hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Ježiš Kristus, Boh v ĺudskom tele

príspevkov
182
zobrazení
2
tému vytvoril(a) 25.12.2022 08:09 qwert
posledná zmena 24.1.2023 20:28
1
25.12.2022, 08:09
Pán Ježiš Kristus je v živote veriacich tou najdôležitejšou osobou. Pravdu povediac, malo by to platiť o každom človeku. A keď sme Ježiša prijali za Pána, vôbec nie je jedno, čomu ohľadom Jeho osoby veríme.

Pavol sa modlil, aby sme Boha poznali pravým poznaním, a keď sa Jób dohadoval so svojimi priateľmi o Božej spravodlivosti, Všemohúci ich rozhovor pozorne počúval. Na Jóbových priateľov sa rozhneval, že o Ňom nehovorili tak správne ako Jób. Je zarážajúce, koľko je o osobe Ježiša Krista mylných názorov a zdá sa, že to nikomu neprekáža. Problém spočíva v tom, že ohľadom Božej osoby nevyhnutne musíme veriť správne. Keď sa naše predstavy odchýlia od Božieho slova, keď dôjde k odchýlke, Pán Ježiš sa prestane prejavovať v našom živote a toto miesto radi zaujmú zlí duchovia. Pavol to vyjadruje nasledovne: „Keď k vám niekto príde a zvestuje vám iného Ježiša, než sme vám hlásali my, alebo keď prijímate iného ducha a iné evanjelium, než ste dostali, vy to pokojne znášate.“ (2Kor 11,4) Ak ľudia zmenia evanjelium (dobrú správu, Božie slovo), pozmenia sa tvrdenia o Ježišovi a už nehovoria o tom, ktorý skutočne žije. Nutným dôsledkom toho je, že sa zmení duch, ktorý pôsobí v životoch ľudí. Prestane pôsobiť Svätý Duch, Duch pravdy, a namiesto Neho pôsobí v ľuďoch duch klamu. Preto je užitočné, keď pri vyučovaniach o Ježišovi neustále čerpáme z Božieho slova. Teraz sa pozrieme na tri oblasti osoby Mesiáša z biblického hľadiska. Po prvé, Biblia tvrdí, že Ježiš je dokonalý Boh, po druhé, že je dokonalý človek, a potom sa pozrieme, ako Boží Syn v tele fungoval počas svojho života na tejto zemi.
👍: khaan , Shagara
none
2

1. qwert 25.12.2022, 08:09

Pán Ježiš Kristus je v živote veriacich tou najdôležitejšou osobou. Pravdu povediac, malo by to platiť o každom človeku. A keď sme Ježiša prijali za Pána, vôbec nie je jedno, čomu ohľadom Jeho osoby veríme.

Pavol sa modlil, aby sme Boha poznali pravým poznaním, a keď sa Jób dohadoval so svojimi priateľmi o Božej spravodlivosti, Všemohúci ich rozhovor pozorne počúval. Na Jóbových priateľov sa rozhneval, že o Ňom nehovorili tak správne ako Jób. Je zarážajúce, koľko je o osobe Ježiša Krist...

25.12.2022, 08:12
Ježiš Kristus – dokonalý Boh
Samozrejme, v Božom slove nájdeme veľa pasáží, ktorými môžeme dokázať fakt, že Ježiš je dokonalý Boh, ale teraz sa pozrieme na 1. kapitolu Listu Židom, kde nájdeme výroky, ktoré úplne postačujú na to, aby sme dokázali, že Ježiš je Boh.

1. „Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky.“ (Žd 1,1–2a) V samotnom úvode tohto listu nám jeho pisateľ pripomína skutočnosť, že v minulosti Boh hovoril cez ľudí, ktorých si vyvolil, ale teraz sa k nám prihovoril v Synovi. Ďalej čítame, že tento Syn sa stal dedičom všetkého (úplne všetkého). Keďže sa Ježiš stal dedičom všetkého, my sa stávame spoludedičmi. Keby nebolo dediča, nie sú ani spoludediči.

2. „Ním stvoril veky…“ (verš 2b) Ešte pred začiatkom jestvovania všetkého tu bol Boží Syn. Korešponduje to s 1. kapitolou Evanjelia podľa Jána, kde je napísané nasledovné: „Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo.“ (Jn 1,3)

3. „Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty…“ (verš 3a) Ježiš v plnej miere odráža podobu Boha. Áno, aj človek je stvorený na Božiu podobu, ale rozdiel je v tom, že Boží Syn má život sám v sebe, zatiaľ čo veriaci ho majú vďaka tomu, že veria v Syna Božieho. Ak neveria, život strácajú a Boží obraz mizne.

4. „… udržuje všetko svojím mocným slovom…“ (verš 3a) Ak niekto pochybuje o veľkosti a sláve Syna Božieho, Pána Ježiša Krista, nech sa chvíľu pozerá na vesmír s pripomienkou toho, že všetko, čo vidí, je udržované Jeho slovom.

5. „… posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov;“ (verš 3b) Žiadny obyčajný človek nemôže spôsobiť očistenie od hriechov, a to dokonca ani od tých svojich. Iba svätý Boh v tele, bez dedičného hriechu, môže spôsobiť očistenie od hriechu.

6. „… toľko je dôstojnejší ako anjeli,“ Verše 4–7 hovoria o rozdiele medzi Synom Božím a anjelmi. Niektoré kruhy, ktoré sa mylne považujú za kresťanské, tvrdia, že Pán pred tým, ako sa zjavil v tele, bol archanjelom Michaelom. Nielenže je to teologická hlúposť a heréza, ale je to i urážka Všemohúceho, keď Ježiša dávajú na úroveň anjelov. Anjeli, samozrejme, majú svoju dôstojnosť, ale sú to služobné bytosti, ktoré vykonávajú príkazy a Pán ich vysoko prevyšuje, lebo aj anjeli boli stvorení skrze Neho.

7. „On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov plamenným ohňom,“ (verš 7) A títo služobníci sa klaňajú Synovi Božiemu. „A nech sa mu klaňajú všetci anjeli Boží!“ (verš 6b)

8. „Tvoj trón, ó, Bože, je na veky vekov a žezlo spravodlivosti je žezlom jeho kráľovstva.“ (verš 8) O kom sa tu hovorí? Stále o Božom Synovi – Jeho trón je naveky a v Jeho kráľovstve vládne spravodlivosť.

9. „Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť;“ (verš 9a) Možno sa vám bude zdať, že tento výrok nejako zvlášť nepotvrdzuje, že ide o Božské vlastnosti, ale je tomu tak. Kto z nás môže povedať, že vždy nenávidí hriech? Niekedy sa nám zdá veľmi atraktívny a nespáchame ho iba preto, lebo sa bojíme Boha. Taktiež niekedy konáme spravodlivo nie preto, že sa s tým úplne stotožňujeme, ale preto, že vieme, že pred Pánom je to správne (napr. odpustenie). Na rozdiel od nás Pán skutočne nenávidí hriech – pokúšať Ho na hriech je zbytočné.

10. „… preto ťa pomazal, ó, Bože, tvoj Boh olejom plesania nad tvojich účastníkov.“ (verš 9b) Aj tu môže niekto namietnuť, že to nijako nepotvrdzuje Boží charakter, a opäť môžeme povedať: Ale áno, potvrdzuje. Duša človeka musí znášať toľko tlakov, že sa nám život často zdá neradostný. To je dôvod, prečo nás Biblia povzbudzuje, aby sme v spáse našej duše našli potešenie a radosť. Buďte si istí, že Ježiš nebojoval s depresiou (okrem času v Getsemane) a bol úplne šťastnou bytosťou. Bol a je najradostnejší zo všetkých.

logos-2020-12-depositphotos-78354924.jpg© depositphoto.com / jankovoy

11. „Ty, Pane, založil si zem na počiatku, a nebesá sú dielom Tvojich rúk;“ (verš 10) Tento verš predsa nemôže nechať nikoho na pochybách, že ide o Božskú osobu. Pripomínam, že stále sa hovorí o Synovi Božom, o Mesiášovi. Človek nevie stvoriť vôbec nič. V stvorení môžeme vidieť nielen obrovskú stvoriteľskú moc, ale aj inteligenciu a tiež autorov zmysel pre harmóniu a krásu.

12. „… Ty zostávaš, (…) Ty si vždy ten istý a Tvoje roky sa nikdy neminú.“ (verše 11b–12) Áno, iba Boh sa nemení, nestarne, neslabne ani sa nevyvíja, lebo je dokonalý. My starneme, svet starne a speje k úplnému koncu. To, že Biblia na viacerých miestach tvrdí, že všetko zmizne, roztaví sa, bude zvinuté ako plášť a miesto tomu nebude nájdené, je podľa môjho názoru dôkazom, že Biblia je inšpirované Božie slovo. Ľudia si väčšinou nechcú priznať, že všetko speje ku koncu a myslia si, že keď niečo skončí (ľudský život, rastlina, hviezda), automaticky vznikne niečo nové. Áno, je to pravda, ale iba sčiastky, v skutočnosti všetko speje k svojmu koncu. A ten, kto zem i nebesia zvinie ako plášť, je Mesiáš.

13. „A kedy ktorému anjelovi povedal: Posaď sa mi na pravici, dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím za podnož? Či nie sú všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?“ (verše 13–14) Znovu je tu zvýraznený rozdiel medzi Synom Božím a anjelmi. Syn sedí po Otcovej pravici.
👍: khaan
none
40

2. qwert 25.12.2022, 08:12

Ježiš Kristus – dokonalý Boh
Samozrejme, v Božom slove nájdeme veľa pasáží, ktorými môžeme dokázať fakt, že Ježiš je dokonalý Boh, ale teraz sa pozrieme na 1. kapitolu Listu Židom, kde nájdeme výroky, ktoré úplne postačujú na to, aby sme dokázali, že Ježiš je Boh.

1. „Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky.“ (Žd 1,1–2a) V samotnom úvode toht...

27.12.2022, 08:11
2, ...... Ani jedno tvrdenie nedokazuje trojicu podľa celej, jej definície.
A ak Hermas (biskup) veril, že Ježiš je Michael, bol aj on heretik?
Alebo ak "Ježiš príde s hlasom archanjela", tak to bude mať so sebou len hlasovú nahrávku nejakého anjela?
.......
odkaz
none
41

40. Shagara 27.12.2022, 08:11

2, ...... Ani jedno tvrdenie nedokazuje trojicu podľa celej, jej definície.
A ak Hermas (biskup) veril, že Ježiš je Michael, bol aj on heretik?
Alebo ak "Ježiš príde s hlasom archanjela", tak to bude mať so sebou len hlasovú nahrávku nejakého anjela?
.......
https://milano.blog.pravda.sk/2020/03/06/ucenie-antikrista-iny-jezis-biblicky-jezis-versus-helensky-jezis/

27.12.2022, 08:19
Každy kto tvrdi, že Ježiš je Michael, je heretik....darmo sa vzpriečaš
none
45

41. qwert 27.12.2022, 08:19

Každy kto tvrdi, že Ježiš je Michael, je heretik....darmo sa vzpriečaš

27.12.2022, 08:42
45, ..... A ktorý anjel si môže tvrdiť o sebe ..."Kto je ako Boh"?
Iba Ježiš!
A to čo tvrdíš ty, je bezpredmetné, ak to nevieš obhájiť Písmom.
A aj pisateľ z 2 storočia Hermas v Pastierovi opisuje Ježiša ako anjela, a Michaela!
Citujem: ...... „Všetci totiž boli ospravedlnení najsvätejším anjelom“.
Kto iný by mohol všetkých ospravedlniť, ak nie Ježiš Kristus?
V 12. kapitole je nazvaný Synom Božím a je postavený pred ostatné tvorstvo: „Syn Boží sa narodil pred všetkým jeho stvorením, takže sa stal Otcovi radcom pri jeho stvorení“(Her. 9. podob. 12:2)
V 8. podobenstve potom anjel Hermasovi odhaľuje, aké má meno ten najsvätejší anjel: „Ten veľký a vznešený anjel je Michael, ktorý má moc nad týmto ľudom a riadi ho. Je totiž ustanovený, aby Boží zákon vložil do sŕdc veriacich“(Her. 8. podob. 3:3)
Vo fragmente Murartoryho z 2. stor. je veľavravná zmienka ..... "Pastiera, v Ríme napísal Hermas, keď na katedre mesta Ríma sedel biskup Pius, jeho brat.“
Pozri aj: What is the origin of the idea that Michael is Jesus?
......
odkaz
none
47

45. Shagara 27.12.2022, 08:42

45, ..... A ktorý anjel si môže tvrdiť o sebe ..."Kto je ako Boh"?
Iba Ježiš!
A to čo tvrdíš ty, je bezpredmetné, ak to nevieš obhájiť Písmom.
A aj pisateľ z 2 storočia Hermas v Pastierovi opisuje Ježiša ako anjela, a Michaela!
Citujem: ...... „Všetci totiž boli ospravedlnení najsvätejším anjelom“.
Kto iný by mohol všetkých ospravedlniť, ak nie Ježiš Kristus?
V 12. kapitole je nazvaný Synom Božím a je postavený pred ostatné tvorstvo: „Syn Boží sa narodil pred všetkým je...

