Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Aké zázraky robí modlitba ruženca alebo aj príbeh o človeku, ktorý sa posmieva ružencu

16
reakcií
1691
prečítaní
Tému 3. januára 2016, 11:37 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   3. 1. 2016, 11:37 avatar
Ruža ôsma Ružencové zázraky.

(26) Možno vyjadriť, ako si cení svätá Panna ruženec nad všetky pobožnosti a ako je veľkolepá v odmeňovaní tých, ktorí sa namáhajú v jeho hlásaní, zavedení i [jeho] pestovaní. A tiež ako je hrozná voči tým, čo sa mu protivia. Svä­tý Dominik nič nemal tak na srdci počas svojho života, ako chváliť svätú Pannu. Kázať jej vznešenosti a obdivovať i oživovať všetkých, aby ju uctievali jej ružencom. Na tohto svätca tiež neprestala táto mocná Kráľovná neba zosielať požehnania plnými rukami. Korunovala jeho práce tisícimi divmi a zázrakmi. Nikdy nič nežiadal od Boha, čo by ne­bol obsiahol na príhovor svätej Panny. A na znamenie vrcholu priazne mu darovala víťazstvo nad bludom Albigéncov a urobila ho otcom a patriarchom veľkého rádu. [

(27) Čo by som povedal o blahoslavenom Alanovi de la Ro­che, ktorý obnovil túto pobožnosť? Svätá Panna ho poctila niekoľkokrát svojou návštevou, aby ho poučila o prostriedkoch vlastnej spásy, žeby sa stal dobrým kňazom, dokonalým rehoľníkom a pripodobnil sa Ježišovi Kristovi. Počas pokušení a hrozných prenasledovaní démonmi, čo ho zrá­žali do krajného smútku a temer do zúfalstva, ho potešovala a svojou sladkou prítomnosťou rozháňala všetky mraky i temnoty. Poučila ho o metóde modliť sa ruženec, jeho jedinečnostiach a plodoch. Vyznačila ho slávnym titulom svojho nového ženícha a na znak svojich čistých priazni mu nastokla na prst prsteň, na krk náhrdelník zo svojich vlasov a dala mu ruženec. Kňaz Tritéme, učený Cartagena, vedec Martin Navarrský a iní o tom hovoria chválospevy. Potom, čo do ružencového bratstva pritiahol viac než sto tisíc duší, zomrel vo Zwolle, vo Flandre, 8. septembra 1475.

[28] Démon, žiarlivý na veľké plody slávneho kazateľa svä­tého ruženca, blahoslaveného Tomáša od Svätého Jána, kto­ré dosiahol, ho svojím zlým zachádzaním zrazil do dlhej a neznesiteľnej choroby. Lekári boli bezradní. Jednej noci, keď myslel že určite zomrie, sa mu zjavil démon v strašnej podobe. Avšak on zdvihol zbožne oči a srdce k obrazu svä­tej Panny, ktorý mal pri svojej posteli, zakričal zo všetkých síl: Pomôž mi, zachráň ma, ó, moja presladká Matka! Len čo dopovedal tie slová, svätá Panna mu zo svätého obrazu podala ruku, stisla mu rameno a povedala: Vôbec sa neboj, môj syn Tomáš. Hľa, prichádzam ti na pomoc. Vstaň a po­kračuj v kázaní pobožnosti môjho ruženca, ako si začal. Ja ťa obránim proti všetkým tvojim nepriateľom. Na tie slová svätej Panny démon utiekol. Chorý sa zdvihol úplne zdravý a vzdával vďaky svojej dobrej Matke s prívalom sĺz a pokračoval v kázaní ruženca s obdivuhodným úspechom.

