest svoje vysady..skoda len,ze planeta ked skonci s nacelnikmi ,nebude sa musiet pred nim vobec vychvalit sa v nicom,iba predviest svoju moc aj za cenu,ze to bude stat hostitela nacelnika iba ubohe zlutovanie


34.
označiť príspevok

salbea žena
   19. 3. 2012, 15:42 avatar
vlastne existuje ist druh spoluprace,ktora je v dnesnej dobe velmi oblubena medzi cirkvou a planetou
milujte sa a mnozte sa ..total ignoracia planety,ale zase je to uslachtily cin na prekvitanie nenavisti,nepriatelstva,co je zase velmi vynosny a uznavany hodnotovy system na manipulaciu ludstva medzi sebou laskou..kokso ziadna cirkev nemiluje planetu..uslachtile fakt to poznanie..


35.
označiť príspevok

salbea žena
   19. 3. 2012, 15:44 avatar
vsetci bojuju proti vsetkym ..to je podstata bytia tu na Zemi..hm uslachtile..
Súhlasí svetloo


37.
označiť príspevok

svetloo muž
   19. 3. 2012, 16:02 avatar
otázka prečo je tomu tak.Tento svet by vyzeral uplne ináč,keby sme vedeli žiť pre druhých.


39.
označiť príspevok

Ranexill muž
   19. 3. 2012, 16:08 avatar
Niektoré idei zbavene ega ludskosti hovoria jasne: Svet bude super, ekd tu nebude clovek.


41.
označiť príspevok

svetloo muž
   19. 3. 2012, 16:16 avatar
clovek,ktorý neprijme božie volanie,pokazí všetko čo sa pokaziť dá.Bez boha a jeho pomoci nie je schopný žiť pre druhého.


43.
označiť príspevok

Ranexill muž
   19. 3. 2012, 16:23 avatar
Kto zije pre druheho, ci druhych sposobuje vdaka tomu, ze iný to nerobia triedne rozdiely, lebo vdaka nemu egoista bohatne.


42.
označiť príspevok

salbea žena
   19. 3. 2012, 16:20 avatar
som strasne vycerpana ..nevladzem uz vnutorne sa spravat ako pri sobasnom obrade..
"nehody" a to akekolvek,ktore sa tu deju su akoby obrovskou prilezitostou na urazku ducha..preto je to tak..


46.
označiť príspevok

svetloo muž
   19. 3. 2012, 16:27 avatar
ak človek žije pre boha,len tak ľahko sa neunaví,pretože zdrojom jeho sil je boh./otázka je aký boh je jeho zdrojom.


47.
označiť príspevok

Ranexill muž
   19. 3. 2012, 16:28 avatar
Satana drazdi a láka svate. Nie spinave a zle. Takze ak ho chces mat za patami , len do toho.


48.
označiť príspevok

Ranexill muž
   19. 3. 2012, 16:31 avatar
Prenasledoval Jezisa a nakoniec ho aj zabil, prenasledoval Jóba a ak by mu to Hospodin vyslovene nezakazal, tak ho zabije tiez.
Kto sa ma ako svina v zite, ten iste Satana neserie.


49.
označiť príspevok

svetloo muž
   19. 3. 2012, 16:32 avatar
ak budeš služiť pravému bohu,satana budeš mať vždy za patami/inač to je dobry signal že ideš po tej uzkej ceste/satan odide len vtedy ak ho odmietneš v moci božej ,lebo ten čo bude v tebe bude silnejší ako on.


50.
označiť príspevok

Ranexill muž
   19. 3. 2012, 16:38 avatar
Smiesna predstava, ktorou klamu cirkevnici uz par tisíc rokov vsetkych hlupakov. Je Bohom tohto sveta. Nik nema sancu sa mu vzopriet a ak aj ano cenou je smrt. Jedine Zakaz sameho Boha by mu to zabranil urobit. lenze Boh ma ludstvo uz davno asi niekde.
Súhlasí Kasafran


51.
označiť príspevok

svetloo muž
   19. 3. 2012, 16:46 avatar
ako vidim absolutne nechapes ,božie volanie.Proti hriechu je clovek bezmocný.Len boh mu može v tom pomocť.Kto to pochopi/uvedomi si vlastnu slabost a hriesnosť/može zaživať boziu pritomnosť.Kto keca o bohu a nezažil jeho pritomnosť može akurat tak mudrovať o nom na DF.