27.12.2022, 08:49
už Pavel vystríhal, že pridu draví vci a budu trhat stado.....
none
49

47. qwert 27.12.2022, 08:49

už Pavel vystríhal, že pridu draví vci a budu trhat stado.....

27.12.2022, 08:57
51, ....ale tí sa objavili už po smrti apoštolov: ..... "Deti, nastala posledná hodina. A ako ste počuli, že prichádza antikrist, tak sa teraz objavili mnohí antikristovia, z čoho poznávame, že je tu posledná hodina. 19 Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás".
1 Jánov 2,18-19.
Vieš čoho to bola "posledná hodina"?
A kto to "vyšiel z prvotnej cirkvi, ale už nebol ako oni"?
Kto boli tí .... "antikristovia"?
none
51

49. Shagara 27.12.2022, 08:57

51, ....ale tí sa objavili už po smrti apoštolov: ..... "Deti, nastala posledná hodina. A ako ste počuli, že prichádza antikrist, tak sa teraz objavili mnohí antikristovia, z čoho poznávame, že je tu posledná hodina. 19 Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás".
1 Jánov 2,18-19.
Vieš čoho to bola "posledná hodina"?
A kto to "vyšiel z prvotnej cirkvi, ale už nebol ako oni"?
Kto boli tí .......

27.12.2022, 09:03
5. „… posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov;“ (verš 3b) Žiadny obyčajný človek nemôže spôsobiť očistenie od hriechov, a to dokonca ani od tých svojich. Iba svätý Boh v tele, bez dedičného hriechu, môže spôsobiť očistenie od hriechu.

6. „… toľko je dôstojnejší ako anjeli,“ Verše 4–7 hovoria o rozdiele medzi Synom Božím a anjelmi. Niektoré kruhy, ktoré sa mylne považujú za kresťanské, tvrdia, že Pán pred tým, ako sa zjavil v tele, bol archanjelom Michaelom. Nielenže je to teologická hlúposť a heréza, ale je to i urážka Všemohúceho, keď Ježiša dávajú na úroveň anjelov. Anjeli, samozrejme, majú svoju dôstojnosť, ale sú to služobné bytosti, ktoré vykonávajú príkazy a Pán ich vysoko prevyšuje, lebo aj anjeli boli stvorení skrze Neho.
none
52

51. qwert 27.12.2022, 09:03

5. „… posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov;“ (verš 3b) Žiadny obyčajný človek nemôže spôsobiť očistenie od hriechov, a to dokonca ani od tých svojich. Iba svätý Boh v tele, bez dedičného hriechu, môže spôsobiť očistenie od hriechu.

6. „… toľko je dôstojnejší ako anjeli,“ Verše 4–7 hovoria o rozdiele medzi Synom Božím a anjelmi. Niektoré kruhy, ktoré sa mylne považujú za kresťanské, tvrdia, že Pán pred tým, ako sa zjavil v tele, bol arc...

27.12.2022, 09:09
Pán ich vysoko prevyšuje, lebo aj anjeli boli stvorení skrze Neho.
none
58

52. qwert 27.12.2022, 09:09

Pán ich vysoko prevyšuje, lebo aj anjeli boli stvorení skrze Neho.

27.12.2022, 15:23
56, ....prevyšuje ich, lebo je ich vodca a je prvorodený celého stvorenia, a aj preto, že nás vykúpil.
Ale aj on bol stvorený!
A nakoniec sa aj on podriadi svojmu Otcovi!
.....
"A keď mu bude všetko podrobené, vtedy aj sám Syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby Boh bol všetko vo všetkom". 1.Kor. 15,28-29.

?
none
81

47. qwert 27.12.2022, 08:49

už Pavel vystríhal, že pridu draví vci a budu trhat stado.....

29.12.2022, 01:28
51, ..... A už sú aj tu , na DF, tí "draví vlci".
Preto sa nedajme oklamať nejakými nepochopitelnými tajomstvami, triádami božstiev.????????
none
173

41. qwert 27.12.2022, 08:19

Každy kto tvrdi, že Ježiš je Michael, je heretik....darmo sa vzpriečaš

18.01.2023, 23:24
45, ..... Ako povedal aj Hermas z 2 storočia: "Ježiš je Michael"!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hermas bol bratom pápeža Pia I. Jeho meno má grécky pôvod a znamená "pevný“.
Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias.
Origenes identifikuje autora spisu Pastier s Hermasom, spomenutom v liste Rimanom. Klement Alexandrijský, Irenej a Tertulián priraďujú Hermasovo dielo, objavené v Kumráne, ku kánonickým spisom."
Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK a VHL spracoval Ján Sabol .
A samozrejme, ako som už spomenul, aj Hermas z 2 storočia vnímal Ježiša ako "najsvätejšieho anjela".
Citujem: .... "V 3. videní spomína 6 anjelov, ktorí vynikajú nad ostatnými: „To sú svätí anjeli, ktorí boli stvorení prví“(Her. 3. viď. 4:1b ). V 5. videní 1:2b spomína anjela, ktorý je nazvaný „najvznešenejší“ a v 5. prikázaní 1:7b je o ňom napísané: „Všetci totiž boli ospravedlnení najsvätejším anjelom“.
A Hermas pokračuje: .... „Syn Boží sa narodil pred všetkým jeho stvorením, takže sa stal Otcovi radcom pri jeho stvorení“(Her. 9. podob. 12:2)
Aj Justín Mučeník, v dialógu s Tryfónom vysvetľuje: ....... „Existuje... ďalší boh a Pán, ktorý je podriadený Tvorcovi všetkého, ktorý je tiež nazvaný Anjel, pretože on oznamuje ľuďom to, čo si Tvorca všetkého – nad ktorým niet žiadneho iného Boha – želá oznámiť im..."
A . Butterworth, Cruden a Taylor tiež zhodne tvrdia, že Michael a Angel sú obe mená Krista.
Guyse vo svojej Parafráze k Novom zákonu, Zjavenie 12: 7, uznáva, že mnoho dobrých vykladačov si myslí, že Kristus je Michal; a Guyse súhlasí s týmto názorom.
Rovnakú doktrínu učí aj doktor Watts vo svojich slávach o Kristovi,..... str. 200-202, 218, 223 a 224.
Thomas Scott vo svojich poznámkach k Biblii ... tvrdí, že Michal Archanjel je Ježiš Kristus.
Samozrejme, podľa teba sú heretici, lebo ty veríš v nebiblického, tajomného a nepochopiteľného Boha!
none
3

1. qwert 25.12.2022, 08:09

Pán Ježiš Kristus je v živote veriacich tou najdôležitejšou osobou. Pravdu povediac, malo by to platiť o každom človeku. A keď sme Ježiša prijali za Pána, vôbec nie je jedno, čomu ohľadom Jeho osoby veríme.

Pavol sa modlil, aby sme Boha poznali pravým poznaním, a keď sa Jób dohadoval so svojimi priateľmi o Božej spravodlivosti, Všemohúci ich rozhovor pozorne počúval. Na Jóbových priateľov sa rozhneval, že o Ňom nehovorili tak správne ako Jób. Je zarážajúce, koľko je o osobe Ježiša Krist...

25.12.2022, 08:14
Ježiš Kristus – dokonalý človek
Na základe 1. kapitoly Listu Židom sme nespochybniteľným spôsobom preukázali, že Ježiš Kristus je dokonalý Boh so všetkými vlastnosťami a schopnosťami, ktoré Božskej osobe prislúchajú, a z 2. kapitoly tohto listu budeme dokumentovať, že Ježiš Kristus je dokonalý človek a taktiež, prečo to tak musí byť. Začneme jednou veľmi zaujímavou výpoveďou Božieho slova: „Lebo nie anjelom Boh podriadil budúci svet.“ (verš 5) Vyplýva z toho, že súčasný svet (vek) je poddaný anjelom. Žiaľ, ide o anjelov padlých. Ježiš nazýva satana kniežaťom tohto sveta. Národy ovládli tieto padlé bytosti, a preto všetky náboženské systémy národov nutne skončia v uctievaní falošných bohov. Výnimkou je Izrael, ktorý si Boh ponechal ako svoje vlastníctvo, ale aj tu, žiaľ, dochádzalo k tomu, že sa národ odchyľoval a slúžil modlám a falošným bohom. Avšak vek, ktorý prichádza – 1000-ročné kráľovstvo – nebude poddaný anjelom. Komu teda bude poddaný, kto mu bude vládnuť? Odpoveď je jednoznačná: človek.

Text, ktorý preberáme, ďalej pokračuje: „A ktosi osvedčil kdesi a povedal: Čo je človek, že pamätáš na neho, alebo syn človeka, že ho navštevuješ?! učinil si ho čosi málo menším od anjelov, slávou a cťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad dielami svojich rúk. Všetko si poddal pod jeho nohy. Lebo tým, že mu poddal všetko, nenechal ničoho jemu nepoddaného. No, teraz ešte nevidíme, že by mu bolo všetko poddané.“ (verše 6–8) Je tu citovaný 8. žalm. Keď tento žalm čítame, tak sa naša hruď začne nadýmať pýchou, aké sme my významné tvory – veď predsa Boh nás urobil strážcami všetkého. Musíme trochu spomaliť a uvedomiť si, že táto pasáž sa predovšetkým vzťahuje na Ježiša Krista. Bez Neho by sa žiadna vláda nad stvorenstvom nekonala. Veď ďalej Písmo hovorí: „Ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas urobil menším, ako sú anjeli, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou.“ (verš 9a) Čítame, že Ježiš bol učinený menším od anjelov a predtým v 1. kapitole sme vo veršoch 4–7 čítali, že Pán je väčší, dôstojnejší ako anjeli. Toto zdanlivé protirečenie sa dá veľmi jednoducho vysvetliť, a to tým, že Ježiš bol učinený menším od anjelov nakrátko, na málo, na čas, aby okúsil smrť. Anjeli nezomierajú, človek áno. Keďže anjeli nezomierajú, nemôžu sa ani znovuzrodiť, preto sa na nich nevzťahuje spasenie. Ježiš okúsil smrť, a preto sa stal ešte vyvýšenejší, ovenčil svoje meno slávou, keďže vstal z mŕtvych. Stále hovoríme o tom, že Ježiš je skutočne dokonalý človek, a ako človek musel okúsiť smrť pre záchranu mnohých „preto, aby mnohých synov priviedol do slávy“ (verš 10).

V ďalšom verši je uvedené, že Pán sa stal človekom natoľko, že veriacich nazýva svojimi bratmi: „Lebo ako posväcujúci, tak i posväcovaní, všetci sú z jedného, pre ktorú príčinu nehanbí sa volať ich bratmi, keď hovorí: Zvestovať budem tvoje meno svojim bratom, prostred zhromaždenia ti budem spievať chvály.“ (verš 11–12). Pán Ježiš je posväcujúci, ostatní sa stávajú bratmi preto, lebo sa posväcujú. Na to, aby sa Mesiáš stal bratom, musel prijať ľudské telo. Svojou smrťou a vzkriesením potom oslobodil svojich súrodencov od strachu zo smrti, ktorý zviera každého človeka. Sláva Bohu!

