hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Je Ježiš Kristus iba človekom?

príspevkov
7
zobrazení
1
tému vytvoril(a) 7.4.2021 11:46 RealitaABC
posledná zmena 7.4.2021 13:35
1
07.04.2021, 11:46
Tí, ktorí popierajú Božstvo Ježiša Krista smerujú do náručia antikrista, lebo z toho ducha to učenie vychádza.

Ak niekto začne tvrdiť, že Ježiš Kristus je len človek a z tohto dôvodu prevráti celé Písmo, tak chcem vedieť argument z Písma a to ten, že čo sa stane s človekom, pre ktorého sa v jeho srdci stal Kristus - to Otcove Slovo, skalou spasenia – Bohom? Bude práve pre to zatratený, alebo naopak bude spasený? Evanjelium Ježiša Krista zvestuje radostnú správa o spasení jedine z milosti skrze vieru v Krista.

Degradovať meno Ježiša Krista a učiť, že je iba človekom spôsobí to, že začnú učiť proti Kristu tvrdením, že kto sa klania, modlí, uctieva nado všetko Ježiša Krista, tak je modlárom a ide do zatratenia.
No Písmo učí:

List Rimanom 14:11 Lebo je napísané: Jako že ja žijem, tak isté je, hovorí Pán, že mne sa skloní každé koleno, a každý jazyk bude oslavovať Boha.
List Filipanom 2:10 aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských,

Aj takto sa identifikuje duch antikrista. Buď dosadí namiesto Krista hriešneho človeka a dá mu titul námestník Krista – Boha na zemi a dokonca rúhavo ho nazýva - svätý otec, ako keby Svätý Duch – Boh na zemi ani nebol prítomný, alebo Krista degradujú na úroveň stvorenia a potom vystrihajú pred uctievaním Ježiša Krista a strašia zatratením pre tých, ktorí sa celí odovzdali Kristu, lebo je to vraj modlárstvo.

Pýtam sa týchto falošných učiteľov, že ak to učia, tak nech mi povedia, kde je miera uctievania Krista, kedy by to už bolo na spasenie a kedy už je to na zatratenie. Aký majú argument z Písma, že strašia ľudí, pred uctievaním Krista ak Ježiš hovorí: Ján 14:1 Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.

Tak budú zatratení tí, ktorí to Otcove Slovo – Krista povýšili vo svojom srdci nad všetko a teda, že im je Bohom? Lebo ak nebudú pre toto zatratení, ale práve naopak spasení a to skrze vieru v Krista, tak potom kde je argument u popieračov Božstva Ježiša Krista a teda, že prečo by som nemal povýšiť vo svojom srdci to Otcove Slovo – Krista nad všetko, aby mi bol Bohom a aby som svojím životom oslavoval jedine Boha.

Prorok Izaiáš prorokuje a Pavol to potvrdzuje: Iz 9:6 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.

Ak je tam meno Ježiša Krista, ako Silný Boh, tak potom popierači Božstva Ježiša Krista odsúdili proroka Izaiáša, že si takéto niečo vôbec dovolil napísať a teda že ho nazýva menom: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.

Čo znamená meno – Otec Večnosti? Ak je Ježiš len človek, tak ako môže prorok človeka nazývať Otcom Večnosti, alebo Silný Boh?

Otec je v Kristu Ježišovi. Každý, kto mu uverí, má večný život. Je teda Otcom Večnosti, Silným Bohom.

Ján 11:25 Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude
Je množstvo iných veršov z Písma, ktoré potvrdzujú pravé meno Ježiša Krista.

1Ján2 22A kto je lhár, ak nie ten, kto zapiera, že Ježiš nie je Kristus? To je ten antikrist, kto zapiera Otca i Syna. 23Nikto, kto zapiera Syna, nemá ani Otca; kto vyznáva Syna, má aj Otca.

Kto je lhár, ak nie ten, kto zapiera, že je Ježiš má meno - Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.

Kto je lhár, ak nie ten, kto zapiera že Ježiš má meno – Immanuel ( s nami Boh), že je Alfa a Omega, počiatok i koniec, prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a hľa, je živý na veky vekov – Ježiš Kristus – s nami Boh.

Ján1 17A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy, a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi: Neboj sa! Ja som prvý a posledný 18a ten Živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. A mám kľúče pekla i smrti.

Kto je lhár ak nie ten, ktorý zapiera, že ten, ktorý bol mŕtvy ale hľa, je živý na veky vekov , ktorý je prvý a posledný, čo je synonymom Alfou a Omegou, je Ježiš Kristus.

Sú to lhári, ktorí zapierajú pravé meno Ježiša Krista! Ich Otec je Otcom lží. Neverte im, lebo nikde v Písme nie je miera uctievania Ježiša Krista, kedy by to už bolo na zatratenie. Je to z ducha antikrista, ktorý učí, aby sme neuctievali Krista! Naopak, Svätý Duch pôsobí, aby – Kristus – to Otcove Slovo, sa stalo v našom srdci nad všetko – aby to Slovo – Boh kraľovalo v srdci vykúpeného. Kristus má byť v našom srdci skalou spasenia, pretože Ježišove slová sú duch a sú život. O Otcu vieme jedine skrze vieru v pravé meno Ježiša Krista a nikdy inač. Tak ako muslim, ktorí pokladá Ježiša Krista len ako človeka – proroka, no vraj Mohamed je väčší, tak nikdy takto nepozná zvrchovaného Boha. Tak ani SJ a im podobní, ktorí pokladajú Ježiša Krista, len ako stvorenie, tak nikdy nepoznajú zvrchovaného Boha, pokým neuveria v pravé meno Ježiša Krista. Až vtedy uvidia Otca v Kristu Ježišovi.

