hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Bez viery v Ježiša Krista nemožno dosiahnúť spásu a život večný. Čo je viera a ako začať veriť a vydržať do konca.

príspevkov
61
zobrazení
1
tému vytvoril(a) 6.12.2015 12:06
posledná zmena 9.12.2015 19:40
1
06.12.2015, 12:06
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: PRVÝ ODDIEL „VERÍM“ – „VERÍME“
kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVEĎ ČLOVEKA BOHU
článok: 1. článok VERÍM
odsek:
odstavec: III. Vlastnosti viery
téma:


III. Vlastnosti viery

zobraziť celéVIERA JE MILOSŤ

153 Keď svätý Peter vyznáva, že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha, Ježiš mu hovorí, že toto zjavenie mu neprišlo z tela a krvi,(552) ale od jeho Otca, „ktorý je na nebesiach“ (Mt 16,17). (1814) Viera je Boží dar, nadprirodzená čnosť, ktorú vlieva Boh. „Aby sa takáto viera mohla vzbudiť, je potrebná predchádzajúca a pomáhajúca Božia milosť a vnútorná pomoc Ducha Svätého,(1996) ktorý by pohol srdce a obrátil ho k Bohu,(2606) otvoril oči mysle a dal ,všetkým pocit šťastia zo súhlasu s pravdou a z viery v pravdu‘.“

zobraziť celéVIERA JE ĽUDSKÝ ÚKON

154 Veriť možno iba vďaka milosti a vnútornej pomoci Ducha Svätého. Je však takisto pravda, že veriť je pravý ľudský úkon.(1749) Dôverovať Bohu a súhlasiť s pravdami, ktoré zjavil, neodporuje ani slobode, ani rozumu človeka. Ani v ľudských vzťahoch neodporuje našej dôstojnosti, keď veríme, čo iní hovoria o sebe a o svojich úmysloch, alebo keď veríme ich sľubom (napríklad keď muž a žena uzatvárajú manželstvo), aby sme tak vstúpili do vzájomného spoločenstva. Preto ešte menej odporuje našej dôstojnosti, ak máme „vierou prejaviť úplnú poslušnosť rozumu a vôle Bohu,(2126) ktorý zjavuje“, a tak vstúpiť do dôverného spoločenstva s ním.

155 V úkone viery ľudský rozum a ľudská vôľa(2088) spolupracujú s Božou milosťou: „Veriť je úkon rozumu, ktorý súhlasí s Božou pravdou na príkaz vôle, ktorú pohol Boh milosťou.“

zobraziť celéVIERA A ROZUM

156 Dôvodom viery nie je to, že sa zjavené pravdy javia ako pravdivé a pochopiteľné svetlu nášho prirodzeného rozumu. Veríme „pre autoritu samého Boha,(1063) ktorý zjavuje a ktorý sa nemôže mýliť ani nemôže klamať“. „Aby však poslušnosť našej viery bola primeraná rozumu,(2465) Boh chcel, aby sa k vnútornej pomoci Ducha Svätého pripojili vonkajšie dôkazy jeho Zjavenia.“ A tak zázraky Krista a svätých, (548) proroctvá, šírenie Cirkvi a jej svätosť, jej plodnosť a stabilnosť sú „úplne spoľahlivé znaky Božieho zjavenia,(812) primerané chápavosti všetkých“, sú dôvody vierohodnosti, z ktorých vidno, že „súhlas viery vôbec nie je slepým hnutím ducha“.

157 Viera je istá, istejšia než akékoľvek ľudské poznanie, lebo sa zakladá na samom slove Boha, ktorý nemôže klamať: Isteže, zjavené pravdy sa môžu zdať ľudskému rozumu a ľudskej skúsenosti nejasné, ale „istota, ktorá pochádza z Božieho svetla, je väčšia ako tá, ktorá pochádza zo svetla prirodzeného rozumu“. „Desaťtisíc ťažkostí nevytvorí ani len jednu pochybnosť.“ (2088)

158 „Viera sa snaží pochopiť [des quaerens intellectum]“: patrí k viere, že veriaci túži lepšie poznať toho, komu uveril, a lepšie pochopiť to, čo zjavil.(2705) Hlbšie poznanie zasa vzbudí väčšiu vieru, čoraz väčšmi zapálenú láskou. Milosť viery otvára „oči srdca“ (Ef 1,18), aby sme živo chápali obsah Zjavenia,(1827) čiže celok Božieho plánu a tajomstiev viery, ich spojitosť medzi sebou a s Kristom, ktorý je stredobodom zjaveného tajomstva.(90) „Aby sa však chápanie Zjavenia čoraz väčšmi prehlbovalo… Duch Svätý ustavične zdokonaľuje vieru svojimi darmi.“ (2518) A tak podľa výroku svätého Augustína: „Cháp, aby si veril: ver, aby si chápal.“

159 Viera a veda. „Hoci viera presahuje rozum, medzi vierou a rozumom nikdy nemôže byť skutočný rozpor:(283) lebo ten istý Boh, ktorý zjavuje tajomstvá a vlieva vieru, vložil do ľudského ducha svetlo rozumu. A Boh nemôže poprieť seba samého ani pravda nikdy nemôže protirečiť pravde.“ „Preto ak metodický výskum(2293) v akomkoľvek vednom odbore postupuje naozaj vedecky a v súlade s morálnymi normami, nikdy nebude v skutočnom rozpore s vierou, lebo svetské skutočnosti i skutočnosti viery majú svoj pôvod v tom istom Bohu. Ba toho, kto sa pokorne a vytrvalo snaží preskúmať tajomstvá sveta, vedie akoby Božia ruka, hoci si to neuvedomuje. Boh totiž udržiava všetky veci a spôsobuje, že sú tým, čím sú.“