Život Pána Ježiša Krista v tele
V predchádzajúcom texte sme dokladovali, že Mesiáš Pán Ježiš Kristus je dokonalý Boh a zároveň je v plnej miere človekom. Položme si otázku, ako vlastne prebiehal Pánov život tu na tejto zemi od počatia po nanebovstúpenie. Je dôležité zdôrazniť, že Pán, hoci je rovný Bohu, sám seba obmedzil a na zemi pôsobil ako človek.

POČATIE – Samozrejme, že veríme v nepoškvrnené počatie. (Keď používame tento termín, máme na mysli počatie Pána Ježiša Krista, a nie počatie Márie, čo je teologický nezmysel, ktorý šíri tradícia.) Keď Máriu zatienil Svätý Duch a uverila Božiemu slovu, počatie začalo. Preto Pán nebol, ani nemohol byť zaťažený tzv. dedičným hriechom.

SV?TÁ KRV JEŽIŠOVA – Jedno z najdôležitejších vyhlásení Biblie je, že život je v krvi. V obyčajnej ľudskej krvi je život biologický, nie večný. A tu sa dostávame k ďalšiemu rozdielu medzi človekom ako potomkom Adama a človekom – Nazaretským Ježišom. Mimochodom, pre Neho Biblia používa termín druhý človek: „Prvý človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je z neba.“ (1Kor 15,47) Pán Ježiš Kristus mal v sebe večný život. Tento večný život, zoe, bol v Jeho krvi. Pripomínam, že túto kvalitu nemala krv Adamova ani pred pádom do hriechu. Je pravda, že na začiatku sa v Adamovej krvi nenachádzal hriech, ale nebol tam ani večný život, preto musel Adam chodiť v raji k stromu života. (Prirodzene, týmto stromom je Mesiáš.)JEŽIŠ BOL OBMEDZENÝ TELOM – Samozrejme, že o dieťa – Ježiša muselo byť postarané, ako o každé iné dieťa. Keď sa učil chodiť, veľakrát spadol a pri svojej tesárskej práci niekedy zaťal aj vedľa. Hoci bol obmedzený ako každý iný človek, môžeme povedať, že žil dokonalý život.

NIKDY NEZHREŠIL – Keď povieme, že nezhrešil, nemyslíme tým iba hriešne skutky, ale Pán bol dokonalý i vo svojich myšlienkach, vo svojej komunikácii, reakciách, vo všetkom. Keď Ho učeníci prosili, aby im ukázal Otca, jasne odpovedal, že kto videl Jeho, videl tiež Otca. Keď vyučoval, hovoril to, čo Mu hovoril Otec. Jeho vyučovanie bolo dokonalé, nikdy nepovedal nič, za čo by sa musel ospravedlniť. Preto musíme Božie slovo milovať a brať ho ako dokonalé aj vtedy, keď mu nerozumieme alebo sa nám zdá tvrdé.

JEŽIŠ NEBOL CHORÝ – Keďže tvrdíme, že Ježiš bol bez hriechu, rovnako tak musíme tvrdiť, že Ježiš nebol chorý. Prečo? Lebo choroba je kliatbou zákona, ktorá sa prejaví, keď človek zhreší. Ak by bol Ježiš chorý, znamenalo by to, že bola na Neho uvalená kliatba zákona, teda, že zhrešil. Keďže nezhrešil, mohol zobrať na seba hriech sveta a keďže nebol chorý, mohol na seba zobrať choroby, ktoré sú kliatbami zákona. „Kristus nás vykúpil spod kliatby Zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve, aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbenie Ducha.“ (Ga 3,13–14) Ak veríte, že Pán nikdy nezhrešil, verte, že nebol ani chorý.

JEŽIŠ BOL POSLUŠNÝ – V 2. kapitole Evanjelia Lukáša môžeme čítať, že sa Ježiš rodičom stratil. Našli Ho v chráme, ako debatuje s učencami. Svojej matke vysvetľuje, že Jeho skutok nevychádzal z neposlušnosti, ale z toho, že Jeho najvyššou prioritou je poslušnosť Nebeskému Otcovi. „A on im povedal: Čo to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho Otca? Ale oni nerozumeli slovu, ktoré im hovoril. A odišiel s nimi dolu a prišiel do Nazareta a poddával sa im.“ (Lk 2,49–51a)

JEŽIŠ AKO DIEŤA NEROBIL ZÁZRAKY – Týmto tvrdením Pána nijako nedehonestujeme. Práve naopak, môžeme v tom vidieť Jeho pokoru a úplnú odovzdanosť Otcovi. Prvé zázraky začal robiť, až keď na Neho zostúpil Svätý Duch. Nerobil svojvoľné zázraky, ani keď Ho k tomu vyzval Herodes. Robil iba to, k čomu Ho Duch viedol. Ešte môžeme pripomenúť, že Pán bol v plnej miere vedený Svätým Duchom. Naozaj by ma zaujímal život Ježiša ako dieťaťa, ale musíme sa uspokojiť s tým, že Písmo nám o tom nehovorí.

JEŽIŠ ROBIL IBA TO, ČO MU UKAZOVAL OTEC – Dokonca ani zázraky nerobil z vlastného rozhodnutia: „Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Lebo čo robí Otec, to podobne robí aj Syn.“ (Jn 5,19)

PÁN SA STAL OBEŤOU – Tento dokonalý Boží Syn a Syn človeka, ktorý viedol dokonalý život podľa Božej vôle, sa stal obeťou za nás. Preto je táto obeť dokonalá a jedinečná, nemôžeme ju opakovať – je úplne dostatočná na to, aby zdokonalila každého, kto verí. „Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.“ (Žd 10,14)Keď Ježiš zomrel, potom nasleduje časový úsek, ktorý nie je predmetom dnešného článku, keďže sa zaoberáme tým, ako Mesiáš pôsobil v tele na tejto zemi.

VZKRIESENIE – Aj o tomto okamihu hovoria úvodné kapitoly Listu Židom: „Veď komu kedy z anjelov Boh povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil? A opäť: Ja budem jeho otcom a on mi bude synom?“ (Žd 1,5) Toto je citát z 2. žalmu. Pavol tiež cituje tento text a nedáva ho do súvislosti s narodením Ježiša, ale so vzkriesením: „My vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. To, že ho vzkriesil z mŕtvych, a že sa už nikdy nevráti do porušenia, oznámil takto: Splním vám sväté a verné prísľuby dané Dávidovi.“ (Sk 13,32–34) Keď Pán vystúpil do neba, tak sa tam vracia nielen ako Syn Boží, ale aj ako Syn človeka. Víťazstvo je dokonané, Kristus už nikdy nezomiera. Aj tí, ktorí v Neho veria, prešli zo smrti do večného života. „Amen, amen, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (Jn 5,24)
👍: khaan
none
42

3. qwert 25.12.2022, 08:14

Ježiš Kristus – dokonalý človek
Na základe 1. kapitoly Listu Židom sme nespochybniteľným spôsobom preukázali, že Ježiš Kristus je dokonalý Boh so všetkými vlastnosťami a schopnosťami, ktoré Božskej osobe prislúchajú, a z 2. kapitoly tohto listu budeme dokumentovať, že Ježiš Kristus je dokonalý človek a taktiež, prečo to tak musí byť. Začneme jednou veľmi zaujímavou výpoveďou Božieho slova: „Lebo nie anjelom Boh podriadil budúci svet.“ (verš 5) Vyplýva z toho, že súčasný svet (vek) je poddaný...

27.12.2022, 08:22
Prečo židia a aj prví kresťania neverili v trojicu?
A ak bol Ježiš nesmrteľný Boh, tak prečo zomrel?
A čo je to za všemohúceho Boha, čo nemôže sám robiť rozhodnutia, zázraky? Ale musí robiť len to, čo chce jeho Otec?
Ak bol Ježiš Boh, prečo sa o ňom píše, že ..... "sa naučil poslušnosti zboží, čo vytrpel?"
Musí sa 100% Boh učiť poslušnosti?
Pretože, trinitári tvrdia, že na zemi bol Ježiš aj človek, aj Boh. Tak ako sa "obmedzil"?
..........
odkaz

none
43

42. Shagara 27.12.2022, 08:22

Prečo židia a aj prví kresťania neverili v trojicu?
A ak bol Ježiš nesmrteľný Boh, tak prečo zomrel?
A čo je to za všemohúceho Boha, čo nemôže sám robiť rozhodnutia, zázraky? Ale musí robiť len to, čo chce jeho Otec?
Ak bol Ježiš Boh, prečo sa o ňom píše, že ..... "sa naučil poslušnosti zboží, čo vytrpel?"
Musí sa 100% Boh učiť poslušnosti?
Pretože, trinitári tvrdia, že na zemi bol Ježiš aj človek, aj Boh. Tak ako sa "obmedzil"?
..........
https://milano.blog.pravda....

27.12.2022, 08:25
tieto otázky si davaju tí, čo sa utvrdili, že Boh nemože býť trojedinný
none
46

43. qwert 27.12.2022, 08:25

tieto otázky si davaju tí, čo sa utvrdili, že Boh nemože býť trojedinný

27.12.2022, 08:47
47, .... Teda, my máme veriť tomu, čo vzišlo až v 4 storočí?
Aj keď sa tým preneveríme Kristovi?
Ak židia neverili v trojicu a "Boh sa nemôže zmeniť ", ...... tak ako tú metamorfózu Boha vysvetlíš?
..........
odkaz
none
54

46. Shagara 27.12.2022, 08:47

47, .... Teda, my máme veriť tomu, čo vzišlo až v 4 storočí?
Aj keď sa tým preneveríme Kristovi?
Ak židia neverili v trojicu a "Boh sa nemôže zmeniť ", ...... tak ako tú metamorfózu Boha vysvetlíš?
..........
https://milano.blog.pravda.sk/2019/01/11/rje-jezis-naozaj-rovny-bohu/

27.12.2022, 15:09
Shagara, stačí keď budeš študovať bibliu. Viac ti netreba. A pri tom zahoď od seba tie jehovistické sr**ky
none
55

54. khaan 27.12.2022, 15:09

Shagara, stačí keď budeš študovať bibliu. Viac ti netreba. A pri tom zahoď od seba tie jehovistické sr**ky

27.12.2022, 15:14
59, ..... Ešte sa nenarodil človek na svete, čo by Bibliou, históriou, logikou dokázal trojicu!
none
56

55. Shagara 27.12.2022, 15:14

59, ..... Ešte sa nenarodil človek na svete, čo by Bibliou, históriou, logikou dokázal trojicu!

27.12.2022, 15:16
Ešte sa nenarodil jehovista, ktorý by z biblie vyvrátil trojicu.
👍: qwert
none
60

56. khaan 27.12.2022, 15:16

Ešte sa nenarodil jehovista, ktorý by z biblie vyvrátil trojicu.

27.12.2022, 15:37
61, ..... Tak mi ukáž z Biblie jediný text, kde sa píše o trojici.

Kresťania sú monoteisti, a neveria v mnohobožstvo!
A rátať do troch hádam vieš?
none
76

60. Shagara 27.12.2022, 15:37

61, ..... Tak mi ukáž z Biblie jediný text, kde sa píše o trojici.

Kresťania sú monoteisti, a neveria v mnohobožstvo!
A rátať do troch hádam vieš?

27.12.2022, 20:14
Zdá sa, že si bibliu nikdy nečítal: Ján 14,9
none
77

76. khaan 27.12.2022, 20:14

Zdá sa, že si bibliu nikdy nečítal: Ján 14,9

28.12.2022, 09:15
Len drobné citovanie textu:

Na to mu povedal Filip: Pane, ukáž nám Otca, a bude nám dosť.

Ježiš mu povedal: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Otca, a ako ty hovoríš: Ukáž nám Otca?

Tento text je pre jehovistov evidentne zabiják. Pokiaľ sa teda nepokúsia ako obvykle prekrútiť jeho zmysel.
none
88

77. khaan 28.12.2022, 09:15

Len drobné citovanie textu:

Na to mu povedal Filip: Pane, ukáž nám Otca, a bude nám dosť.

Ježiš mu povedal: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Otca, a ako ty hovoríš: Ukáž nám Otca?