[29] Svätá Panna neobdarúva iba kazateľov ruženca. Sláv­ne odmieňa tiež tých, čo svojím príkladom priťahujú k tej­to pobožnosti iných. Alfonz, kráľ Léonu a Galície, túžil, aby si všetci jeho domáci ctili svätú Pannu ružencom. Aby ich k tomu povzbudil svojím príkladom, rozhodol sa nosiť po boku veľký ruženec. No bez toho, že by sa ho modlil: čo zaväzovalo všetkých ľudí jeho dvora, aby ho nábožne odriekali. Kráľ upadol do smrteľnej choroby a keď si mysleli, že je mŕtvy, bol v duchu unesený pred tribunál Ježiša Krista. Videl diablov, ako ho obviňujú zo všetkých zločinov, kto­rých sa dopustil. Pretože súd bol už temer rozhodnutý od­súdiť ho k večným trestom, predstúpila v jeho prospech pred svojho Syna svätá Panna. Priniesli váhu a všetky kráľove hriechy dali na jednu misku a svätá Panna položila veľ­ký ruženec, čo nosieval k jej cti i s odrecitovanými ružencami, ktorých k jeho modlitbe priviedol jeho príklad. Prevážilo to všetky jeho hriechy. Potom pohliadla na neho láskavým okom a vravela mu: Od svojho Syna som obdržala, ako náhradu za tvoju službičku, ktorú si preukázal no­sením ruženca, predĺženie tvojho života o niekoľko rokov.

Dobre ich vyplň a konaj pokánie. Kráľ, vrátiac sa z toho zá­žitku, zvolal: Ó, blahoslavený ruženec svätej Panny, skrze ktorý som bol oslobodený od večného zatratenia. Potom, čo vyzdravel, prežil zvyšok svojho života v úcte k svätému ružencu a modlil sa ho denne. Kiež sa ctitelia svätej Panny usilujú získať čo možno najviac veriacich do bratstva sväté­ho ruženca podľa príkladu svätých a tohto kráľa. Budú mať priazne tu dolu i večný život. Ktorí (iným) dajú poznať moju jasnosť, obsiahnu večný život (Sir 24,31).

Deviata ruža Nepriatelia ruženca

[30] No teraz sa pozrime, akou neprávosťou je prekážať pokroku bratstva svätého ruženca. A akými trestami Boh trestá niektorých nešťastníkov, čo pohŕdali bratstvom svätého ruženca a chceli ho zničiť. Hoci bola pobožnosť svätého ruženca z neba schválená niekoľkými zázrakmi a odporúčaná Cirkvou viacerými bulami pápežov, je ešte veľa voľnomyšlienkarov, bezbožníkov a slobodomyseľných doby, čo sa snažia poškvrniť, či očierniť bratstvo svätého ruženca, alebo od neho vzdialiť čo najviac veriacich. Jednoduché je poznať, že ich jazyky sú infikované jedom pekla a že sú popudzovaní duchom zla. Le­bo nik nemôže zavrhovať pobožnosť svätého ruženca bez toho, že by nezavrhol to, čo je najzbožnejšie v kresťanskom náboženstve. Totiž: Modlitbu Pána, Anjelský pozdrav, tajomstvá života, smrti a slávy Ježiša Krista a je­ho svätej Matky. Títo voľnomyšlienkári, čo nemôžu strpieť, že sa modlí ruženec, čo majú korunku a ruženec v ošklivosti, často upadajú, bez toho že by na to mysleli, do zavrhnutého spôsobu bludárov. Protiviť si bratstvá, znamená vzďaľovať sa od Boha a pravej nábožnosti. Le­bo Ježiš Kristus nás uisťuje, že je uprostred tých, ktorí sa zhromaždili v jeho mene. Nie je dobrým katolíkom, kto zanedbáva toľko a takých odpustkov, čo Cirkev udeľuje bratstvám. Konečne je nepriateľom spásy duší, kto odrádza veriacich od ruženca, lebo tí, čo sa ho modlia, opúšťajú hriech, aby priľnuli k zbožnosti. Svätý Bonaventúra mal pravdu, keď vravel vo svojom žaltári: Kto zanedbá­val svätú Pannu, zomrie vo svojom hriechu a bude za­vrhnutý. Aké tresty musia očakávať tí, čo odvracali iných od tej pobožnosti!…

