Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Ako chápať verše, kde je Pán Ježiš nazvaný bohom? Ján1:1

163
reakcií
3467
prečítaní
Tému 18. augusta 2015, 23:12 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 8. 2015, 23:12 avatar
Asi najpoužívanejším veršom zástancami trojice na obhajobu toho, že Ježiš Kristus je ten istý Boh ako Otec je Ján 1:1 „Na počiatku bolo Slovo a?to Slovo bolo u?Boha a?to Slovo bolo boh.“
Ale ešte predtým,ako si vysvetlíme tieto slová,poukážem na niečo iné, a to na význam -Slovo Božie/Logos/....:Niektoré náuky boli do značnej miery pozmenené. Napríklad Ježiš je v Biblii nazvaný „Logos“, čo znamená Božie „Slovo“, čiže hovorca. (Ján 1:1–3, 14–18; Zjavenie 19:11–13) Netrvalo dlho a Justín toto učenie prekrútil, keď ako filozof využil fakt, že slovo logos má v gréčtine dva významy: „slovo“ a „rozum“. Podľa neho kresťania prijali slovo v osobe samotného Krista. Ale logos v zmysle „rozumu“ sa nachádza v každom človeku vrátane pohanov. Preto prišiel k záveru, že tí, ktorí žijú v súlade s rozumom, sú kresťanmi, a zahrnul medzi nich aj takých ľudí, ako bol napríklad Sokrates alebo iní, ktorí o sebe tvrdili, že sú ateistami alebo ich za ateistov považovali druhí.

Okrem toho apologéti, medzi nimi aj Tertulián, sa za každú cenu snažili prepojiť Ježiša s logom, tak ako ho chápala grécka filozofia, a úzko ho spájali s osobou Boha. Vydali sa tak cestou, ktorá nakoniec priviedla kresťanstvo k náuke o Trojici.
A teraz opäť sa môžme vrátiť k Jánovi 1:1.
V dôsledku svojej viery veriaci v trojicu samozrejme prekladajú záver verša: „a to Slovo bolo Boh“ , aby čitateľ hneď pochopil, že Pán Ježiš je v tom istom zmysle Bohom ako Otec. Výraz „ELEJ GIBBORÍM“ je v?tzv. „status constructus“, alebo v genitívnom spojení, takže doslova znamená „bohovia mocných“ (2. pád-genitív). V Izaiášovi 9:5 je „EL GIBBOR“ v?nominatíve, teda ako podstatné meno s?prívlastkom, „boh mocný“. V?každom prípade však Ezechiel používa slovo „ELEJ“, ktoré je množným číslom od „EL“- boh, na ľudských vodcov mocných národov. Z?toho môžeme vidieť, že tak ako Boží Syn môžu byť takto nazvaní aj iní. Nikto však okrem Boha Otca nebol nazvaný Všemohúcim Bohom. Ježiš Kristus je Mocným bohom, ale s?tým, že mu bola každá moc daná (Mat. 28:18), teda musel mu ju niekto ešte väčší od neho dať. Keď Boží Syn dokoná kraľovanie a?súd, podrobí sa svojmu Bohu, ktorý mu tú moc dal (1. Kor. 15:27-28). To však vôbec nesvedčí o?trojici, alebo o?rovnosti Syna s?Otcom. Z?evanjelií nie je ani najmenší dôkaz o tom, že by Židia považovali očakávaného Mesiáša za niekoho, kto by mal byť totožný so?Všemohúcim Bohom. To som už dokazoval z ich stránok. Pretože tu na DF sú istí znalci,ktorí neváhajú tvrdiť,že aj židia verili v trojicu a že považovali sľúbeného mesiáša za Všemohúceho Boha.

Pozrime sa však na tento verš bližšie. Prvá časť verša nerieši ako vzniklo Slovo, z kadiaľ pochádza – z koho vyšlo, ale že na počiatku, vtedy keď Boh začal tvoriť všetky ostatné veci už existovalo. Je to dôležitá informácia, pretože Syn Boží – Slovo sa potom podieľal pri Bohu u?ktorého bol, na stvorení všetkého (Ján 1:3; Prísl. 8:30). Ako zosobnená Múdrosť hovorí: „bola som (Múdrosť – Boží Syn) pri ňom (Bohu Otcovi) majstrom (remeselníkom)v?diele.“ Samotné Slovo (Múdrosť) však tiež bolo nadobudnuté Bohom, ako prvý zo všetkých jeho skutkov (Prísl. 8:22).

Druhá časť tohto verša hovorí, že to „Slovo bolo u?Boha“. U?akého Boha? No predsa u?jediného pravého Boha. Veriaci v?trojicu ale tvrdia, že aj Slovo je tým istým Bohom a?že má spolu s?Bohom jedno bytie. Usudzujú tak podľa tretej časti tohto verša: „...a?to Slovo bolo boh.“ Podľa ich verzie „Boh“. Ich záver však nedáva zmysel, pretože Slovo bolo u?Boha a?keď je niekto u?niekoho iného, tak nemôže byť zároveň aj tou istou bytosťou. Musí byť logicky niekým iným. Alebo by nám chcel Boh prostredníctvom Jána zjaviť, že bol sám u?seba? To by predsa nedávalo žiadny zmysel. Správny výklad musí byť v?súlade aj s?inými veršami a?tiež s tým, ako sa modlil Pán Ježiš: „A teraz, Otče, osláv ma ty pri sebe slávou, ktorú som mal pri tebe skôr ako vznikol svet.“ (Ján 17:5). On mal slávu u?niekoho, alebo pri niekom inom. Tak ako sa podieľal pri Bohu na stvorení všetkého, tak mal pri ňom aj slávu. Nebola to však sláva akú mal Boh Otec. Ten má slávu, akú nemôže mať nijaká iná bytosť, inak by to bolo v?rozpore s Izaiášom 42:8. Bola to sláva jedinečného Božieho Syna, ktorý je svojho druhu naozaj jediný. Túto slávu mal Boží Syn už v?nebi predtým, ako sa stal človekom. Čo nám má potom povedať tretia časť verša Ján 1:1? Všimnime si najskôr gramatickú stavbu celej vety v?gréckom texte. Je tam dva krát „theos“ (prvý raz v?tvare „theon“) no týmto výrazom nie je označená jedna bytosť, ale dve. Ak by boli obe bytosti v?rovnakom zmysle Bohom, bolo by to v jasnom rozpore s?inými textami, ktoré hovoria, že Boh je jeden (5. Moj. 6:4; Rim. 3:30; Mar. 12:29,32). Keďže koiné gréčtina nepoužívala malé a?veľké písmená na rozlíšenie výrazov,/čo mnohých vôbec netrápi-pravda Stefan?/ odlíšil apoštol Ján prvé „theos“ (je v?tvare „theon“ „Boha“) od druhého tým, že dal pred prvý výraz určitý člen „ton“. A?tak „ton theon“ ukazuje, že sa jedná o?toho pravého Boha. Neobstojí ani námietka zástancov trojice, že na viacerých miestach Novej zmluvy je „theos“ vzťahujúce sa na Otca?bez člena.Tak ako si aj ty Stefan poukázal. Ano,to je síce pravda,ale záleží hlavne na tom, aká je štruktúra vety. V?tomto prípade/Ján 1:1/ určitý člen odlišuje toho, ktorý je tým pravým Bohom od toho, kto je bohom v?zmysle mocnej autority od pravého Boha ustanovenej (Prísl. 8:23).
Sú state,kde nepotrebuje sa odlíšiť Boh Otec od syna,lebo je to z kontextu zrejme. Ale -zdôrazňujem,-my nemôžme svoje názory,závery stavať na niektorých veršoch,a celok nereflektovať!
Ak by sme mali chápať, že Slovo bolo Boh, odporovalo by to predchádzajúcim slovám, ktoré hovoria, že „Slovo bolo u?Boha“. Odborníci na koiné gréčtinu tvrdia, že vety s?bezčlenným prísudkom pred slovesom, majú význam predovšetkým kvalitatívny. To znamená, že Slovo malo skôr povahu podobnú Bohu a?nie, že by bolo tým samým Bohom. Joseph Henry Thayer, teológ, ktorý pracoval na americkom štandardnom preklade sa vyjadril veľmi jednoducho: „Logos bol božský a?nie sama božská Bytosť“.Tiež niektoré miesta v?Starom zákone udávajú pred slovom Boh určitý člen „HA“, takže „HA ELOHIM“ potom vo veľkej väčšine prípadov označuje pravého Boha. Sú však aj prípady, kde je určitý člen použitý aj na iných bohov, ako napríklad v?5. Mojžišovej 10:17: „Lebo Jahveh váš Boh je Bohom (určitý člen) bohov a?Pánom pánov...“ Prečo sú členom označení bohovia? Z?najväčšou pravdepodobnosťou preto, že sa jedná o?určité bytosti – anjelov, ktorým je Jahveh Bohom a?nie o?nejakých vymyslených bohov, ktorí reálne neexistujú.