Tento text je pre jehovistov evidentne zabiják. Pokiaľ sa teda nepokúsia ako obvykle prekrútiť jeho zmysel.

29.12.2022, 02:48
85, ....... Pobavil si, ako vždy.

Ako som už písal, Ježiš tak dokonale odzrkadľuje osobnosť svojho Otca, že žiť s ním a pozorovať ho ...... znamená akoby priamo vidieť Otca. Napriek tomu Otec je nadradený Synovi a Ježiš to uznáva: „To, čo vám hovorím, nehovorím sám od seba.“
V tej kapitole, čo cituješ, Ježiš aj v závere(28 verš) hovorí ..... "Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja."

Ale podľa vás asi Ježiš klamal?
Samozrejme, viem ako všetky slová Ježiša viete otočiť o 180 stupňov!
Darmo, ak je raz niekto - "Hlavou", a je jediným , všemohúcim Bohom, ...... tak musí byť väčší od svojho stvoreného syna.
odkaz ........ O tom, ako niekto prekrúca
Písma!
none
101

88. Shagara 29.12.2022, 02:48

85, ....... Pobavil si, ako vždy.

Ako som už písal, Ježiš tak dokonale odzrkadľuje osobnosť svojho Otca, že žiť s ním a pozorovať ho ...... znamená akoby priamo vidieť Otca. Napriek tomu Otec je nadradený Synovi a Ježiš to uznáva: „To, čo vám hovorím, nehovorím sám od seba.“
V tej kapitole, čo cituješ, Ježiš aj v závere(28 verš) hovorí ..... "Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja."
...

29.12.2022, 12:38
Fakty ťa bavia. Ale zbytočne:

Filip: Pane, ukáž nám Otca
Ježiš: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe?

Čiže žiadne odzrkadľovanie osobnosti, ale sám Otec v osobe Ježiša. Chceš vidieť Otca? Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma? (Hovorí Ježiš) Nič na tom Jehovista nezmeníš. Klamať môžeš tak sám seba. Ale Božie Slovo neoklameš....
none
89

76. khaan 27.12.2022, 20:14

Zdá sa, že si bibliu nikdy nečítal: Ján 14,9

29.12.2022, 02:57
84, ..... A ty si čítal tú 14 kapitolu až do konca? Lebo Ján to upresňuje v 28 verši: ...... "Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam - a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja."
.................
Samozrejme, viem presne, že aj tu otočíte Ježišove slová naopak. Ale odmena sa dostaví, pretože prekrúcať sa nemá!
.......
Citujem Jána 13,16-17( úryvok je z knihy Markoviča - Jedenáste prikázanie)....:„Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, čo ho poslal. Keď to viete, budete šťastní, ak podľa toho budete aj konať.“

Autor poukazuje na daný text, ktorý je úplne jasný, a zmysel hlavnej myšlienky daného textu by preto nemal nikomu uniknúť. Nakoľko Ježiš tu naozaj priam „polopatisticky“ vysvetľuje týmto podobenstvom, aký je vzťah medzi ním a Otcom?!
Určite nikto nemôže povedať, že „sluha je väčší ako Pán“. A ani „posol, ako ten ,kto ho poslal.“ To je predsa vopred stanovené spoločenským postavením jednotlivých aktérov. Aj menej chápaví, a i deti vedia, že sluha,otrok,posol je menej ako Pán, Vládca, kráľ. Už aj z rozprávok. A to platí aj na to – kto tu koho posiela a poslúcha?!
A predsa, autor knihy dodáva: „Šokujúce však je ,že cirkev sa neriadi týmto podobenstvom.“ A dodáva: „Prečo je ale pre cirkev viac posol ako ten,čo ho poslal….ak vidíme ako máme konať z daných slov Ježiša?“
Hlavne ak v danom texte je podmienka, že „budeme šťastní ak budeme v zmysle daného podobenstva konať“.
„Cirkev preto nemôže byť šťastná /blahoslavená/ lebo to nedodržiava“./str.99/
Potrebuje to komentár?
Naozaj, "odmena" bude velká, prekrúcači!
none
119

89. Shagara 29.12.2022, 02:57

84, ..... A ty si čítal tú 14 kapitolu až do konca? Lebo Ján to upresňuje v 28 verši: ...... "Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam - a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja."
.................
Samozrejme, viem presne, že aj tu otočíte Ježišove slová naopak. Ale odmena sa dostaví, pretože prekrúcať sa nemá!
.......
Citujem Jána 13,16-17( úryvok je z knihy Markoviča - Jedenáste prikázanie)....:„Ver...

30.12.2022, 10:55
Keď treba tárať a odvádzať pozornosť, si vždy poruke. Ale to by si nesmel byť jehovista, že.

Ešte raz. Ježiš bol požiadaný, ukáž nám Otca. Odpovedal tak dlho SOM s vami. To neznamená nič iné, než jednotu Syna s Otcom.
Je úplne jedno, že v Božej trojici je hlava nadriadná rukám. Otec Synovi.) Stále sa jedná o jedno telo. O jednu osobu. Viac okolo toho netreba poskakovať. Prekrúcať biblické texty, ako je u teba obvyklé.
none
130

119. khaan 30.12.2022, 10:55

Keď treba tárať a odvádzať pozornosť, si vždy poruke. Ale to by si nesmel byť jehovista, že.

Ešte raz. Ježiš bol požiadaný, ukáž nám Otca. Odpovedal tak dlho SOM s vami. To neznamená nič iné, než jednotu Syna s Otcom.
Je úplne jedno, že v Božej trojici je hlava nadriadná rukám. Otec Synovi.) Stále sa jedná o jedno telo. O jednu osobu. Viac okolo toho netreba poskakovať. Prekrúcať biblické texty, ako je u teba obvyklé.

30.12.2022, 18:19
127, ..... Lenže, má to ten háčik, "že Boha nikto nikdy nevidel",......... alebo klame Biblia?
Teda, ak sme Ježiša videli, tak on určite nemôže byť všemohúci Boh!
"Lebo kto by videl Boha, zomrel by"!

Opäť ste zas len niečo prekrútili!
A "Nesmrteľný Boh nezomiera"!
none
94

43. qwert 27.12.2022, 08:25

tieto otázky si davaju tí, čo sa utvrdili, že Boh nemože býť trojedinný

29.12.2022, 04:02
47, ...... trojjediné bytosti sú len v rozprávkach, a to sú obvykle - draci!
Ledaže, satan, drak vymyslel toto nepochopiteľné tajomstvo, aby oklamal dôverčivých, a ktorí preferujú nejakú čudnú matematiku. 1+1+1=1 ????????
Asi niekto nebol v škole, keď sa učila malá nasobilka?!
Ale všetko sa dá napraviť!
none
95

94. Shagara 29.12.2022, 04:02

47, ...... trojjediné bytosti sú len v rozprávkach, a to sú obvykle - draci!
Ledaže, satan, drak vymyslel toto nepochopiteľné tajomstvo, aby oklamal dôverčivých, a ktorí preferujú nejakú čudnú matematiku. 1+1+1=1 ????????
Asi niekto nebol v škole, keď sa učila malá nasobilka?!
Ale všetko sa dá napraviť!

29.12.2022, 04:56
Shagara, prečitaj so poriadne aj niekolko krát prispevok 1 2 3. totonie je o ludskej logike ale o Bohu......Temer vzdy koncis ako taký somarik s počítaním....
none
96

95. qwert 29.12.2022, 04:56

Shagara, prečitaj so poriadne aj niekolko krát prispevok 1 2 3. totonie je o ludskej logike ale o Bohu......Temer vzdy koncis ako taký somarik s počítaním....

29.12.2022, 05:12
Shagara, ak by si naozaj uchopil toto Bozie tajomstvo, v podstate by sa nič nezmenilo...bolo by akurát o jedneho jehovistu menej...ty nemožeš inač, inák by si bol aj v ocčach svojich nejbližších bláznom....
to iste plati aj o katolikoch mariánských šialencov trebárs....stacilo by ak zarytý mariansky fanatik čo len slovkom siahol na Mariu a jej božstvo...v tej chvili sa stáva z neho vyvrhel aj v ociach svojich blízkých....
ale sami si za to možete jehovisti aj marianskí fanatici....namiesto toho aby ste sa uprimne pýtali Boha....a prosili o zjavenie, tak sa len nezmyselne utvrdzujete vo svojom klame....
none
113

96. qwert 29.12.2022, 05:12

Shagara, ak by si naozaj uchopil toto Bozie tajomstvo, v podstate by sa nič nezmenilo...bolo by akurát o jedneho jehovistu menej...ty nemožeš inač, inák by si bol aj v ocčach svojich nejbližších bláznom....
to iste plati aj o katolikoch mariánských šialencov trebárs....stacilo by ak zarytý mariansky fanatik čo len slovkom siahol na Mariu a jej božstvo...v tej chvili sa stáva z neho vyvrhel aj v ociach svojich blízkých....
ale sami si za to možete jehovisti aj marianskí fanatici....namie...

30.12.2022, 01:45
104, ..... Teda, ty tvrdíš, že Ježiš zlyhal vo svojom poslaní?
Lebo on nám prišiel zjaviť svojho poznatelného Boha, a Otca, lebo on povedal, že " židia uctievajú to, čo poznajú , ..... A nie nejakého nepochopiteľného Boha.
Symbol trojice, triquetra, je symbolom aj pre čarodejnice, satana, ..... pozri na nete dôkazy vizuálne. Rád doložím.

none
117

96. qwert 29.12.2022, 05:12

Shagara, ak by si naozaj uchopil toto Bozie tajomstvo, v podstate by sa nič nezmenilo...bolo by akurát o jedneho jehovistu menej...ty nemožeš inač, inák by si bol aj v ocčach svojich nejbližších bláznom....
to iste plati aj o katolikoch mariánských šialencov trebárs....stacilo by ak zarytý mariansky fanatik čo len slovkom siahol na Mariu a jej božstvo...v tej chvili sa stáva z neho vyvrhel aj v ociach svojich blízkých....
ale sami si za to možete jehovisti aj marianskí fanatici....namie...

30.12.2022, 02:03
104, ..... Myslíš tých katolíkov, od ktorých ste prebrali ich nebiblickú, nepochopiteľnú náuku?
Teda, tebe Boh povedal, že je trojjediný?

A kedy to bolo, na Silvestra?
Ok, .... verím ti.
none
134

117. Shagara 30.12.2022, 02:03

104, ..... Myslíš tých katolíkov, od ktorých ste prebrali ich nebiblickú, nepochopiteľnú náuku?
Teda, tebe Boh povedal, že je trojjediný?

A kedy to bolo, na Silvestra?
Ok, .... verím ti.

30.12.2022, 18:47
Katolíci sú na tom lepšie, než Jehovisti. Na rovnakej úrovni s vami sú však Islamisti.
👍: qwert
none
150

134. khaan 30.12.2022, 18:47

Katolíci sú na tom lepšie, než Jehovisti. Na rovnakej úrovni s vami sú však Islamisti.

30.12.2022, 19:51
144, ..... samozrejme, preto vás mnohí pokladajú za "človeka neprávosti" a za neviestku - "Velký Babylón"?!
Teda aj samotná Biblia, Boh.
Celé vaše dejiny sú o neznášanlivosti, násilí, neláske, skazenosti, o vojnách v mene Božom, o zlyhavajúcej morálke, o miešaní sa do politiky, o prenasledovaní inak zmýšľajúcich , o bigotnosti, formalizme, atď.

none
164

150. Shagara 30.12.2022, 19:51

144, ..... samozrejme, preto vás mnohí pokladajú za "človeka neprávosti" a za neviestku - "Velký Babylón"?!
Teda aj samotná Biblia, Boh.
Celé vaše dejiny sú o neznášanlivosti, násilí, neláske, skazenosti, o vojnách v mene Božom, o zlyhavajúcej morálke, o miešaní sa do politiky, o prenasledovaní inak zmýšľajúcich , o bigotnosti, formalizme, atď.

31.12.2022, 20:29
To, za koho akási sekta považuje niekoho, zaujíma maximálne tvojho susedovho koňa.
none
151

134. khaan 30.12.2022, 18:47

Katolíci sú na tom lepšie, než Jehovisti. Na rovnakej úrovni s vami sú však Islamisti.