zobraziť celéSLOBODA VIERY

160 Aby bola odpoveď viery ľudská, „človek má dobrovoľne odpovedať Bohu vierou; preto nikto nemá byť nútený prijať vieru proti svojej vôli.(1738, 2106) Úkon viery je totiž samou svojou povahou dobrovoľný.“ „Boh isto volá ľudí, aby mu slúžili v duchu a pravde, takže sú viazaní vo svedomí, ale nie sú nútení… To sa dokonale ukázalo v Ježišovi Kristovi.“ Kristus síce pozýval k viere a k obráteniu, ale nijakým spôsobom k tomu nenútil. „Vydal svedectvo pravde, ale nechcel ju nasilu nanútiť tým, ktorí jej odporovali. Lebo jeho kráľovstvo… sa vzmáha… láskou,(616) ktorou Kristus vyzdvihnutý na kríži priťahuje ľudí k sebe.“

zobraziť celéNEVYHNUTNOSŤ VIERY

161 Veriť v Ježiša Krista a v toho, ktorý ho poslal na našu spásu,(432) je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie spásy. (1257) „Keďže ,bez viery je… nemožné páčiť sa Bohu‘ (Hebr 11,6) a dostať sa do spoločenstva jeho synov, bez nej nikdy nik nedosiahol ospravodlivenie a nik nedosiahne večný život, iba ten, kto v nej ,vytrvá do konca‘ (Mt 10,22;24,13).“ (846)

zobraziť celéVYTRVALOSŤ VO VIERE

162 Viera je nezaslúžený dar, ktorý Boh dáva človeku. Tento neoceniteľný dar môžeme stratiť.(2089) Svätý Pavol upozorňuje Timoteja: „Toto prikázanie ti zverujem…, aby si bojoval dobrý boj, aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere“ (1Tim 1,18-19). Aby sme žili, rástli a vytrvali vo viere až do konca, musíme ju živiť Božím slovom a musíme prosiť Pána, aby nám ju zveľaďoval; (1037, 2016) viera má byť „činná skrze lásku“ (Gal 5,6), udržiavaná nádejou a zakorenená vo viere Cirkvi.(2573, 2849)

zobraziť celéVIERA – ZAČIATOK VEČNÉHO ŽIVOTA

163 Viera nám dáva akoby vopred okusovať radosť a svetlo oblažujúceho videnia, ktoré je cieľom nášho putovania tu na zemi. Potom budeme vidieť Boha „z tváre do tváre“ (1Kor 13,12), „takého, aký je“(1088) (1Jn 3,2). Viera je teda už začiatkom večného života:
„Na dobrá uložené pre nás v prisľúbeniach, ktoré očakávame s vierou, že ich budeme pozívať, hľadíme akoby v zrkadle tak, akoby tu už boli.“

164 Teraz však „žijeme vo viere, a nie v nazeraní“ (2Kor 5,7) a poznávame Boha „len nejasne, akoby v zrkadle… iba čiastočne“ (1Kor 13,12). A hoci vieru osvecuje ten,(2846) v ktorého veríme, často ju žijeme v temnote. Viera môže byť vystavená skúške. Svet, v ktorom žijeme, sa často zdá veľmi ďaleko od toho, o čom nás uisťuje viera.(309, 1502) Zlo a bolesť, nespravodlivosti a smrť, ktoré zakusujeme, akoby protirečili dobrej zvesti;(1006) môžu otriasť vierou a stať sa pre ňu pokušením.

165 Vtedy sa mame obracať na svedkov viery: na Abraháma, ktorý „proti nádeji v nádeji uveril“ (Rim 4,18); na Pannu Máriu, ktorá sa „na ceste viery“ dostala až do „noci viery“, keď mala účasť na umučení svojho Syna a na noci jeho hrobu, (2719) a na toľkých iných svedkov viery: „Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v pretekoch, ktoré máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery“ (Hebr 12,1-2).
odkaz
none
2

1. 06.12.2015, 12:06

časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: PRVÝ ODDIEL „VERÍM“ – „VERÍME“
kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVEĎ ČLOVEKA BOHU
článok: 1. článok VERÍM
odsek:
odstavec: III. Vlastnosti viery
téma:


III. Vlastnosti viery

zobraziť celéVIERA JE MILOSŤ

153 Keď svätý Peter vyznáva, že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha, Ježiš mu hovorí, že toto zjavenie mu neprišlo z tela a krvi,(552) ale od jeho Otca, „ktorý je na nebesiach“ ...

06.12.2015, 12:08
Nie bez viery lea, ale bez Slova, ktoré nám Ježiš od Boha priniesol! Len v Slove je pre nás záchrana a spása, že so ho osvojíme, že svoj život nasmerujeme podľa Slov Krista!!!
none
3

2. 06.12.2015, 12:08

Nie bez viery lea, ale bez Slova, ktoré nám Ježiš od Boha priniesol! Len v Slove je pre nás záchrana a spása, že so ho osvojíme, že svoj život nasmerujeme podľa Slov Krista!!!

06.12.2015, 13:01
a komu ju treba...veriaci ved ani neviete definovať, čo si predstavujete pod týmto pojmom....
👍: panoramix
none
7

1. 06.12.2015, 12:06

časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: PRVÝ ODDIEL „VERÍM“ – „VERÍME“
kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVEĎ ČLOVEKA BOHU
článok: 1. článok VERÍM
odsek:
odstavec: III. Vlastnosti viery
téma:


III. Vlastnosti viery

zobraziť celéVIERA JE MILOSŤ

153 Keď svätý Peter vyznáva, že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha, Ježiš mu hovorí, že toto zjavenie mu neprišlo z tela a krvi,(552) ale od jeho Otca, „ktorý je na nebesiach“ ...

06.12.2015, 14:40
LP: Viera je istá, istejšia než akékoľvek ľudské poznanie, lebo sa zakladá na samom slove Boha, ktorý nemôže klamať

Zeus nemôže klamať. Mars nemôže klamať. Jupiter nemôže klamať.
none
8

7. Lemmy 06.12.2015, 14:40

LP: Viera je istá, istejšia než akékoľvek ľudské poznanie, lebo sa zakladá na samom slove Boha, ktorý nemôže klamať

Zeus nemôže klamať. Mars nemôže klamať. Jupiter nemôže klamať.

