Ísť na začiatok.
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  pravidlá
kategórie:  


Pravidlá používania internetovej služby DiskusneForum.sk

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Server DiskusneForum.sk (ďalej len „server“) je verejný internetový server poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) rôzne služby.
  2. Služby sú na serveri poskytované používateľom zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak.
  3. Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na serveri.

 2. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA
  1. Po zaregistrovaní na serveri má používateľ prístup k diskusiám.
  2. Informácie, ktoré používateľ vyplní na serveri v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. V prípade zmeny údajov je používateľ povinný ich vo svojom profile opraviť.

 3. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE
  1. Registráciu si nemôže zrušiť sám používateľ, ale musí o to požiadať emailom na adresu admin@diskusneforum.sk
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
  3. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné.

 4. SÚKROMIE POUŽÍVATEĽA
  1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane.
  2. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

 5. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA
  1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na serveri sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:
   1. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
   2. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
   3. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
   4. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
   5. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
   6. odosielať príspevky s erotickým obsahom
   7. propagovať detskú pornografiu;
   8. propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
   9. otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo
   10. propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
   11. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech;
  2. Používateľ nesmie snažiť brániť v diskusii na serveri ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov.
  3. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na serveri nárok na žiadnu autorskú odmenu.
  4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveri na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  5. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na server ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby.
  6. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na serveri propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.
  7. Zakazuje sa spamovanie v témach a prispievanie príspevkov, ktoré sú obsahovo mimo témy.

 6. PRAVIDLÁ PRE PRIDÁVANIE FOTOGRAFIÍ DO GALÉRIÍ
  1. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.
  2. Používateľ nesmie na server pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií.
  3. Pravidlá pre pridávanie fotografií uvedené v bodoch 1. a 2. sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na server.

 7. CENA
  Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na serveri.

 8. REKLAMA NA SERVERI
  1. Používateľ sa zaväzuje, že
   1. nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na serveri,
   2. si nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.
  2. Používateľ súhlasí s tým, že
   1. mu bude zobrazovaná reklama na serveri,
   2. mu budú rozposielavané reklamné maily.

 9. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
  1. Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveri okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.
  2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov a diskusie v chate na serveri.
  3. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.
  4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
  5. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie požívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

 10. ZMENA PRAVIDIEL
  Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.

 11. DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH NORIEM
  Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.
neprehliadnite
vyhľadávanie
 
„Kreativita je vynaliezanie, experimentovanie, riskovanie, porušovanie pravidiel, robenie chýb a radosť z toho všetkého.“ Mary Lou Cook
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(34 245 bytes in 0,204 seconds)