Podobný verš ako Ján 1:1 , kde je „theos“ dvakrát a?označuje dve rozličné bytosti je Ján 1:18: ,,Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený boh, ktorý je v lone Otcovom, ten (ho) zobrazil.“ Práve tento verš nám môže dať viac svetla do celej veci. Po gramatickej stránke si môžeme všimnúť, že nie je určitý člen ani pred prvým ani pred druhým ,,theos“. Prečo tomu tak je? Ako som už prv uviedol určitý člen v?Jánovi 1:1 mal napomôcť čitateľovi správne rozlíšiť, kto je ten pravý Boh od toho, ktorého týmto titulom boh, pravý Boh označil. V?tomto verši taký problém nie je. Keď je napísané: „Boha nikto nikdy nevidel“ tak je jasné, že je to jediný pravý Boh, Otec Ježiša Krista. Keď verš pokračuje slovami: „jednorodený boh ktorý je v?lone Otcovom, ten (ho) vysvetlil“, tak môžeme veľmi ľahko rozpoznať, že sa jedná o?Božieho Syna – Ježiša Krista, pretože on bol Bohom splodený/privedený do bytia,-bol čas ked syn neexistoval/ a?tak logicky nemôže byť tým istým Bohom z?ktorého sa narodil. Inak by to bolo v?Jánovi 1:1, ak by tam nebol člen ani pri jednom „theos“, čitatelia by mohli pochopiť, že sa obe „theos“ vzťahujú na Boha Otca. ?Slovo by potom mohli chápať, ako súčasť bytosti Otcovej a?nie ako zvlášť oddelenú samostatnú bytosť. Niekomu sa môže zdať zvláštne, že v?Jánovi 1:18 väčšina prekladov práve od zástancov trojice prekladá: „jednorodený Syn“. Je to zrejme preto, aby nemuseli priznať, že Pán Ježiš sa aj ako boh musel narodiť. Z?toho by vyplývalo, že aj v?nebi, kde bol ako nebeská, duchovná bytosť mal svoj počiatok. Túto pravdu podporuje aj svedectvo rukopisov. Výraz „jednorodený boh“ obsahujú: Sinajský kódex (4. storočie) a?papyrus 75 (3. storočie). Naproti tomu „jednorodený Syn“ obsahuje iba Alexandrijský kódex (5. stor.) a?Efraimský kódex (5. stor.), ale až tretí prepis, čo je veľmi slabé v?porovnaní s?tým, ako je podporená verzia „jednorodený boh“. Toto nám môže pomôcť správne pochopiť aj Jána 1:1, kde nenarodený Boh je prvý spomenutý. To je ten, ktorý je Najvyšším Bohom, Všemohúcim, naproti tomu jednorodený boh je Synom tohto Najvyššieho Boha (Luk. 1:32). Je bohom v?zmysle veľkej autority, ktorú mu jeho Boh a Otec dáva. Nie je však Bohom v?absolútnom zmysle, pretože má svojho Boha (Ján 20:17; Zj. 3:12; Žalm 45:8, Žid. 1:9). Jeho sláva je „ako jednorodeného od Otca...“(Ján 1:14), teda svojho druhu jediného. Nie je to však sláva, akú má Otec – Najvyšší Boh, ktorý je nesplodený a?bez počiatku. Veď Najvyšší Boh povedal, že ju nikomu nedá: „Ja som Jahveh, to je moje meno a?nedám inému svojej slávy...“(Iz. 42:8; 48:11). To znamená, že v?tomto ohľade sa mu nikto nebude môcť rovnať. Boh Otec ďalej hovorí: Komuže ma pripodobníte a?urobíte roveň, alebo?porovnáte, aby sme si boli podobní“(Iz. 46:5). V?súlade s?tým sa modlil aj jeho Syn, aby ho Otec oslávil slávou, akú mal on ako Syn/nie Boh syn/ u?neho v nebi a?nie takou, akú má sám Boh (Ján 17:5).

A ak ty Stefan a podobne,tvrdíte,že"Ježiš sa robil rovný Bohu Otcovi,Jahvemu",...tak to odporuje tomu,čo sme si citovali!

Slovo nemohlo byť tým istým Bohom, lebo Slovo - Ježiš Kristus „z?Boha vyšiel a prišiel“ (Ján 8:42). V?gréčtine je tam predložka „ek“ čo znamená, že vyšiel akoby z?jeho vnútra. Tiež 1. Korintským 8:6 o?tom hovorí: „my máme jediného Boha Otca z?ktorého je všetko.“ Slovo je teda zrodené z?Boha. Ale?prečo je nazvané bohom? Pretože ho Boh nadobudol (Prísl. 8:22) a?„ustanovil ...od veku, od počiatku, prv ako bola zem (Prísl. 8:23 pr. J.R.), ako toho, ktorý sa mal s?Bohom podieľať na stvorení všetkého. Tiež ako božskú – mocnú autoritu jedinečného Božieho Syna, ktorý má byť Bohom dosadený, ako budúci vládca sveta.
Spomeniem i slová Krista,kttoré ho odlišujú od Otca, aby sa chápalo,že to čo hovoril mal/dostal/ od Otca,"svojho Boha",a že to neboli jeho vlastné slová.
Prečo je Ježiš nazvaný „Slovo“ alebo Logos? Tento titul opisuje úlohu, ktorú vykonáva, odkedy začali existovať ďalší inteligentní tvorovia. Jehova používal svojho Syna na odovzdávanie informácií a pokynov svojim ostatným duchovným synom, tak ako ho použil na odovzdanie svojho posolstva ľuďom na zemi. O tom, že Ježiš je Slovo, čiže Boží Hovorca, svedčia aj slová, ktoré Kristus povedal židovským poslucháčom:
"Ježiš mu odpovedal a riekol: „Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať, a prídeme k nemu a budeme bývať u neho.... 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová; a slovo ktoré počujete, nie je moje, ale je Otcovo, ktorý ma poslal." Ján 14 kap.
Všimnime si-"slovo ktoré počujete nie je moje,ale Otcovo". Naozaj,chceme ešte väčší dôkaz,aby sme pochopili,ako chápať Jána 1:1?
Logicky/ak Stefan,Veriaci/ vedia o čom hovorím?----tak ak by Ježiš a Otec/Boh/ u Jána 1:1 boli tým istým,jediným Bohom,-mohol by Ježiš tvrdiť,že "to slovo,čo hovorí" nie je jeho? Iba ak by sme si pošliapali vlastný rozum.
Aby bolo opäť zrejme,o čom tu je reč?.....použijem opäť slová Ježiša...:Ježiš povedal: „Čo učím, nie je moje, ale patrí tomu, kto ma poslal. Ak túži niekto konať Jeho vôľu, pozná, či je to učenie od Boha, alebo či hovorím sám od seba.“
Uvažujme opäť-Ježiš hovorí "že učenie je od Boha" a dodáva ,že nie "od neho"! Jednoznačne sa tu Ježiš dištancuje od Otca,ako Bohom poslaný Boží syn. A výraz-"to učenie je od Boha",-jasne poukazuje na Otca,na Boha Jehovu,Jahveho.

Napriek týmto všetkým dôkazom mnohí zástancovia trojice tvrdohlavo zostávajú pri svojej dogme. Keďže „koiné“ gréčtina nemala neurčitý člen, zostáva tento text naďalej predmetom sporov. Je tu však jeden dôkaz, ktorý by mohol úprimným ľuďom pomôcť správne porozumieť slovám z Jána 1:1. Existuje jeden preklad Biblie v?koptskom jazyku, konkrétne v?sahidskom nárečí, ktoré vo svojej gramatike používa aj určitý aj neurčitý člen. Koptčinou sa hovorilo v?Egypte v?prvých storočiach po Kristovej službe. Do tohto jazyka bola preložená Biblia oveľa skôr, ako bola uzákonená náuka o?trojici. Koptský preklad bol urobený (počas 3. stor. n. l.) na základe rukopisov, ktoré boli podstatne staršie, než veľká väčšina dnes známych a zachovaných rukopisov. Preto sahidský text vydáva veľmi závažné svedectvo pravde o Bohu, v?ktorú verili prví kresťania. Najrannejšie preklady Novej zmluvy boli urobené v?sýrčine, latinčine a?koptčine. Na rozdiel od koptčiny sírčina ani latinčina, podobne ako gréčtina tých čias, nemala neurčitý člen. Koptský preklad, ktorý používa aj neurčitý člen, nám preto poskytuje veľmi dôležitý dôkaz o?tom, ako rozumeli slovám z?Jána 1:1, kresťania v?rannom období ešte pred koncilmi, ktoré viedli k?trojici. Čo môžeme zistiť z?koptského prekladu v sahidskom nárečí z?Jána 1:1? Pred prvým slovom „theon“, ktoré sa vzťahuje na Boha Otca je určitý člen a?pred druhým „theos“, ktoré sa vzťahuje na Syna je neurčitý člen. Je teda zjavné, ako rozumeli prekladatelia tomuto textu. Tým neurčitým členom dali jasne najavo, že Slovo – Syn Boží, nie je tým istým Bohom, ako jeho Otec. Syn je bohom, ale nie Najvyšším Bohom. Je len obrazom Najvyššieho. Bytostne je však od Boha Otca jednoznačne odlišný.
A je nanajvýš zaujímavé,že slovo /theos/ Boh nebolo nikdy v Písmach uplatnené na ducha svätého,a ten sa ani nikde "nesnažil" robiť rovný Bohu Otcovi a Bohu synovi. A v nebi ,po vzkriesení Ježiša ho nevidíme po Božej ľavici/lebo po pravici Boha je jeho syn/,-aj to je zaujímavé! Kde sa podel?
A už samotný,nepopierateľný fakt,že pred koncom 3 storočia nikto neveril v trojicu,....a všeobecne sa považoval Ježiš za podriadeného Otcovi,Všemohúcemu Bohu,....a že duch svätý sa vnímal "neosobne",...tiež nasvedčuje,že táto nebiblická dogma vznikla až v 4 storočí. Dovtedy o nej nebolo nič počuť.
V predhovore k Dejinám kresťanstva od Edwarda Gibbona si môžeme prečítať: „Ak bolo pohanstvo kresťanstvom premožené, potom je rovnako pravdivé, že kresťanstvo bolo pohanstvom pokazené. Čistý deizmus ranných kresťanov... bol rímskou cirkvou zmenený na nezrozumiteľnú dogmu o trojici. Mnohé pohanské poučky vymyslené Egypťanmi a idealizované Platónom boli zachované ako hodné viery.“ Cirkev teda nezachovala apoštolské učenie, ale ako napísal evanjelický teológ Adolf Harnack v knihe Dejiny dogmy: „V skutočnosti legalizovala vo svojom strede helénske špekulácie, poverčivé názory a zvyky pohanských náboženských mystéríí.“ Toto potvrdzuje aj historik Andrews Norton, ktorý napísal o trojici v knihe Uvádzanie dôvodov: „sledovať históriu tejto náuky a objaviť jej zdroj môžeme nie v kresťanskom zjavení, ale v platónskej filozofii.“ Ďalej napísal: „Trojica nie je náuka Krista a jeho apoštolov, ale výmysel školy neskorších platonikov.“ Stalo sa teda to, čo apoštoli predpovedali, odpadnutie o ktorom hovorili (2. Tes. 2:3; 1. Jána 2:17-18) sa stalo skutočnosťou. Je na nás, aby sme to rozpoznali a boli nájdení, ako vyznávajúci pravdu aj napriek všeobecne rozšírenému názoru, ktorý je vo veľkej prevahe.