52.
označiť príspevok

Ranexill muž
   19. 3. 2012, 16:48 avatar
Heh zato vsetci svatci ala krestan trpeli jak svine lebo ich bozia prítomnost naplnala. LoooooooooL


53.
označiť príspevok

svetloo muž
   19. 3. 2012, 16:51 avatar
nezaživali božiu pritomnosť,ked trpeli.Boh trpel za nich.Takyto ludia služia nejakemu divnemu bohu,ked trpia.


54.
označiť príspevok

Ranexill muž
   19. 3. 2012, 17:01 avatar
Nikdy nezabudnem na slova panny Marie, ktora zanechala odkaz skrz jednu zensku satanom umucenu, ze sa jej to stalo preto, aby ludia vedeli co je dobro, pretoze akoby ho poznali bez zla, ktoré sa jej stalo? ( bol o tom film podla skutocnych udalosti)
a vtedy ma naozaj trklo, ze tu naozaj cosi nesedí..
Súhlasí Ónya


55.
označiť príspevok

Ónya žena
   19. 3. 2012, 17:14 avatar
no ..ja tu už dosť dlho hovorím, že JK a celá Biblia je o posolstve, naučiť sa rozoznávať dobro od zla..., a aj ako " kto nepozná nešťastie, nemože poznať pravé šťastie..., kto nepozná biedu, nevie čo je hlad, .... atp, ))


56.
označiť príspevok

svetloo muž
   19. 3. 2012, 17:40 avatar
ani židia nemuseli bludiť po pušti.kto to nechape bude bludiť stale./a toto je ten lepší pripad ked aspon verí v boha ,ale reptá/


60.
označiť príspevok

Ranexill muž
   19. 3. 2012, 19:14 avatar
Vsetko dobre, ak sa chce.


67.
označiť príspevok

Kasafran
   19. 3. 2012, 23:53 avatar
Svetloo,
nože už až toľko nezatemňuj ducha svojho i ducha Tvojich súvercov... Ty si sa až doteraz nedozvedel jednu z božích právd, ktorá znie: "Koho pánboh miluje, toho krížom navštevuje!"...?
Ak je to tak, potom čas šírenia svojich predstáv radšej venuj intenzívnejšiemu štúdiu predstáv akýchkoľvek bohov...! Možno pri tom zistíš/spoznáš svoje božské poslanie alebo prorockú misiu...


70.
označiť príspevok

svetloo muž
   20. 3. 2012, 12:35 avatar
Najviac sú zatemnení tí,ktorí sú ohurení vlastnou pravdou.Je dobre ak Boh miluje človeka.


36.
označiť príspevok

salbea žena
   19. 3. 2012, 15:44 avatar
katastrofa


38.
označiť príspevok

starec muž
   19. 3. 2012, 16:04 avatar
Náboženstvá,potrebujú silné zastúpenia na svetskej moci.Tie,ktoré majú najväčšie zastúpenie v parlamentoch a iných vládnúcich zložkách si presadia svoje.Vplyv náboženstiev rástol podľa ich podielu na moci.RKC stráca na vplyve,pretože strany,ktoré sa tvária ako katolícke majú v skutočnosti iné záujmy.
Súhlasí Kasafran


44.
označiť príspevok

salbea žena
   19. 3. 2012, 16:24 avatar
hm nekonecnou potupou je pre svateho ducha..laska..
straca sa vplyv nie RKC,ale cti a to akejkolvek,preto zacian mat zivot prudky zraz


45.
označiť príspevok

Ranexill muž
   19. 3. 2012, 16:26 avatar
Salbea medzi necnostnymi je cest na posmech.
Súhlasí Kasafran


57.
označiť príspevok

salbea žena
   19. 3. 2012, 18:25 avatar
hm Ranexil a nie je ten posmech pre cloveka nevyslovnou stratou ? myslim v myslienkach,nie v cinoch


58.
označiť príspevok

salbea žena
   19. 3. 2012, 18:27 avatar
pre priazen k cnostnym myslienkam ..tak,bo inac by neexistovalo slovo posmech


59.
označiť príspevok

Ranexill muž
   19. 3. 2012, 19:14 avatar
Ako pozorujem svet, je to jedno.


61.
označiť príspevok

salbea žena
   19. 3. 2012, 19:48 avatar
hm aha to poznam a vies co,zacinam mat k cirkvam a k nabozenstvu svojsky postoj..taky bezvyznamny,ze az
som strasne zvedava,ktore dalsie nabozenstvo pride s akymsi novym pohladom na poziadavky teistov a aky bude mat nazov..a akym sposobom si pozhanaju majetok a potom si porovnam,ktora cirkev si dokazala za co najkratsi cas pozhanat taky majetok ze az a ta dostane jednotku..