06.12.2015, 14:44
Aj Saturn, Neptún a Pluto?
none
9

8. Slušný človek 06.12.2015, 14:44

Aj Saturn, Neptún a Pluto?

06.12.2015, 14:53
Pochybuješ? Nemôžu klamať. Tak to tvrdí teológia.
none
10

9. Lemmy 06.12.2015, 14:53

Pochybuješ? Nemôžu klamať. Tak to tvrdí teológia.

06.12.2015, 14:56
Myslel som planéty.
none
22

1. 06.12.2015, 12:06

časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: PRVÝ ODDIEL „VERÍM“ – „VERÍME“
kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVEĎ ČLOVEKA BOHU
článok: 1. článok VERÍM
odsek:
odstavec: III. Vlastnosti viery
téma:


III. Vlastnosti viery

zobraziť celéVIERA JE MILOSŤ

153 Keď svätý Peter vyznáva, že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha, Ježiš mu hovorí, že toto zjavenie mu neprišlo z tela a krvi,(552) ale od jeho Otca, „ktorý je na nebesiach“ ...

08.12.2015, 09:11
Nechcem rozbíjať plodnú debatu , ale aj tu by som chcel upozorniť na niekoľko maličkostí:

1. čo to je viera? Šablóna,stereotyp,predsudok v náhľade na všetko čomu nerozumieme, čoho sa preto bojíme.Preto preberáme cudzie vzory správania a ľahko sa oddávame davovej psychóze/panike/. Viera ,tak ako ani iný druh predsudku nemá oporu v logickej úvahe. Tak ako strach, či panika , ani viera sa nedá rozumom uchopiť a ovládať. Ukotvené sú v najstarších štruktúrach ľudského mozgu v hlbokej temnote nášho podvedomia , prístupných len inštinktom a emóciám.
2.v prakomunizme každý predmet či prírodný úkaz , inštinktívne prejavy nášho správania mali svojich bohov , bôžikov a škriatkov,strigy a démonov, či iné nadprirodzené bytosti, ktoré ich ovládali alebo ochraňovali.
3.potom , ako sa človek stáročia márne pokúšal vymaniť sa z osídiel zlého pána/faraóna,kráľa,cisára či iného neobmedzeného mocnára nad jeho životom a smrťou-otroka/vzniká v protiváhe mýtus dobráho , láskavého a všemocného pána. Proti pozemskej autorite bola postavená autorita iného ešte mocnejšieho pána /imaginárneho a nadprirodzeného/ a dobrovoľne sme boli ochotní prijať nové otroctvo, otroctvo najvýššieho a jediného boha , len aby nás zbavil všetkého zlého , až na veky vekov amen.
4.osobnosť človeka , jeho morálna identita má bio-psycho-sociálny zákad/rozum,cit a vôľa/. Od prírody človek dostal veľa preddispozícií k dokonalej orientácii v prírodnom a spoločenskom prostredí. Napríklad na základe schopnosti kalkúlie/evidovať,kalkulovať,predvídať ale aj projektovať/ dokáže pochopiť účel a odhadnúť zisky správanie iných jedincov. Na základe porovnania s prebranými vzormi stereotypného , spoločenky akceptovateľného správania u človeka všeobecne vznikajú pocity krivdy , zadosťučinenia , spokojnosti či šťastia. Len v morálne čistej spoločnosti môžu byť ľudia šťastní. V tomto sú zrejme za jedno ako kresťania tak aj prosociálne cítiaci ateisti/nie pragmatickí psychopati/.
5.Kresťanstvo bolo v najťažších chvíľach vykúpením pre človeka tým , že v podobe viery/predsudkov a dogiem/ ukotvovala naivné , prvotné a rozprávkové predstavy o spravodlivom a šťastnom živote o treste a zatratení aspoň po smrti vo večnosti. Chápem tiež aj ako určitý druh únikovej reakcie a presmerovanie potreby vysporiadania sa so skrivodlivosťami pozemského života až na onom svete , vo večnosti. Hodnotenia a názory na onú stratégiu prežitia a prežívania ľudskej populácie a spoločenstva , sa v každej historickej etape spoločenského vývoja rôznia.
6.Nepovažujem za dôležité vybíjať si energiu v nezmyselných debatách na témy
.či boh existuje alebo nie
.nakoľko sú pravdivé príbehy o stvorení sveta a človeka
. či o mieste človeka a nadčloveka/Ježiša a jeho nasledovníkov/ v ňom
7. Za dôležité považujem samotný obsah učenia:
.o duši a duchovne /možno sa naozaj raz dokáže , že telo je len "hardvérom" , ktorý sa bude dať v budúcnosti nahradiť iným technicky dokonalejším nosičom/.
. o morálke /človek môže byť šťastný, len ak si je vedomý , že je morálne akceptovaný. Nosná to myšlienka komunizmu resp. komunistického ideálu./
none
24

22. 08.12.2015, 09:11

Nechcem rozbíjať plodnú debatu , ale aj tu by som chcel upozorniť na niekoľko maličkostí:

1. čo to je viera? Šablóna,stereotyp,predsudok v náhľade na všetko čomu nerozumieme, čoho sa preto bojíme.Preto preberáme cudzie vzory správania a ľahko sa oddávame davovej psychóze/panike/. Viera ,tak ako ani iný druh predsudku nemá oporu v logickej úvahe. Tak ako strach, či panika , ani viera sa nedá rozumom uchopiť a ovládať. Ukotvené sú v najstarších štruktúrach ľudského mozgu v hlbokej tem...

08.12.2015, 10:44
"6.Nepovažujem za dôležité vybíjať si energiu v nezmyselných debatách na témy
.či boh existuje alebo nie
.nakoľko sú pravdivé príbehy o stvorení sveta a človeka"

Neurobil si to nahodou prave teraz? Preco si vybijas energiu?
none
4
06.12.2015, 13:03
68 000 rokov pred Kristom ju ľudia nepotrebovali, vôbec nevidím dôvod aby som bol spasený....
👍: panoramix
none
5

4. 06.12.2015, 13:03

68 000 rokov pred Kristom ju ľudia nepotrebovali, vôbec nevidím dôvod aby som bol spasený....