23.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   19. 8. 2015, 06:10 avatar
shagara...už som myslel ,že sa na to vykašlem,ale to s tebou ešte skúsim.Možnože ide v tvojej gebuli len o nejaký studený spoj a ak aj neuveríš Božiemu Slovu,tak aspoň začneš myslieť,ako priemerný človek.
S gréčtinou to je trochu inak.Nejde o obšírny pojem.Máme okolo 24 000 rukopisov od najstarších čias až po stredovek.toho je 5 664 gréckych manuskriptov z prvých storočí.V nich sa nachádza asi 200 000 rôznych variant.Žiadna z týchto sa NEDOTÝKA PODSTATY NZ,jeho učenia a doktríny!!! Spoľahlivosť gréckeho textu je 99,5 %.Jednoduché,že?Myslím,že nie je o čom.

Píšeš "nie je tam určitý člen/ slovo Boh"-klasická jehovistická udička na ktorú skoro všetci noví adepti SJ /až na tých premýšľajúcich,ktorí si radšej všetko overia / radostne vykríkne: "už to mám! konečne som to pochopil!" a vôbec si vo svojej pýche,že to svojim rozumom pochopili neuvedomia,že boli oklamaní.
V Jn 1,1 skutočne v 1.slove BOH člen je a druhýkrát nie.
To súhlasí.Až na to,že to vôbec nič neznamená.Uvediem nejaké príklady,aby si videl,že ťa podviedli.
Gal 4,8:---No vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo v skutočnosti nie sú bohmi--
Hovorí o „Tom Bohu“, Pravom Bohu – ale používa tvar bez člena!!! Znamená to, že aj „Jehova“ je len „nejaký boh“, bližšie neurčený, ale nie „Ten Jediný Pravý Boh“?
Jn1,18 ---Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil.---
Text znova hovorí o Jedinom a Pravom Bohu – a znova používa slovo „theos“ v tvare theon bez člena!!!
Zaujímavosťou je,že pri Tomášovi ---Pán môj a BOH môj--- už členy sú aj pri Pán aj pri BOH,ale s jehovistami to ani nehne.Skutočne obdivuhodné intepretácie.
To smiešno - trápne sa hranie s malými a veľkými písmenami je taktiež zaujímavé.Akoby v gréckych rukopisoch niečo také jestvovalo.
Takže vidíš,že uvádzanie nezmyslov ,že slovo bolo božské sa nezakladá na pravde,aj keď tu spomenieš 100 satanistov,ktorí si to myslia a tvária sa ako vedci a nepočul o nich skoro nikto.


25.
označiť príspevok

fajer
   19. 8. 2015, 07:18 avatar
neviem načo tu kopírujete tie sprostosti s biblie, o bohu sa napísalo toľko sprostosti, že v tom máte bordel....


29.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 8. 2015, 12:59 avatar
Nikto ta nenuti to citat... a vlastne preco chodis do nabozenskych tem? Mas z toho nejake komplexy a potrebujes si zanadavat a znevazovat?
Súhlasí Slušný človek


32.
označiť príspevok

fajer
   19. 8. 2015, 20:29 avatar
načo, aby som vám sprostým otvoril oči....


62.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 8. 2015, 18:46 avatar
Pride somar doprostred dvora, mysliac si aky je nadradeny a zacne hikat...
Chcem vam sprostim otvorit oci  


42.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 8. 2015, 00:52 avatar
23........Opakuješ sa ako papagáj...Stefan! Nič nové nepíšeš.
A ked ti uvediem miesta,kde sa píše člen aj na pohanských bohov,anjelov....tak aj to máme chápať trinitársky?
A nestaviam až tak na gramatike,....tomu mnohí nerozumia,ale na biblickom zjavení a na textoch,ktoré jasne hovoria,že Ježiš je podriadený Otcovi a je stvorená bytosť. Mal si sa v mojom príspevku teda viac zamerať na dané ,biblické pasáže!
Citujem..." a slovo ktoré počujete, nie je moje, ale je Otcovo, ktorý ma poslal." Povedz nám so svojim "zdravým úsudkom",....aj je Ježiš u Jána tým "Slovom", a teda zároveň i Bohom,...prečo tu tvrdí/aj na iných miestach/, že to "nie je jeho"? Ved ,nutne,ak by bol on samotným Všemohúcim Bohom,tak všetko čo učí,hovorí by malo byť jeho!
Trinitári hrajú trápne divadlo. Ak ide o texty ,kde Ježiš jasne poukazuje ,že je podriadený Otcovi......tak tam tvrdíte ,že hovoril ako človek. Ale ked už chcete dokázať jeho božstvo/a že on je samotný Boh/,tak citujete texty,kde už Ježiš hovorí ako Boh, a nie ako človek. Je to komické....Ježiš raz vystupuje ako Boh,potom ako človek/a tak dokolečka/ a tak stále sa to mení ,podla vašej potreby.
A vôbec,tvoje argumenty môže zvážiť každý laik a určite tieto argumenty majú váhu,ako .ako kôš hnilého ovocia.
Trojhlavé monštrá existujú iba v rozprávkach a v pohanskej mytológií./trojhlavý pes Kerberos/
A ver ,že mnohí počúvajú,.....sú to tí,čo nechcú byť zničení pre modlárstvo,pre porušenie prvého,najdôležitejšieho prikázania,....tí čo neriedili jedinečnosť Boha biblie,.....ktorí pochopili,že Písma sú prísne monoteistické,nie polyteistické!


55.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   22. 8. 2015, 07:35 avatar
shagara...jediný,kto hrá trápne divadlo si ty.Reaguješ na 23,kde som ti vyvrátil tvoje choré teorie o členoch pred slovami Boh a píšeš o 3-hlavých psoch.Chvalabohu tvoje naučené úhybné manévre a používanie red herring si tu všimli viacerí.
---a to slovo bol BOH--- nie božské ani nijaké iné.Je to úplne jednoduché.
Ešte raz pre tých rozumu mdlého:
KRISTUS bol na zemi učinený menším od anjelov,bol človekom,preto bol podriadený ako človek BOHU.Na večnosti je však rovnaký ako BOH,preto je písané ,že KRISTUS je ten PRAVDIVÝ BOH a večný život.
Je to to isté,ako s tým,že BOHA nikto nevidel.Ale v Písme je na viacerých / nie na jednom!!!/ miestach písané,že ľudia ho videli.Ale pochybujem,že to pochopíš,ak sa budeš stavať k tomu ako škôlkár,ktorý si myslí,že na drevenom počítadle sa dá vypočítať všetko na svete.
Súhlasí veriaci-3


86.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 02:18 avatar
55......učenie trinitárov hovorí,že Ježiš bol na zemi Boh aj človek./Bohočlovek/.......tak na mňa nechod s blbosťami a nepravdami.


87.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 02:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.90.
označiť príspevok

omega
   26. 8. 2015, 02:40 avatar
tiez by ste mali riesit viac prakticke otazky nez teorie
Súhlasí veriaci-3


93.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 02:51 avatar
87......Veriaci,takými,že tvrdíš,že Ježiš bol len človek. To,ked ti nepasujú niektoré texty z Písma. Ale inokedy tvrdíš ,že bolo aj Boh,...ked išlo o jeho božstvo. Raz tak,....raz onak. Ujasni si to! Co vlastne bol Ježiš na zemi?


96.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 02:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.100.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 03:01 avatar
96....s tým súhlasím,...tomu verím aj ja. Ale podla teba raz bol Boh a raz bol človek. Tomuto nechápem,.....pretože si viackrát spomínal,že vystupoval ako Boh a robil sa rovný Bohu.


103.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 03:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.107.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 03:13 avatar
103......Ak bol Boh,tak prečo neakceptuješ fakt,že Boh Otec "je väčší ako syn" a že "Boh Otec je hlavou Krista"?


133.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   26. 8. 2015, 09:29 avatar
shagara...tu sa znovu ukazuje,ako si vytrhávaš veci,ktoré sa ti hodia.Keď je Boh hlavou KRISTA aj na večnosti,znamená to ,že na večnosti je aj muž hlavou ženy?Alebo si budú všetci rovní,ako je to v Písmach?
Miešaš neustále nezmiešateľné.
Galatským 3:28. — Niet Žida ani Gréka; niet sluhu ani slobodného; niet MUŽA ANI ŽENY, lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi---
Toto ,čo píšeš,platilo len počas pozemskej púte Pána.