62.
označiť príspevok

salbea žena
   19. 3. 2012, 19:50 avatar
a vlastne po tejto starnke som utrpela porazku...nemam nic,iba elfov,vily a akusi vieru,ze niekde inde len zial nie na Zemi existuje rozpravkovo


68.
označiť príspevok

Kasafran
   20. 3. 2012, 00:04 avatar
Salbea,
nezúfaj, porážku si ešte neutrpela, no zrejme sa k nej približuješ. To je však v našom (ľudskom) živote prirodzené.
Môžem Ti však, z môjho, doteraz niekoľkodesaťročného poznania, potvrdiť, že najkrajšie a najfantastickejšie "rozprávkovo" existuje a prebýva na našej matičke Zemi...


71.
označiť príspevok

cerveny mak muž
   20. 3. 2012, 12:44 avatar
treba zalozit vlastnu cirkev a poziadat stat o podporu, vyzbierat podpisy od udajnych clenov, zaregistrovat tuto novu cirkev a potom ist s touto novou vierov do politiky ako to robia krestansky demokrati, sranda musi byt aj ked na chleba nebude... okrem toho napr. ked som sa fotil na obciansky tak som nemohol mat na hlave ciapku, keby som bol moslim tak mozem mat ten uterak na hlave, takze netreba nadavat a ukazovat na druhych, treba ist svojou cestov, jedine tak sa da dosiahnut zmena.


72.
označiť príspevok

Kasafran
   20. 3. 2012, 20:25 avatar
Červený mak,
v kolíske modernej démonkracie a v raji trhovej ekonomiky - v USA - to už robia dlhé desaťročia. Dávno zistili, že veriaci združení v rôznych sektách a náboženstvách sú nevyčerpateľným zdrojom bezrizikového zisku. A takýto druh podnikania sa už pekne a úspešne rozbieha aj na poprevratovom Slovensku...
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 16:40,  111. Ondrej Naopak ty podporuješ LGBTI, alebo ako môžme nazvať volenie liberálnych...
dnes, 16:37,  Vaš prispevok je príliš kratky.....sudruh jednobunkovec*14*14*14
dnes, 16:36,  Ja Čaputvu beriem ako prezidentku pre všetkých a to sa mi páči....Je tolerantna ku vsetkým...
dnes, 16:35,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/82881991_473526709978965_582551012063680...
dnes, 16:34,  102. Človeče, nesúdiť znamená schvaľovať? Žiadny človek nemôže vyriecť definitívu...
dnes, 16:33,  https://www.kaufland.sk/aktualna-ponuka/aktualny-tyzden/aktualny-tyzden.so_id=03302151.html
dnes, 16:32,  obyčajný recept aký máte vy na to názor...
dnes, 16:31,  Lenže TY pokrytec svojím postojom zvrátenosti podporuješ.
dnes, 16:29,  Stale nerozumieš Astax....ja nepodporujem LGBTI ako kresťan, akurat sa zmierujem s tým, kam...
dnes, 16:26,  105. Ondrej Nie, nie je. Ja sa pýtam, či je správne pre kresťana voliť človeka, ktorý...
dnes, 16:22,  Bude fajn, keď madari ani trubanovci sa do parlamentu nedostanú
dnes, 16:21,  Nie je Čaputová zástankyňa LGBTI ? Ako môžeš stále tárať o slobode a obhajovať...
dnes, 16:17,  Robíme čo môžeme . Čím viac hlasov pre Kotlebu tým väčšia šanca že SNS sa nedostane...
dnes, 16:17,  Ondrej k tej 89. Ako člen spoločnosti sa podieľaš na tvorení hodnôt, ktoré spoločnosť...
dnes, 16:13,  Astax, ved v 89 spominam aj Čaputovu....ktora podla teba je zastankyna LGBTI a je hrozbou pre...
dnes, 16:13,  Nepovažujem to za správne. Iba za realitu, ktorá bola, je a bude.
dnes, 16:12,  Edo nikdy rozum nemal :)
dnes, 16:11,  ksntz má pravdu v jednom, že sa tu prenasledujú nepohodlní, že tu dnešní boľševici...
dnes, 16:09,  Nesmie vyvyšovať záujmy menšiny nad záujmy väčšiny.
dnes, 16:08,  Je to rasistka ?
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Tvoj úsmev je tvoje logo, tvoja osobnosť je tvoja vizitka, aké pocity zanecháš v druhých po tom, čo mali s tebou skúsenosť je tvoja obchodná značka.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(189 104 bytes in 0,475 seconds)