06.12.2015, 13:07
68 000 rokov pred Kristom - to je pekný blud. Žiadnych 68 000 rokov pred Kristom nebolo.
none
6

5. 06.12.2015, 13:07

68 000 rokov pred Kristom - to je pekný blud. Žiadnych 68 000 rokov pred Kristom nebolo.

06.12.2015, 13:16
footon, ale bolo, veru ešte oveľa viac rokov. Už neraz civilizácia aj nejedná tu skončila, ale ako vidno nepoučili sa z toho. Teraz prichádza niečo, o čom sa niekomu, ani v tom najhoršom sne nesnívalo, lebo inak to už nejde, aby temno a jeho lokaji boli raz a navždy poslaní do zabudnutia, čom vypovedá aj samotné Zjavenie Jána, doba, keď živí budú závidieť mŕtvym...
none
12

6. 06.12.2015, 13:16

footon, ale bolo, veru ešte oveľa viac rokov. Už neraz civilizácia aj nejedná tu skončila, ale ako vidno nepoučili sa z toho. Teraz prichádza niečo, o čom sa niekomu, ani v tom najhoršom sne nesnívalo, lebo inak to už nejde, aby temno a jeho lokaji boli raz a navždy poslaní do zabudnutia, čom vypovedá aj samotné Zjavenie Jána, doba, keď živí budú závidieť mŕtvym...

06.12.2015, 18:53
Nebolo. Je to len fantázia. (scifi)
none
30

12. 06.12.2015, 18:53

Nebolo. Je to len fantázia. (scifi)

08.12.2015, 18:39
Tak to si nemyslím...Odkiaľ to teda máte, že Zem len nejakých 6000 rokov???
none
15

6. 06.12.2015, 13:16

footon, ale bolo, veru ešte oveľa viac rokov. Už neraz civilizácia aj nejedná tu skončila, ale ako vidno nepoučili sa z toho. Teraz prichádza niečo, o čom sa niekomu, ani v tom najhoršom sne nesnívalo, lebo inak to už nejde, aby temno a jeho lokaji boli raz a navždy poslaní do zabudnutia, čom vypovedá aj samotné Zjavenie Jána, doba, keď živí budú závidieť mŕtvym...

06.12.2015, 18:57
zase si sa ožral po omši....
none
11

5. 06.12.2015, 13:07

68 000 rokov pred Kristom - to je pekný blud. Žiadnych 68 000 rokov pred Kristom nebolo.

06.12.2015, 17:36
hlupák neovládaš históriu, ľudia dnešného tipu chodia po zemi viac ako 70 000 rokov....genezis je blud s ktorého asi čerpáš svoje vedomosti, preto si sprostý ako bedňa gitu....
👍: ranexil
none
13

11. 06.12.2015, 17:36

hlupák neovládaš históriu, ľudia dnešného tipu chodia po zemi viac ako 70 000 rokov....genezis je blud s ktorého asi čerpáš svoje vedomosti, preto si sprostý ako bedňa gitu....

06.12.2015, 18:54
Nerozčuľuj sa. Nemôžem za to, že žiadnych 68000 rokov nebolo. Všetko ste si len vymysleli.
none
14

13. 06.12.2015, 18:54

Nerozčuľuj sa. Nemôžem za to, že žiadnych 68000 rokov nebolo. Všetko ste si len vymysleli.

06.12.2015, 18:55
Tak ako vi boha !!!!!!!!!!!!!!!!
none
16

14. 06.12.2015, 18:55

Tak ako vi boha !!!!!!!!!!!!!!!!

06.12.2015, 19:06
Že ,,vi boha,, , takáto hrubka sa len tak nevidí
👍: ranexil
none
19

11. 06.12.2015, 17:36

hlupák neovládaš históriu, ľudia dnešného tipu chodia po zemi viac ako 70 000 rokov....genezis je blud s ktorého asi čerpáš svoje vedomosti, preto si sprostý ako bedňa gitu....

06.12.2015, 23:10
Títo takzvaní ľudia ktorí za zasekli niekde v stredoveku, spochybňuju vedu a veria v stredoveké povery ľudí ktorí si mysleli, že Zem je doska.....treba ich každopádne nechať v tom
none
21

4. 06.12.2015, 13:03

68 000 rokov pred Kristom ju ľudia nepotrebovali, vôbec nevidím dôvod aby som bol spasený....

08.12.2015, 07:51
Nikto ti to netlaci, tak preco chodis na nabozenske temy?

Teba proste bavi kydat a hadat sa
none
17
06.12.2015, 19:33
Citát:
Bez viery v Ježiša Krista nemožno dosiahnúť spásu a život večný.

Odpoveď:
Toto je pravda.
none
18

17. 06.12.2015, 19:33

Citát:
Bez viery v Ježiša Krista nemožno dosiahnúť spásu a život večný.

Odpoveď:
Toto je pravda.

06.12.2015, 19:36
Na akú otázku je to odpoveď?
none
20

17. 06.12.2015, 19:33

Citát:
Bez viery v Ježiša Krista nemožno dosiahnúť spásu a život večný.

Odpoveď:
Toto je pravda.

07.12.2015, 06:47
Fotoon tak koľko že rokov ľudstvo chodí po tejto planéte...no daj...
none
23

20. 07.12.2015, 06:47

Fotoon tak koľko že rokov ľudstvo chodí po tejto planéte...no daj...

08.12.2015, 09:51
Podľa toho, kedy rozhodneš, že sa človek stal človekom.

(napr. bol Adam už človek, ak ani nezomieral, ani sa nemnožil? 🙂)) )
none
26
08.12.2015, 17:24
Viera v Ježiša Krista nevyžaduje veriť v nepoškvrnené srdce panny Márie. To je už iné evanjelium.