140.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 8. 2015, 08:41 avatar
133......nemiešam a nič nevytrhávam. Ježiš aj po vzkriesení je stále podriadený Bohu Otcovi. To sme už preberali. Zjavenie to potvrdzuje.
Pavol aj takým ako si ty píše:....."potom sa aj sám Syn podrobí Tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh každému všetkým".
S tou "pozemskou púťou" teda nemáš pravdu!


147.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   27. 8. 2015, 21:57 avatar
shagara...1 Kor.je pre teba priveľké sústo.Nechaj to radšej tak.Nerozumieš oveľa jednoduchším veciam.
Ak si myslíš,že tomu rozumieš,odpovedz na toto:
1.--Syn podrobí TOMU, ktorý mu všetko podrobil---Podľa teba je momentálne Syn vyššie ako Otec,keďže mu všetko podrobil a podľa tvojej logiky mu nič neostalo?
2.---Keď je Syn odjakživa podrobený / podľa teba / ,načo sa má podrobovať znova?Je to podľa teba logické?


164.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 2. 2018, 01:53 avatar
23,........to ako čo malo byť? Povedz,čo si vlastne napísal? NIč a ešte raz NIč!
A en úvod ma posadil na zem. A sám si pritakávaš,aký si dobrý!
Už som písal,že daný člen má vyznám pre niektoré miesta v Písme a nie že všade! Trebárs Ján 1:1!
To,čo spomínaš je len výsledok,že nepoznáš tvrdenia JS a tvojej schizofrénie! Najprv si naštuduj, kedy má význam používať určitý člen,a kedy nie. Lebo zjavne zas si mimo!?
Ešte treba vysvetliť,prečo v Písme v SZ sa anjeli titulujú menami ako: "Boh,pravý Boh,Jahve,Boh Abrahámov,Izákov,Jakubov" a bude dobre. Pozri 7 kapitolu v Skutkoch a možno na niečo prídeš? Ale asi sa márne nádejám! Ty budeš vidieť pohanskú trojicu aj v chladničke,.keď si budeš robiť tri vajíčka na tvrdo! 
A u teba to nebude "studený spoj"/to by ešte bolo dobre/, ale spálená ,základná doska,mozog! Tam už nič neporiešiš. Ty budeš vidieť trojmo po celý život. Tam ti ani dioptrie nepomôžu! 

Žalm 89:5,......" Lebo kto nad oblakmi je roveň Pánovi? Kto sa z Božích synov podobá Pánovi? ",..........nuž,ten kto si ctí Slovo Boha by povedal ,že nikto,....ale trinitár bude stále obhajovať svoju lož,....že "Boží syn Ježiš sa rovná,podobá svojmu Otcovi,svojmu Bohu"!


28.
označiť príspevok

bystrik muž
   19. 8. 2015, 08:46 avatar
ach vy jehovisti, ach vy katolíci, ach vy...ach...ach....
Súhlasí Shagara


52.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 8. 2015, 01:44 avatar
Bystrík......28.....to "ach" je správne! Skôr ,či neskôr to každy pochopí!
"Nech vedia, že iba ty máš meno Jahve, že si zvrchovaný Pán celého sveta! " Zalm 93:19 Botekov,katolícky preklad


60.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   23. 8. 2015, 11:43 avatar
shagara....meno JHVH je označenie pre všetky 3 osoby.Preto je písané:
--krstite ich vo MENO / MENE / Otca i Syna i Ducha svätého--- nie v MENÁCH!!!


61.
označiť príspevok

ranexil muž
   23. 8. 2015, 11:50 avatar
Jod he vav he
( neviem ako to dokazali schomolit na Jehovu)
Je to stvorpolarny objekt. Ked uz sme pri tom. Pre pochopenie, stvorpolarne veci v 3D mriezke nejestvuju.
Preto ste len takí tlachalkovia a nesmierne urazate svojimi kecami ludi, tkori vedia cosi viac:D
ale nie neurazate..deti deti deti.. verte sak raz aj zmudriete


65.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 8. 2015, 18:55 avatar
Neviem ale pokial nehovoris o menach, ako naozaj menach, ale v zastupeni viacerych osob, tak moze byt aj v mene..

Zastupujem tu v mene p. Borovicku a p. Nosateho..

Nie v menach...


69.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   23. 8. 2015, 22:07 avatar
wolfe...v gréčtine je použité jednotné číslo,čiže je to striktne v jednom mene.U nás sa udomácnil zjednodušený výraz v mene a myslí sa tým niekedy aj množné číslo.Tvar "v mene" musel poznať aj Roháček,ale nepoužil ho.Prečo?Použil tvar VO MENO,aby zvýraznil jedno meno.
Takisto striktne je to napr. v angličtine,ktorá pozná aj tvar "v menách"/in the names/,ale znovu je použité jednotné číslo / in the name/.
Je to celkom únavné venovať sa stále dookola "školáckej teológii" SJ.Je to trochu zložitejšie,ako sa nám to Shagara snaží nahovoriť.Možno je aj pre teba už čas,aby si sa začal venovať zložitejším veciam.Napr.Duch svätý.
---Veď nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale Duch vášho Otca hovorí vo vás---Mt10,20
---ale v Duchu, ak Duch Boží naozaj prebýva vo vás---Rim8,9
---A keďže ste synovia, poslal Boh Ducha svojho Syna do našich sŕdc--Gal4,6
---Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre LÁSKU Ducha--
Tak ktorý Duch je v kresťanoch?
Duch svätý,Boží Duch,Otcov Duch,alebo Kristov Duch?Koľko druhov Duchov vlastne poznáme?
Poznáme dokonca LÁSKU Ducha Svätého-nepísal náhodou Shagara,že Duch nie je osoba?
O KRISTOVI a jeho Božstve sa dá písať stále,je to nevyčerpateľná téma.


71.
označiť príspevok

Wolfe muž
   24. 8. 2015, 04:48 avatar
Hej a vsetci by sme mali skumat v duchu vedy..

Ked hovoril o Kristovom duchu, tym myslel lasku do srdc...
Ked Boziu tak hovoril o mudrosti...

Mimochoodm, ked uz ma tak skolis... co presne znamena zit telesne a co presne znamena zit duchovne (v podstate to bolo predchadzajuci vers jedneho z tebou menovanych)

Inak Shagara hovoril raz tak, ze duch svaty je bozia moc, inokedy, ze je to Boh sam...


72.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   24. 8. 2015, 07:50 avatar
W...Takže:
1.V mnou uvádzaných veršoch nehovorí o tom istom Duchu?
2.Kde presne je napísané,že KRISTOV Duch je láska a BOŽÍ je múdrosť?
3.Je niekde uvedené,že Pavlove verše si treba nejakým spôsobom/ a ak,tak akým / vykladať,čo nimi myslel?

Podľa mňa jehovosti nehovoria,že Duch je Boh sám,ale že je to Božia sila.A shagara tvrdí,že Duch nie je osoba.


73.
označiť príspevok

Wolfe muž
   24. 8. 2015, 12:51 avatar
Takze uz nemama trojjedineho Boha ale patjedineho Boha?
Takze to by uz nebol ani Boh-Jezis-Duch svaty, ale Boh, jeho duch, Jezis, jeho duch a duch svaty


74.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   24. 8. 2015, 15:17 avatar
w...pýtaš sa ma na to,čo som sa pýtal ja teba? 
Inak zo 69 a 72 by malo byť zrejmé,že som otázku myslel ironicky.Jedná sa stále o to istého Ducha,ktorý vychádza rovnako z Otca aj zo Syna./Mt10,20,Gal4,6/


76.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 01:35 avatar
Wolfe....71....nikdy som nehovoril,že "duch je boh sám"! Ak aj áno,tak v zmysle paralelizmu,že Boh Jehova a duch svätý je tá istá osoba. Teda,že ked niečo hovorí duch svätý,tak v skutočnosti to hovorí Boh Otec. Ak niečo koná duch svätý,tak to koná,robí Boh Otec. V Písme je vela príkladov,kde to môžme pekne videť. Ja som ich už niekoľkokrát citoval. Tak mám pocit,že si ma len zle pochopil.
Napríklad i v tomto Žalme je daný paralelizmus:...."Kam môžem ísť od tvojho ducha
a kam môžem utiecť od tvojej tváre?"
Tento paralelizmus sa komentuje istým spôsobom aj v New Catholic Encyclopedia : „Väčšina textov N[ového] Z[ákona] zjavuje Božieho ducha ako niečo, nie ako niekoho; to je obzvlášť zjavné z paralelizmu medzi duchom a Božou mocou.“ (1967, zv. XIII, s. 575)
Ale to som spomínal aj v téme:"Božský Kristus".
Micheáš 3:8....dáva rovnítko medzi silu Boha a jeho ducha:......"Ale naproti tomu ja som bol naplnený silou, Jehovovým duchom, a právom a mocou, aby som Jakobovi povedal o jeho vzbure a Izraelovi o jeho hriechu."
Duch svätý je -"výkonná moc Boha".


149.
označiť príspevok

Wolfe muž
   28. 8. 2015, 06:40 avatar
Shagara "nikdy som nehovoril,že "duch je boh sám"! Ak aj áno,tak v zmysle paralelizmu,že Boh Jehova a duch svätý je tá istá osoba.' >> Nepopieras a zaroven znova netvrdis to iste v tej istej jednej vete?

nehovoril si, ze duch (svaty) je boh sam
ale Boh Jehova a duch svaty je ta ista osoba..
Pockat ak je ta ista osoba tak je to jeden = Boh Jehova = duch svaty, nie?

To som zobral, ked si pisal o duchu svatom raz davnejsie..

inak pozor "Kam môžem ísť od tvojho ducha a kam môžem utiecť od tvojej tváre?" tam nie je napisane duch svaty, ale duch, to jeste duch Bozi.. ako ked bolo na pocitatku .. Duch Bozi sa vznasal nad priepastou...