30.12.2022, 22:11
Ano katolici su na tom lepsie, to som chcel aj napísať....vsetci čo nepovazuju Ježisa za Boha v ludskom tele su na tom velmi špatne......islamisti sa aspoň nehraju na krestanov,,jehovisti sa odpisuju totalne z kresťanstva.....tam je velmi tažko nejaký pokrok....katolikom stači ak si uvedomie modlarstvo a budu sa kajat z prehnaneho uctievania Marie.....
none
116

95. qwert 29.12.2022, 04:56

Shagara, prečitaj so poriadne aj niekolko krát prispevok 1 2 3. totonie je o ludskej logike ale o Bohu......Temer vzdy koncis ako taký somarik s počítaním....

30.12.2022, 01:59
103, ..... Ty logika!
Nepíše vari Biblia, že "máme používať silu rozumu?"
Iba satan potrebuje takých, čo nemyslia!
Povie: "Je to tajomstvo, tomu musíte len slepo veriť".
none
44

42. Shagara 27.12.2022, 08:22

Prečo židia a aj prví kresťania neverili v trojicu?
A ak bol Ježiš nesmrteľný Boh, tak prečo zomrel?
A čo je to za všemohúceho Boha, čo nemôže sám robiť rozhodnutia, zázraky? Ale musí robiť len to, čo chce jeho Otec?
Ak bol Ježiš Boh, prečo sa o ňom píše, že ..... "sa naučil poslušnosti zboží, čo vytrpel?"
Musí sa 100% Boh učiť poslušnosti?
Pretože, trinitári tvrdia, že na zemi bol Ježiš aj človek, aj Boh. Tak ako sa "obmedzil"?
..........
https://milano.blog.pravda....

27.12.2022, 08:27
Ním stvoril veky…“ (verš 2b) Ešte pred začiatkom jestvovania všetkého tu bol Boží Syn. Korešponduje to s 1. kapitolou Evanjelia podľa Jána, kde je napísané nasledovné: „Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo.“ (Jn 1,3)
none
48

44. qwert 27.12.2022, 08:27

Ním stvoril veky…“ (verš 2b) Ešte pred začiatkom jestvovania všetkého tu bol Boží Syn. Korešponduje to s 1. kapitolou Evanjelia podľa Jána, kde je napísané nasledovné: „Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo.“ (Jn 1,3)

27.12.2022, 08:52
48, ...... To nikto nespochybňuje, to je fakt.
Ale až keď bol Ježiš stvorený, potom skrze neho bol stvorený svet a všetko.
Tertulián píše, .... "že, bol čas, keď syn neexistoval".
Iný cirkevný otec zas píše, že "bol vzatý z Božieho rozumu".
none
53

48. Shagara 27.12.2022, 08:52

48, ...... To nikto nespochybňuje, to je fakt.
Ale až keď bol Ježiš stvorený, potom skrze neho bol stvorený svet a všetko.
Tertulián píše, .... "že, bol čas, keď syn neexistoval".
Iný cirkevný otec zas píše, že "bol vzatý z Božieho rozumu".

27.12.2022, 12:39
Tertulián[1] (iné názvy: Tertullián, Tertullianus; lat. Quintus Septimius Florens Tertullianus; * asi 155 – † asi 222) bol rímsky právnik, cirkevný otec a spisovateľ.

Vystupoval v Ríme ako rečník na súdoch. Po prijatí kresťanstva sa okolo roku 195 vrátil späť do Kartága. Neskôr sa zblížil s montanistami a dostal sa do rozporu s cirkvou. Zdá sa, že na konci života založil zvláštnu sektu tertulliáncov.

Tertuliánovo myslenie sa vyznačovalo tendenciou k paradoxom. Opovrhoval všetkým „pohanským“, osobitne pri svojej prenikavej kritike gréckej filozofie. Podľa Tertuliána je všetko skutočné telesné, aj Boh. Z taktických dôvodov obhajoval náboženskú slobodu.

Tertulián odmieta filozofiu (Načo sú Jeruzalemu Atény?). S istou dávkou provokácie však zdôrazňuje absurdnosť kresťanskej viery, ak ju posudzujeme z hľadiska pojmového myslenia. Výrok Verím, pretože je to nezmyselné sa síce Tertuliánovi len pripisuje, ale výstižne vyjadruje jeho základný postoj.
none
57

53. qwert 27.12.2022, 12:39

Tertulián[1] (iné názvy: Tertullián, Tertullianus; lat. Quintus Septimius Florens Tertullianus; * asi 155 – † asi 222) bol rímsky právnik, cirkevný otec a spisovateľ.

Vystupoval v Ríme ako rečník na súdoch. Po prijatí kresťanstva sa okolo roku 195 vrátil späť do Kartága. Neskôr sa zblížil s montanistami a dostal sa do rozporu s cirkvou. Zdá sa, že na konci života založil zvláštnu sektu tertulliáncov.

Tertuliánovo myslenie sa vyznačovalo tendenciou k paradoxom. Opovrhoval všetký...

27.12.2022, 15:17
57, .... Lenže, všetci kresťania, cirkevní otcovia, apologéti do konca 3. storočia verili, že Ježiš je podriadený svojmu Otcovi! A vnímali ho ako "najsvätejšieho anjela".
none
62

57. Shagara 27.12.2022, 15:17

57, .... Lenže, všetci kresťania, cirkevní otcovia, apologéti do konca 3. storočia verili, že Ježiš je podriadený svojmu Otcovi! A vnímali ho ako "najsvätejšieho anjela".

27.12.2022, 15:44
ano už len pochopiť, že podriadenie nie je menej cenne,,,, Bohu je hierarchia.....poriadok. ježiš jasne povedal...že ja a Otec sme jedno....kto poznal Otca poznal aj mna....nepoznal si ma Filipe?
none
64

62. qwert 27.12.2022, 15:44

ano už len pochopiť, že podriadenie nie je menej cenne,,,, Bohu je hierarchia.....poriadok. ježiš jasne povedal...že ja a Otec sme jedno....kto poznal Otca poznal aj mna....nepoznal si ma Filipe?

27.12.2022, 15:53
Aj žena je podriadena mužovi...ALE NIE MENEJCENNA!!
none
67

64. qwert 27.12.2022, 15:53

Aj žena je podriadena mužovi...ALE NIE MENEJCENNA!!

27.12.2022, 16:05
71, .... aj muž je podriadený Kristovi, .... ale nie je menejcenný!!!
Lenže, ak je niekto "hlavou", ..... tak je tomu druhému nadriadený!
Alebo je hlava štátu rovná radovému občanovi?
Alebo je hlava katolíckej cirkvi rovná bežnému kresťanovi?
Hlava=nadriadený!
Teda, žiadna rovnosť v trojici nemôže byť!
A tu nejde o "menejcennosť", .... ale o postavenie. Každá organická jednotka musí mať svoju hlavu!
(Fabrika, mesto, štát, škola, armáda, športový klub, rodina, atď.)
none
69

67. Shagara 27.12.2022, 16:05

71, .... aj muž je podriadený Kristovi, .... ale nie je menejcenný!!!
Lenže, ak je niekto "hlavou", ..... tak je tomu druhému nadriadený!
Alebo je hlava štátu rovná radovému občanovi?
Alebo je hlava katolíckej cirkvi rovná bežnému kresťanovi?
Hlava=nadriadený!
Teda, žiadna rovnosť v trojici nemôže byť!
A tu nejde o "menejcennosť", .... ale o postavenie. Každá organická jednotka musí mať svoju hlavu!
(Fabrika, mesto, štát, škola, armáda, športový klub, rodina, atď.) <b...

27.12.2022, 16:15
MANZELKA JE TEDA MENEJCENNA?....LEBO JE PODRIADENA MUZOVI......Nie nie je menejcenna, aj ked je podriadena mužovi...chapes to je ten sulad a harmonia....proste pravidla v rodine, ktore splna jak muž tak žena...obaja by mali vediet co je ich povinnost a uloha v rodine.....ak je takato harmonia v rodine....je to požehnanie.....
none
74

69. qwert 27.12.2022, 16:15

MANZELKA JE TEDA MENEJCENNA?....LEBO JE PODRIADENA MUZOVI......Nie nie je menejcenna, aj ked je podriadena mužovi...chapes to je ten sulad a harmonia....proste pravidla v rodine, ktore splna jak muž tak žena...obaja by mali vediet co je ich povinnost a uloha v rodine.....ak je takato harmonia v rodine....je to požehnanie.....

27.12.2022, 20:02
Ten človek to nikdy nepochopí. Musí sa držať pravidiel svojej sekty. A základné pravidlo jeho sekty je NEMYSLIEŤ.
👍: qwert
none
86

74. khaan 27.12.2022, 20:02

Ten človek to nikdy nepochopí. Musí sa držať pravidiel svojej sekty. A základné pravidlo jeho sekty je NEMYSLIEŤ.

29.12.2022, 02:25
82, ...... Lenže, tá sekta Nazaretských vytlačila zo spr?vcovstva aj vyvolených židov v 1 storočí!
A dnes sa len história presne opakuje!
none
87

69. qwert 27.12.2022, 16:15

MANZELKA JE TEDA MENEJCENNA?....LEBO JE PODRIADENA MUZOVI......Nie nie je menejcenna, aj ked je podriadena mužovi...chapes to je ten sulad a harmonia....proste pravidla v rodine, ktore splna jak muž tak žena...obaja by mali vediet co je ich povinnost a uloha v rodine.....ak je takato harmonia v rodine....je to požehnanie.....

29.12.2022, 02:32
76, .... To iba v tvojej rodine môže tak byť!
Ak je pápež hlavou cirkvi, tak ostatní sú menejcenní?
Ak je prezident hlavou štátu, tak občania sú menejcenní?
Ak je hlavou Krista Boh, jeho Otec, ....... tak Kristus je menejcenný?
..............
Akú logiku to používaš? Aké prirovnania? Premýšľaš aj vôbec?
Byť hlavou neznamená byť vládcom, despotom, ...... alebo, žeby sa tým narúšala harmónia, práve naopak.

none
97

87. Shagara 29.12.2022, 02:32

76, .... To iba v tvojej rodine môže tak byť!
Ak je pápež hlavou cirkvi, tak ostatní sú menejcenní?
Ak je prezident hlavou štátu, tak občania sú menejcenní?
Ak je hlavou Krista Boh, jeho Otec, ....... tak Kristus je menejcenný?
..............
Akú logiku to používaš? Aké prirovnania? Premýšľaš aj vôbec?
Byť hlavou neznamená byť vládcom, despotom, ...... alebo, žeby sa tým narúšala harmónia, práve naopak.

29.12.2022, 11:25
To len dokazuje, že myslením si pod iným duchom....76 ti vysvětluje ako to je s tou podriadenostou....
none
98

97. qwert 29.12.2022, 11:25

To len dokazuje, že myslením si pod iným duchom....76 ti vysvětluje ako to je s tou podriadenostou....

29.12.2022, 12:05
Jehovisti majú prikázané mať pásku cez oči.
👍: qwert
none
112

98. khaan 29.12.2022, 12:05

Jehovisti majú prikázané mať pásku cez oči.

30.12.2022, 01:37
106, ..... Ale do troch vieme rátať.
Schválne, koľko je 1+1+1 = ?
👍: qwert
none
153

112. Shagara 30.12.2022, 01:37

106, ..... Ale do troch vieme rátať.
Schválne, koľko je 1+1+1 = ?

31.12.2022, 09:52
Ano to je ta sila tvojho rozumu
none
115

97. qwert 29.12.2022, 11:25

To len dokazuje, že myslením si pod iným duchom....76 ti vysvětluje ako to je s tou podriadenostou....

30.12.2022, 01:54
105, .... To ty si pod iným duchom, ak to, že "hlavou Krista je Boh", vnímaš ako menejcennosť Krista.
A aj malé deti vedia, čo je to podriadenosť, keď poslúchajú učiteľku v materskej škôlke.
none
65

62. qwert 27.12.2022, 15:44

ano už len pochopiť, že podriadenie nie je menej cenne,,,, Bohu je hierarchia.....poriadok. ježiš jasne povedal...že ja a Otec sme jedno....kto poznal Otca poznal aj mna....nepoznal si ma Filipe?