Lea, vieš preč Mária nebola nepoškrvnená? .. Lebo mala Boha za Spasiteľa (Lk 1:46-47) a tiež, lebo bola hriešnica, ako to Božie slovo jednoznačne hovorí (Rím 3,23).
none
27

26. Zuzka8 08.12.2015, 17:24

Viera v Ježiša Krista nevyžaduje veriť v nepoškvrnené srdce panny Márie. To je už iné evanjelium.

Lea, vieš preč Mária nebola nepoškrvnená? .. Lebo mala Boha za Spasiteľa (Lk 1:46-47) a tiež, lebo bola hriešnica, ako to Božie slovo jednoznačne hovorí (Rím 3,23).

08.12.2015, 17:27
Zuzka vieš aký je dnes cirkevný sviatok? A vieš čo znamená?
none
29

27. 08.12.2015, 17:27

Zuzka vieš aký je dnes cirkevný sviatok? A vieš čo znamená?

08.12.2015, 18:35
Prepáč, 29 Tebe.
none
28
08.12.2015, 18:35
Pozrela som si to v googli. Podľa katolíckeho vyznania, je sviatok Nepoškvrnené počatie panny Márie. Tento sviatok je nariadený cez katolicizmus a nie cez Božie Písmo. Mária bola panna a počala z Ducha svätého. Nemôžeš na základe sviatku, ktorý ustanovil katolicizmus zrušiť Písmo, ktoré som Ti hore napísala.
none
31

28. Zuzka8 08.12.2015, 18:35

Pozrela som si to v googli. Podľa katolíckeho vyznania, je sviatok Nepoškvrnené počatie panny Márie. Tento sviatok je nariadený cez katolicizmus a nie cez Božie Písmo. Mária bola panna a počala z Ducha svätého. Nemôžeš na základe sviatku, ktorý ustanovil katolicizmus zrušiť Písmo, ktoré som Ti hore napísala.

08.12.2015, 18:39
Počkaj, to nejak nevychádza, to mala nejaké skrátené tehotenstvo...?
none
37

31. Nadja 08.12.2015, 18:39

Počkaj, to nejak nevychádza, to mala nejaké skrátené tehotenstvo...?

08.12.2015, 20:40
Neviem ako myslíš, Nadja, že mala skrátené tehotenstvo, ale áno, bola panna, keď počala Ježiša Krista, pretože je napísané, že predtým nepoznala svojho muža, ale Mária po Kristovi ešte mala deti, takže nebola celý život panna. Iba Krista počala zázrakom, lebo si tak Boh zvolil.
none
38

37. Zuzka8 08.12.2015, 20:40

Neviem ako myslíš, Nadja, že mala skrátené tehotenstvo, ale áno, bola panna, keď počala Ježiša Krista, pretože je napísané, že predtým nepoznala svojho muža, ale Mária po Kristovi ešte mala deti, takže nebola celý život panna. Iba Krista počala zázrakom, lebo si tak Boh zvolil.

08.12.2015, 20:42
Nie nie, už to tu vysvetluje Lea, že sa neoslavuje jej počatie, ale počatie jej matky 🙂))
none
40

38. Nadja 08.12.2015, 20:42

Nie nie, už to tu vysvetluje Lea, že sa neoslavuje jej počatie, ale počatie jej matky 🙂))

08.12.2015, 20:57
ešte o Svätej Anne a Svätému Joachimovi tu:
Životopis
Svatá Anna a svatý Jáchym byli údajní rodiče Panny Marie a tedy prarodiče Ježíše Krista. V kanonických evangeliích, které tvoří Nový zákon o nich zmínky nejsou. Jejich jména jsou uvedena v apokryfním evangeliu svatého Jakuba. Jméno Jáchym se vykládá jako „příprava na Pána“ a jméno Anny jako „milostná, laskavá“.

Život
Podle svatého Jakuba byli manželé zřejmě dosti prosperující pastýři, kteří výtěžek svého hospodářství spravedlivě dělili mezi jeruzalémský chrám, pomoc chudým a vlastní potřeby. Problémem bylo to, že neměli děti. Neplodnost u Židů byla považována za výraz nepřízně Boží a chrámoví kněží dokonce jednoho dne z toho důvodu odmítli přijmout oběti, které chrámu přinesli. Hluboce ponížený Jáchym odešel do pouště, kde se čtyřicet dní postil a modlil k Bohu. Po čtyřiceti dnech se mu zjevil anděl a oznámil mu, že jeho modlitby byly vyslyšeny a slíbil jim narození dítěte.

Skutečně se jim přes vysoký věk narodila dcera, které dali jméno Marie. Otec zemřel krátce po jejím narození a Marie byla ve třech letech předána do výchovy správě jeruzalémského chrámu. Svatá Anna se údajně dožila vysokého věku.

Svatá Anna byla široce uctívána v lidových vrstvách i bez oficielního požehnání církve. Doložen je až dopis papeže Urbana VI. z roku 1378, kdy povoluje Anglii uctívání sv. Anny jako světice. Anenská tradice dosáhla vrcholu v 15. a 16. století, když papež Sixtus IV. přijal Annu roku 1481 do římského kalendáře a jeden z jeho pozdějších nástupců Řehoř XIII. ustanovil její slavnost v roce 1584 na 26. července. O šíření úcty ke sv. Anně se zasloužili zejména církevní řeholníci – kapucíni, karmelitáni, benediktini a augustiniánští kanovníci.

Ve východních křesťanských tradicích byzantského ritu lze uctívání sv. Anny prokázat už v 6. století, kdy dal císař Justinián na její počest vystavět chrám.

Scény ze života svatého Jáchyma a svaté Anny byly velmi oblíbeným tématem malířů až do Tridentského koncilu, který se konal v letech 1545 až 1563 a na němž bylo zobrazování apokryfních scén zakázáno. Nejznámější obrazy s tematikou sv. Anny pocházejí od Caravaggia ve Villa Borghese v Římě, od Leonarda da Vinci v pařížském Louvru a od Masaccia v Akademii ve Florencii.