85.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 02:14 avatar
69.....či už je to v mene,alebo v meno,....nevidím tu rozdieľ. Hráš sa iba so slovíčkami!
A napríklad ten text v Galaťanom lepšie pochopíš,ak si prečítaš tieto texty:Ján 14:26
"26 Ale pomocník, svätý duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás bude učiť všetko a opäť vám pripomenie všetko, čo som vám hovoril."

Rimanom 5:5
"5 a nádej nevedie ku sklamaniu, lebo Božia láska+ bola vyliata do nášho srdca prostredníctvom svätého ducha, ktorý nám bol daný".
Matúš 10:20...podľa trinitárskej logiky by mal znieť takto:"Veď nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale Boh /Duch/ vášho Otca hovorí vo vás". Určite to je priam šité na tvoj zdravý úsudok. Ved duch svätý je Boh. Tak potom Boh má Boha!
A text v Rim.8:9 sa chápe v zmysle Gal.4:6.
Alebo ak si prečítaš aj tento text:Ján 14:26
"26 Ale pomocník, svätý duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás bude učiť všetko a opäť vám pripomenie všetko, čo som vám hovoril."
Otec,Pravý Boh stojí vždy za duchom,ktorého vysielateľom je on. Ježiš ho dostal od Otca, a tak môže dávať,čo dostal od Otca.
Ježiš to vždy spomínal aj ked robil zázraky s "mocou od svojho Otca,Boha".


134.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   26. 8. 2015, 09:38 avatar
sh...asi si si zase "akože" nevšimol podstatný text,ktorý uvádzam:
---A keďže ste synovia, poslal Boh Ducha SVOJHO SYNA do našich sŕdc--Gal4,6
Duch od Otca a od Syna je stále TEN ISTÝ DUCH SVATÝ.
Uvedomili si to aj tí tvoji slávni "cirkevní otcovia" a poopravili svoje teorie o tom,že DS vychádza len z OTCA.


138.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 8. 2015, 08:31 avatar
134......Stefan nemám problém s tým nesúhlasiť. Ano,duch vychádza aj od syna. Teda,nič svetoborné! Len ty si si nevšimol,že za daným duchom je vždy Nositel Boh Jehova,ktorý ho dáva svojim služobníkom,ako aj svojmu synovi. A tak syn dáva,čo dostal od Otca a čo on v Písme aj spomína,že to dostal od svojho Otca.


152.
označiť príspevok

Wolfe muž
   28. 8. 2015, 06:47 avatar
"či už je to v mene,alebo v meno,....nevidím tu rozdieľ. Hráš sa iba so slovíčkami!" >> To by nemal hovorit ten, co sa hra s ciarkami  


153.
označiť príspevok

Wolfe muž
   28. 8. 2015, 06:51 avatar
To uz som tu vysvetloval...
Som tu v mene Jana Borovicku a Petra Novotneho.
NIE
Som tu v menach Jana Borovicku a Petra Novotneho.


154.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   28. 8. 2015, 22:02 avatar
w...ak sa nenahneváš dám prednosť Roháčkovi,považujem ho za vačšieho odborníka ako teba.
Preložil to zreteľne : VO MENO.
Upozorňujem ťa,že " v mene" nie je žiadny novotvar a bol známy aj Roháčkovi.Mimochodom ten je známy tým,že prekladal viac menej doslova.


155.
označiť príspevok

Wolfe muž
   29. 8. 2015, 00:40 avatar
Rohacik je asi aj najvacsi odbornik na Slovensky jazyk...


156.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 8. 2015, 08:15 avatar
w...volá sa Roháček,nie Roháčik a je odborníkom hlavne na gréčtinu.Ale aby si videl,že si nevymýšľam a nezabrala na teba ani angličtina,dám ti české preklady,kde sa tak isto používa bežne "ve jménu",ale tento konkrétny verš je preložený "VE JMÉNO".

---Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého---ČSP
---Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého--- Kralický
---Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého--- překlad Miloše Pavlíka
---proto procházejte, dělejte učedníky ze všech národů, ponořujíce je do jména otce i syna i světícího spiritu---Nový kovenant
Iba 2 biblie v Čechách udávajú ve jménu-Bible 21 a Překlad O.Petru.

Ináč wolfe ,je celkom smutné,že musím slovákom vysvetľovať rozdiel medzi "v mene" a "v meno" na iných jazykoch,lebo si myslia,že je to to isté,nemyslíš?


2.
označiť príspevok

zoozoo muž
   18. 8. 2015, 23:14 avatar
toto uz suvisi s besnotou...


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 8. 2015, 23:42 avatar
OK,...tak prečo nenavštíviš zverolekára? Alebo sa aspoň izoluj! 
Súhlasí Scarlet666


4.
označiť príspevok

zoozoo muž
   18. 8. 2015, 23:47 avatar
zverolekarku mam.
taketo traktaty hodne pyramidovej hry z brooklynu?
chod niekam...


5.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 8. 2015, 23:58 avatar
Vatikán a iné inštitúcie sú lepšie? Zoo.....máš slobodnú vôľu,...venuj sa bonsajom,alebo chod na huby!
A čo,...pomohla injekcia? Pena sa už nezjavuje na ústach? 
Súhlasí Scarlet666


6.
označiť príspevok

zoozoo muž
   19. 8. 2015, 00:14 avatar
prdim ti aj na ten tvoj nenavideny vatikan.
ja sa venujem mikroelektronike.
co sa tyka hribov, milujem hlivovy paprikas.
tretej vete nerozumiem...


8.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 8. 2015, 00:20 avatar
Zoozoo......aspoň niečo miluješ ,/hlivový paprikáš/a neprdíš na to,/ako na Brooklyn,Vatikán/..aj to je pokrok!
Bude z teba volačo,...ked už nič iné,tak elektrotechnik!


10.
označiť príspevok

zoozoo muž
   19. 8. 2015, 00:23 avatar
myslim, ze si sa celkom pominul na rozume.


13.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 8. 2015, 00:43 avatar
Čo narobíš.......zoo......každý sme nejaký! /besný,vyšinutý/,....hlavne že ty si v poriadku! Teším sa z toho!


30.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 8. 2015, 13:01 avatar
Hlivovy paprikas je SUPER!

Aka mkroelektronika ta bavi? (ja by som na to nemal nervy, ani oci, ani ruky)


7.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   19. 8. 2015, 00:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 8. 2015, 00:21 avatar
A čo je mesiáš,...Scarlet? Židia ho určite nepovažovali za Boha,...ani pred odpadnutím,...ani po ňom.


11.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   19. 8. 2015, 00:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

zoozoo muž
   19. 8. 2015, 01:10 avatar
ach jaj, zase osvedcene copy/paste?

bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

to len jeden priklad. ty to mas v hlave dobre pozametane Belico)


12.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 8. 2015, 00:40 avatar
Pekné Scarlet...a práve tu sa tiež v daných slovách odlišuje Boží syn od svojho Otca,Všemohúceho Boha. To som naznačil svojou otázkou. Ján 17:3 a podobne...tam to pekne vidieť.


15.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   19. 8. 2015, 01:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 8. 2015, 01:11 avatar
Scarlet...15...je to v tejto téme,ktorú som napísal. Jednoducho iba to/v modernom poňatí,dnešnou terminologiou/,že Kristus bol božskej podstaty/Boží syn-nie Boh syn/ a že bol hovorcom Boha,svojho Otca,ktorý ho poslal.
Ak Písmo hovorí,..."že Boha nikto nevidel",...máme tomu veriť? Asi áno! Ale Ježiša videli mnohí.


18.
označiť príspevok

zoozoo muž
   19. 8. 2015, 01:16 avatar
neverim, ze sa najde niekto, co by to cital.
Súhlasí velasquez


21.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   19. 8. 2015, 02:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   19. 8. 2015, 02:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

Blanka žena
   19. 8. 2015, 00:45 avatar
odpoveď z Biblie:
Ježiša jeho nepriatelia obvinili, že sa stavia na jednu úroveň s Bohom. (Ján 5:18; 10:30–33)
Ale on nikdy netvrdil, že je rovný Všemohúcemu Bohu. Naopak, povedal: „Otec je väčší ako ja.“ (Ján 14:28)

odpísané zo svedkov jehovovych JW org.

Súhlasí bystrik, Shagara


19.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 8. 2015, 01:23 avatar
Ale Blanka ...Stefana a Veriaceho 3,4,5 nepresvedčíš! Oni ked si nedajú dole trinitársku optiku,tak všetko vidia trojmo! 
Ja ked si dám aj tri litre vína,tak vidím maximálne dvojmo!   


22.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   19. 8. 2015, 02:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.51.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 8. 2015, 01:39 avatar
Scarlet...22...niečo píšem a i kopírujem. Ale len preto,že nechcem niečo pracne písať ,/času je málo/aby som dokázal,čo je pravda a čo nie. Danú problematiku poznám veľmi dobre. A na internete je dosť mojich úvah,príspevkov a článkov....a tak niekedy kopírujem len svoje tvrdenia.
Teda,...viac by som sa zameral na podstatu písaného:"Je to správne,biblické,logické...atd"? Pretože otázka trojice je životne dôležitá otázka. Touto nezrozumiteľnou dogmou sa zrušil monoteizmus Písiem.


132.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 07:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.139.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 8. 2015, 08:35 avatar
132....iba ak si nesmrteľnú dušu vypožičiaš z pohanskej filozofie,iba vtedy dokážeš ,že človek má tri zložky,ale nie že je trojjediný. Zatiaľ je to tak,že človek je telo a dych života/oživujúci princíp/,čo je vlastné všetkým živým tvorom,aj zvieratám!