27.12.2022, 15:58
69, ....potom ale nemôžu si byť rovní, ako učíte!

A aj manžel a manželka "sú jedno". Sú aj oni trojjediným Bohom?
Aj kresťania "sú jedno", .... aj oni sú Bohovia?
Aj apoštoli "sú jedno,", .... aj oni sú trojjediným Bohom?
Aj "muž ktorý sa spolčí s prostitútkou", .... "sú jedno", .... nebodaj aj oni sú trojjediným Bohom?
Neblaznite súdruhovia?
none
66

65. Shagara 27.12.2022, 15:58

69, ....potom ale nemôžu si byť rovní, ako učíte!

A aj manžel a manželka "sú jedno". Sú aj oni trojjediným Bohom?
Aj kresťania "sú jedno", .... aj oni sú Bohovia?
Aj apoštoli "sú jedno,", .... aj oni sú trojjediným Bohom?
Aj "muž ktorý sa spolčí s prostitútkou", .... "sú jedno", .... nebodaj aj oni sú trojjediným Bohom?
Neblaznite súdruhovia?

27.12.2022, 16:05
už len taraš...zjavne nechapeš hierarchiu a harmoniu v Bohu....
👍: kntsz
none
68

66. qwert 27.12.2022, 16:05

už len taraš...zjavne nechapeš hierarchiu a harmoniu v Bohu....

27.12.2022, 16:09
73, ..... Tak neučte o rovnosti troch Bohov, ak hovoríte o hierarchii!
A prečo je potom Otec .... Zvrchovaný Boh, .... a Najvyšší Boh?
Ježiš je " synom Najvyššieho".
none
71

68. Shagara 27.12.2022, 16:09

73, ..... Tak neučte o rovnosti troch Bohov, ak hovoríte o hierarchii!
A prečo je potom Otec .... Zvrchovaný Boh, .... a Najvyšší Boh?
Ježiš je " synom Najvyššieho".

27.12.2022, 16:37
ak nepochopíš tu harmoniu v Bohu , nepochopíš nikdy ani trojedinost.....
Boh je model duchovnej rodiny.../Otec, Syn a DS
Model telesnej rodiný je Otec, matka, dieta.....
none
85

71. qwert 27.12.2022, 16:37

ak nepochopíš tu harmoniu v Bohu , nepochopíš nikdy ani trojedinost.....
Boh je model duchovnej rodiny.../Otec, Syn a DS
Model telesnej rodiný je Otec, matka, dieta.....

29.12.2022, 02:22
79, .... a to je kde v Biblii?
.............
A keď má niekto päť detí, ...... tak Boh je sedem jediný?
none
152

85. Shagara 29.12.2022, 02:22

79, .... a to je kde v Biblii?
.............
A keď má niekto päť detí, ...... tak Boh je sedem jediný?

30.12.2022, 22:56
ano Boh bude mnoho jedinný....bude nespočet dcer a synov Božích....každý je prijimaný do Božej rodiny a stava sa dieťatom božím,,,,to si nevedel ?
none
154

152. qwert 30.12.2022, 22:56

ano Boh bude mnoho jedinný....bude nespočet dcer a synov Božích....každý je prijimaný do Božej rodiny a stava sa dieťatom božím,,,,to si nevedel ?

31.12.2022, 10:48
Konečne správny názor. Boh je Rodina. Otec a jeho milovaný Syn a my ich deti. Preto na svoj obraz stvoril dvoch ľudí ktorí mali svoje deti, nie troch ich stvoril. Trinita ten koncept od základu rúca. Nemáme podľa nej vlastne ani Boha Otca a jeho naozajstného Syna, ale akúsi stvoru ľudského myslenia, trojjedinú bytosť.
none
70

65. Shagara 27.12.2022, 15:58

69, ....potom ale nemôžu si byť rovní, ako učíte!

A aj manžel a manželka "sú jedno". Sú aj oni trojjediným Bohom?
Aj kresťania "sú jedno", .... aj oni sú Bohovia?
Aj apoštoli "sú jedno,", .... aj oni sú trojjediným Bohom?
Aj "muž ktorý sa spolčí s prostitútkou", .... "sú jedno", .... nebodaj aj oni sú trojjediným Bohom?
Neblaznite súdruhovia?

27.12.2022, 16:23
typicke vytrhnutie z kontextu....ono to pokračuje.....kto poznal Otca poznal aj mna....nepoznal si ma Filipe?
?
none
84

70. qwert 27.12.2022, 16:23

typicke vytrhnutie z kontextu....ono to pokračuje.....kto poznal Otca poznal aj mna....nepoznal si ma Filipe?
?

29.12.2022, 02:21
78, .... To platí aj dnes, .... "aký otec, taký syn".
Alebo .... "aká matka, taká Katka".
Ale to ešte neznamená, že Katka je mamou, dvojjedinú bytosťou!
Alebo , že syn je aj otcom, dvojjediná bytosť.
Biblia definuje to, čo si uviedol, ..... že to znamená, že ...... "Ježiš verne odzrkadloval osobnosť svojho Otca "!
Ježiš bol obrazom svojho Otca, .... "odleskom jeho slávy ". On, ktorý tvrdil, že "jeho sláva v porovnaní s Otcovou je ničím "!
Prečo dávate istým slovám svoj , nebiblický, ľudský výklad, ..... a ignorujete kontext Písma?

none
75

57. Shagara 27.12.2022, 15:17

57, .... Lenže, všetci kresťania, cirkevní otcovia, apologéti do konca 3. storočia verili, že Ježiš je podriadený svojmu Otcovi! A vnímali ho ako "najsvätejšieho anjela".

27.12.2022, 20:08
Tomu veríš len ty. Nikde v biblii sa to nepíše.
none
72

42. Shagara 27.12.2022, 08:22

Prečo židia a aj prví kresťania neverili v trojicu?
A ak bol Ježiš nesmrteľný Boh, tak prečo zomrel?
A čo je to za všemohúceho Boha, čo nemôže sám robiť rozhodnutia, zázraky? Ale musí robiť len to, čo chce jeho Otec?
Ak bol Ježiš Boh, prečo sa o ňom píše, že ..... "sa naučil poslušnosti zboží, čo vytrpel?"
Musí sa 100% Boh učiť poslušnosti?
Pretože, trinitári tvrdia, že na zemi bol Ježiš aj človek, aj Boh. Tak ako sa "obmedzil"?
..........
https://milano.blog.pravda....

27.12.2022, 19:54
To, že ty neveríš v trojicu ešte neznamená, že v ňu neverili aj prví kresťania.
none
83

72. khaan 27.12.2022, 19:54

To, že ty neveríš v trojicu ešte neznamená, že v ňu neverili aj prví kresťania.

29.12.2022, 02:11
80, ..... lenže história to vylučuje! Aj samotná Biblia! Prví kresťania neverili v trojicu, lebo do 4. storočia ju nepoznali!
,.............................
Uvažuj, ak by tomu bolo tak, prečo sa židia nebúrili?
Prečo nikde v Písme neoponovali Ježišovi, kresťanom, že im (vyvolenému národu) sa Boh zjavil ako jediný, jeden Boh Otec, JHVH?
V celej Biblii by boli o tom polemiky, hádky s kresťanmi, Ježišom, apoštolmi.
Aj keď Ježiša súdili pred sanhedrinom, "nič nemohli nájsť na Ježiša, z čoho by ho obvinili".
Prečo?
Však, .... ak sa robil rovný Bohu, ..... ak tvrdil, že je trojjediný Boh, a že on je druhá božská osoba trojice sa ..... alebo z toho, že si osvojoval Božie meno- "Ja som", ...... prečo ho z toho neobvinili?
...................

Stratili zrazu všetci židia, náboženskí vodcovia, znalci Písma, farizeji - pamäť?
Židia nikdy neverili v trojjediného Boha! A "Boh sa nemení", ako tvrdí Písmo!
V Biblii je veľa polemík, hádok o menej podstatné veci(obriezka, sabat, vzkriesenie, zákon Mojžiša, atď.), prečo nikto ani nemukol o takej (najdôležitejšej) náuke, ako bola údajná trojica, ktorá nahradila jediného Boha židov?!
Hlavne ak na správnom posúdení vzťahu syna a Otca závisí náš život?! Ján 17,3, ... atď.
Opakujem sa, .... prečo to TICHO ???
.................................................................Toto je jednoznačný dôkaz, že ........ ani židia, ani kresťania nemohli poznať trojjediného Boha !!!
Viete si predstaviť situáciu, žeby do rána zomrel pápež, a žiadne médiá, tlačové agentúry, ľudia(proste všetci) by mlčali? Nikto by nič nenapísal, nikto by na to nereagoval? To by bol nonsens, niečo nepredstaviteľné!
A to presne plat? aj na zmenu Boha na trojicu, .... čo si ale nikto nevšimol a nereagoval.
...........
Už chápete ako ste sa nechali oklamať?
none
99

83. Shagara 29.12.2022, 02:11

80, ..... lenže história to vylučuje! Aj samotná Biblia! Prví kresťania neverili v trojicu, lebo do 4. storočia ju nepoznali!
,.............................
Uvažuj, ak by tomu bolo tak, prečo sa židia nebúrili?
Prečo nikde v Písme neoponovali Ježišovi, kresťanom, že im (vyvolenému národu) sa Boh zjavil ako jediný, jeden Boh Otec, JHVH?
V celej Biblii by boli o tom polemiky, hádky s kresťanmi, Ježišom, apoštolmi.
Aj keď Ježiša súdili pred sanhedrinom, "nič nemohli nájsť na Jež...

29.12.2022, 12:07
Nie, nie... História to nevylučuje. Vylučuje to len vaša sekta a teda aj ty.

Židia zabili Krista. To ti nestačí? Z rovnakýh dôvodov by ho zabila aj vaša islamská sekta.
👍: kntsz
none
111

99. khaan 29.12.2022, 12:07

Nie, nie... História to nevylučuje. Vylučuje to len vaša sekta a teda aj ty.

Židia zabili Krista. To ti nestačí? Z rovnakýh dôvodov by ho zabila aj vaša islamská sekta.

30.12.2022, 01:35
107, ...... Prečo neodpovieš, ako to, že vtedy židia, sanhedrin, ani kresťania nepolemizovali o trojici, a ani z toho neobvinili Ježiša. Prečo? Prečo to ticho?
Nuž preto, lebo vtedy trojica nebola a až neskôr prišla zakázka od Božieho odporcu, tak sa trojica začala postupne vyrábať. Stavba tohto mystéria bola dokončená v 4 storočí!
none
100

83. Shagara 29.12.2022, 02:11

80, ..... lenže história to vylučuje! Aj samotná Biblia! Prví kresťania neverili v trojicu, lebo do 4. storočia ju nepoznali!
,.............................
Uvažuj, ak by tomu bolo tak, prečo sa židia nebúrili?
Prečo nikde v Písme neoponovali Ježišovi, kresťanom, že im (vyvolenému národu) sa Boh zjavil ako jediný, jeden Boh Otec, JHVH?
V celej Biblii by boli o tom polemiky, hádky s kresťanmi, Ježišom, apoštolmi.
Aj keď Ježiša súdili pred sanhedrinom, "nič nemohli nájsť na Jež...

29.12.2022, 12:11
Ján 5,17-18
A Ježiš im odpovedal: Môj Otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. Preto ho Židia ešte viacej hľadali zabiť, že nie len že rušil sobotu, ale že aj Boha volal svojím Otcom robiac sa rovným Bohu.

Jehovista premýšľaj.....
none
110

100. khaan 29.12.2022, 12:11

Ján 5,17-18
A Ježiš im odpovedal: Môj Otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. Preto ho Židia ešte viacej hľadali zabiť, že nie len že rušil sobotu, ale že aj Boha volal svojím Otcom robiac sa rovným Bohu.

Jehovista premýšľaj.....