Ve 4. století a pak znovu v 15. století se rozhořel uvnitř katolické církve spor, zda v případě Anny nedošlo také k neposkvrněnému početí jako v případě Panny Marie. Tato myšlenka bylo v roce 1677 definitivně zamítnuta.

Ikonografie
Lucas Cranach: Svatá AnnaKřesťanská ikonografie zpodobňuje Annu jako důstojnou dámu v dlouhém, zpravidla červeném, přepásaném šatu, s hlavou zahalenou zeleným závojem. Někdy drží v ruce knihu, poukazující na starozákonní zaslíbení Mesiáše, občas lilii jako odkaz na své neposkvrněné dítě. Nejčastější vypodobnění jsou ale spolu s Pannou Marií. V umění vznikl zvláštní ikonografický typ „sv. Anna samatřetí“ s Pannou Marií a Ježíškem, kdy Anna drží zmíněné figury v drobném měřítku na ruce nebo chová dospělou Pannu Marii s Ježíškem na klíně. Známá jsou vyobrazení Narození Panny Marie či scény, kdy sv. Anna vyučuje dívku Marii.

Patronka
Svatá Anna se stala ochránkyní matek a manželství, šťastného porodu, patronkou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků, také čeledínů. Její ochranou se zaštítila i taková města, jakými jsou Florencie, Innsbruck, Neapol a celé země jako Bretaň nebo Quebec. Zbožní křesťané se k ní přicházeli modlit za déšť, proti bouřce, ale například i za nalezení ztracených předmětů.

Svátek
Svátek svaté Anny je od dob papeže Řehoře XIII. slaven společně se svátkem svatého Jáchyma 26. července. K datu se váže pranostika: „Svatá Anna, chladna z rána“.

Svatá Anna, vdova a prorokyně
Kromě Svaté Anny, matky Panny Marie, existuje v křesťanské hagiografii svatá Anna, vdova a prorokyně, o které se zmiňuje ve svém evangeliu Svatý Lukáš (Luk, 2, 22-58). Byla to nábožná stařenka žijící v Jeruzalémě. Po smrti svého manžela žila neustále v chrámu, modlila se a postila a všem příchozím prorokovala příchod Spasitele.

Její svátek je v církevním kalendáři zařazen na 1. září.
odkaz
none
42

38. Nadja 08.12.2015, 20:42

Nie nie, už to tu vysvetluje Lea, že sa neoslavuje jej počatie, ale počatie jej matky 🙂))

08.12.2015, 21:03
Nadja tu sa píše ako sa narodila Panna Mária - nie detaily, ale predsa:
Hluboce ponížený Jáchym odešel do pouště, kde se čtyřicet dní postil a modlil k Bohu. Po čtyřiceti dnech se mu zjevil anděl a oznámil mu, že jeho modlitby byly vyslyšeny a slíbil jim narození dítěte.

Skutečně se jim přes vysoký věk narodila dcera, které dali jméno Marie. Otec zemřel krátce po jejím narození a Marie byla ve třech letech předána do výchovy správě jeruzalémského chrámu. Svatá Anna se údajně dožila vysokého věku.
👍: Nadja
none
45

42. 08.12.2015, 21:03

Nadja tu sa píše ako sa narodila Panna Mária - nie detaily, ale predsa:
Hluboce ponížený Jáchym odešel do pouště, kde se čtyřicet dní postil a modlil k Bohu. Po čtyřiceti dnech se mu zjevil anděl a oznámil mu, že jeho modlitby byly vyslyšeny a slíbil jim narození dítěte.

Skutečně se jim přes vysoký věk narodila dcera, které dali jméno Marie. Otec zemřel krátce po jejím narození a Marie byla ve třech letech předána do výchovy správě jeruzalémského chrámu. Svatá Anna se údajně dožila ...

08.12.2015, 21:08
Prečo bol ponížený? Kým? A prečo Máriu nevychovávala mama? Nič nenahradí matku... chúďa Mária, ale vysvetlovalo by to, že prečo bola nesmierne pobožná 🙂
none
51

45. Nadja 08.12.2015, 21:08

Prečo bol ponížený? Kým? A prečo Máriu nevychovávala mama? Nič nenahradí matku... chúďa Mária, ale vysvetlovalo by to, že prečo bola nesmierne pobožná 🙂

08.12.2015, 21:17
Anna bola vo vysokom veku, už neplodná. Až mi Boh vyplnil vôľu a obdaroval Máriou, vedeli, že to nie je ich dieťa, ale je to zázrak, preto Svätá Anna a Svätý Joachim ho obetovala Bohu, je aj sviatok Obetovanie Panny Márie 21.11. (inak ja vtedy mám narodeniny). Obetovať Bohu znamenalo, že dala Máriu do chrámu a zverila do výchovy. Ako čítame vieme, že bola počatá nepoškvrnene, Anna rodila bez bolesti a extáze, nie ona nosila Máriu v brušku, ale Mária nosila svoju mamku Annu, pri pôrode bola strašná búrka, aj obrovská dúha... Nie, Mária od malička vedela, že sa chce obetovať Bohu a bola mu aj zasvätená ako panna. Potom je zvestoval anjel, bol je kňazom pridelený Svätý muž - Jozef, Mária aj Jozef boli z kráľovského rodu.... Je toho veľa.
👍: Nadja
none
54

51. 08.12.2015, 21:17

Anna bola vo vysokom veku, už neplodná. Až mi Boh vyplnil vôľu a obdaroval Máriou, vedeli, že to nie je ich dieťa, ale je to zázrak, preto Svätá Anna a Svätý Joachim ho obetovala Bohu, je aj sviatok Obetovanie Panny Márie 21.11. (inak ja vtedy mám narodeniny). Obetovať Bohu znamenalo, že dala Máriu do chrámu a zverila do výchovy. Ako čítame vieme, že bola počatá nepoškvrnene, Anna rodila bez bolesti a extáze, nie ona nosila Máriu v brušku, ale Mária nosila svoju mamku Annu, pri pôrode bola straš...