Desiata ruža Zázraky obsiahnuté ružencom

[31] Keď svätý Dominik kázal túto pobožnosť v Carcas­sonne, jeden bludár zosmiešňoval jeho zázraky a pätnásť tajomstiev svätého ruženca, čo bránilo obráteniu bludá­rov. Boh, aby potrestal túto bezbožnosť, dovolil pätnásť ti­síc diablom vstúpiť do jeho tela. Rodičia ho priviedli k blahoslavenému otcovi, aby ho oslobodil od zlých duchov. Začal sa modliť a povzbudil celú spoločnosť, aby sa s ním nahlas modlila ruženec. A hľa, pri každom Zdravas Má­ria svätá Panna vyhnala sto démonov z tela toho bludára vo forme žeravých uhlíkov. Po tom, čo bol oslobodený, odvolal svoje omyly, obrátil sa a vstúpil do ružencového bratstva s viacerými zo svojej skupiny, ktorí boli zasiahnutí týmto trestom i silou ruženca.

[32] Učený Cartagena z rádu svätého Františka s viacerými autormi prináša, že roku 1482, keď ctihodný otec Jakub Sprenger a jeho rehoľníci pracovali s veľkou horlivosťou za zavedenie pobožnosti a bratstva svätého ruženca v meste Kolín, dvaja slávni kazatelia, žiarliví na veľké ovocie, ktoré táto prax prinášala, snažili sa ju svojimi rečami potupiť. A nakoľko mali talent a veľkú váž­nosť, odradili veľa ľudí od vstupu. Jeden z tých kazateľov, aby lepšie dosiahol úspech svojho zhubného zámeru, pripravil rýchlo reč na nedeľu. Hodina príhovoru prišla a kazateľa niet; čakali ho, hľadali a napokon ho našli mŕtve­ho. Pred smrťou ho nik nezachránil. Druhý kazateľ si nahováral, že táto nehoda bola prirodzená a rozhodol sa znemožniť bratstvo ruženca. Prišiel deň a hodina kázne. Boh toho kazateľa postihol ochrnutím, ktoré mu odňalo pohyb a reč. Uznal svoju chybu aj svojho druha, utiekal sa v srdci o záchranu k svätej Panne. Sľúbil jej kázať vša­de ruženec s takou silou, ako ho potieral. Prosil ju, aby mu k tomu vrátila zdravie a reč, čo svätá Panna pre neho učinila a hneď bol zdravý. Zdvihol sa, ako druhý Šavol, z prenasledovateľa sa stal obrancom svätého ruženca. Verejne napravil svoj omyl a kázal s veľkou horlivosťou a vý­rečnosťou vznešenosť svätého ruženca.

[33] Vôbec nepochybujem, že voľnomyšlienkari a kritici dneška, čo čítajú príbehy tohto malého pojednania, ich spochybnia, ako robili vždy. Hoci som nerobil iné, len ich opísal z veľmi dobrých súčasných autorov a sčasti z novo zostavenej knihy ctihodného otca Antona Tomáša z rádu bratov kazateľov, nazvanej: Ružový mystický ker (Rosier Mystique). Každý vie, že sú tri rôzne druhy viery v prí­behy. Príbehom Písma svätého musíme veriť vierou božs­kou. Svetským príbehom, čo neodporujú rozumu a napí­sali ich hodnoverní autori, vierou ľudskou. A zbožným príbehom, ktoré prinášajú dobrí autori a v ničom nie sú v protive rozumu, viere, ani dobrým mravom, hoci akokoľvek by boli zvláštne, vieru zbožnú. Uznávam, že ne­treba byť ani príliš naivní, ani príliš kritickí a že sa treba držať vo všetkom stredu, aby sme našli bod pravdy a čnosti. No tiež viem, že ako láska verí ľahko všetko, čo vôbec neprotirečí viere ani dobrým mravom: láska všetko verí (1 Kor 13,7), tak pýcha vedie k popieraniu skoro všetkých dobre overených príbehov s odôvodnením, že nie sú v Písme svätom. Je to satanová pasca, kam upadajú bludári, ktorí popierajú tradíciu a kam dnešní kritici upadajú nepozorovane. Neveria, čomu nerozumejú, čo nie je podľa ich vkusu, bez akéhokoľvek iného dôvodu, čo je pýcha a samoľúbosť ich vlastného ducha.

pravykatolik.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   3. 1. 2016, 11:41 avatar
lea, to už len slepý fanatizmus, kopír za kopírom ala výklady a bludy RKC!!!