141.
označiť príspevok

veriaci-3
   27. 8. 2015, 08:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.144.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 8. 2015, 15:06 avatar
141....čo sa týka umierania a vlastnenia životnej sily/ducha/ tak nie. Človek vyniká v inom ohľade!


143.
označiť príspevok

veriaci-3
   27. 8. 2015, 09:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.145.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 8. 2015, 15:09 avatar
143....kde Veriaci? Bud konkrétny! Pavol určite nepoukazoval na tri zložky človeka. A telo znamená duša. Človek je "živá duša",....to je biblická verzia,a v mnohých textoch to nájdeš. Mrtvá duša=mŕtvola! Ako zvieraťa,tak človeka.


24.
označiť príspevok

Blanka žena
   19. 8. 2015, 07:13 avatar
19
lebo kresťanstvo má iný výklad na trojjediného Boha.
Sa stále bavíte o tom istom jednom Bohu z Biblie,
ako keby to nebolo jedno, na čo presviedčať?


26.
označiť príspevok

fajer
   19. 8. 2015, 07:23 avatar
Blanka máš pravdu, boh je len v biblii, ako hlavná postava rozprávkovej knižky, ....


27.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   19. 8. 2015, 08:02 avatar
Shagara...mne stačí ,že viem čítať a som chopný porozumieť textu.Nepotrebujem zatiaľ chvalabohu žiadnu optiku
---Pretože TRAJA sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú JEDNO.---
Vidíš ,aké je to jednoduché.Nepotrebujem veriť,že v Brooklyne sedia nejakí chlapíci,ktorí tomu rozumejú lepšie a preto im treba platiťa oni mi vybavia,že budem po smrti na zemi orať,siať a žať naveky.
Ale rozumiem ti.Zabrnkali u teba na správnu strunu.Presvedčili ťa,že len TY a nejaké babky pri tescu ste tí chytrí,ktorí to dokážu pochopiť.A tak sú všetci spokojní.Ty,že si chytrý a chlapíci v Brooklyne,že im posielaš prachy.
---aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom, v jeho Synovi, Ježišu Kristovi. To je ten PRAVDIVÝ Bôh a večný život.--
---ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je NADO VŠETKÝM, BOH, požehnaný na veky---
Súhlasí veriaci-3


31.
označiť príspevok

veriaci-3
   19. 8. 2015, 16:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.33.
označiť príspevok

fajer
   19. 8. 2015, 20:46 avatar
mňa by len zaujímalo, odkiaľ Ján vedel, že Ježiš je ten pravý boh....to môže povedať každý šaman v pralese, že ten ich boh je ten pravý...tiež pre svoje tvrdenie nemá dôkazy, len vieru....a to nestačí...


49.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 8. 2015, 01:28 avatar
Veriaci...31...ale ja súhlasím s danou citáciou. Tam sa totiž nič nepíše o trojici,...práve naopak!
,,Veď ja som nehovoril sám od seba, ale Otec, ktorý ma poslal, prikázal mi, čo mám povedať a čo rozprávať“ (Ján. 12:49 ).
Ak by bol Ježiš tou istou osobou ako Otec, tak by bolo veľmi čudné,že hovoril ako hovoril!
Nie Ježiš si prikázal/ako Boh/ čo má hovoriť,ale bol to jeho Otec,/v nebi/ktorý mu to odovzdal . A ak by bol Ježiš samotným Bohom,nikto by mu nič nemusel "prikazovať".
----------------------------------------
A úplne polopatisticky.........Ježiš povedal...:"sluha/Ježiš,syn/ nie je väčší ako jeho pán, /Otec,Jehova/ani posol/anjel,Ježiš/nie je väčší ako ten, kto ho poslal“/Všemohúci Boh ,Otec,Jehova/(Ján 13:16 ).


50.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 8. 2015, 01:35 avatar
Stefan...27...opakujem už niekoľký krát,...ten text je neskorší,trinitársky dodatok. Je to v každej Biblii v poznámke pod čiarou napísané.
“ Odborníci na biblický text však zistili, že tieto slová nenapísal apoštol Ján, a preto do Biblie nepatria."..... Profesor Bruce M. Metzger tiež napísal: „To, že tieto slová sú podvrhom a nemajú právo byť v Novom zákone, je isté.“ (A Textual Commentary on the Greek New Testament) Podobne v Preklade Štefana Porúbčana sa v poznámkach k 1. Jána 5:6–9 o spomínaných slovách píše, že „je to len neskoršia špekulatívna poznámka“.
Hold....účel svätí prostriedky!


63.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 8. 2015, 18:52 avatar
Ako ma jeden vediet, co patri do biblie a co nie..
Ja som myslel, ze biblia je inspirovana duchom svatym..
Ale ked si z nej mozeme robit trhaci kalendar, tak ako jej moze niekto verit?


64.
označiť príspevok

Nadja žena
   23. 8. 2015, 18:53 avatar
Možno je inspirovaná viacerými duchmi svätými...


66.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 8. 2015, 18:55 avatar
Jo, kazdy ma toho, ktory mu vyhovuje :D


67.
označiť príspevok

Nadja žena
   23. 8. 2015, 19:00 avatar
... a všetci budú spokojní... elegantné, nie?


70.
označiť príspevok

Wolfe muž
   24. 8. 2015, 04:40 avatar
Ani nie.. kazdy sa snazi presvedcit toho druheho, ze on pocuva toho spravneho ducha..


68.
označiť príspevok

milicano
   23. 8. 2015, 19:01 avatar
vidíš...s Kamasutrou také problémy nemám...:-)


82.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 02:00 avatar
Wolfe....63....kto trochu sa zaujíma o pravdu,Písma,....tak na to skôr ,či neskôr príde. A tých dodatkov nie je tak veľa. A väčšina je v poznámke pod čiarou objasnená,trebárs tým,že je to "neskorší dodatok",...alebo že sa "v najstarších prekladoch nenachádza". Tieto poznámky sú aj v trinitárskych prekladoch.
A keby aj tieto poznámky neboli,...ver,že každá biblická pravda je postavená na mnoho iných a závažnejšich tvrdení, a tak nemôžme byť pri poctivom skúmaní uvedení do omylu. Ale inak,....ani dané dodatky nie sú niečim ,čo by dokazovalo trojicu.
Ak ja vymenujem tri subjekty ,tak to ešte neznamená,že sú všetky Bohom,že sú si rovné a,vševediace,všemocné a že sú jedno v zmysle matematickom,v zmysle chápania trojjedinosti Boha. Jednota,byť jedno -Biblia chápe úplne inak. Aj kresťania majú byť "jedno". Ale to už vieš!


36.
označiť príspevok

veriaci-3
   20. 8. 2015, 08:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.47.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 8. 2015, 01:16 avatar
36.....Veriaci.......Boh je večný duch a je neviditeľný a nikto ho nikdy nevidel/Ježiša videli/ tak on nemôže byť Všemohúci Boh. Ja čítam,že "Boh obetoval svojho syna",...nie sám seba. To nikde nečítaš v Písme! Ak je to tak...uved kde to je napísané v Písme?


48.
označiť príspevok

zoozoo muž
   22. 8. 2015, 01:20 avatar
"Boh je večný duch a je neviditeľný a nikto ho nikdy nevidel/Ježiša videli/"
tak napada ma jedna alegoria z ceskeho filmu Kurvahosi, gutten tag...


37.
označiť príspevok

bystrik muž
   20. 8. 2015, 08:56 avatar
hlupákom aj tak nevysvetlíte, múdri už dávno to vedia...Boh. Božia Trojica - Otec, Syn, Duch Svätý, druhý Boží Syn....


38.
označiť príspevok

Iesus_z_Nazaretu
   20. 8. 2015, 09:01 avatar
prečo máte stále potrebu niečo vysvetľovať? nechjajte si svojích svätých a tých ktorí boha a spol nepotrebujú nechajte na pokoji...
alebo to môžem aj tvojim štýlom: hlupáci potrebujú barličky v podobe biblie,náboženstva,boha a svätých, múdri si pomôžu sami


39.
označiť príspevok

bystrik muž
   20. 8. 2015, 09:23 avatar
a prečo vy máte tiež potrebu vždy nejaký ten svoj koment pridávať??? 


40.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   20. 8. 2015, 19:55 avatar
38..To kto je ten múdry?To akože myslíš seba?Z tvojich komentárov to nevyplýva.
Tak nám povedz,ako konkrétne si si pomohol. 


53.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 8. 2015, 02:52 avatar
Raz bude dobrá aj tá "psychologická barlička"........ „Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Hľa, moji sluhovia budú jesť, ale vy budete hladovať. Hľa, moji sluhovia budú piť, ale vy budete žízniť. Hľa, moji sluhovia budú plesať, ale vy utrpíte hanbu. Hľa, moji sluhovia budú radostne kričať pre dobrý stav srdca, ale vy budete vykrikovať pre bolesť srdca a budete kvíliť pre úplné zrútenie ducha.‘“ (Izaiáš 65:13, 14)


34.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   19. 8. 2015, 21:17 avatar
31..presne tak.Ešte by som dal do pozornosti to,že Pavol hovorí:
---prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého---tu nazýva Pravým BOHA.
---A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi---tu nazýva Pravým Božieho SYNA s tým,že ON je ten PRAVÝ BOH.
Súhlasí veriaci-3


46.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 8. 2015, 01:10 avatar
Stefan.....keby pán Ježiš bol Všemohúcim Bohom,tak ten text/ktorý cituješ/ by znel nasledovne...:"prišiel Boží syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého, a tým je Ježiš". Ale tak to nie je!
Ján 17:3/RP/.....píše:"A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista."
Ale evanjelický preklad,aby podporil svoju nebiblickú náuku,....odobral/vynechal/ slovičko "a toho",...a tak hrubo zneužil Božie slovo,aby tak boli zvedení ľudia od pravého Boha Biblie. Pretože,aj tu sa jasne oddeľuje Ježiš/ten poslaný Bohom/ od "jediného ,pravého Boha".
" A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista." Trinitársky,evanjelický preklad. To nepotrebuje žiaden komentár.