30.12.2022, 01:29
108, ..... Ty teda veríš tým, čo zabili mesiáša?
Oni tvrdili o Ježišovi, že je Belzebub, .... falošný mesiáš, atď. Aj to im veríš?
Ale vôbec nesleduješ kontext tej správy v danej kapitole.
To povedali preto, že tvrdil, že je Boží syn, a Boha nazýval Otcom.
none
39

1. qwert 25.12.2022, 08:09

Pán Ježiš Kristus je v živote veriacich tou najdôležitejšou osobou. Pravdu povediac, malo by to platiť o každom človeku. A keď sme Ježiša prijali za Pána, vôbec nie je jedno, čomu ohľadom Jeho osoby veríme.

Pavol sa modlil, aby sme Boha poznali pravým poznaním, a keď sa Jób dohadoval so svojimi priateľmi o Božej spravodlivosti, Všemohúci ich rozhovor pozorne počúval. Na Jóbových priateľov sa rozhneval, že o Ňom nehovorili tak správne ako Jób. Je zarážajúce, koľko je o osobe Ježiša Krist...

27.12.2022, 08:05
Súhlasím, musíme presne poznať ako Boha Otca, tak aj jeho syna.
Od toho závisí náš život. Ján 17,3.
Ale pán Ježiš nás učil, že tou najdôležitejšou osobou je jeho Otec, všemohúci Boh Jahve.
On sám povedal, že ..... "neprišiel oslavovať seba, ale svojho Otca".
Teda, musíme byť presný!
none
170

1. qwert 25.12.2022, 08:09

Pán Ježiš Kristus je v živote veriacich tou najdôležitejšou osobou. Pravdu povediac, malo by to platiť o každom človeku. A keď sme Ježiša prijali za Pána, vôbec nie je jedno, čomu ohľadom Jeho osoby veríme.

Pavol sa modlil, aby sme Boha poznali pravým poznaním, a keď sa Jób dohadoval so svojimi priateľmi o Božej spravodlivosti, Všemohúci ich rozhovor pozorne počúval. Na Jóbových priateľov sa rozhneval, že o Ňom nehovorili tak správne ako Jób. Je zarážajúce, koľko je o osobe Ježiša Krist...

18.01.2023, 21:50
1, ...... Biblia nikde nehovorí, že Ježiš je všemohúci Boh!
Uveď čo len jeden text! Ale taký v Biblii nenájdeš!
Ježiš stále tvrdil presný opak!
On povedal: ..... "idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja.". Ján 14,28.
Ten istý Ján tvrdí aj všeplatnú zásadu: "posol je menší od toho kto ho posiela". (a naopak) .... "Ten kto posiela je väčší od posla, sluhu, otroka". Ján 13,16 !
Je veľkým nešťastím, že niekto nechápe ani tieto jednoduché texty!
A opakujem, ..... keď Ježiša súdil sanhedrin, nič na a neho nenašli, z čoho by ho obvinili.
PREČO ???
Ak bol, alebo sa robil všemohúcim Bohom, .... prisvojoval si Božie meno (Ja som), ..... alebo ak bol Bohočlovekom, ..... alebo druhou božskou osobou trojice, .... prečo ho z toho neobvinili?
Prečo museli hľadať falošných svedkov?
Stratili náboženskí vodcovia pamäť, že si na nič nevedeli spomenúť?
Mali všetci zainteresovaní židia Alzheimera?
none
171

1. qwert 25.12.2022, 08:09

Pán Ježiš Kristus je v živote veriacich tou najdôležitejšou osobou. Pravdu povediac, malo by to platiť o každom človeku. A keď sme Ježiša prijali za Pána, vôbec nie je jedno, čomu ohľadom Jeho osoby veríme.

Pavol sa modlil, aby sme Boha poznali pravým poznaním, a keď sa Jób dohadoval so svojimi priateľmi o Božej spravodlivosti, Všemohúci ich rozhovor pozorne počúval. Na Jóbových priateľov sa rozhneval, že o Ňom nehovorili tak správne ako Jób. Je zarážajúce, koľko je o osobe Ježiša Krist...

18.01.2023, 22:47
1, ..... Ten súhlas bol daný omylom. Pretože, s trojicou nemám a nebudem mať nikdy nič spoločné!
Ja verím v jediného Boha, nedelitelného a Zvrchovaného!!!
none
179

1. qwert 25.12.2022, 08:09

Pán Ježiš Kristus je v živote veriacich tou najdôležitejšou osobou. Pravdu povediac, malo by to platiť o každom človeku. A keď sme Ježiša prijali za Pána, vôbec nie je jedno, čomu ohľadom Jeho osoby veríme.

Pavol sa modlil, aby sme Boha poznali pravým poznaním, a keď sa Jób dohadoval so svojimi priateľmi o Božej spravodlivosti, Všemohúci ich rozhovor pozorne počúval. Na Jóbových priateľov sa rozhneval, že o Ňom nehovorili tak správne ako Jób. Je zarážajúce, koľko je o osobe Ježiša Krist...

19.01.2023, 23:10
1, .... Kto chce vedieť viac o unciálnych prekladoch pôvodných spisov. Je to v angl.
(Greek Uncial (Majuscule) Manuscripts of the New Testament)
'.........
odkaz
.........
A niečo podobné , (textus receptus, ) List of New Testament uncials

odkaz
none
4
25.12.2022, 09:14
A koho si na Vianoce pripomína taký Lemmy? Asi iba Marxa a Lenina.
none
5

4. khaan 25.12.2022, 09:14

A koho si na Vianoce pripomína taký Lemmy? Asi iba Marxa a Lenina.

25.12.2022, 11:19
myslim, že si spomenul na Rastislava Škodu
none
50

5. qwert 25.12.2022, 11:19

myslim, že si spomenul na Rastislava Škodu

27.12.2022, 08:58
5, ....... Alebo zimný slnovratu?
none
73

5. qwert 25.12.2022, 11:19

myslim, že si spomenul na Rastislava Škodu

27.12.2022, 19:55
Ktovie kto všetko sú jeho bohovia.
none
6
25.12.2022, 12:13
Prečo sa obúvaš do lemmyho, ty smiešny človeče? Radšej sa pozri sám na seba.
Ale nech je ako je, keď už, Boh je jeden, má svoje meno.
Ježiš je jeden, aj on má svoje meno. Preto mi povedz, aké meno má svätý duch.
V trinite je to predsa tretí Boh, ale jemu chýba meno. Svätý duch nie je meno. Povedz ako sa volá ten tretí Boh trojice.
Myslím že viem. Je to nezmysel.
Trinitársky zamotaný blud.
Boh bez mena.
none
7

6. Myslitel 25.12.2022, 12:13

Prečo sa obúvaš do lemmyho, ty smiešny človeče? Radšej sa pozri sám na seba.
Ale nech je ako je, keď už, Boh je jeden, má svoje meno.
Ježiš je jeden, aj on má svoje meno. Preto mi povedz, aké meno má svätý duch.
V trinite je to predsa tretí Boh, ale jemu chýba meno. Svätý duch nie je meno. Povedz ako sa volá ten tretí Boh trojice.
Myslím že viem. Je to nezmysel.
Trinitársky zamotaný blud.
Boh bez mena.

25.12.2022, 12:14
Veď sa pozri na seba do zrkadla. Vyzeráš rovnako, ako on. Trhan a žobrák.
none
8

7. khaan 25.12.2022, 12:14

Veď sa pozri na seba do zrkadla. Vyzeráš rovnako, ako on. Trhan a žobrák.

25.12.2022, 12:21
Skrátka ateista
none
9

7. khaan 25.12.2022, 12:14

Veď sa pozri na seba do zrkadla. Vyzeráš rovnako, ako on. Trhan a žobrák.

25.12.2022, 12:23
Teba ani vidieť netreba, tvoje vyjadrovanie sa je dobrým zrkadlom tvojho charakteru.
none
10

9. Myslitel 25.12.2022, 12:23

Teba ani vidieť netreba, tvoje vyjadrovanie sa je dobrým zrkadlom tvojho charakteru.

25.12.2022, 12:26
Tvoj charakter bol vidno už dávno. Černosi sú podľudia podľa teba. Preto si zaslúžiš basu na doživotie. Inak viem kto si. Tvoja IP je už nahlásená.
none
11

10. khaan 25.12.2022, 12:26

Tvoj charakter bol vidno už dávno. Černosi sú podľudia podľa teba. Preto si zaslúžiš basu na doživotie. Inak viem kto si. Tvoja IP je už nahlásená.

25.12.2022, 12:32
Si ty len škodoradostný škriatok. Charakter hodný potkana.
none
30
25.12.2022, 21:28
Len aby bolo jasno: černosi sú rovnakí ľudia ako my, bieli. Sú medzi nimi aj vedci, ktorí učinili mnohé objavy vo svete fyziky, matematiky, etc. Viem o tom, že tzv "Mysliteľ" je rasista. Mám ho v hľadáčiku už niekoľko rokov. Už to tu má na mále. Ešte jedna chyba tohto druhu a bude KO.
none
108

30. khaan 25.12.2022, 21:28

Len aby bolo jasno: černosi sú rovnakí ľudia ako my, bieli. Sú medzi nimi aj vedci, ktorí učinili mnohé objavy vo svete fyziky, matematiky, etc. Viem o tom, že tzv "Mysliteľ" je rasista. Mám ho v hľadáčiku už niekoľko rokov. Už to tu má na mále. Ešte jedna chyba tohto druhu a bude KO.

29.12.2022, 17:40
Samozrejme že sú ľudia, ale určite nie sú rovnaký ako belosi. Sú iný, a nie len vo farbe pleti. Musíš byť riadne slepý keď ten rozdiel nevidíš.
Keď vieš, tak si pozri toto video a vypočuj tohoto múdreho černocha ktorý ma kázeň ku svojím ľuďom, černochom, o neschopnosti a lenivosti svojej rasy, a to si píš, on vie o svojej rase a jej charaktere Ďaleko Viac ako ty, a vravím ti, ja s ním plne súhlasím, a čo je podstatné, história tiež.
odkaz

Tvoja definícia rasizmu je asi nie v súlade s mojou lebo moja je v súlade s touto,
Definície rasizmu v Britskom slovníku angl. Jazyka:
podstatné meno
1. presvedčenie, že rasy majú charakteristické kultúrne charakteristiky určené dedičnými faktormi a že to dáva niektorým rasám vnútornú nadradenosť nad ostatnými
none
31
25.12.2022, 21:33
Upozorňujem takisto tzv akéhosi E^X^Y. Ešte jeden krát budeš zosmiešňovať veriacich, v tej chvíli si tu bol naposledy.
none
32

31. khaan 25.12.2022, 21:33

Upozorňujem takisto tzv akéhosi E^X^Y. Ešte jeden krát budeš zosmiešňovať veriacich, v tej chvíli si tu bol naposledy.

26.12.2022, 00:21
Nie je akýsi, ale rovnako majiteľ fóra ako ty, len meno toho fóra nesmiem napísať. Ako toho u Harryho Pottera.
none
33

32. Lemmy 26.12.2022, 00:21

Nie je akýsi, ale rovnako majiteľ fóra ako ty, len meno toho fóra nesmiem napísať. Ako toho u Harryho Pottera.

26.12.2022, 09:08
Keď budeš dodržovať pravidlá, nič sa s tvojim nickom nestane. Snáď to nie je až také ťažké.
none
34

32. Lemmy 26.12.2022, 00:21

Nie je akýsi, ale rovnako majiteľ fóra ako ty, len meno toho fóra nesmiem napísať. Ako toho u Harryho Pottera.

26.12.2022, 09:24
Harryho Pottera nesledujem, nečítam - preto neviem, na čo tam narážaš. Také rozprávky sú dobré pre teba. My kresťania sa držíme reality.
none
35

32. Lemmy 26.12.2022, 00:21

Nie je akýsi, ale rovnako majiteľ fóra ako ty, len meno toho fóra nesmiem napísať. Ako toho u Harryho Pottera.