Ak niekto povie, že Ježiš je iba človek, tak popiera pravé meno Ježiša a nemá Syna a preto nemá ani Otca. Obchádzajú zem a použijú všetku svoju inteligenciu a to len na jeden cieľ a to poprieť pravé meno Ježiša, aby sa to Slovo Božie v srdci človeka nestalo Bohom.
-----------

Kristus sedí na na svojom tróne aj na Otcovom tróne a to spolu s Otcom? Ide o to, že uvidíme jedine Krista a skrze Krista Otca.

Ján3 21Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, jako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne.

Ak tomu, kto víťazí, tak Kristus mu dá sedieť s ním na jeho tróne, tak už tu je zrejme, že čo to znamená sedieť spolu s Kristom na jeho tróne.

Kol1 12ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopných k podielu na lose svätých vo svetle, 13ktorý nás vytrhnul z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky, 14v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov,

Ktorý je :

15ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva;
Kristus je obrazom neviditeľného Boha!

Očami budeme vidieť jedine Krista, lebo Kristus je obrazom práve toho neviditeľného Boha.

16lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho, 17a on je predo všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí, 18a on je hlavou tela, cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych, aby on bol vo všetkom prvý. 19Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť, 20a aby skrze neho smieril všetko cieľom neho urobiac pokoj skrze krv jeho kríža, skrze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach,

Kol2 8Hľaďte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista; 9lebo v ňom prebýva všetka plnosť božstva v telesne,

Tak kto je obrazom neviditeľného Boha a v ňom prebýva všetka plnosť božstva? No predsa Kristus. A preto má byť Kristus v našom srdci jedinou skalou spasenia. Máme ho uctievať, lebo jedine skrz Krista prichádzame k Otcu.
Ježiš má život sám v sebe, lebo to On je to Otcove Slovo, čo sa stalo telom.

Boh hovorí:
Zach12 10A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema Ducha milosti a pokorných prosieb, a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojím jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojím prvorodeným.

Je tam: - „a obrátia svoj zreteľ ku mne (Bohu), ku tomu, ktorého prebodli“? Stotožňuje sa Boh s Ježišom Kristom? Áno!
none
2
07.04.2021, 12:06
Len pre upresnenie sa spýtam: Ktorí náboženskí veriaci tvrdia, že Ježiš Kristus bol iba človekom?

Viem si predstaviť napríklad moslimov, židov a asi aj mnohé iné nekresťanské vyznania. Sú aj kresťanské cirkvi, ktoré by si zakladali na tom, že Ježiš Kristus bol iba človekom?
none
4

2. -era- 07.04.2021, 12:06

Len pre upresnenie sa spýtam: Ktorí náboženskí veriaci tvrdia, že Ježiš Kristus bol iba človekom?

Viem si predstaviť napríklad moslimov, židov a asi aj mnohé iné nekresťanské vyznania. Sú aj kresťanské cirkvi, ktoré by si zakladali na tom, že Ježiš Kristus bol iba človekom?

07.04.2021, 12:12
a co jehovisti ?
none
6

4. lliittii 07.04.2021, 12:12

a co jehovisti ?

07.04.2021, 12:41
Som si uvedomil, že s biblistami je občas taký zvláštny problém.

Ono, keď sa položí otázka, či Ježiš Kristus bol iba človek, tak hneď vyvstane druhá: "A čo ešte iného by mohol byť?"
A keď niekto povie: Mohol by byť Boh, tak príde problém: Ale Boh je iba jeden a to ten najvyšší jeden.

Takže problém má meno: Čím je boží syn? Je to Boh, alebo je to človek, alebo že by mohlo byť niečo medzi tým?
none
5

2. -era- 07.04.2021, 12:06

Len pre upresnenie sa spýtam: Ktorí náboženskí veriaci tvrdia, že Ježiš Kristus bol iba človekom?

Viem si predstaviť napríklad moslimov, židov a asi aj mnohé iné nekresťanské vyznania. Sú aj kresťanské cirkvi, ktoré by si zakladali na tom, že Ježiš Kristus bol iba človekom?

07.04.2021, 12:17
a ešte Svedkovia Dziovi :P
none
3
07.04.2021, 12:10
Realita odpisuje na komenty?
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 112 235 B vygenerované za : 0.096 s unikátne zobrazenia tém : 59 897 unikátne zobrazenia blogov : 1 349 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Možno si sa niekedy zamýšľal, ako bude vyzerať ten Nový Jeruzalem, nebeské kráľovstvo, ktoré má zostúpiť, podľa proroctva 😉 Nuž, asi ťa sklamem trochu, ale nejedná sa o klasické mesto...

citát dňa :

Je lepšie rozsvietiť sviečku, ako zaoberať sa tmou.