56.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   22. 8. 2015, 20:07 avatar
shagara...komentár nepotrebuje tá blbosť,čo si napísal.
Prečítaj si ešte raz 34.Inak všetky preklady sú rovnaké a dávajú rovnaký zmysel.
Keď už stále hovoríš o logike,skús ju aspoň raz použiť.Chceš povedať,že Boží Syn nám dal myseľ,aby sme spoznali jeho samého?To si myslíš ,že hovorí evanj.preklad?
Ján nazýva Pravým /Pravdivým/ aj Otca aj Syna.V tom je podstata,tak to nezahmlievaj.


81.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 01:52 avatar
56....Stefan,zdaleka nie sú rovnaké. To,že tak mnohé citujú,to neznamená,že všetky. A pritom takmer všetky preklady Biblie sú trinitárske. Ale aj tam je mnoho prekladov,ktoré sú poctivejšie a neznásiľňujú biblické texty,s úmyslom prekrútiť jej pôvodný význam!
A logika hovorí,že daný text hovorí ,že máme poznať i Otca i syna. Alebo máš pocit,že keby išlo len o Otca,tak by to bolo logickéjšie? Ved,je to to isté,čo kritizuješ,ak veríš,že Ježiš je tým otcom ,Bohom!
A Ján aj na iných miestach zreteľne rozlišuje medzi Otcom a synom. Citujem Jána 13:16....:
"Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Otrok /Ježiš/nie je väčší ako jeho pán,/Boh,Otec/ ani ten, kto je vyslaný, nie je väčší ako ten, kto ho poslal." Chápeš tento jednoduchý text? Potrebuje to nejaký komentár?


135.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   26. 8. 2015, 09:56 avatar
Sh...ježiš bol učinený na zemi menší od anjelov,bol človekom.Mal za úlohu naučiť kresťanov správnemu uctievaniu Boha,pretože farizeji zo všetkého urobili frašku.
Písma nehovoria o ničom inom,iba o tom,že na zemi bol v inej pozícii,ako na nebi,kde mu patria tie isté tituly a sláva ako Otcovi.:
--- nepridŕžal sa svojej ROVNOSTI s Bohom, 7ale ZRIEKOL SA seba samého, VZAL si prirodzenosť sluhu---
Keby ťa náhodou napadlo to prekrúcať,tieto verše sú viac,ako jasné.Keď sa na zemi nepridržal svojej rovnosti s Bohom,znamená to ,že v nebi ju MÁ.


35.
označiť príspevok

veriaci-3
   19. 8. 2015, 22:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 8. 2015, 00:56 avatar
Veriaci.....byť mocným anjelom,nie je žiadna degradácia. A nemá to nič spoločné s Bohom. Všešmohúci Boh je Jehova,...ten je jediný a Najvyšší Vládca. To je ten pravý Boh. Ten,...ktorého si ty degradoval na nezrozumiteľnú trojicu.


45.
označiť príspevok

ranexil muž
   22. 8. 2015, 01:03 avatar
tetragramaton.
To je teda Boh. Ako pre ludi zajtrajsakpo apokalypse, bude boh bill Gates,a lebo George Bush.

Vies co?

Chodte do pici, vsetci.


57.
označiť príspevok

veriaci-4
   23. 8. 2015, 08:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.58.
označiť príspevok

veriaci-4
   23. 8. 2015, 08:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.59.
označiť príspevok

veriaci-4
   23. 8. 2015, 08:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.75.
označiť príspevok

sta2rky muž
   24. 8. 2015, 15:58 avatar
Komu sa obetoval? Sám sebe? Veď je to chorý výmysel, ako aj celé kresťanstvo, ale aj iné náboženstvá.


77.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 01:37 avatar
75.....Aj to poukazuje starký na nezmyselnosť náuky o trojici. Otec obetoval syna,....a nie ,že Boh obetoval sám seba./Predobraz Abrahám,Izák/....tu neobetoval Abrahám/predobraz Boha/ seba,ale svojho syna/ktorého predobrazoval Izák/.


78.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 01:42 avatar
Veriaci....59.....teda podla tvojej logiky samovražda je lepšia ako vražda?
Veriaci,.....ak označíš Boha za vraha,...ver ,to je gesto niekoho,kto nosí rozum na zadku! A to sa ani určite nepáči Bohu.
A tiež nevieš,že nie Boh ho zabil,ale takí ctitelia Boha ,ako si i ty! Boli to náboženskí vodcovia Izraela,ale ver,že to tak nebolo "naprogramované". Ak by to tak bolo,nebral by Boh týchto náboženských vodcov na zodpovednosť,a neoznačil by ich ako "synov zničenia".


79.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 01:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.88.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 02:27 avatar
79....ak niečo bolo predurčené v zmysle kalvínskom,tak potom Boh trestal židov neprávom. Ved to on do ich sŕdc vložil daný úmysel. A tak Boh potom nemôže byť ani spravodlivý,ani múdry,ani láskavý!
Veriaci....máš v tom chaos,....a si na míle od poznania Boha a toho,čo je to "Božie predsavzatie". Jedno je,že Ježiš mal podľa proroctiev zomrieť,a druhá vec je to,že ty vkladáš do Boha úmysel vraha.
Je síce pravdou,že keby Ježiš neprišiel na zem,tak by nemusel zomrieť,....ale on sám sa podvolil Otcovmu želaniu z lásky k nemu a k ľudom.
A Boh len použil svoju predvídavosť/schopnosť poznať veci dopredu/ a tým sa naplnilo proroctvo o synovej poprave,za ktorú niesli plnú zodpovednosť židia. Tak to bolo i s Judášom,....ani toho Boh vopred nepripravil/nepredurčil/ na zradu Božieho syna. Až v istom čase sa zmenil sklon Judášovho srdca. Alebo si myslíš ,že Ježiš si vyvolil apoštola,o ktorom dopredu vedel ,že ho zradí?


89.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 02:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.91.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 02:48 avatar
89....Veriaci,ved to sme už preberali. Ježiš/druhý Adam/ prišiel napraviť to,čo pokazil prvý Adam.
Božská spravodlivosť v zmysle zákona si vyžadovala: "Dušu za dušu",....."život za život". Boh nemohol len tak prehliadnuť vzburu Adama a Evy.
Boh nikdy neprehliada svoje spravodlivé normy,ani ked ide o neho alebo jeho synov. Nikdy!!!
A tak prišiel Ježiš "svojou smrťou zničiť diablové diela". A dobrovoľne obetoval svoj dokonalý život. A tak urobil zadosť Božskému právu!


92.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 02:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.95.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 02:52 avatar
92....áno!


97.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 02:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.98.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 02:58 avatar
97....už viem kam mieriš,....ale máš pravdu,to som už povedal!


99.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 03:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.102.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 03:06 avatar
99......poslal! Aj Písma to citujú!


104.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 03:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.105.
označiť príspevok

zoozoo muž
   26. 8. 2015, 03:10 avatar
no ked vas tak citam chlapci, ani sa prilis necudujem
tomu profi spammerovi (nemenovat!), ze sa vyhlasil za...


109.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 03:17 avatar
Ja nerozumieť tvojej reči!....105 pointa unikááááá


111.
označiť príspevok

zoozoo muž
   26. 8. 2015, 03:20 avatar
to nevadi.
vobec som nemal na mysli teba.
ze si tak trocha vztahovacny?


124.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 03:40 avatar
Sorry....111....ale ak sa daný príspevok objaví hned za našou konverzáciou,tak som to vztiahol na nás. Bude asi niečo pravdy na tej "vzťahovačnosti". 


106.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 03:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.108.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 03:16 avatar
106....ano! Ale obeť je to preto,že to nemusel urobiť. A predsa sa na to dobrovoľne podujal a poslúchol Otca,ktorý bol iniciátorom myšlienky vykúpenia.


112.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 03:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.116.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 03:25 avatar
112...pochopil si to "správne",.......aj ked máš zvrátené prirovnávanie.
Opýtam sa ťa....obetoval Jefta svoju dcéru,ako to chcel Boh a upálil ju ako obeť Bohu?


117.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 03:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.122.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 03:35 avatar
OK.....platí iba prvá časť!


110.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 03:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.94.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 02:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.101.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 03:05 avatar
94...ano "posledný Adam"......a ak vieme ,že manžel Evy bol prvý Adam,tak Ježiš potom bol druhý Adam. Aj ked Biblia uvádza tak ako si napísal. Ale biblisti toto slovné vyjadrenie chápu ako "druhý Adam",ktorý nezhrešil,aj ked bol pod veľkou skúškou a obhájil Boha a jeho dielo. A druhý človek nebol. Tých bolo v jeho príchode na zem o niečo viac!


80.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 01:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.113.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 03:23 avatar
80...neverím! Otec,Boh Ježiša Krista ho vzkriesil. Kto je mŕtvy sa nemôže sám vzkriesiť.
A "Boha nikto nikdy nevidel",....a "Boh nezomiera"!


115.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 03:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.119.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 03:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.121.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 03:34 avatar
119....presne to,čo tvrdia Písma! Obetovať sa,...učiť pravdu o Bohu,....a hlásať posolstvo o Božom kráľovstve,ktoré napraví všetky problémy,ktoré spôsobil hriech.