26.12.2022, 10:32
Našťastie to fórum EXY nie je pre neprihlásených dostupné, lebo si tam nevie so zúčastnenými spraviť poriadok. Preto sa musí skrývať. Ale to je každého vec....
none
36
26.12.2022, 10:40
Na tomto fóre je zakázané obhajovať Ruskú agresiu na Ukrajine, šíriť Petrohradskú hoax-propagandu, zosmiešňovať veriacich akéhokoľvek vierovyznania a podporovať rasizmus, nacizmus, fašizmus. Dávať odkazy na konkurenčné fóra. Všetko ostatné je dovolené.
👍: qwert
none
37

36. khaan 26.12.2022, 10:40

Na tomto fóre je zakázané obhajovať Ruskú agresiu na Ukrajine, šíriť Petrohradskú hoax-propagandu, zosmiešňovať veriacich akéhokoľvek vierovyznania a podporovať rasizmus, nacizmus, fašizmus. Dávať odkazy na konkurenčné fóra. Všetko ostatné je dovolené.

26.12.2022, 10:50
Aj pastafariánov?
none
38

37. Nadja 26.12.2022, 10:50

Aj pastafariánov?

26.12.2022, 10:53
Pastafariáni nie sú náboženstvo, ale pokus o zosmiešňovanie náboženstiev.
none
78
28.12.2022, 20:37
khaan: Odpovedz mi prosím na jednoduchú otázku.
Môžu byť podľa teba aj ľudia, ktorí neveria v inštitúcie ako sú tie rôzne cirkevné dobrími ľuďmi? Ak veria v dobro a konajú dobro?
Ja nie som veriaci v žiadnu cirkev, či už kresťanskú alebo iných náboženstiev. Myslím však, že nejaká vyššia moc existuje. Ale taktiež verím, že by sme sa k sebe mali správať ok. A ak sa tak správať budem a nebudem kresťan, budem zatratený?
Rád si prečítam tvoj názor
none
82

78. rarasko68 28.12.2022, 20:37

khaan: Odpovedz mi prosím na jednoduchú otázku.
Môžu byť podľa teba aj ľudia, ktorí neveria v inštitúcie ako sú tie rôzne cirkevné dobrími ľuďmi? Ak veria v dobro a konajú dobro?
Ja nie som veriaci v žiadnu cirkev, či už kresťanskú alebo iných náboženstiev. Myslím však, že nejaká vyššia moc existuje. Ale taktiež verím, že by sme sa k sebe mali správať ok. A ak sa tak správať budem a nebudem kresťan, budem zatratený?
Rád si prečítam tvoj názor

29.12.2022, 01:44
86, ...... A prečo si to nezistíš v Biblii?
................
Za 1, ..... Záchrana nie je plat za naše skutky, ale vďaka viere v Krista!
Za 2, ..... Musíš "výjsť z Veľkého Babylónu", aby si s ním nebol zničený! Teda, z falošných náboženstiev!
Za 3, ..... Tvoju vieru musíš dokazovať aj svojimi skutkami, konaním Božej vôle.
Za 4, ...... Musíš, či chceš alebo nechceš, hlásať evanjelium, aby si nemal "krvnú vinu".
Za 5, ...... Musíš uveriť v Krista na základe presného poznania, nakoľko tu máme stovky denominácií , ktoré si navzájom protirečia výkladom Biblie.
Za 6, ..... Musíš v tom "vytrvať až do konca", (v čistom uctievaní) aj v časoch ťažkých skúšok.
........
Musíš si uvedomiť, že ak nemáš vieru a biblické, pravé poznanie, ..... tak nemôžeš byť nikdy v pravom zmysle - dobrý!
Zmiernenie s Bohom, skrze vieru je nevyhnutné, ..... lebo inak sme "pod rozsudkom smrti, .... v nepriateľstve s Bohom", ako tvrdí Biblia.
A potrebné "ovocie svätého ducha ", môžme získať len skrze pravú vieru.
Pochop, večný život v dokonalých podmienkach nie je zadarmo! ????????
none
79
28.12.2022, 20:41
ospravedlňujem sa za jednu hrubku (i-y)...dobrými...
none
80

79. rarasko68 28.12.2022, 20:41

ospravedlňujem sa za jednu hrubku (i-y)...dobrými...

29.12.2022, 00:20
rarasko...do kuta a hanbí sa
none
103
29.12.2022, 15:17
It’s very easy to retain the services of someone to jot down a couple of hundred terms of blog duplicate, but marketing companies can do so a lot more. Organizations will conduct market place and subject matter investigation, establish composed and Visible written content, endorse Website and update belongings as essential.

To rank very, webpages ought to be capable to load rapid on cellular equipment and Exhibit their written content inside a manner that is definitely mobile welcoming. That means picture optimization and dynamic site markup are important for Search engine optimisation moving forward.

Consider concentrating on various audiences with exceptional appeals, including contacting out one of a kind value propositions or advertising weblog posts that handle diverse audience demands.

Marketing agencies will help enterprises build PPC campaigns with eye-catching headlines and textual content. Consultants can entirely regulate bidding approaches To optimize the access and ROI of each marketing campaign.

Because of this organic look for queries will probably be understood precisely and instantaneously by search engines like yahoo. This translates to a far more customized browsing encounter for your consumer. 

When visitors starts to move in, it’s time to think about your e mail marketing and remarketing techniques. Each channels can convert targeted traffic into customers a lot better than any other channel.

Not simply must Just about every landing web site do the job to draw in outdoors website visitors, but your model assets need to have to operate to help keep them engaged.

Marketers use a number of on the net marketing techniques to advertise services and products. These contain social media marketing marketing, email marketing, search engine marketing, and internet search engine marketing. Other kinds of World-wide-web marketing are:

As noted Earlier, serps stand for an exceedingly crucial and continually increasing arena for marketing prospects. Corporations that employ the on-webpage and off-webpage Search engine optimisation tactics over stand to enjoy significant Positive aspects.

Electronic marketing turned general performance and analytics-oriented. Platforms collected a lot of knowledge and created it available to Entrepreneurs as a result of focused adverts. Subsequently, models started to be aware of their audiences much more. 

Electronic mail marketing often is the least glamorous Internet marketing kind on this checklist. But, you shouldn’t underestimate its usefulness.

Irrespective, Entrepreneurs really should be savvy sufficient to adapt to transforming traits and seize emerging possibilities.

Get customized, attractive patterns from our group that should catch your subscriber’s attention and assistance your e-mails jump out.

Entrepreneurs should reframe how They give the impression of being at their clients. In place of merely viewing them as numbers or facts points, they have to be invested in building Long lasting associations that transcend further than facts.

odkaz - search promotion of the site.

<a href=odkaz promotion</a> 3ff5f0b
none
109
29.12.2022, 18:09
World wide web 3.0 will usher during the evolution of Local community marketing. Because the stakeholders expand, Entrepreneurs have to invest time and assets in Understanding what consumers treatment about and constructing approaches around it.

A marketing system is undoubtedly an operational doc that demonstrates how a company is intending to use promotion and outreach to target a selected current market.

Memes are thought of a common language on the web and the net three Neighborhood are large followers of it. Memes are approachable, elicit feelings, and possess a human truly feel. They may be keys to creating projects relatable. 

This type of professional site, as digital marketing is escalating at a very great pace, the better part was “Remarketing to obtain people back to your web site”

In the event the landscape is this crowded, it may be a smart idea to Consider connected key terms which have much less Level of competition.

Getting an active e mail record is a great way to get people back again to your internet site, allow them to know of latest information, or directly sell them an item. Make no oversight, email will not be yet lifeless.

Maintain your guarantees – in the event you promise weekly updates, make sure that you send out an electronic mail with new recommendations on a weekly foundation.

Digging a bit further into the data, it results in being distinct that marketing Search engine optimisation is definitely an extremely highly effective Device. Courtesy of Search engine optimisation Tribunal, the figures underneath characterize approximate figures to show the effects of online search engine marketing:

Through demo and mistake over time, marketing Search engine marketing professionals correctly reverse engineer facets of these algorithms to isolate most effective procedures for internet search engine marketing. By employing experimented with and true Website positioning ways, corporations can boost their visibility and ranking throughout the key search engines like yahoo.

We also use 3rd-social gathering cookies that assistance us review and know how you employ this Web-site. These cookies will probably be stored in your browser only using your consent. You also have the option to opt-out of such cookies. But opting away from Some cookies may possibly have an impact on your searching knowledge.

Find out more about our workforce of devoted e mail consultants plus the products and services they can offer your Corporation.

Even though looking forward to Web optimization to work, leap into social websites marketing and paid advertising and marketing. Both of these channels can travel targeted visitors to your internet site faster than some other approach.

Blog Article content: Marketers can use this KPI to figure out how repeatedly a company publishes web site posts monthly.

Depending on your brand, check out to amass 3D assets like 3D designs or virtual fact merchants. The more you understand about the most up-to-date Internet 3.0 traits, the more you’ll uncover solutions to integrate them into your present-day methods.

odkaz - internet search promotion

<a href=odkaz promotion of the article</a> cb7cbbe
none
182
24.01.2023, 20:28
Nádherná téma, nádherní ľudia a nádherný zážitok, a aj keď sú tu aj veľké rozpory. Veľmi by som si prial, aby tá láska, ktorou všetci milujete ježiša, a ktorá z vás žiari, aby jeziš odmenil svojim spôsobom, aby nám vyplnil všetko, čo nám prisľúbil vrátane hojného milosrdenstva..
Väčšina starých diskutérov a hlavne najväčší Shagara, sa tu snažia obhajovať svoju pravdu, svoje presvedčenie a ja tiež nesúhlasím s mnohými vecami SJ, ale ma fascinuje to, že je to robené od každého z vás z lásky k nemu. Nikde nikto sa v tejto téme nevyjadril zle o ježišovi. Držíme si ho v úcte a v zbožnosti nad nami a aj keď sa občas pustíme do vlasov kvôli nemu, stále je pre nás tá najväčšia opora a nádej, ba dokonca niektorí už pocítili, že ten , čo sa spoľahol na neho, že sa mu neskrivil ani vlas na hlave.
Ja som cesta, pravda a život a kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. A práve pre toto nám prisľúbil ducha pravdy a tie rozpory, ktoré sú tu medzi nami , kresťanmi, budú vysvetlené a zavládne pokoj a dobro. Krava sa sa bude pásť z levicou a dieťa strčí ruku do hniezda vretenice a nič sa mu nestane.
Väčšina z nás si už myslí, že tu pravdu už má, Aj ja si to myslím vo veľkej nádejí z ktorej ja uznávam len čisté evanjelium a nič iné len evanjelium, ale to už väčšina z vas vie.
Uveril som, že ježiš nie je boh, lebo to nie je v evanjeliu, je to, čo o ňom povedal jeho otec ústami petra apoštola, že je syn boží, mesiáš. Aby sme mohli byť , potrebujeme na to tri božské osoby: syna ježiša, boha otca a ducha svätého, ale nie vo zväzku svätej trojice poľa nikodéma , ale ale podľa podobenstva v evanjeliu o ježišovi ako vínnom kmeni, na ktorom rastú ratolesti, ktoré jeho otec ošetruje a tie čo neprinášajú úrodu olamuje a hádže do ohňa, A je to ešte mnoho iných vecí, ktoré sú mimo evanjelia, ale cirkev a nielen katolícka, sa nás snaží presvedčiť o týchto pravdách ako svätých a často im pripisuje väčší význam, ako je samotné evanjelium a priznám sa, mám preto aj ja z toho obavy, ale spolieham sa na evanjelium a na samotného ježiša, že nezostanem zahanbený,
Tú istotu ježišovej pravdy zatiaľ nemá nikto na sto percent a preto som sa potešil medzi vami, medi tými, čo tu pravdu neustále hľadajú a hľadajte aj vy a ak si môžem dovoliť vám poradiť a znesiete poradiť, že najväčšia šanca, kde tu pravdu nájsť, je E V A N J E L I U M,
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 17.4.2024 8:30 ) veľkosť : 411 325 B vygenerované za : 0.223 s unikátne zobrazenia tém : 50 174 unikátne zobrazenia blogov : 886 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

Je veľmi zaujímavé, že naše presvedčenie nám bráni spoznať pravdu... Vlastne, po nej aj pátrať. Poznáme to všetci, ale málokto proti tomu aj bojuje, a aj keď bojuje, veľakrát bez úspechu. Zato máme všetci túžbu o svojej verzii pravdy poúčať druhých ...

citát dňa :

Na peknú ženu je príjemné pozerať sa. S rozumnou je príjemné žiť.