08.12.2015, 21:21
Ďakujem, ano toto dáva zmysel, nie že by sa tým dokazovalo nepoškvrnené počatie, ale dá sa vysledovať tak trochu, prečo a ako to môže odrážať skutočnosti 🙂
none
56

54. Nadja 08.12.2015, 21:21

Ďakujem, ano toto dáva zmysel, nie že by sa tým dokazovalo nepoškvrnené počatie, ale dá sa vysledovať tak trochu, prečo a ako to môže odrážať skutočnosti 🙂

08.12.2015, 21:27
Nadja to čerpám z kníh, napr. známa je Mária Valtorta, ktorá napísala z Božej milosti úžasné dielo zo života Panny Márie, uznávajú ju odborníci na mariológiu, vypočuj si aspoň pár minút odkaz

odkaz
none
59

51. 08.12.2015, 21:17

Anna bola vo vysokom veku, už neplodná. Až mi Boh vyplnil vôľu a obdaroval Máriou, vedeli, že to nie je ich dieťa, ale je to zázrak, preto Svätá Anna a Svätý Joachim ho obetovala Bohu, je aj sviatok Obetovanie Panny Márie 21.11. (inak ja vtedy mám narodeniny). Obetovať Bohu znamenalo, že dala Máriu do chrámu a zverila do výchovy. Ako čítame vieme, že bola počatá nepoškvrnene, Anna rodila bez bolesti a extáze, nie ona nosila Máriu v brušku, ale Mária nosila svoju mamku Annu, pri pôrode bola straš...

08.12.2015, 21:30
52,....to máš odkiaľ Lea,....ledaže zo satanskej Biblie?! Pretože v celom Písme tieto hlúposti nenájdeš!
none
44

38. Nadja 08.12.2015, 20:42

Nie nie, už to tu vysvetluje Lea, že sa neoslavuje jej počatie, ale počatie jej matky 🙂))

08.12.2015, 21:07
Aha, Nadja, rozumiem.
Lea, kdeš to v Biblii nemáš ani jednu zmienku, že bola nepoškvrnená, ale máš tam, že totiž všetci zhrešili (Rím3,23). Ja som zhrešila, ty si zhrešila, Mária zhrešila. Je tam napísané, niet totiž rozdielu.
Katolicizmus je v mnohom pomýlený ako sú aj falošný svedkovia, tak aj katolíci.
Treba sa modliť, čítať Písmo a skúmať. Satan je múdry, on vie dokonale prekrutiť slová a zneužiť našu nevedomosť.
none
47

44. Zuzka8 08.12.2015, 21:07

Aha, Nadja, rozumiem.
Lea, kdeš to v Biblii nemáš ani jednu zmienku, že bola nepoškvrnená, ale máš tam, že totiž všetci zhrešili (Rím3,23). Ja som zhrešila, ty si zhrešila, Mária zhrešila. Je tam napísané, niet totiž rozdielu.
Katolicizmus je v mnohom pomýlený ako sú aj falošný svedkovia, tak aj katolíci.
Treba sa modliť, čítať Písmo a skúmať. Satan je múdry, on vie dokonale prekrutiť slová a zneužiť našu nevedomosť.

08.12.2015, 21:10
Zuzka nesúhlasím čo si napísala. Ale na svoj názor aj vieru akúkoľvek máš právo. To je výsada človeka, že Boh dal slobodnú vôľu. A vieš Zuzka osobne si myslím, že tu máš viac nickov a minimálne 2 mužské a jeden ženský tento - možno sa mýlim.
none
50

47. 08.12.2015, 21:10

Zuzka nesúhlasím čo si napísala. Ale na svoj názor aj vieru akúkoľvek máš právo. To je výsada človeka, že Boh dal slobodnú vôľu. A vieš Zuzka osobne si myslím, že tu máš viac nickov a minimálne 2 mužské a jeden ženský tento - možno sa mýlim.

08.12.2015, 21:14
Lea, ak by si mi tvoje tvrdenia ukázala z Písma... Ja verím iba Písmu.
Mýliš sa, ja tu prídem tak tri krát za rok.
none
52

50. Zuzka8 08.12.2015, 21:14

Lea, ak by si mi tvoje tvrdenia ukázala z Písma... Ja verím iba Písmu.
Mýliš sa, ja tu prídem tak tri krát za rok.

08.12.2015, 21:18
Je to v Písme, prečítaj si texty čo som tu dala a ako je to vysvetlené.
none
60

52. 08.12.2015, 21:18

Je to v Písme, prečítaj si texty čo som tu dala a ako je to vysvetlené.

08.12.2015, 21:35
Teraz som trošku už unavená. Neviem či tomu dať čas, popravde.
none
55

47. 08.12.2015, 21:10

Zuzka nesúhlasím čo si napísala. Ale na svoj názor aj vieru akúkoľvek máš právo. To je výsada človeka, že Boh dal slobodnú vôľu. A vieš Zuzka osobne si myslím, že tu máš viac nickov a minimálne 2 mužské a jeden ženský tento - možno sa mýlim.

08.12.2015, 21:23
Lea, modliť sa k Márii, znamená modlárstvo.
👍: Shagara
none
57

55. Zuzka8 08.12.2015, 21:23

Lea, modliť sa k Márii, znamená modlárstvo.

08.12.2015, 21:28
ďakujem veriaci
none
32

28. Zuzka8 08.12.2015, 18:35

Pozrela som si to v googli. Podľa katolíckeho vyznania, je sviatok Nepoškvrnené počatie panny Márie. Tento sviatok je nariadený cez katolicizmus a nie cez Božie Písmo. Mária bola panna a počala z Ducha svätého. Nemôžeš na základe sviatku, ktorý ustanovil katolicizmus zrušiť Písmo, ktoré som Ti hore napísala.