3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   3. 1. 2016, 11:54 avatar
dávam do pozornosti napr. toto:
[31] Keď svätý Dominik kázal túto pobožnosť v Carcas­sonne, jeden bludár zosmiešňoval jeho zázraky a pätnásť tajomstiev svätého ruženca, čo bránilo obráteniu bludá­rov. Boh, aby potrestal túto bezbožnosť, dovolil pätnásť ti­síc diablom vstúpiť do jeho tela. Rodičia ho priviedli k blahoslavenému otcovi, aby ho oslobodil od zlých duchov. Začal sa modliť a povzbudil celú spoločnosť, aby sa s ním nahlas modlila ruženec. A hľa, pri každom Zdravas Má­ria svätá Panna vyhnala sto démonov z tela toho bludára vo forme žeravých uhlíkov. Po tom, čo bol oslobodený, odvolal svoje omyly, obrátil sa a vstúpil do ružencového bratstva s viacerými zo svojej skupiny, ktorí boli zasiahnutí týmto trestom i silou ruženca.


4.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   3. 1. 2016, 12:03 avatar
Boh dovolil...lea to už kam sa dostala, keď tvrdý tak hrubú lož, že Boh dovolil??? A mimo iné, je len jeden diabol a nie nejakých 15 000!!! 


9.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   3. 1. 2016, 12:16 avatar
Musíš sa ešte veľa učiť a študovať, nie však na scifi stránkach ani na ezoterických stránkach.
Súhlasí Wolfe


10.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   3. 1. 2016, 12:19 avatar
Zase niekto tu klame? Žiadne sci-fi, žiadne Ezo, ale Pravda a fakty, nie výklady Pravdy a faktov RKC!!!


11.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   3. 1. 2016, 12:23 avatar
Prepáč, ale asi aj väčšina vidí a môže si prečítať, že ešte málo vieš, často krát ani základné veci a po ďalšie ťažko znášaš diskusiu. Nemôžeš za to. A všetko sa dá ešte naučiť, dobehnúť.
Súhlasí Wolfe


12.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   3. 1. 2016, 12:30 avatar
No neviem, že kto tu lepí kopír a rýchlo radšej zmizne, potom síce niečo napíše, nič mimo RKC výkladov a myslí si, že ako vie veľa, a pritom to je len to v zmysle kopíru, nič viac!

Poznám lepšie RKC ako samá lea, poznám aj to, že ako ju sám diabol vedie, poznám aj to, že ako sa tam dookola prekrúca Pravda, ako sa tam dookola popiera Pravda od Stvoriteľa, Ježiša a Ducha Pravdy, poznám aj to, ako sa tam vytvorili lulty a modloslužobníctvo, poznám aj to, že ako sa naďalej pokračuje prenasledovanie tých, ktorí odkrývajú tieto temné praktiky RKC, poznám aj to, že RKC je pred svojim koncom, tak ako všetky cirkvi a sekty. Všetko je jedná veľká lož, nič skutočné, len lož a dogmy vás ovládli, nie Boh a jeho Pravda!!!


15.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 1. 2016, 16:09 avatar
A ty si neprekrucas, ked si robis z biblie trhaci kalendar? Toto plati toto preskrtneme, toto tam nepatri, toto je blbost, toto je povrh a podvod a vonkoncom to do biblie nepatri..
Co robis asi tak ty?