120.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 03:32 avatar
115....áno,....anjeli vždy plnili Božiu vôlu. Bolo potrebné,aby ten kto prinesie obeť bol dokonalou bytosťou,akou bol Adam.
Na zemi dokonalý človek nebol ,tak musel prísť niekto "zhora". A bol to anjel,posol,Boží syn,prvorodený Ježiš. Počiatok Božieho stvorenia.
Podmienka bola-malo to byť :"Zodpovedajúce výkupné". Teda,mal to byť náprotivok prvého Adama. Ak by sa mal obetovať Boh/čo je technicky nemožné,vylúčené/,....pretože Boh je večný duch a nemôže zomrieť a je neviditeľný ludom,....tak by to nebola rovnocenná obeť,"zodpovedajúce výkupné"! . A Boh nikdy nemôže vziať na seba obmedzujúce hmotné telo.


123.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 03:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.125.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 03:42 avatar
123....ale ja s tým súhlasím! Cˇo to omielaš? A mohla to splniť akákoľvek bytosť zhora. Hociktorý anjel. Nečudo ale,že prišiel Ježiš,Boží prvorodený z jeho anjelských synov.


127.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 03:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.128.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 04:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.129.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 04:07 avatar
127...Písmo tvrdí,že padla iba "tretina anjelov",....nie všetci! A ajneli ktorí zostali verní Bohu,sú tiež bez hriechu. Písmo tiež vraví totiž,že "niekto hriešny sa nemôže postaviť pred Boha!." Teda,...nevravíš pravdu,ale len svoje osobné závery.


130.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 04:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.137.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 21:51 avatar
130...nemáš pravdu. Aj verní anjeli sú bezhriešni. Ak Adam bol na počiatku dokonalý a bez hriechu,tak to platí aj na anjelov.
V hriechu sú iba neverní,padlí anjeli! A "Boh poslal svojho syna" nie seba samého!


131.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 06:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.136.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 21:47 avatar
Veriaci...131....človek a zviera majú ducha,ale nie nesmrteľnú dušu. Najprv si ujasni pojmy. Pôvodne sa verilo,že slovo duša v Písmach je to,čo sa chápe ako nesmrteľná duša. Ale aj zvieratá sú duše,...a tie určite nemajú nesmrteľnú dušu.
A k tomu duchu.....aj ľudia aj zvieratá majú len jedného ducha!
Kazateľ 3:19....:" všetci majú len jedného ducha, takže niet nadradenosti človeka nad zvieraťom,"......tak kde vidíš ty osobne tú nesmrteľnú dušu?
Prosím ťa ,cituj Písma,aby sme netvrdili len svoje osobné názory!


142.
označiť príspevok

veriaci-3
   27. 8. 2015, 08:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.146.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 8. 2015, 15:14 avatar
142.....ale potom by neplatilo,že "Boha nikto nikdy nevidel"! Ale to ,čo tvrdíš,znamená že jeden Boh bol na zemi a druhý v nebi. Ako rátam,tak rátam,kde sa podel ten jeden Boh? Mne vychádza /ak nerátam ducha svätého/ to na dvoch bohov.


151.
označiť príspevok

Wolfe muž
   28. 8. 2015, 06:43 avatar
Uz som ti raz hadzal verse, kde je napisane, ze Boh vzkriesil Jezisa...


83.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 02:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.126.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 8. 2015, 03:44 avatar
83.....kde sa píše ,že Boh sa obetoval sám? Stačí jeden text!


148.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   27. 8. 2015, 22:46 avatar
Sh...to je výsledok toho,keď si vykladáte SZ podľa seba a ešte aj pomocou diablových falzifikátov Písma a nedržíte sa zásady,že SZ sa vykladá novým.
V SZ Hospodin oznamuje ,že ON JEDINÝ je spasiteľ-Už som to tu dával asi 100x.
Tebe zo SZ vyšlo,že spasitelia sú dvaja a ešte sa tváriš,že máš pravdu.


84.
označiť príspevok

veriaci-3
   26. 8. 2015, 02:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.150.
označiť príspevok

Wolfe muž
   28. 8. 2015, 06:42 avatar
Nemixuj samovrazdu so sebaobetovanim...


41.
označiť príspevok

milky945 muž
   20. 8. 2015, 21:39 avatar
Shagara, nechce sa mi to čítať. Dlhšie to už nemohlo byť? Daj mi nejaké kľúčové myšlienky, o čom to celé je.

A je tu aj veriaci-3 s družinou bez štipky sebakritiky a rozumu.


43.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 8. 2015, 00:53 avatar
Milky,.....aby každý pochopil,že Ján 1:1 nič nehovorí o trojjedinom bohu! Táto náuka je smrtiacou,nebiblickou dogmou a zabíja miliony ľudí.


54.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 8. 2015, 03:07 avatar
Jedním z největších divů křesťanské historie byla schopnost teologů přesvědčit křesťanský lid, že tři osoby jsou skutečně jeden Bůh.“
Spisovatel Robert A.Heinlein vtipně napsal : „Kdokoli vyznává trojici a tvrdí, že je monoteistou, pak už může věřit v cokoli.“


114.
označiť príspevok

zoozoo muž
   26. 8. 2015, 03:23 avatar
precitaj si co napisal Kurt Vonnegut jr.
Sireny z Titanu...


118.
označiť príspevok

zoozoo muž
   26. 8. 2015, 03:28 avatar
alebo Douglas Adams

cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


157.
označiť príspevok

sta2rky muž
   29. 8. 2015, 08:55 avatar
Vy nábožensky veriaci to máte dosť ťažké vyznať sa v tom čo vlastne máte veriť a v čo veríte. Vaša viera je ozaj nejasná a pochybná, ale je pochybný a neistý aj cieľ vašej viery. No nádej máte, síce tiež neistú (ako v konečnom dôsledku rozhodne ten-ktorý váš boh) ale treba sa držať viery, veď čo keby sa to vyplatilo a ozaj ste boli spasení. To by ste ateistom vytreli kocúra.


158.
označiť príspevok

Wolfe muž
   29. 8. 2015, 15:45 avatar
Co je v zivote iste?
Comu mas verit?


159.
označiť príspevok

sta2rky muž
   29. 8. 2015, 16:34 avatar
Určite to, že si sa narodil, žiješ a zomrieš. A veriť? Určite nie náboženstvám.
K téme, niektorí považovali za boha aj Hitlera. Je to otázka fascinácie a obdivu.
Iluzórny boh môže robiť čo len chce, záleží od našej fantázie, lepšie povedané od fantázie toho-ktorého človeka. Ale tí čo tu vážne diskutujú si svoju náboženskú hlúposť ani neuvedomujú.


160.
označiť príspevok

Wolfe muž
   29. 8. 2015, 21:57 avatar
veris politikom, mediam - s
pravam, zriadeniu? comu veris?
Veris, ze kto ma pravdu a kto nie?


161.
označiť príspevok

sta2rky muž
   29. 8. 2015, 23:02 avatar
Výroky a konania podrobujem kritike. Ak sa mi niečo pozdáva a považujem to za rozumné, podporím to.


162.
označiť príspevok

omega
   29. 8. 2015, 23:18 avatar
akurat nikdy nie vlastne


163.
označiť príspevok

Wolfe muž
   30. 8. 2015, 00:37 avatar
Preco kritizujes niekoho ak robi to iste, len preto, ze to nerobi presne tak ako ty?
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 00:25,  A tie tunajšie teliatka so zhypnotizovanými očami na neho (Kotlebu), len bezducho civia....
dnes, 00:22,  Meranie lebiek.... Poznáme to. Čistý nacizmus. Teraz už nie je otázka ktoré znaky...
dnes, 00:13,  Moja agentura zistila...
dnes, 00:05,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/85165302_2748426371871883_1790576701835575296_n.j...
včera, 23:44,  Tam ani nejde o to že by na tento vírus musel človek zomrieť lebo smrteľný nie je pre...
včera, 23:40,  Finding Nemo/Finding Dory Trailer Soundtrack - Nemo Egg (Extended Version)
včera, 23:36,  Citát Urválka Citát „ Co tedy, proboha, po mně chcete, abych udělal? Vy si myslíte,...
včera, 23:35,  Hlas Česko Slovenska - Marek Lacko a Tomáš Sučik - Mix
včera, 23:32,  Urválek je dobrý príklad uplného zločinca idiota a extremistu . toto je hnoj...
včera, 23:29,  Páčia sa mi tieto otázky a Uhríkové odpovede hodné europoslanca...
včera, 23:27,  Kasafran už vylez z tej prdele
včera, 23:26,  Odkaz: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1952/11/27/3.png Smutný odkaz...
včera, 23:22,  Komunistický sionfašista Urválek sa poriadne urval:...
včera, 23:18,  Analýza neslovanských čŕt, čo to je? A aj tí ľudia( Slováci) ktorí sú fanúšikmi...
včera, 23:11,  Laura Jansen & Paul de Leeuw - Use Somebody LIVE
včera, 23:05,  Stand By Me | Playing For Change | Song Around The World
včera, 23:02,  BUDDHA - pět věcí, které můžeš dát druhým
včera, 22:51,  ľudia http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1961/2/7/1.png
včera, 22:47,  ARCHIV Staré noviny - toto je panečku archiv. Najdete zde nejen Rudé Právo, ale další...
včera, 22:32,  Love is worth saving ~ Eric Serra (The Fifth Element OST)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Život je ako pohár a je iba na tebe čím si ho naplníš. Aj tak si to nakoniec vypiješ sám.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(362 280 bytes in 0,969 seconds)