08.12.2015, 18:42
Máriu oplodnil pozemský muž, ktorý bol veliteľom rímskeho vojska...a v polovici tehotenstva sa do toho telíčka nevtelil ľudský duch, ale časť Božej lásky Ježiš! Teda bola pannou, lebo jej telo ešte nepočalo dovtedy žiadne dieťa, Ježiš bol jej prvým synom, to je fakt, samozrejme, že následne mal Ježiš ďalších súrodencov...
none
35

32. 08.12.2015, 18:42

Máriu oplodnil pozemský muž, ktorý bol veliteľom rímskeho vojska...a v polovici tehotenstva sa do toho telíčka nevtelil ľudský duch, ale časť Božej lásky Ježiš! Teda bola pannou, lebo jej telo ešte nepočalo dovtedy žiadne dieťa, Ježiš bol jej prvým synom, to je fakt, samozrejme, že následne mal Ježiš ďalších súrodencov...

08.12.2015, 18:45
to si žiada vysvetlenie dokedy považuješ ženu za pannu
none
48

35. 08.12.2015, 18:45

to si žiada vysvetlenie dokedy považuješ ženu za pannu

08.12.2015, 21:12
zle položená otázka...
none
39

32. 08.12.2015, 18:42

Máriu oplodnil pozemský muž, ktorý bol veliteľom rímskeho vojska...a v polovici tehotenstva sa do toho telíčka nevtelil ľudský duch, ale časť Božej lásky Ježiš! Teda bola pannou, lebo jej telo ešte nepočalo dovtedy žiadne dieťa, Ježiš bol jej prvým synom, to je fakt, samozrejme, že následne mal Ježiš ďalších súrodencov...

08.12.2015, 20:45
33. Kristus nebol časť lásky, ale v Ňom prebýva všetka plnosť božstva telesne, a vie sa, že Boh je láska, preto Kristus nemôže byť len časť Božej lásky.
none
49

39. Zuzka8 08.12.2015, 20:45

33. Kristus nebol časť lásky, ale v Ňom prebýva všetka plnosť božstva telesne, a vie sa, že Boh je láska, preto Kristus nemôže byť len časť Božej lásky.

08.12.2015, 21:14
Ale áno...Božia Trojica---Otec Stvoriteľ---Syn Boží Ježiš Božia láska---Syn Duch Svätý, druhý Boží Syn Božia vôľa.
none
61

32. 08.12.2015, 18:42

Máriu oplodnil pozemský muž, ktorý bol veliteľom rímskeho vojska...a v polovici tehotenstva sa do toho telíčka nevtelil ľudský duch, ale časť Božej lásky Ježiš! Teda bola pannou, lebo jej telo ešte nepočalo dovtedy žiadne dieťa, Ježiš bol jej prvým synom, to je fakt, samozrejme, že následne mal Ježiš ďalších súrodencov...

09.12.2015, 19:40
Ty mas asi problem s pojmom panna..
Ak by ju oplodnil pozemsky muz, tak uz pannou nebola a neporodila ako panna.
A to by bol Jezis synom toho vojaka..

Kam chodis na to fantasy?
none
33
08.12.2015, 18:43
32. tak salbeino vysvetlenie vzniku vesmíru sa mi zdá logickejšie ako 33. hahahahahahahahaha
none
34

33. majko1 08.12.2015, 18:43

32. tak salbeino vysvetlenie vzniku vesmíru sa mi zdá logickejšie ako 33. hahahahahahahahaha

08.12.2015, 18:44
svoji k svojim, nič nové!!!
none
36
08.12.2015, 18:52
salbea by mohla napísať novú bibliu...fantáziu na to má
👍: Nadja , majko1
none
41
08.12.2015, 20:58
Lea, trošku napíšem mimo témy.
Najväčšia chyba je, keď človek nevidí svoju skazenosť a potrebu Spasiteľa. To sa tíka aj toho, keď sa človek nádejá, že svojou snahou činiť prikázania, alebo hĺbkou pokánia si zaslúži milosť od Boha, večný život, lenže ten život je Kristus (Ja som cesta, pravda i život). Iba On dokáže dať nebo a nie my samy sebe.
none
43

41. Zuzka8 08.12.2015, 20:58

Lea, trošku napíšem mimo témy.
Najväčšia chyba je, keď človek nevidí svoju skazenosť a potrebu Spasiteľa. To sa tíka aj toho, keď sa človek nádejá, že svojou snahou činiť prikázania, alebo hĺbkou pokánia si zaslúži milosť od Boha, večný život, lenže ten život je Kristus (Ja som cesta, pravda i život). Iba On dokáže dať nebo a nie my samy sebe.

08.12.2015, 21:05
Zuzka, Pán Ježiš je náš Spasiteľ o tom niet pochýb.
none
46
08.12.2015, 21:08
Človek len v Neho má veriť, nie aj v skutky, alebo rozhrešenie, krsst, prijímania,...
none
53

46. Zuzka8 08.12.2015, 21:08

Človek len v Neho má veriť, nie aj v skutky, alebo rozhrešenie, krsst, prijímania,...

08.12.2015, 21:20
Zuzka môžeš robiť ako sama chceš.
none
58

53. 08.12.2015, 21:20

Zuzka môžeš robiť ako sama chceš.

08.12.2015, 21:29
Nie Lea, ja milujem Krista. Tak ako mi prikázal (Mt: 22,37). Klesám mnoho, ale nechcem si voliť nič mimo Neho. Ani Máriu za Boha, lebo Boh celej Zeme, je žiarlivý Boh. Ja chcem iba Jeho za Boha.
👍: Shagara
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 veľkosť : 250 963 B vygenerované za : 0.093 s unikátne zobrazenia tém : 27 794 unikátne zobrazenia blogov : 349 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Poviem to na príklade svojom 😉 Keď píšem, že SOM bol v "pekle", tak sa tým nemyslí, že SOM vycestoval na planétu plnú ohňa, kde pobehovali čertovia s rohmi a "Satanom" ako ich šéfom ...

citát dňa :

Elegantné šaty plnia u ženy rovnakú funkciu ako plot na záhrade. Musia ju chrániť, ale netieniť ju.