14.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 1. 2016, 16:07 avatar
4 Ty fakt moc nestudujes bibliu, vsak. uz som ta upozornil na troch nezmysloch, ktore si napisal:

1 Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja.
2 Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom.
3 Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami.
4 Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť.
5 A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi.
6 Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu
7 a skríkol veľkým hlasom: "Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!"
>>>>8 Lebo Ježiš mu povedal: "Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!"
>>>>9 A spýtal sa ho: "Ako sa voláš?" Odpovedal mu: "Volám sa pluk, lebo je nás mnoho."
>>>>10 A veľmi ho prosil, aby >>>ich<<< nevyháňal z toho kraja.
11 Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň.
12 Preto ho prosili: "Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich."
13 On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda - okolo dvetisíc kusov - sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila.
14 Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa; čo sa stalo.
15 Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza.
16 Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami.
17 A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja.
18 Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním.
19 On mu to nedovolil, ale mu povedal: "Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval."
20 On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali.
----
Presne to iste popisane Lukasom

30 Ježiš sa ho spýtal: "Ako sa voláš?" On odpovedal: "Pluk," lebo doň vošlo mnoho zlých duchov.
31 A prosili ho, aby im nerozkázal odísť do priepasti.

(pluk v inych knihach taktiez legia)


16.
označiť príspevok

elemír muž
   4. 1. 2016, 17:36 avatar
Legia mohla mať až 1 500 chlapov.


17.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 1. 2016, 19:59 avatar
Ja om tym chcel len protirecit Mierotvorcovi, ze zly duch moze byt jeden..
Súhlasí lea_pragmaticka1


5.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   3. 1. 2016, 12:04 avatar
A vie lea, že aj ruženec je výtvorom samého diabla?


6.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   3. 1. 2016, 12:04 avatar
Ale ako vravím, trestne a zmizne, furt dookola, to je fakt už psycho... 


8.
označiť príspevok

fajer
   3. 1. 2016, 12:12 avatar
Dávam do pozornosti, sú to bludy a klamstvá,nič s toho nieje pravda....lea vás klame a zavádza....


7.
označiť príspevok

scirocco muž
   3. 1. 2016, 12:09 avatar
žiadne


13.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 1. 2016, 19:12 avatar
tu kazdemu prepne
niekomu viac a niekomu menej
Súhlasí scirocco
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 23:26,  Hráte sa na liberálov, no s využitím fašistických praktík.
dnes, 23:25,  A zdravý nemocný byť môže. Telesne zdravý duševne nemocný.
dnes, 23:25,  Uvedom si že vy nie ste liberáli. Ten názov liberálni fašisti ste dostali lebo ste fašisti,...
dnes, 23:23,  liberáli sú najväčší extrémisti, stačí si prečítať totalitný program progresívcov
dnes, 23:23,  Je to realita je vás liberálnych fašistov
dnes, 23:22,  Dnes je potrebné povedať jasné NIE liberálnym fašistom !
dnes, 23:14,  A Kasafran s Havranom mlčia.*29
dnes, 23:14,  Áno, liberáli sa extrémne dištancujú od extrémov zľava i sprava.
dnes, 23:13,  Hej, veru, je to otrasný oxymoron, ale v našej politike je už všetko možné, aj spoločné...
dnes, 23:12,  Dnes je potrebné povedať jasné NIE komunistom a fašistom! Komunisti a fašisti spoločne:...
dnes, 22:13,  a samozrejme na ime argiumenty v podami nejakeho tomi.......*10*10*10*10
dnes, 22:06,  Hádam by sa neučil jazyk okupantov a staviteľov koncentrákov :)
dnes, 21:27,  bnudem reagovať, le na tento argument.....je to absolutne mimo realitu ...*10*10*10
dnes, 21:27,  youtube.com/watch?v=ShA1yC4HkNI&feature=youtu.be&t=35
dnes, 21:27,  V cele ho zocelia. *13*13*13*13*13*13*13*13*13
dnes, 21:26,  Už ho vedú. *13*13*13*13*13*13 youtu.be/ShA1yC4HkNI
dnes, 21:26,  https://www.facebook.com/JalalsOfficial/videos/1312660075597817/
dnes, 21:23,  A Kočner vyfajká až po vajká. *13*13*13*13*13*13*13*13*13
dnes, 21:22,  ...a rusk0 mu h0 zaslintaaa...*39*39*39
dnes, 21:21,  ...teraz sa r0bi upgrade...aj DLC a p0jde aj krabic0va verzia hry...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Keď vytočíte nesprávne číslo, nikdy nie je obsadené.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(85 479 bytes in 0,646 seconds)